Number of found documents: 135177
Published from to

Microbial diversity of breast milk and its influence on the gut microbiome of infants
Novotná, Jana; Vítová, Eva; Trachtová, Štěpánka
2023 - Czech
Breast milk is considered the most important source of nutrition for infants and newborns due to its content of all the necessary nutrients and bioactive components that positively affect the child's immune system. The theoretical part of my work deals with the microbial composition of breast milk and its transformation depending on the stages of breastfeeding and other factors. The experimental part is focused on the identification of selected bacterial strains in breast milk and stool of a breastfed child and a child fed an artificial milk diet. Collection strains of bacteria belonging to the genera Bifidobacterium, Lactobacillus, and Candida were used for the analysis. DNA was isolated by phenol extraction, using magnetic carriers and a commercial kit. The presence of bacterial DNA was proved by q-PCR analysis using genus-specific primers for selected bacteria. Mateřské mléko je považováno za nejdůležitější zdroj výživy pro kojence a novorozence díky svému obsahu všech potřebných živin a bioaktivních složek, které pozitivně ovlivňují imunitní systém dítěte. V teoretické části mé práce se pojednává o mikrobiálním složení mateřského mléka a jeho proměně v závislosti na fázích kojení a dalších faktorech. Experimentální část je zaměřena na identifikaci vybraných bakteriálních kmenů v mateřském mléce a stolici kojeného dítěte a dítěte krmeného umělou mléčnou stravou. Pro analýzu byly použity sbírkové kmeny bakterií patřící do rodů Bifidobacterium, Lactobacillus a Candida. DNA byla izolována pomocí fenolové extrakce, pomocí magnetických nosičů a komerčním kitem. Přítomnost bakteriální DNA byla prokázána analýzou qPCR s použitím rodově specifických primerů pro vybrané bakterie. Keywords: Mateřské mléko; fekálie; mikrobiom; dítě; PCR; qPCR; Breast milk; feces; microbiome; infant; PCR; qPCR Available in a digital repository NRGL
Microbial diversity of breast milk and its influence on the gut microbiome of infants

Breast milk is considered the most important source of nutrition for infants and newborns due to its content of all the necessary nutrients and bioactive components that positively affect the child's ...

Novotná, Jana; Vítová, Eva; Trachtová, Štěpánka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Preparation and characterization of polysaccharide hydrogel systems with gradient structure
Škutová, Patricie; Krouská, Jitka; Smilek, Jiří
2023 - Czech
This bachelor thesis deals with the preparation of polysaccharide hydrogels with a diffusion gradient and their subsequent characterization in terms of viscoelastic properties, which are used to demonstrate the gradient structure. The main goal was to select a suitable method for the preparation of chitosan hydrogels with different molecular weights (168 kDa - 437 kDa). The biopolymer chitosan is a cationic polysaccharide that is suitable for use in biomedical applications due to its excellent biocompatible properties. First, concentration-uniform hydrogels without gradient structure were prepared, in which the influence of various parameters (chitosan molecular weight, chitosan concentration, sodium hydroxide concentration) was investigated. To prove the created gradient structure, the samples were subjected to the drying method (determination of the dispersion fraction) and determination of mechanical properties by oscillatory rheometry. Increased attention was paid to the search for a suitable preparation method for gradient chitosan hydrogels with higher molecular weight, which showed some problems with the already established method of preparation of hydrogels with gradient structure controlled by diffusion. From the results of the measurements obtained, it can be concluded that the viscoelastic properties of the hydrogels can be modified by changing the selected parameters and the method of preparation. By the controlled diffusion method, it was possible to prepare hydrogels with a gradual gradient of cross-linking density, which confirmed the assumption that the more cross-linked the layer, the higher the values of viscoelastic moduls and therefore the higher resistance to stress was confirmed. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou polysacharidových hydrogelů s difúzním gradientem a jejich následnou charakterizací z hlediska viskoelastických vlastností, které sloužily k prokázaní gradientové struktury. Hlavním cíle bylo vybrat vhodnou metodu přípravy chitosanových hydrogelů s různou molekulovou hmotností (168 kDa – 437 kDa). Biopolymer chitosan je kationický polysacharid, který je vhodný pro použití v biomedicínských aplikacích, díky jeho výborným biokompatibilním vlastnostem. Nejprve byly připraveny koncentračně uniformní hydrogely bez gradientové struktury, u kterých se zkoumal vliv různých parametrů (molekulová hmotnost chitosanu, koncentrace chitosanu, koncentrace hydroxidu sodného). Na prokázaní vytvořené gradientové struktury byly vzorky podrobeny metodě sušení (stanovení disperzního podílu) a stanovení mechanických vlastností metodou oscilační reometrie. Zvýšená pozornost byla věnovaná hledání vhodného způsobu přípravy pro gradientové chitosanové hydrogely s vyšší molekulovou hmotností, která vykazovala jisté problémy, u již zavedené metodice přípravy hydrogelů s gradientovou strukturou řízenou difúzí. Z výsledků získaných měření, lze dojít k závěru, že viskoelastické vlastnosti hydrogelů lze modifikovat změnou vybraných parametrů a způsobem přípravy. Metodou řízené difúze bylo možné připravit hydrogely s postupným gradientem hustoty síťování, u kterých se potvrdil předpoklad, že čím více zesíťovaná vrstva, tím vyšší hodnoty viskoelastických modulů, a tudíž větší odolnosti vůči namáhání. Keywords: hydrogely; chitosan; difúzní gradient; reologie; viskoelastické vlastnosti; sušina; hydrogels; chitosan; diffusion gradient; rheology; viscoelastic properties; dry matter content Available in a digital repository NRGL
Preparation and characterization of polysaccharide hydrogel systems with gradient structure

This bachelor thesis deals with the preparation of polysaccharide hydrogels with a diffusion gradient and their subsequent characterization in terms of viscoelastic properties, which are used to ...

Škutová, Patricie; Krouská, Jitka; Smilek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Research on Methods for Quantifying Attenuation due to the Wet Antenna Effect
Skoumal, Vladimír; Dvořák, Radim; Bubniak, Milan
2023 - Czech
The topic is the calculation of precipitation using commercial microwave links. Since current techniques in meteorology are not perfect, this way of measurement can be a suitable complement to meteorological instruments. One of the current problems is wet antenna attenuation. This is an excess attenuation that affects the final precipitation calculation. In the first part of the thesis, microwave connections are generally described, how they look, how they are put into operation and their important parameters. Furthermore, this section contains a theoretical analysis of precipitation, various types of measurement of this quantity, and a description of the possibilities of measuring precipitation using microwave links. An important theoretical part is the description of the methods for calculating the WAA or wet antenna attenuation, where the Schleiss, Leijnse and Pastorek methods are described. Furthermore, freely usable libraries are described in the work, which contain functions for calculations of precipitation using microwave links. The last theoretical part describes the Telcorain application, which is used to calculate precipitation at this work. The second part of this work contains the changes made in the code of the Telcorain application. It also contains a comparison of WAA methods for calculating precipitation as well as variously selected sets of microwave links for different rain events and development development of own method for WAA calculation. Tématem práce je výpočet srážek pomocí komerčních mikrovlnných spojů. Jelikož současné techniky v meteorologii nejsou dokonalé, může být tento způsob vhodným doplněním meteorologických přístrojů. Jedním z aktuálních problémů této metody je útlum vlhké antény. Jedná se o nadbytečný útlum mikrovlnného signálu, který zkresluje finální výpočet srážek. V první části práce jsou obecně popsány mikrovlnné spoje, jak vypadají, jak jsou zprovozňovány a jejich důležité parametry. Dále se v této části vyskytuje teoretický rozbor srážek, různé druhy měření této veličiny a popis možnosti měření srážek pomocí mikrovlnných spojů. Důležitou teoretickou částí je popis metod pro výpočet WAA neboli útlumu vlhké antény, kde jsou popsány metody Schleiss, Leijnse a Pastorek. Dále jsou v práci popsány volně využitelné knihovny, které obsahují funkce pro výpočty srážek pomocí mikrovlnných spojů. V posledním tématu teoretické části je popsána aplikace Telcorain, která je využívána k výpočtu srážek v této práci. Druhá část této práce obsahuje provedené změny v kódu aplikace Telcorain. Dále obsahuje porovnání metod WAA při výpočtu srážek a také různě zvolených sad mikrovlnných spojů pro různé dešťové události a hlavně vývoj vlastní metody pro výpočet WAA. Keywords: srážky; déšt; mikrovlnný spoj; rádiová jednotka; přijímaná úroveň; WAA; útlum vlhké antény; Pastorek; Leijnse; Schleiss; precipitation; rainfall; microwave link; radio unit; received signal level; WAA; wet antenna attenuation; Pastorek; Leijnse; Schleiss Available in a digital repository NRGL
Research on Methods for Quantifying Attenuation due to the Wet Antenna Effect

The topic is the calculation of precipitation using commercial microwave links. Since current techniques in meteorology are not perfect, this way of measurement can be a suitable complement to ...

Skoumal, Vladimír; Dvořák, Radim; Bubniak, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Web application for creating a cyber security profile
Stejskal, Michal; Sikora, Marek; Dzurenda, Petr
2023 - Czech
This Bachelor thesis describes design and implementation of optimalization program designed to find best combination of courses. The goal in this thesis was to get acquainted with European Cybersecurity Skills Framework (ECSF) in the area of cyber security, optimalization algorithms and with project Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe (REWIRE). This thesis also includes web design and working with the database. Program is developed in the Python, PHP and Javascript programming languages. Between critical requirements of the program belongs optimality of found solution and time in which is the solution found. Program is connected with web interface, in which it is possible to search for optimal combinations based on input constraints. Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací optimalizačního programu určeného pro nalezení nejvýhodnějších kombinací kurzů. Cílem práce bylo seznámit se s Evropským rámcem dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti (ECSF), optimalizačními algoritmy a projektem Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe (REWIRE). Práce taktéž zahrnuje webový vývoj a práci s databází. Program je vyvinut v programovacích jazycích Python, PHP a JavaScript. Kritickými požadavky na funkci programu byla optimálnost řešení a doba ve které je řešení nalezeno. Program je spojený s webovým rozhraním, kde je možné vyhledávat optimální kombinace na základě vstupních podmínek. Keywords: Optimalizace; REWIRE; optimalizační algoritmus; ENISA; linearní programování; rámec dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti; React; Python; web; PHP; Optimalization; REWIRE; optimization algorithm; ENISA; linear programming; cyber security skills framework; React; Python; web; PHP Available in a digital repository NRGL
Web application for creating a cyber security profile

This Bachelor thesis describes design and implementation of optimalization program designed to find best combination of courses. The goal in this thesis was to get acquainted with European ...

Stejskal, Michal; Sikora, Marek; Dzurenda, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

3D printed circularly polarized patch antenna
Drápal, Jakub; Kaděra, Petr; Láčík, Jaroslav
2023 - Czech
The bachelor thesis deals with circularly polarized patch antennas. In this work, circular polarization is achieved by inhomogenous substrate. The first part summarizes the basic theoretical knowledge about the patch antennas, the shapes of the patch antennas, the excitation methods and the generation of circular polarization. In the next section, the design of a circularly polarized patch antenna on an inhomogeneous substrate is described, and several antenna concepts are proposed and compared with each other and with a conventional antenna. The effect of shaping the inclusions and their gradation in the substrate and the insertion of the inclusions around the centre conductor in the substrate is investigated. The last section is devoted to the realization of the designed antennas by 3D printing method and comparison of simulations from ANSYS HFSS software with measurements of the antennas. Bakalářská práce se zabývá kruhově polarizovanými flíčkovými anténami. V této práci je dosaženo kruhové polarizace nehomogenitou substrátu. V první části jsou shrnuty základní teoretické poznatky o flíčkových anténách, tvarech flíčkových antén, způsobech buzení a vzniku kruhové polarizace. V další části je popsán návrh kruhově polarizované flíčkové antény na nehomogenním substrátu, je navrženo několik konceptů antén, které jsou porovnány mezi sebou a s konvenční anténou. V práci je zkoumán vliv tvarování inkluzí a jejich stupňování v substrátu a vložení inkluze do okolí středního vodiče v substrátu. Poslední část se věnuje realizaci navržených antén metodou 3D tisku a porovnání simulací z programu ANSYS HFSS s měřením antén. Keywords: flíčková anténa; kruhová polarizace; nehomogenní substrát; osový poměr; šířka pásma osového poměru; impedanční šířka pásma; impedanční přizpůsobení; inkluze; patch antenna; circular polarization; inhomogeneous substrate; axial ratio; axial ratio bandwidth; impedance bandwidth; impedance matching; inclusion Available in a digital repository NRGL
3D printed circularly polarized patch antenna

The bachelor thesis deals with circularly polarized patch antennas. In this work, circular polarization is achieved by inhomogenous substrate. The first part summarizes the basic theoretical knowledge ...

Drápal, Jakub; Kaděra, Petr; Láčík, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Optimalizace antény s kruhovou polarizací
Niederle, Vojtěch; Poměnková, Jitka; Kadlec, Petr
2023 - English
This thesis deals with optimization using Gaussian processes and differential evolution algorithm, and its implementation in MATLAB. The theoretical part discusses the topic of Gaussian processes in terms of mathematical representation, choice of kernel, parameters, mathematical procedures for implementation, differential evolution algorithm its mutation, crossover, and theory of circularly polarized antenna. The solution section describes the implementation in MATLAB and deals with the testing of this algorithm on benchmark functions. The results are then compared with other stochastic optimization algorithms and the effectiveness of the method is discussed for different types of problems. Based on the results, the method is extended by a Differential evolution algorithm, and circularly polarized antenna is optimized by this method. Designed antenna is fabricated and measured. The results are compared with simulations. Tato práce se zabývá optimalizací pomocí Gaussových procesů, algoritmu diferenciální evoluce a její implementací v prostředí MATLAB. Teoretická část se zabývá tématem Gaussových procesů z hlediska matematické reprezentace, volby jádra, parametrů, matematických postupů pro implementaci, algoritmem diferenciální evoluce, mutací, křížením a teorií kruhově polarizovaných antén. Praktická část popisuje implementaci v prostředí MATLAB a zabývá se testováním tohoto algoritmu na testovacích funkcích. Výsledky jsou pak porovnány s jinými stochastickými optimalizačními algoritmy a je diskutována efektivita metody pro různé typy problémů. Na základě výsledků je metoda rozšířena o algoritmus diferenciální evoluce a je provedena optimalizace kruhově polarizované antény. Navržená anténa je vyrobena a změřena, výsledky jsou porovnány se simulacemi. Keywords: Gaussian process regression; squared exponential kernel; MATLAB; optimization; optimization testing functions; differential evolution algorithm; mutation; crossover; circularly polarized antenna; patch antenna; Regresse Gausovských procesů; kvadratické exponenciální jádro; MATLAB; optimalizace; testovací funkce pro optimalizaci; algoritmus diferenciální evoluce; mutace; křížení; kruhově polarizovaná anténa; flíčková anténa Available in a digital repository NRGL
Optimalizace antény s kruhovou polarizací

This thesis deals with optimization using Gaussian processes and differential evolution algorithm, and its implementation in MATLAB. The theoretical part discusses the topic of Gaussian processes in ...

Niederle, Vojtěch; Poměnková, Jitka; Kadlec, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Sequence Diagram Generation from Object-Oriented Petri Nets
Bláha, Jiří; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
2023 - Czech
The goal of this bachelor's thesis is to design and create an application that graphically represents the communication between objects during a simulation of object oriented Petri nets (OOPN) as sequence diagrams. Input to the application is the definition of OOPN classes written in PNtalk. A simulation server, implemented in SmallTalk, is used for OOPN model simulation. This thesis describes server commanding and corresponding data retrieving as well as its transformation to a form suitable for sequence diagram generation and drawing. The implemented solution allows users to save the final sequence diagram as a PNG, SVG or XML file for further result sharing and processing. The application simplifies working with the simulation server, which otherwise doesn't incorporate any form of human-readable output and, therefore, it allows users to quickly and easily determine the order of events inside the simulated model. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která ve formě sekvenčního diagramu graficky znázorní komunikaci mezi objekty v průběhu simulace objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Vstupem do aplikace, napsané v jazyce Python s využitím knihovny PyQt, je definice tříd OOPN v jazyce PNtalk. Pro simulaci modelu se využívá simulační server, vytvořený v jazyce SmallTalk. Práce popisuje způsob ovládání serveru a získávání dat z něj, jejich transformaci do podoby potřebné k tvorbě sekvenčních diagramů a jejich vykreslení. Implementované řešení umožňuje uložit výsledný sekvenční diagram ve formátech PNG, SVG a XML pro snadné šíření výsledků simulace a další zpracování. Tato aplikace zjednodušuje práci se simulačním serverem, který jinak neposkytuje člověkem čitelné výstupy a umožňuje velmi rychle a snadno zjistit posloupnost dějů v simulovaném modelu. Keywords: objektově orientované Petriho sítě; OOPN; sekvenční diagram; generátor; PNtalk; simulace; object oriented Petri networks; OOPN; sequence diagram; generator; PNtalk; simulation Available in a digital repository NRGL
Sequence Diagram Generation from Object-Oriented Petri Nets

The goal of this bachelor's thesis is to design and create an application that graphically represents the communication between objects during a simulation of object oriented Petri nets (OOPN) as ...

Bláha, Jiří; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza stárnutí obličeje
Hrabošová, Alžbeta; Malinka, Kamil; Goldmann, Tomáš
2023 - Slovak
Facial aging and age-related changes in facial dimensions are extremely relevant aspects in various fields dealing with facial reconstruction, forensic identification or aging prediction. The main objectives of this work were to analyze facial aging in terms of anthropometric characteristics, to evaluate the impact of aging on the face as a whole as well as on individual anthropometric ratios and to predict future facial growth. The analysis was based on the evaluation of the evolution of 10 facial ratios in 285 subjects aged 0,75 - 17,5 years. Aging in both sexes showed common features, such as pronounced changes associated with increases in facial width, nose, jaw, mouth, and distance between the outer and inner corners of the eyes at about 6 years of age. At the later age of up to 13 years, the face is still significantly elongated, while the changes in width are already minimal. These are mainly features such as the morphological height of the face, the height of the lower part of the face and the height of the nose. At the same time, we are able to predict the further development of anthropometric features from the input photograph. Starnutie tváre a zmeny rozmerov tváre súvisiace s vekom sú výrazne podstatným aspektom v rôznych oblastiach, ktoré sa zaoberajú rekonštrukciou tváre, forenznou identifikáciou alebo predikciou starnutia. Hlavnými cieľmi tejto práce bolo analyzovať starnutie tváre z pohľadu antropometrických vlastností, vyhodnotenie vplyvu starnutia na tvár ako celok, ale aj na jednotlivé antropometrické pomery a predikovať vývoj tváre do budúcnosti. Analýza bola založená na vyhodnotení vývoja 10 tvárových pomerov u 285 osôb vo veku 0,75~-~17,5 rokov. Starnutie u oboch pohlaví malo spoločné znaky, ako výrázné zmeny súvisiace s nárastom do šírky do veku približne 6 rokov u rysov ako šírka tváre, nosu, čelusti, úst, vzdialenosť vonkajších a vnútorných kútikov očí. V neskoršom vekovom štádiu do 13. roku sa tvár ešte výrazne predlžuje, zatiaľ čo zmeny v šírke sú už minimálne. Jedná sa hlavne o rysy ako morfologická výška tváre, výška spodnej časti tváre a výška nosu. Zároveň sme schopní zo vstupnej fotografie predikovať ďalší vývoj antropometrických rysov. Keywords: face; facial aging; anthropometry; landmark; analysis; machine learning; image processing Available in a digital repository NRGL
Analýza stárnutí obličeje

Facial aging and age-related changes in facial dimensions are extremely relevant aspects in various fields dealing with facial reconstruction, forensic identification or aging prediction. The main ...

Hrabošová, Alžbeta; Malinka, Kamil; Goldmann, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Incentive Strategies for Transaction-Fee Regime of Proof-of-Work Blockchains
Budinský, Rastislav; Perešíni, Martin; Homoliak, Ivan
2023 - English
In this thesis, we review the undercutting attacks in the transaction-fee-based regime of Proof-of-Work (PoW) blockchains with the longest chain fork-choice rule. Next, we focus on the problem of fluctuations in mining revenue and the mining gap -- i.e., a situation, in which the immediate reward from transaction fees does not cover miners' expenditures. To mitigate these issues, we propose a solution that splits transaction fees from a mined block into two parts -- (1) an instant reward for the miner of a block and (2) a deposit sent to one or more Fee-Redistribution Contracts ($\mathcal{FRC}$s) that are part of the consensus protocol. At the same time, these redistribution contracts reward the miner of a block with a certain fraction of the accumulated funds of the incoming fees over a predefined time. This setting enables us to achieve several interesting properties that are beneficial for the incentive stability and security of the protocol. With our solution, the fraction of \textsc{Default-Compliant} miners who strictly do not execute undercutting attack is lowered from the state-of-the-art result of 66\% to 30\%. V tejto práci sa zaoberáme tkz. undercutting útokmi v blockchainoch založených na transakčných poplatkoch (Proof-of-Work, PoW) s pravidlom voľby najdlhšieho reťazca pri vzniknutí forkov. Ďalej sa zameriame na problém kolísania výnosov z ťažby a tkz. mining gap -- teda situáciu, v ktorej okamžitá odmena z transakčných poplatkov nepokryje výdaje ťažiarov. Na zmiernenie týchto problémov navrhujeme riešenie, ktoré rozdeľuje transakčné poplat\-ky z vyťaženého bloku na dve časti -- (1) okamžitú odmenu pre ťažiara bloku a (2) vklad odoslaný do jedného alebo viacerých kontraktov na prerozdelenie poplatkov nazvaných poplatky-prerozdeľovacie kontrakty ( Fee-Redistribution Contracts\,--\,$\mathcal{FRC}$s), ktoré sú súčasťou konsenzuálneho protokolu. Tieto poplatky-prerozdeľovacie kontrakty zároveň odmeňujú minera bloku určitým zlomkom naakumulovaných prostriedkov z prichádzajúcich poplatkov za vopred stanovený čas. Toto nastavenie nám umožňuje dosiahnuť niekoľko zaujímavých vlastností, ktoré sú prospešné pre stabilnú incentívu pre minerov a bezpečnosť protokolu. S naším riešením sa zlomok \textsc{Default-Compliant} minerov, ktorí priamo nevykonávajú undercutting útok, zníži z pôvodného výsledku 66\% na 30\%. Keywords: Bitcoin; blockchain; block; mining; PoW; Proof-of-Work; transaction-fee regime; undercutting attack; mining gap; mining revenue fluctuation; fee-redistribution contracts; Bitcoin; blockchain; blok; ťaženie; PoW; Proof-of-Work; režimy s poplatkami; undercutting útok; mining gap Available in a digital repository NRGL
Incentive Strategies for Transaction-Fee Regime of Proof-of-Work Blockchains

In this thesis, we review the undercutting attacks in the transaction-fee-based regime of Proof-of-Work (PoW) blockchains with the longest chain fork-choice rule. Next, we focus on the problem of ...

Budinský, Rastislav; Perešíni, Martin; Homoliak, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Additive manufacturing of fixtures for assembly and pressing by FDM
Gregora, Jan; Vespalec, Arnošt; Slavíček, Jakub
2023 - Czech
This bachelor thesis dealt with the design of fixtures for prototype assembly of thermoregulating modules. One of the aims of the thesis was to evaluate the suitability of using FDM printing for the production of prototype fixtures. FDM fixtures are intended to replace the metal fixtures used to date. The motivation for the use of additive manufacturing was to make production cheaper and faster within the prototype department of Schaeffler Production CZ, s.r.o. The effect of the surface loading on the 3D printed PETG material, which was chosen as the construction material within the scope of the work, was measured. The results of this measurement and the findings from the research part were used for FEA analysis and design of the product. The comparison of the cost-effectiveness and the speed of the prototype fixture production clearly shows that the use of additive technologies is better. Tato bakalářská práce se zabývala konstrukcí přípravků určených pro prototypovou montáž termoregulačních modulů. Jedním z cílů práce bylo zhodnotit vhodnost použití FDM tisku pro výrobu prototypových přípravků. FDM přípravky mají za cíl nahradit doposud využívané přípravky kovové. Motivací pro využití aditivní metody výroby bylo zlevnění a urychlení výroby v rámci prototypového oddělení Schaeffler Production CZ, s.r.o. V rámci práce byl naměřen vliv plošného zatížení na 3D tištěný materiál PETG, který byl v rámci práce zvolen jako konstrukční materiál. Výsledky tohoto měření a poznatky z rešeršní části byly využity pro MKP analýzu a konstrukci přípravku. Z porovnání ekonomičnosti a rychlosti výroby prototypových přípravků vychází jednoznačně lépe použití aditivních technologií. Keywords: 3D tisk; FDM; montáž; přípravek; 3D printing; FDM; assembly; fixture Available in a digital repository NRGL
Additive manufacturing of fixtures for assembly and pressing by FDM

This bachelor thesis dealt with the design of fixtures for prototype assembly of thermoregulating modules. One of the aims of the thesis was to evaluate the suitability of using FDM printing for the ...

Gregora, Jan; Vespalec, Arnošt; Slavíček, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases