Number of found documents: 13
Published from to

Jazyková homonymie
Zatrutina, Iulianiia
2015 - Russian
The given thesis is devoted to lingual and interlingual Czech-Russian homonymy. It has two chapters. In the first chapter of this work there are definitions and examined basic concepts of homonyms. There is a classification of interlingual homonyms. There are studies of possible ways of the formation of homonyms, there are separations of homonyms because of their semantic relations with one another. In the last part of this work are classifications of homonyms because of the functional and stylistic differences. Attachment is the Czech-Russian vocabulary of homonyms which are based on examples in this work Daná bakalářská práce je věnována jazykové a mezijazykové česko-ruské homonymii. Má dvě kapitoly.V první kapitole práce jsou definovány a zkoumány základní pojmy homonymie a jí podobných jevů. Provedena analýza možných klasifikací vnitrojazykových homonym, analýza mezijazykové homonymie, mezijazykové paronymie, "falešných přátel překladatele" a upřesnena terminologie. Rozebrány jsou dále možné klasifikace mezijazykových homonym. Prozkoumany možné cesty vzniku slovanských mezijazykových homonym, roztříděny mezijazykové homonymy podle možných sémantických vztahů.V posledním oddíle se nachází klasifikace homonym na základě možných stylistických a funkčních odlišností. Přílohy obsahují česko-ruský slovník homonym, který byl vytvořen na základě příkladů uvedených v bakalářské práci. Keywords: jazyková homonymie; homonymie; mezijazyková homonymie; rusko-česká homonymie; česko-ruská homonymie; polysémie; klasifikace homonym; slovník homonym; rusko-česká homonyma; homonymie a polysémie; homonyma; language homonymy; homonymy; interlingual homonymy; russian-czech homonymy; czech-russian homonymy; polysemy; homonyms classification; dictionary of homonyms; russian-czech homonyms; homonymy and polysemy; homonyms Available in digital repository of ZČU.
Jazyková homonymie

The given thesis is devoted to lingual and interlingual Czech-Russian homonymy. It has two chapters. In the first chapter of this work there are definitions and examined basic concepts of homonyms. ...

Zatrutina, Iulianiia
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Ruský jazyk na Ukrajině
Golovko, Vyacheslav
2015 - Russian
Bachelor thesis deals with the issue of the Russian language in Ukraine. The work is divided into two parts. The first theoretical part deals with the historical development of the Russian language in Ukraine and the causes of the current linguistic situation. There were prohibitions on the use of Ukrainian in the last four hundred years. It was a period when Ukraine was part of the Russian Empire and later the Soviet Union. In the second part contains examples of bilingualism in the Ukrainian mass media (TV, newspapers), in politics and show business. The second part is practical, we present the results of actual questionnaire survey concerning the status of the Russian language in Ukraine, which was attended by people from the two towns of eastern Ukraine. Bakalářská práce pojednává o problematice ruského jazyka na Ukrajině. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část se zabývá historickým vývojem ruského jazyka na území Ukrajiny a příčinami vzniku současné jazykové situace. Věnovali jsme se zákazům na používání ukrajinštiny za posledních čtyři sta let. Bylo to období, kdy Ukrajina byla součásti Ruského impéria a později Sovětského svazu. V druhé části jsou obsaženy příklady dvojjazyčnosti v ukrajinských masmédiích (televize, noviny), v politice a showbyznysu. Druhá část je praktická, jsou zde uvedeny výsledky aktuálního dotazníkového šetření týkajícího se postavení ruského jazyka na Ukrajině, jehož se zúčastnili lidé ze dvou měst východní Ukrajiny. Keywords: ruský jazyk; vývoj ruštiny na ukrajině; ruština na ukrajině dnes; suržyk; dotazníkové šetření na ukrajině; ruština v ukrajinských masmédiích; statistika používání ruštiny; ruština v ukrajinské politice; ruština v ukrajinském showbyznysu; russian language; development of russian in ukraine; russian language in ukraine today; surzhyk; survey in ukraine; russian language in ukrainian mass media; statistics; russian language in ukrainian policy; russian language in ukrainian showbiz Available in digital repository of ZČU.
Ruský jazyk na Ukrajině

Bachelor thesis deals with the issue of the Russian language in Ukraine. The work is divided into two parts. The first theoretical part deals with the historical development of the Russian language in ...

Golovko, Vyacheslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Rusko jako ekonomický a obchodní partner EU (studie s překladovým slovníkem)
Babková, Eva
2013 - Russian
The point of bachelor thesis is to define possible future development of bussines and economic relations between Russia nad European Union, on the basis of historical facts and events define 'brakes' which are obstructing development of these relations and specify reasons of their rise.In first chapter of bachelor thesis is characteristic of historical events which influenced present situation, for example international treaties. In second chapter is described present situation in bussines and economical partnership between Russia and European Union. In last chapter author characterizes supposed next development of partnership with regard to concluded treaties and future plans. Important part of bachelor thesis is dictionary which includes the most important terms. In conclusion author summarises and evaluates positive and negative aspects of partnership of Russian Federation and European Union. Cílem bakalářské práce je definovat předpoklady budoucího vývoje obchodních a ekonomických vztahů mezi Ruskem a Evropskou Unií na základě historických faktů a událostí, určit 'brzdy', které zabraňují rozvoji těchto vztahů a vymezit příčiny jejich vzniku. V první kapitole bakalářské práce jsou charakterizovány historické události, které ovlivnily současnou situaci, jako například mezinárodní smlouvy. Ve druhé kapitole je popsána stávající situace v obchodním a ekonomickém partnerství mezi Ruskem a Evropskou Unií. V poslední kapitole autorka chrakterizuje směry dalšího rozvoje partnerství, s ohledem na již uzavřené smlouvy a plány do budoucna. Důležitou částí práce je slovník, ve kterém je uveden český překlad klíčových výrazů. V závěru autorka shrnuje a hodnotí kladné i záporné aspekty partnerství Ruské Federace a Evropské Unie. Keywords: Rusko; Evropa; Evropská unie; ekonomika; obchod; partneství; spolupráce; projekty; asociace; pespektivy; Russia; Europe; European union; economis; bussines; partnership; cooperation; projects; association; perspective Available in digital repository of ZČU.
Rusko jako ekonomický a obchodní partner EU (studie s překladovým slovníkem)

The point of bachelor thesis is to define possible future development of bussines and economic relations between Russia nad European Union, on the basis of historical facts and events define 'brakes' ...

Babková, Eva
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Porovnání mentality Čechů a Rusů
Zeykan, Valeriya
2013 - Russian
The bachelor thesis contains a description and comparison the mentality of Russians and Czechs. It focuses on the cultural and historical developments that may have an influence on the formation of specific attitudes. Thesis also contains statistical data that help to create an overall view of mentalities of these nations and compare them. The work is divided into five chapters. The first chapter explains the concept of mentality. The second chapter defines the main concepts such as nation, national identity and national character. The third and the fourth chapters deal with the the actual description of the the mentality of Russians and Czechs. The fifth chapter contains a comparison of these mentalities. Bakalářská práce obsahuje popis a porovnání mentality Rusů a Čechů. Zaměřuje se na jejich kulturní a historický vývoj, který může mít vliv na utváření určitých postojů. Práce dále obsahuje statistické údaje, které pomáhají vytvořit celkový obraz o mentalitách těchto národů a porovnat je. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole se vysvětluje pojem mentalita. Druha kapitola vymezuje hlavní pojmy, jako jsou například národ, národní identita a národní charakter. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají samotným popisem mentality Rusů a Čechů. Pátá kapitola obsahuje porovnání těchto mentalit. Keywords: mentalita; Rusové; Češi; národ; národní identita; národní charakter; národní hrdost; vlastenectví; mentality; Russians; Czechs; nation; national identity; national character; national pride; patriotism Available in digital repository of ZČU.
Porovnání mentality Čechů a Rusů

The bachelor thesis contains a description and comparison the mentality of Russians and Czechs. It focuses on the cultural and historical developments that may have an influence on the formation of ...

Zeykan, Valeriya
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Michail Vasiljevič Lomonosov
Drábková, Markéta
2013 - Russian
This thesis describes the important events and people who are closely connected with the person of Mikhail Vasilyevich Lomonosov. Tato bakalářská práce obsahuje popis důležitých událostí a osobností, jež jsou úzce spjaty s osobou Michaila Vasiljeviče Lomonosova. Keywords: Christian Wolff; Ivan Ivanovič Šuvalov; J. D. Schuhmacher; J. Henckel; petrohradská Akademie věd; rétorika; ruská gramatika; slovansko-řecko-latinská akademie; Univerzita M. V. Lomonosova; Christian Wolff; Ivan Ivanovich Shuvalov; J. D. Schuhmacher; J. Henckel; petersburg Academy of sciences; rhetoric; russian grammar; Slavic-greek-latin academy; M. V. Lomonosov university Available in digital repository of ZČU.
Michail Vasiljevič Lomonosov

This thesis describes the important events and people who are closely connected with the person of Mikhail Vasilyevich Lomonosov.

Drábková, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Překlad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.
Petridesová, Ria
2012 - Russian
The aim of the bachelor thesis is a translation of Horní Slavkov Prison websites from Czech to Russian. The source text provides presentation of prison. After the preamble the analysis of source text, which contains a general characterization of the text and analysis on lexical, morphological and syntactical level, follows. The next chapter is devoted to a theoretical treatise about translation process, equivalence and translation procedures. The following chapter comprises Russian translation and translation commentary with described procedures and demonstrated examples. The appendices include dictionary, an unabridged Czech text and photographs. Hlavním úkolem této bakalářské práce je přeložit webové stránky Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny. Výchozí text obsahuje představení věznice. Po úvodní části následuje analýza výchozího textu, součástí které je obecná charakteristika textu a dále jeho rozbor z lexikálního, morfologického a syntaktického hlediska. Další kapitola je věnovaná teoretickému pojednání o překladatelském procesu, ekvivalenci a překladatelských transformacích. Následující kapitolu představuje samotný překlad a za ním pokračuje překladatelský komentář s popsanými překladatelskými transformacemi a uvedenými konkrétními příklady. Přílohy obsahují česko-ruský překladový slovník, výchozí text v plném znění a fotografie. Keywords: překlad; překladatelský postup; překladatelské transformace; teorie překladu; ekvivalence; slovník; věznice; analýza výchozího textu; lexika; morfologie; syntax; translation; translation process; translation procedures; translation theory; equivalence; dictionary; prison; analysis of source text; lexicon; morphology; syntax Available in digital repository of ZČU.
Překlad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.

The aim of the bachelor thesis is a translation of Horní Slavkov Prison websites from Czech to Russian. The source text provides presentation of prison. After the preamble the analysis of source text, ...

Petridesová, Ria
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Eduard Uspěnskij: Krokodýl Gena a jeho kamarádi
Legezová, Ksenija
2012 - Russian
In this submitted bachelor work there are elaborated mean aspects of E.N. Uspienski´s work ?Crocodile Gena and his friends?. It contains all levels of language, from phonetics to syntax. The specificity of the literature for children, which is very different from the adult one, reflects here. We can say, that for this work is typical using fairy tale forms, diminutives, inversions, which reflect children thought and look at the world, children speech and values. These features put Uspienski´s work nearer to folklore and it makes the story interesting and understandable for children. Children enter by reading fairy tales into the world of literature. A special place in this tale have illogisms, which are used here to point out the children thought and children values and for comic effect, too. A significant role in Uspienski´s work plays repetition, which serves a function of retardation(extension of the story) and function of gradation. During analysis of the tale we can find a presence of author´s comments which increase children´s horizon. During reading, the work impresses a presence of the author ? a knowing, kind, ironic and understandable of children´s soul man. A very usual phenomenon in the recent literature is using of fragments of known texts to include them into own work ? intertextuality, which Uspienski uses in an interesting way in his tale. E. Uspienski uses in his tale specialnesses, which define a specificity of the literature for children and its linguistic means: 1. phonetic means of emphasis ( rhyme, reflecting of acoustic specificities of children´s speech in the text, imitation of children´s sounds) 2. lexical means (poetic tropes: metaphor, hyperbole, metonymy) 3. expressive means of derivation and morphology (author´s own phrases ? neologisms, which reflect children´s speech and an ability of children to make new words) 4. graphic means of art expression (position and inclination of letters, emphasising of initials, expansibility of the text) 5. means of syntax for emphasis ( predominance of a dialog, incomplete sentences) All of these above-mentioned linguistic means make the text of the tale of E.N.Uspienski very expressive, visual, metaphorical, emotional, understandable and close to children. A continuous interest of children in Uspienski´s works is a proof of it. More texts of his tales are cinematized. V předložené bakalářské práci jsou zpracovány a popsány hlavní aspekty díla E. N. Uspěnského ?Krokodýl Gena a jeho kamarádi?. Obsahuje veškeré roviny jazyka od fonetiky po syntax. Odráží se zde specifika jazyka dětské literatury, která se výrazně liší od literatury pro dospělé. Můžeme říct, že pro dílo je příznačné použití pohádkových vzorců, slov se zdrobnělinami, inverze, které odráží dětské myšlení a pohled na svět, dětskou řeč a dětské hodnoty. Tyto vlastnosti přibližují dílo Uspěnského k folklóru, čímž ho dělá zajímavým a pochopitelným pro děti. Děti vcházejí prostřednictvím pohádek do světa literatury. Zvláštní místo v pověsti ? pohádce mají alogismy, které jsou používané v textu s cílem poukázat na zvláštnosti dětského myšlení a dětských hodnot a také pro komický efekt. Významnou roli v díle Uspěnského hraje opakování, které plní většinou funkci retardace (prodloužení děje) a funkci gradace. Při rozboru pověsti ? pohádky nacházíme přítomnost autorských komentářů, které významně rozšiřují dětský obzor. Při čtení, dílo působí dojmem přítomnosti autora - člověka znalého, hodného, ironického a zároveň chápajícího dětskou duši. Velmi častým jevem v současné literatuře je používání úryvků existujících textů a začleňování jich do vlastního ? intertextualita, kterou zajímavým způsobem interpretuje i E. N. Uspěnský ve svém díle. Pro zvýraznění, používá E. Uspěnský v pověsti ? pohádce zvláštnosti, určující specifiku dětské literatury a její jazykové prostředky: 1. fonetické prostředky zdůraznění (rým, odrážení zvukových zvláštností dětské řeči v textu, napodobování dětských zvuků) 2. lexické prostředky (tropy: metafora, hyperbola, metonymie) 3. výrazné prostředky slovotvorby a morfologie (autorovy vlastní fráze ? neologismy, které odráží dětskou řeč a schopnost dítěte vytvářet nová slova) 4. grafické prostředky uměleckého projevu (poloha a sklon písma, zdůraznění začátečních písmen, roztažení textu) 5. prostředky syntaxu ke zvýraznění (převažující dialog, neúplné věty) Veškeré výše uvedené jazykové prostředky dělají text pověsti ? pohádky E. N. Uspěnského velmi výrazným, názorným, metaforovým, emočním, zajímavým, dostupným a blízkým dětem. Důkazem toho je stalý zajem dětí o díla Uspěnského. Texty většiny jeho pověstí ? pohádek (také Krokodýl Gena a jeho kamarádi) jsou zfilmovány. Keywords: specifika jazyka; hlavní aspekt; dětská literatura; pohádkový vzorec; dětské myšlení; dětská řeč; dětské hodnoty; specifics language; key aspect; literature for children; fairytale formula; children's thinking; children´s speech; children´s values Available in digital repository of ZČU.
Eduard Uspěnskij: Krokodýl Gena a jeho kamarádi

In this submitted bachelor work there are elaborated mean aspects of E.N. Uspienski´s work ?Crocodile Gena and his friends?. It contains all levels of language, from phonetics to syntax. The ...

Legezová, Ksenija
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Synonymie a vyjádření záporných povahových vlastností
Gulázsiová, Nikola
2012 - Russian
The main point of this work was to prove the richness of Russian language, it can be seen in possibilities in synonymic use of lexemes. There especially dominate the neutral examples. Colloquial words and words with reduced connotations are taken into account. The deciding factor for their use is always context, which can affect their original meaning. Hlavním cílem práce bylo dokázat bohatost ruského jazyka, projevující se rovněž v možnostech synonymického využití lexémů. Převládají příklady neutrální, v úvahu jsou brána slova hovorová a se sníženou konotací. Rozhodující pro jejich použití je vždy kontext, který může ovlivnit i jejich původní význam. Keywords: synonymie; synonymum; synonymická řada; dominanta; slovník; synonymický slovník; lexém; slovní zásoba; záporné vlastnosti; charakter; synonymy; synonym; synonymic series; dominant; dictionary; thesaurus; lexeme; vocabulary; negative quality; character Available in digital repository of ZČU.
Synonymie a vyjádření záporných povahových vlastností

The main point of this work was to prove the richness of Russian language, it can be seen in possibilities in synonymic use of lexemes. There especially dominate the neutral examples. Colloquial words ...

Gulázsiová, Nikola
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

ALTAN.RU - Překlad webových stránek z RJ do ČJ, vypracování překladatelského komentáře a tématického slovníku
Petráčková, Olga
2012 - Russian
Nowadays it is evident that advertising on the Internet belongs to one of the most effective ways of marketing. Since the Internet became available to most households, companies often try to approach their potential customers via worldwide web. One of them is the company ALTAN, which brings together large companies in region near the city Barnaul. It wanted to expand to the Czech Republic too, however, their website is still in Russian. This thesis aims to translate the most important parts of the presentation in order to approach Czech customers closer. Stále více se ukazuje, že reklama na Internetu je jednou z vysoce efektivních způsobů marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že se Internet stal dostupný pro nepřeberné množství domácností, firmy často přistupují k prezentaci svých služeb a produktů právě prostřednictvím celosvětové sítě. Jednou z nich je také společnost ALTAN, jež sdružuje velké podniky na území Altajského kraje. Svou působnost chtěla ovšem rozšířit i do České republiky, a proto zadala v dubnu 2011 poptávku na server Businessinfo.cz, kde hledala nové odběratele pro své produkty. Internetová prezentace je ovšem dodnes pouze v ruském jazyce. Z toho důvodu vznikla i tato bakalářská práce, jejímž cílem je přeložit nejdůležitější části a nabídnout firmě překlady, aby mohla efektivněji oslovit české zákazníky. Keywords: překlad; ALTAN; výrobce těstovin; těstoviny; pasta; pasta factory; translation; ALTAN Available in digital repository of ZČU.
ALTAN.RU - Překlad webových stránek z RJ do ČJ, vypracování překladatelského komentáře a tématického slovníku

Nowadays it is evident that advertising on the Internet belongs to one of the most effective ways of marketing. Since the Internet became available to most households, companies often try to approach ...

Petráčková, Olga
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Aktuální slovní zásoba v oblasti obchodů a služeb
Sikorová, Ivana
2012 - Russian
The subject of the bachelor work is a current Russian vocabulary parsing in a branch of trade and services name-giving.The work consists of two chapters, an index with used terms and enclosure. The first chapter is about forming words in a temporary Russian language, it contains a basic forms summary of derivation in Russian, adopting new words from foreign languages, word multiple-meaning and phraseological expressions list. The character of the second chapter is practical. The first part deals with a right business name-giving process, in the next part there are described apellations for ladie´s, gentlemen´s and children´s outfitters. Other parts contain a vocabulary which is analysed from the linguistic point of view. In conclusion of the second chapter there is mentioned a publicity impact on shop name-giving. Předmětem bakalářské práce je rozbor aktuální slovní zásoby ruského jazyka v oblasti názvů obchodů a služeb. Práce se skládá ze dvou kapitol, slovníčku použitých termínů a přílohy. První kapitola se zabývá tvořením slov v současném ruském jazyce, obsahuje souhrn základních způsobů derivace v ruštině, přejímání nových výrazů z cizích jazyků, mnohoznačnost slov a výběr frazeologizmů zkoumané oblasti. Druhá kapitola má praktický charakter. V první části jsou analyzovány procesy správného pojmenování obchodu, v další části jsou pak výběrově popisovány názvy dámských, pánských a dětských obchodů. Aktuální slovní zásoba je analyzována z hlediska lingvistického. V závěru druhé kapitoly jsou uvedeny vlivy reklamy na názvy obchodů. Keywords: aktuálnost; ruský jazyk; slovní zásoba; lingvistika; název; obchod; služby.; vocabulary; lexicon; linguistics; name; trade; service. Available in digital repository of ZČU.
Aktuální slovní zásoba v oblasti obchodů a služeb

The subject of the bachelor work is a current Russian vocabulary parsing in a branch of trade and services name-giving.The work consists of two chapters, an index with used terms and enclosure. The ...

Sikorová, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases