Number of found documents: 183798
Published from to

Influence of athletics training on physical ability of 13 years old pupils
Holcová, Tereza; Kašpar, Ladislav; Teplý, Lukáš
2024 - Czech
Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit, jestli má atletický trénink vliv na tělesnou zdatnost atletů ve věku 13 let, a to jak v porovnání s normami, které jsou stanovené Příručkou pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice, tak vůči žákům, kteří se věnují jinému sportu, respektive nesportují vůbec. Byla použita testová baterie UNIFITTEST, která děti testuje ve čtyřech disciplínách. Sesbíraná data byla sepsána do tabulek a následně vyhodnocena na základě výše uvedených cílů. Teoretická část se věnuje charakteristice tělesné zdatnosti a jejím komponentům. Dotýká se také složení těla, tématu obezity a podváhy. Charakterizuje starší školní věk a přibližuje nám atletický trénink přípravek, mladšího a staršího žactva. The aim of the practical part of this baccalaureat thesis is to find out, if athletic training has and impact on physical ability of athletes at the age of 13, in comparison with the standards set by the Manual for manual and computerized assessment of basic motor performance and selected characteristics of the body structure of youth and adults in the Czech Republic, but also towards pupils who are attending other sport events or do no not play any sports at all. The UNIFITTEST test batery was used. It tests children in foru disciplines. The collected data were tabulated and then evaluated based on the above objectives. The theoretical part is devoted to the characteristics of physical fitness and ist components. It also touches on body composition, obesity and underweight. It characterizes the older school age and brings us closer to the athletics training of this age group. Keywords: atletika; tělesná zdatnost; testování; starší školní věk; UNIFITTEST; aerobní zdatnost; svalová zdatnost; flexibilita; Athletics; physical ability; testing; older school age; UNIFITTEST; aerobic fitness; muscle fitness; flexibility Available in a digital repository NRGL
Influence of athletics training on physical ability of 13 years old pupils

Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit, jestli má atletický trénink vliv na tělesnou zdatnost atletů ve věku 13 let, a to jak v porovnání s normami, které jsou stanovené Příručkou pro ...

Holcová, Tereza; Kašpar, Ladislav; Teplý, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Temporality in Bikesharing in Urban Mobility: The Case of the City of Písek
Kučera, Ondřej; Marada, Miroslav; Květoň, Tomáš
2024 - Czech
Sdílená cyklomobilita má pozitivní dopady na městské prostředí. Nicméně fungování systémů sdílených kol ve středně velkých městech zůstává dosud málo prozkoumané. Tato práce se zaměřuje na analýzu rytmů a temporality výpůjček ve městě Písek podle časových řezů. Práce zkoumá rozdíl mezi pracovním a víkendovým dnem, stejně jako mezi školním rokem a letními prázdninami. Analytický přístup vychází z geolokačních dat od poskytovatele služby. Prostřednictvím prostorové analýzy, analýzy toků mezi jednotlivými funkčními typy stojanů a analýzy rytmů u vybraných stojanů autor identifikuje rozdíly v rytmicitě pohybů obyvatelstva. Institucionální omezení, jako je školní výuka nebo otevírací doba služeb, mají klíčový vliv na rytmy pohybu obyvatel, přičemž tyto rozdíly jsou nejvýraznější mezi pracovními dny a víkendy. Výsledky naznačují, že rozdíly mezi víkendy během školního roku a prázdnin nejsou signifikantní, zatímco rozdíly mezi pracovními dny během školního roku a prázdnin jsou především v aktivitě žáků. Ti jsou během školního roku vázaní školní výukou, o prázdninách naopak cestují za rekreací nebo sportem. Klíčová slova: temporalita, mobilita, sdílená cyklodoprava (bikesharing), GIS, Písek Shared cycling mobility has positive impacts on urban environments. However, the functioning of bike-sharing systems in medium-sized cities remains relatively underexplored. This thesis focuses on analysing the rhythms and temporality of bike rentals in the city of Písek across different timeframes. The study examines the differences between weekdays and weekends, as well as between the school year and summer holidays. The analytical approach is based on geolocation data provided by the service provider. Through spatial analysis, analysis of flows between different types of stations, and analysis of rhythms at selected stations, the author identifies differences in the mobility patterns of the population. Institutional constraints, such as school schedules or service opening hours, have a significant influence on the mobility patterns of residents, with the most noticeable differences observed between weekdays and weekends. The results suggest that the differences between weekends during the school year and holidays are not significant, while differences between weekdays during the school year and holidays primarily involve the activity of students. During the school year, students are constrained by school attendance, while during holidays, they tend to travel for recreation or sports activities.... Keywords: temporalita; mobilita; sdílená cyklodoprava (Bikesharing); GIS; Písek; temporality; mobility; bikesharing; GIS; Písek Available in a digital repository NRGL
Temporality in Bikesharing in Urban Mobility: The Case of the City of Písek

Sdílená cyklomobilita má pozitivní dopady na městské prostředí. Nicméně fungování systémů sdílených kol ve středně velkých městech zůstává dosud málo prozkoumané. Tato práce se zaměřuje na analýzu ...

Kučera, Ondřej; Marada, Miroslav; Květoň, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

The role of exosomes in communication between adipose and cardiac tissue
Novotná, Denisa Regine; Zouhar, Petr; Kašík, Petr
2024 - Czech
Extracelulární vezikuly včetně tzv. exozomů představují významný, nově identifikovaný, faktor při předávání informace mezi jednotlivými buňkami i orgány mnohobuněčného organismu. Exozomy běžně obsahují nukleové kyseliny, proteiny i celé organely. Produkce exozomů obsahujících mj. mitochondrie probíhá i v adipocytech tukové tkáně. Jelikož tuková tkáň představuje hlavní úložiště zásobních lipidů, její metabolismus a funkčnost mitochondrií v ní obsažených velice citlivě reagují např. na nutriční podmínky. Prostřednictvím produkce exozomů se mitochondrie z tukové tkáně mohou dostávat do dalších orgánů a ovlivňovat jejich metabolismus. V poslední době se ukazuje, že významnou roli při progresi metabolického syndromu může hrát sekrece exosomů z tukové tkáně. V hypertrofované tkáni dochází k selhávání mitochondrií, kterých se adipocyty zbavují mj. jejich vylučováním v podobě exosomů. Většinu těchto exosomů s poškozenými mitochondriemi pohlcují makrofágy přímo v tukové tkáni. Část jich však může unikat do cirkulace a dostává se tak mj. až k srdci. Přijímání těchto exosomů myokardem a začleňování poškozených mitochondrií do vlastní mitochondriální sítě může mít překvapivě pozitivní účinky pro zvyšování odolnosti proti poškození při infarktu. Významou roli mohou hrát exosomy i při zbavování se nefunkčních... Extracellular vesicles, including exosomes, represent an important, newly identified, factor in the information transmission between individual cells and organs of a multicellular organism. Usually, exosomes contain nucleic acids, proteins and even whole organelles such as mitochondria. The exosomes production takes place, among others, in adipocytes of adipose tissue. Because adipose tissue is the main repository of stored lipids, its metabolism and the functionality of its mitochondria react sensitively e.g. to nutritional conditions. Recent studies have demonstrated that exosome secretion from adipose tissue may play a pivotal role in the progression of metabolic syndrome. In hypertrophied tissue, mitochondria fail, and adipocytes dispose of them by secreting them as exosomes. The majority of these exosomes with damaged mitochondria are directly taken up by macrophages within the adipose tissue. However, a subset of them can escape into the circulation and reach the heart. The uptake of these exosomes by the myocardium and the incorporation of damaged mitochondria into its own mitochondrial network may have surprisingly positive effects for increasing resistance to damage in infarction. Furthermore, exosomes may also play an important role in ridding brown adipose tissue and other cells of... Keywords: Exozom; mitochondrie; bílá tuková tkáň; myokardiální tkáň; buněčná komunikace; Exosome; mitochondria; white adipose tissue; myocardial tissue; cell communication Available in a digital repository NRGL
The role of exosomes in communication between adipose and cardiac tissue

Extracelulární vezikuly včetně tzv. exozomů představují významný, nově identifikovaný, faktor při předávání informace mezi jednotlivými buňkami i orgány mnohobuněčného organismu. Exozomy běžně ...

Novotná, Denisa Regine; Zouhar, Petr; Kašík, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Hockey preparation of different age categories - strength training with your own body versus on machines
Kára, Jaroslav; Kašpar, Ladislav; Pokorný, Ladislav
2024 - Czech
Keywords: hokej; trénink; vlastní váha; posilovací stroje; postupy tréninku; děti; adolescenti; dospělí; síla; rychlost; příprava; hockey; training; own weight; fitness machines; progresses training; children; adolescents; adults; power; speed; preparation Available in a digital repository NRGL
Hockey preparation of different age categories - strength training with your own body versus on machines

Kára, Jaroslav; Kašpar, Ladislav; Pokorný, Ladislav
Univerzita Karlova, 2024

Positive and negative aspects of ketosis on human health
Kulhavá, Barbora; Martínková, Markéta; Alán, Lukáš
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ketózy a ketogenních diet. Práce popisuje proces vzniku ketolátek, věnuje se jeho regulaci a zaměřuje se také na proces utilizace těchto látek v periferních tkáních. Cílem práce bylo shrnout pozitivní přínosy ketózy v léčbě některých vážných onemocněních, její účinnost při redukci tělesné hmotnosti a její pozitivní přínosy v adaptaci lidského těla na hladovění. Práce se také zaměřuje na možný negativní vliv ketogenních diet na rozvinutí chronického onemocnění ledvin. Po zpracování zdrojů o problému negativ a pozitiv ketózy na lidský organismu se ukázalo, že pod odborným vedením ketogenní diety a s nimi spojená ketóza mají převažující pozitivní vliv na zdravý lidského organismu. KLÍČOVÁ SLOVA: Ketóza, ketogenní dieta, ketolátky, léčba rakoviny, dětská epilepsie, ketoacidóza The bachelor thesis deals with the issue of ketosis and ketogenic diets. It describes the process of formation of ketone bodies and its regulation, it also focuses on the process of utilization of ketone bodies in peripheral tissues. The goal of this thesis was to summarize the positive benefits of ketosis in the treatment of some serious diseases, its effectiveness in reducing body weight and its positive benefits in the adaptation of the human body to starvation. The work also focuses on the possible negative influence of ketogenic diets in the development of chronic kidney disease. After processing the literature sources on the problem of negative and positive aspects of ketosis on the human body, it became clear that under professional guidance, the ketogenic diet and ketosis that is associated with it have an overwhelmingly positive effect on the human health. KEY WORDS: Ketosis, ketogenic diet, ketone bodies, cancer treatment, childhood epilepsy, ketoacidosis Keywords: Ketóza; ketogenní dieta; ketolátky; léčba rakoviny; dětská epilepsie; ketoacidóza; Ketosis; ketogenic diet; ketone bodies; cancer treatment; childhood epilepsy; ketoacidosis Available in a digital repository NRGL
Positive and negative aspects of ketosis on human health

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ketózy a ketogenních diet. Práce popisuje proces vzniku ketolátek, věnuje se jeho regulaci a zaměřuje se také na proces utilizace těchto látek v ...

Kulhavá, Barbora; Martínková, Markéta; Alán, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Educational structure of the Czech population in the post-socialist period: spatial patterns and gender differences
Ouředníček, Radek; Špačková, Petra; Korčák, Matěj
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá hodnocením úrovně vzdělanosti v Česku a jejím vývojem v postsocialistickém období. Cílem práce bylo popsat a vysvětlit rozdíly v úrovni vzdělání a jejich vývoj na různých řádovostních úrovních v Česku s důrazem na odlišnosti podle genderu. Analýzy byly realizovány na měřítkových úrovních evropských států, celého Česka a na závěr českých mikroregionů SO ORP. K zodpovězení výzkumných otázek práce byla použita kvantitativní analýza sekundárních dat. Úroveň vzdělanosti a stav genderových nerovností Česka byly v evropském kontextu zhodnoceny jako podprůměrné. Výzkumem byl zjištěn nárůst úrovně vzdělanosti a obrat v genderové nerovnosti ve vzdělání české společnost. Kartografickou analýzou byly vymezeny prostorové shluky úrovně vzdělanosti. Nejvýraznější prostorové rozdíly byly zjištěny mezi socioekonomicky vyspělými jádrovými a suburbánními regiony a zaostávajícími, polohově a socioekonomicky znevýhodněnými oblastmi. Klíčová slova: vzdělání, úroveň vzdělanosti, územní diferenciace, genderové nerovnosti, postsocialistický vývoj, Česko This bachelor thesis focuses on the evaluation of the level of education in Czechia and its development in the post-socialist period. The aim of the thesis was to describe and explain the differences in the level of education and their development at different levels in Czechia, with an emphasis on gender differences. The analyses were carried out at three territorial levels - European countries, Czechia, and Czech micro-regions (administrative districts of municipalities with extended powers). Quantitative analysis of secondary data was used to answer the research questions of the thesis. In the European context, the level of education and the state of gender inequalities in Czechia were assessed as below average. The research found an increase in the level of education and a reversal of gender gap in education in Czechia. Spatial clusters of educational attainment were defined by cartographic analysis. The most significant spatial differences were found between socio-economically developed core and suburban regions and weaker, socio-economically disadvantaged peripheral areas. Key words: education, educational level, spatial differentiation, gender inequalities, post- socialist development, Czechia Keywords: vzdělání; úroveň vzdělanosti; územní diferenciace; genderové nerovnosti; postsocialistický vývoj; Česko; education; educational level; spatial differentiation; gender inequalities; post-socialist development; Czechia Available in a digital repository NRGL
Educational structure of the Czech population in the post-socialist period: spatial patterns and gender differences

Bakalářská práce se zabývá hodnocením úrovně vzdělanosti v Česku a jejím vývojem v postsocialistickém období. Cílem práce bylo popsat a vysvětlit rozdíly v úrovni vzdělání a jejich vývoj na různých ...

Ouředníček, Radek; Špačková, Petra; Korčák, Matěj
Univerzita Karlova, 2024

Map of the conquest of the North Pole
Šuhajda, Adam; Čábelka, Miroslav; Bayer, Tomáš
2024 - Czech
Hlavním cílem práce je vytvoření nástěnné mapy věnující se dobývání severního pólu. Mapa pomocí kartografických prostředků zobrazuje trasy polárních výprav, zeměpisné šířky, kterých expedice dosáhly a doplňující tematické prvky. Počáteční rešerše literatury je zaměřena na vývoj arktických průzkumů a na postupy jednotlivých výprav. Ta dále slouží pro vymezení užitých expedic ve výsledné mapě. Dílčím cílem práce je provedení analýz vybraných map Arktidy z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Poslední část práce zahrnuje tvorbu samotné mapy vycházející z analyzovaných děl. Mapa má za úkol přenést poznatky z rešeršní a analytické části na mapový list a přiblížit čtenáři průběh dobývání severního pólu. Klíčová slova: severní pól, tematická mapa, analýza map, Arktida, ArcGIS, polární expedice The main goal of the thesis is the creation of a wall map dedicated to the conquest of the North Pole. Using cartographic means, the map shows routes of the polar expeditions, the latitudes reached by the expeditions and additional thematic elements. The initial literature search is focused on the development of Arctic exploration and the procedures of individual expeditions. This is further used to define the used expeditions in the final map. A partial aim of the thesis is to analyze selected maps of the Arctic from the Map Collection of the Faculty of Science of Charles University. The last part of the thesis includes the creation of the map itself based on the analysed series. The purpose of the map is to transfer the findings from the research and analysis part to the map sheet and to bring the reader closer to the progress of the conquest of the North Pole. Keywords: North Pole, thematic map, map analysis, Arctic, ArcGIS, polar expedition Keywords: severní pól; tematická mapa; analýza map; Arktida; ArcGIS; polární expedice; North Pole; thematic map; map analysis; Arctic; ArcGIS; polar expedition Available in a digital repository NRGL
Map of the conquest of the North Pole

Hlavním cílem práce je vytvoření nástěnné mapy věnující se dobývání severního pólu. Mapa pomocí kartografických prostředků zobrazuje trasy polárních výprav, zeměpisné šířky, kterých expedice dosáhly a ...

Šuhajda, Adam; Čábelka, Miroslav; Bayer, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

The role of Czech folk songs in music education of 8th Grade of an elementary school
Vondráčková, Natálie; Nedělka, Michal; Kmentová, Milena
2024 - Czech
Keywords: Hudební výchova; lidová píseň; česká a moravská píseň; dotazník; rozhovor; pozorování; Music Education; folk songs; Czech and Moravian folk songs; questionnaire survey; interview; observation Available in a digital repository NRGL
The role of Czech folk songs in music education of 8th Grade of an elementary school

Vondráčková, Natálie; Nedělka, Michal; Kmentová, Milena
Univerzita Karlova, 2024

Visual pollution in touristic areas: the example of Krkonoše Mountains
Mazurová, Štěpánka; Kůsová, Tereza; Čtvrtníková, Anna
2024 - Czech
Vizuální znečištění je problém, se kterým se každý dennodenně setkává ve veřejném prostoru. Obzvláště velký vliv má na destinace cestovního ruchu, u nichž se vzhled místa a jeho krajinný ráz výrazně podílí na vnímání návštěvníků. Cílem bakalářské práce je popsat vizuální znečištění na území Pece pod Sněžkou. Značná část práce je věnovaná vymezení jevu z pohledu různých oborů, především geografie a českého práva, a shrnuje již zavedená opatření v Česku i v zahraničí. Hlavní výzkumnou metodou je terénní výzkum a výsledek ve formě mapy si lze prohlédnout ve webové aplikaci1 . Výzkumem bylo zjištěno, že Pec pod Sněžkou je dynamická destinace s neustálým vývojem. Zejména v oblasti se sníženým přírodním a krajinným potenciálem se vyskytuje velké množství prvků vizuálního znečištění, především kategorie reklama, která je i celkově nejčastější nalezený prvek. Důvodů pro tento fakt je více, ale velkou měrou se jedná o koncentraci budov, návštěvníků a služeb v centru destinace. Klíčová slova: vizuální znečištění, světelné znečištění, dopady cestovního ruchu, Krkonošský národní park, terénní výzkum 1 odkaz: https://experience.arcgis.com/template/08bb4541fd104b5fb65f8f92b4a71b67/ Visual pollution is a problem that everyone encounters in public space every day. It has a particular impact on tourism destinations where the appearance of the place and its landscape character contributes significantly to the perception of visitors. The aim of the bachelor thesis is to describe visual pollution in Pec pod Sněžkou. A significant part of the thesis deals with the definition of the phenomenon from a multidisciplinary perspective, especially geography and Czech law, and summarises the measures in place in Czechia and abroad. The main research method is field research, and the result can be viewed in the web application1 . The research found that Pec pod Sněžkou is a dynamic destination with constant development. A large number of elements of visual pollution occurs particularly in area of reduced natural and landscape potential, especially category advertising, which is the most frequent found element. There are several reasons for this fact, but they are largely a concentration of buildings, visitors and services in the centre of the destination. Keywords: visual pollution, light pollution, impacts of tourism, Krkonoše National Park, field research 1 odkaz: https://experience.arcgis.com/template/08bb4541fd104b5fb65f8f92b4a71b67/ Keywords: vizuální znečištění; světelné znečištění; dopady cestovního ruchu; Krkonošský národní park; terénní výzkum; visual pollution; light pollution; impacts of tourism; Krkonoše National Park; field research Available in a digital repository NRGL
Visual pollution in touristic areas: the example of Krkonoše Mountains

Vizuální znečištění je problém, se kterým se každý dennodenně setkává ve veřejném prostoru. Obzvláště velký vliv má na destinace cestovního ruchu, u nichž se vzhled místa a jeho krajinný ráz výrazně ...

Mazurová, Štěpánka; Kůsová, Tereza; Čtvrtníková, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Student with visual impairment at university
Vítková, Alžběta; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
2024 - Czech
Keywords: Student; zrakové postižení; formy podpory; vysoká škola; Student; visual impairment; forms of support; university Available in a digital repository NRGL
Student with visual impairment at university

Vítková, Alžběta; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases