Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 273724
Publikováno od do

Profesní etika státních zástupců v České republice
Novotný, Jiří; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
2022 - český
Professional ethics of public prosecutors in the Czech Republic Abstract The diploma thesis is dedicated to problematics of professional ethics from its historical concept, conceptual meaning and development, to current perception and practical application in Czech republic, focusing on public prosecutors of Czech republic. Its purpose is to give readers an insight into theoretical basis of the problematics in question and their influence on current practical uses in the light of current legislation, case study, and other relevant sources. The thesis is structured into three chapters arranged in content from the most abstract chapter to the analysis of specific legal institutes and case studies in the last chapter. It therefore proceeds from the general to the specific in terms of the content. The first, theoretical chapter, focuses on the definition of a key concept in this thesis, the ethics, and other related concepts that are included in the thesis, such as morality, responsibility and law. Furthermore, their mutual relations, connections and differences of meaning are also remembered. The second chapter deals with the professional ethics of public prosecutors with regard to their constitutional grounding in the legal order of the Czech Republic and other legal regulation of lower legal force. It also... Profesní etika státních zástupců v České republice Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice profesní etiky, a to od jejího historického pojetí, pojmového významu, vývoje, až po její současné vnímání a praktickou aplikaci v České republice se zaměřením na státní zástupce České republiky. Jejím účelem je seznámit čtenáře s teoretickým základem řešené problematiky, jejího vlivu na současné praktické užití v rámci aktuální právní úpravy, kazuistiky a dalších relevantních zdrojů. Práce je strukturována do třech kapitol, obsahově seřazených od nejvíce abstraktní kapitoly, až po rozbor konkrétních právních institutů a kazuistiky v kapitole poslední. Postupuje tedy od obecné ke konkrétnímu, co se obsahu týče. První, teoretická kapitola, se zaměřuje na vymezení klíčového pojmu v této práci, tedy etiky, a dalších souvisejících pojmů, které jsou v práci obsaženy, jakými jsou morálka, odpovědnost a právo. Dále je pamatováno i na jejich vzájemné vztahy, souvislosti a významové rozdíly. Druhá kapitola se zabývá profesní etikou státních zástupců s ohledem na jejich ústavní zakotvení v právním řádu České republiky a další zákonnou úpravu nižší právní síly. Je zde též řešena role státních zástupců v systému naší justice a jak je jejich činnost vnímána jimi samotnými a veřejností. Pozornost je zde též věnována... Klíčová slova: profesní etika; státní zástupce; kárná odpovědnost; professional ethics; public prosecutor; tort liability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profesní etika státních zástupců v České republice

Professional ethics of public prosecutors in the Czech Republic Abstract The diploma thesis is dedicated to problematics of professional ethics from its historical concept, conceptual meaning and ...

Novotný, Jiří; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Problematika syntetických drog v českém trestním právu
Baloun, Ondřej; Beranová, Andrea; Bohuslav, Lukáš
2022 - český
anglickém jazyce The inner functioning of human nervous system allows for changes in states of mind after a consumption of specific substances. It is well known that these changes have an impact on the health of a consumer, be it acute or chronic. The undesirable effects are multiplied, if the consumption grows in scale to a society-wide issue and is not properly addressed. Any health damage is followed by social effects that endanger the cohesion of a society. States reacted to this development by a wave of drug regulation, be it their consumption or distribution, through international and domestic legal instruments. This approach is at present time unable to tackle the problem of so called "synthetic drugs". Synthetic drugs are unregulated chemical analogs of illegal drugs. They offer to users' effects very similar to conventional drugs, only without legal barriers and at a fraction of a price. The dangers of synthetic drugs are twofold. Not only are they more accessible to users, but they are also exponentially more dangerous and unpredictable. Dozens of new substances appear in the European market without their effects on human body being studied previously. Czech Republic has tools with which it regulates new synthetic drugs. This process is however often at odds with constitutionally guaranteed... Způsob fungování centrální nervové soustavy lidí umožňuje po konzumaci specifických látek pozměnit stav mysli člověka. Je obecně známo, že tato změna není bez následků pro zdraví konzumenta, a to akutního i chronického rázu. Nežádoucí následky nabývají na významu, pokud se konzumace drog stává problémem celospolečenským, který není adekvátně řešen. Ke škodám na zdraví se přidávají následky sociální, které ohrožují společnost jako celek. Státy na tento vývoj reagovaly vlnou reg pomocí vnitrostátních i mezinárodních prostředků. V současné době je tento přístup nedostatečný pro řešení problému takzvaných "syntetických drog". Syntetické drogy jsou neregulované chemické analogy drog již regulovaných. Uživatelům nabízí účinky velice podobné dogám zakázaným, pouze legální a mnohokrát levnější. To sebou přináší dvojí nebezpečí. Nejen že jsou drogy pro uživatele více dostupné, ale nepředvídatelný charakter spojený s jejich užíváním exponenciálně roste. Desítky nových látek se ročně dostávají na evropský trh bez toho, aniž by byl jejich účinek na lidské tělo dříve studován. Česká republika disponuje nástroji, s jejichž pomocí nové syntetické drogy reguluje. Jedná se ale o systém, který na mnoha místech natahuje do krajnosti ústavně zakotvené principy trestního práva. Definice pojmu omamné a psychotropní látky se... Klíčová slova: Trestní právo; drogové trestné činy; omamné a psychotropní látky; syntetické drogy; nové psychotropní látky;; Criminal law; drug offenses; narcotic and psychotropic substances; synthetic drugs; new psychotropic substances Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika syntetických drog v českém trestním právu

anglickém jazyce The inner functioning of human nervous system allows for changes in states of mind after a consumption of specific substances. It is well known that these changes have an impact on ...

Baloun, Ondřej; Beranová, Andrea; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Trestný čin kuplířství podle § 189 tr. zákoníku
Imre, David; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2022 - český
§ 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - pimping Abstrakt The diploma thesis is devoted to the crime of pimping under Section 189 of Act No. 40/2009 Coll. of the Criminal Code. The first part of the thesis defines the concept of prostitution, the reasons why prostitution is a sociopathological phenomenon and the different types of ways in which the legal systems react to prostitution. Subsequently, the historical development of the legal regulation of prostitution in the Czech Republic since the establishment of the Czechoslovak Republic is described. Then, the facts of the crime of pimping under the current legislation are analysed in detail, where the individual terms used in the basic facts of this crime and in its individual qualified facts are explained with the help of case law and doctrine. Furthermore, the possibilities of a single-act concurrence with other offences contained in the Criminal Code are discussed, namely with the offence of trafficking in human beings under Section 168 of the Criminal Code, the offence of rape under Section 185 of the Criminal Code, the offence of sexual coercion under Section 186 of the Criminal Code, the offence of enticement to sexual intercourse pursuant to Section 202 of the Criminal Code and the offence of endangering the upbringing of a child pursuant to... § 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - trestný čin kuplířství Abstrakt Tato práce je věnována trestnému činu kuplířství dle § 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku. V první části práce je vymezen pojem prostituce, důvody, proč prostituce představuje sociopatologický fenomén a jednotlivé druhy způsobů, kterými právní řády na prostituci reagují. Následně je popsán historický vývoj právní úpravy prostituce na území České republiky od vzniku Československé republiky. Poté je podrobně analyzována skutková podstata trestného činu kuplířství dle současné právní úpravy, kdy jsou za pomoci judikatury a nauky vysvětleny jednotlivé pojmy použité jak v základní skutkové podstatě tohoto trestného činu, tak v jeho jednotlivých kvalifikovaných skutkových podstatách. Dále jsou rozebrány možnosti jednočinného souběhu s dalšími trestnými činy obsaženými v Trestním zákoníku, konkrétně s trestným činem obchodování s lidmi dle § 168 TZ, trestným činem znásilnění dle § 185 TZ, trestným činem sexuálního nátlaku dle § 186 TZ, trestným činem svádění k pohlavnímu styku dle § 202 TZ a trestným činem ohrožování výchovy dítěte dle § 201 TZ, jakožto s činy, které z hlediska otázky jednočinného souběhu s trestným činem kuplířství dle § 189 TZ připadají po praktické stránce nejvíce v úvahu. Také jsou rozebrány trestné činy,... Klíčová slova: kuplířství; prostituce; trestný čin; pimping; prostitution; criminal offence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trestný čin kuplířství podle § 189 tr. zákoníku

§ 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - pimping Abstrakt The diploma thesis is devoted to the crime of pimping under Section 189 of Act No. 40/2009 Coll. of the Criminal Code. The first part of ...

Imre, David; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Přípustné riziko
Müller, Petr; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2022 - český
1 Tolerable risk Abstract The theme of this diploma thesis is a tolerable risk (or allowable risk) as one of the circumstances excluding illegality in the Czech criminal law. The introductory chapter is devoted to the general principles of the circumstances excluding illegality, related institutes and to the ultima ratio principle meaning that criminal liability is a last resort. Furthermore, the individual circumstances excluding illegality and their mutual relations are examined, as we can observe similar or even identical building blocks between the circumstances definitions, which make them very similar to each other so that lay people are sometimes unable to distinguish them from one another. The following chapter deals with the tolerable risk itself - its history in Czechoslovakia and later Czechia until its explicit inclusion in the Criminal code from 2009, analysis of the current legal definition and details of individual elements that the Criminal code requires for undertaking a risk. It is also compared with foreign countries (Slovak and Polish) law, as these two states penal codes include similar articles about tolerable risk. Finally, the thesis deals with two specific fields of human activity which are frequently associated with tolerable risk - sport and health care. Pointed out are their... 1 Přípustné riziko Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje přípustnému riziku jako jedné z okolností vylučující protiprávnost v českém trestním právu. Úvodní kapitola je věnována obecným východiskům okolností vylučujících protiprávnost, příbuzným institutům a zásadám trestního práva jako prostředku ultima ratio. Dále jsou zkoumány jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost a jejich vzájemné vztahy, neboť mezi jednotlivými okolnostmi můžeme sledovat podobné i shodné prvky, které je mnohdy činí velmi podobnými až do té míry, že je laici nejsou s to spolehlivě navzájem odlišit. Následuje kapitola věnující se samotnému přípustnému riziku - jeho historickému vývoji v československém a později českém prostředí až do jeho výslovného uvedení v trestním zákoníku z roku 2009, rozboru současné zákonné definice a detailům jednotlivých podmínek, které zákon při podstupování rizika klade, ale také srovnání se zahraniční (slovenskou a polskou) právní úpravou, které mají k naší úpravě nejblíže. Konečně se práce zabývá dvěma konkrétním oblastem lidské činnosti, které jsou frekventovaně s přípustným rizikem spojovány - sportu a zdravotnictví. Jsou zdůrazněna jejich specifika, s nimiž je nutné se vypořádat a která mnohdy znesnadňují aplikaci institutu, jež se nepříliš obsáhlou zákonnou dikcí snaží obsáhnout širokou škálu... Klíčová slova: okolnosti vylučující protiprávnost; přípustné riziko; sportovní riziko; circumstances excluding illegality; tolerable risk; tolerable risk in sport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přípustné riziko

1 Tolerable risk Abstract The theme of this diploma thesis is a tolerable risk (or allowable risk) as one of the circumstances excluding illegality in the Czech criminal law. The introductory chapter ...

Müller, Petr; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Jelínek, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2022 - český
The presented diploma thesis deals with the concepts of self-defence and necessity and their position as legal institutions within the framework of the Czech criminal law, as well as the consequences of the transgression of their limits as defined by the legislation. Both self-defence and necessity are categorised among the circumstances precluding lia- bility and share the essence of creating a legal scope under which the regular addressees of the legal norms are allowed to defend their own interests or interests of the society as a whole, provided that the interests in question are themselves protected by the legal system. Such defence is generally permissible in the situations of immediate unavailabi- lity of an intervention from the side of a public authority, or in the cases when such re- action would be severely delayed to the point of ineffectiveness. It is for this reason that the aforementioned legal institutions enable specific forms of behaviour which would be considered reprehensible, and thus sanctionable by law under the regular circumstances. The objective of this thesis is to first provide an analysis of the boundaries of le- gality of behaviour under self-defense and necessity according to the current state of the legislation both in the strict sense, i.e. by interpreting the... Předkládaná diplomová práce se zabývá pojmem a postavením institutů krajní nouze a nutné obrany v rámci systému trestního práva České republiky a překročením jejich mezí, jak je vymezuje platná právní úprava. Oba instituty řadíme do kategorie okol- ností vylučujících protiprávnost, přičemž jejich podstatou je shodně poskytnout adre- sátům právních norem prostor vystoupit na ochranu právem chráněných zájmů v pří- padech, kdy tak za běžných okolností k tomu povolané orgány veřejné moci nemohou učinit buď vůbec, anebo jedině se zpožděním, jež by mělo za následek bezvýslednost vý- konu ochrany. Právní řád prostřednictvím obou institutů proto aprobuje takové způsoby chování, které by za jiných podmínek považoval za jednání nepřípustné a ukládal za ně trestněprávní sankci. Účelem této práce je nejprve poskytnout analýzu vytyčení jejich mezí v současnosti platnou právní úpravou, a to jednak ve smyslu nejužším, tedy výkladem ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jednak v širším smyslu soudní rozhodo- vací praxí, případně doktrinálním výkladem. Následuje analýza právem předpokládaných následků v případech, kdy dojde k překročení těchto mezí. Práce je rozdělena na čtyři části. První, a současně nejstručnější z nich, rozebírá po- jem protiprávnosti jako takový a poskytuje úvod do... Klíčová slova: Nutná obrana; krajní nouze; exces; Self-defence; necessity; excess Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze

The presented diploma thesis deals with the concepts of self-defence and necessity and their position as legal institutions within the framework of the Czech criminal law, as well as the consequences ...

Jelínek, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí
Habová, Patrícia; Reschová, Jana; Uhl, Pavel
2022 - slovenský
62 Decision - making of judges of constitutional courts in the Czech and Slovak Republic in the context of non - legal aspects ABSTRACT The diploma thesis approaches the relevant non-legal influences on the decision-making of constitutional court judges in the Czech and Slovak Republics based on the existing literature, important decisions of the constitutional courts of the Slovak and Czech Republics and on the basis of empirical research available. Furthermore, the work deals with how the non-legal influences on the decision-making of judges of the constitutional court are taken into account by individual actors in the process of selecting judges of the constitutional courts. Another key point of the work is to find out whether in these countries it is ensured that the constitutional courts have a representative constitutional court, which could lead not only to better decision-making but also to increased credibility in the judiciary. Key words: constitutional judiciary, constitutional court judge, diversity 61 Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí ABSTRAKT Diplomová práca približuje na základe existujúcej literatúry, významných rozhodnutí ústavných súdov Slovenskej a Českej republiky a na základe empirických výskumov, aké sú relevantné mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike a aký je ich reálny význam v procese rozhodovania. Ďalej sa práca zaoberať tým, ako mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavného súdu zohľadňujú jednotliví aktéri v procese výberu sudcov ústavného súdu. Ďalším dôležitým bodom práce bude zistiť, či v týchto krajinách je dbané na to, aby ústavné súdy mali reprezentatívne obsadený ústavný súd, ktorí by mohol viesť nielen k lepšiemu rozhodovaniu ale aj k zvýšeniu dôveryhodnosti v súdnictvo Kľúčové slová: ústavné súdnictvo, sudca ústavného súdu, rozmanitosť Klíčová slova: ústavné súdnictvo; sudca ústavného súdu; rozmanitosť; constitutional judiciary; constitutional court judge; diversity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí

62 Decision - making of judges of constitutional courts in the Czech and Slovak Republic in the context of non - legal aspects ABSTRACT The diploma thesis approaches the relevant non-legal influences ...

Habová, Patrícia; Reschová, Jana; Uhl, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Právo na soukromí ve světle problematiky Data Retention
Štefková, Adéla; Antoš, Marek; Preuss, Ondřej
2022 - český
The right to privacy in the context of data retention issues Abstract The thesis deals with the issue of data retention in the context of the right to privacy. The thesis aims to map the development of the legal regulation of data retention both in national legislation and in the relevant rulings of the Constitutional Court, as well as in the legislation of the European Union and in the judgments of the Court of Justice of the European Union. The purpose of the thesis is also to assess the current legal regulation, the subsequent application of the proportionality test and the presentation of various alternatives to the current system of data retention. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is devoted to the right to privacy in general, its various aspects, legal anchoring, development of privacy and permissible limitations. In the second chapter the current legal regulation of data retention under the national legislation is presented. The third part of the thesis chronologically guides through the development of the issue of data retention, attention is paid to decisions and legislation that have had a major impact on the issue, in particular Directive 2006/24/EC and its subsequent repeal. The fourth chapter focuses mainly on the status of the legislation after the repeal of the... Právo na soukromí ve světle problematiky data retention Abstrakt Diplomová práce se zaobírá problematikou data retention v kontextu jejích dopadů na právo na soukromí. Práce si klade za cíl zmapovat vývoj právní úpravy data retention jak ve vnitrostátních právních předpisech a příslušných nálezech Ústavního soudu, tak v právních předpisech Evropské unie a rozsudcích Soudního dvora Evropské unie. Účelem práce je rovněž posouzení aktuální právní úpravy, následná aplikace testu proporcionality a přednesení různých alternativ současného systému data retention. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována právu na soukromí obecně, jeho jednotlivým aspektům, právnímu zakotvení, vývoji a přípustným omezením. Ve druhé kapitole je přiblížena aktuální právní úprava data retention dle zákona o elektronických komunikacích. Třetí část práce chronologicky provádí vývojem problematiky data retention, pozornost je věnována rozhodnutím a právním předpisům, které měly zásadní vliv na problematiku, zejména Směrnici 2006/24/ES i jejímu následnému zrušení. Čtvrtá kapitola se soustředí především na stav právní úpravy po zrušení předmětné směrnice, představuje postup jednotlivých vybraných členských států Evropské unie, jádrem této části je analýza českého přístupu a následné provedení testu... Klíčová slova: právo na soukromí; data retention; princip proporcionality; right to privacy; data retention; principle of proportionality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právo na soukromí ve světle problematiky Data Retention

The right to privacy in the context of data retention issues Abstract The thesis deals with the issue of data retention in the context of the right to privacy. The thesis aims to map the development ...

Štefková, Adéla; Antoš, Marek; Preuss, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod
Burešová, Anežka; Krupička, Jiří; Šelleng, Dalibor
2022 - český
Methodology of Investigation of Road Traffic Accidents Abstract This thesis titled "Methodology of Investigation of Road Traffic Accidents" has the objective of providing a comprehensive illustration of specific issues related to investigation of road traffic accidents, their causes and also their prevention. This is a very current topic, because the number of traffic accidents on Czech roads continues to grow. With regard to the number of road traffic accidents that the police have to deal with every day, investigators strive not only to make sure that investigation is quick and effective, but also that its quality remains the same. The thesis also deals with actual topics such as hit and run car accidents, the aggressiveness of drivers behind the wheel or emergency call systems. The first chapter discusses the concept of a road traffic accident. The subsequent chapters are devoted to the actual particularities of investigation of road traffic accidents. The second chapter provides an overview of the investigative description, which means the method by which an accident is committed and specification of the offender and the injured party. This chapter is followed by the third chapter, which discusses the particularities of the impulses for investigation, or notification of traffic accidents. The fourth... Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod" si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na specifické problémy, které se týkají vyšetřování silničních dopravních nehod, na jejich příčiny, ale i prevenci. Jedná se o téma velmi aktuální, jelikož množství dopravních nehod na českých silnicích neustále roste. S ohledem na množství silničních dopravních nehod, které policie každý den řeší, se nejen vyšetřovatelé snaží, aby vyšetřování bylo rychlé a efektivní, ale aby se nesnižovala jeho kvalita. Práce se zabývá aktuálními tématy, jako jsou ujetí z místa dopravní nehody, agresivita řidičů za volantem nebo systémy nouzového volání. První kapitola se věnuje pojmu silniční dopravní nehoda. Další kapitoly se věnují již samotným zvláštnostem vyšetřování silničních dopravních nehod. Druhá kapitola podává přehled o kriminalistické charakteristice. Jedná se o způsob páchání a specifikaci osoby pachatele a poškozeného. Na tuto kapitolu navazuje kapitola třetí, která se věnuje zvláštnostem podnětů k vyšetřování, respektive oznamování dopravních nehod. Čtvrtá kapitola se soustředí na zvláštnosti počátečních úkonů, jako je vyžádání vysvětlení od oznamovatele nebo účastníků, ohledání místa nehody a dopravních prostředků či zjištění,... Klíčová slova: vyšetřování; nehoda; doprava; investigation; accident; traffic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod

Methodology of Investigation of Road Traffic Accidents Abstract This thesis titled "Methodology of Investigation of Road Traffic Accidents" has the objective of providing a comprehensive illustration ...

Burešová, Anežka; Krupička, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2022

Vyživovací povinnost v mezinárodním právu soukromém
Hejduková, Kristýna; Pfeiffer, Magdalena; Zavadilová, Marta
2022 - český
The aim of this diploma thesis on the topic of duty to support and maintain in private international law was to assess and evaluate the existing legislation that international law, regulation at the European Union level and domestic law provides for the application and enforcement of maintenance obligations in the presence of a foreign element. This work consists of a total of six chapters, which are divided into other subchapters to better understand its content. The first chapter deals with the very concept of alimony and the gradual change in the perception of its content across human history as well as individual human communities. Furthermore, in this chapter I deal with the determination of individual maintenance obligations in the Civil Code and the definition of the concept of maintenance obligations from perspective of private international law. The second chapter, deals with individual sources of private international law, especially the Hague Protocol adopted on the grounds of the HCCH, the Maintenance Regulation, the Act No. 91/2012 Coll., on private international law, the relations between them and the Office for International Legal Protection of Children, its history, development, but also its current significance. The third chapter focuses on the explanation of the concept of... Cílem této diplomové práce na téma Vyživovací povinnost v mezinárodním právu soukromém bylo posouzení a zhodnocení stávajících právních předpisů, které mezinárodněprávní úprava, úprava na úrovni Evropské unie a tuzemská právní úprava poskytuje za účelem uplatnění a vymožení vyživovací povinnosti s přítomností cizího prvku. Tato práce se celkem skládá z šesti kapitol, které jsou pro lepší pochopení jejího obsahu rozděleny na další podkapitoly. První kapitola se zabývá vůbec samotným pojmem alimentační povinnosti a postupnou změnou vnímání jejího obsahu napříč lidskými dějinami a rovněž jednotlivými lidskými společenstvími. Dále se v této kapitole věnuji určení jednotlivých vyživovacích povinností v občanském zákoníku a vymezení pojmu vyživovací povinnosti z pohledu mezinárodního práva soukromého. V druhé kapitole se zaobírám jednotlivými prameny mezinárodního práva soukromého, především Haagským protokolem přijatým na půdě HCCH, Nařízením o výživném, ZMPS, vztahy mezi nimi a dále Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jeho historií, vývojem, ale i současným významem. Třetí kapitola se zaměřuje na vysvětlení pojmu mezinárodní pravomoc/ příslušnost a její úpravu v rámci norem mezinárodního, unijního a vnitrostátního původu, kdy za nejvýznamnější považuji úpravu stanovenou Nařízením o výživném. Ve... Klíčová slova: Vyživovací povinnost; Haagský protokol; Nařízení o výživném; Maintenance obligation; Hague Protocol; Maintenance Regulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vyživovací povinnost v mezinárodním právu soukromém

The aim of this diploma thesis on the topic of duty to support and maintain in private international law was to assess and evaluate the existing legislation that international law, regulation at the ...

Hejduková, Kristýna; Pfeiffer, Magdalena; Zavadilová, Marta
Univerzita Karlova, 2022

Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 trestního zákoníku
Tregnerová, Kristýna; Heranová, Simona; Mulák, Jiří
2022 - český
A crime abuse of a person living in a shared dwelling according to § 199 Criminal Code Summary This diploma thesis deals with the crime abuse of a person living in a shared dwelling, which is regulated in § 199 of the Criminal Code. The aim of the thesis is to provide the reader with a comprehensive set of information on the issue of domestic violence and all aspects related to this phenomenon. At the same time, the work evaluates the current decision-making practice of first instance courts with the help of analysis of judgments of first instance courts. The topic of domestic violence will be introduced in detail in the individual chapters, then the crime of torturing a person living in a shared dwelling and the subsidiarity of criminal repression will be discussed in detail. The last theoretical chapter will deal with the victim and proving this crime. At the end of the thesis, the decision-making practice of the Prague courts for the last 6 years will be presented with the help of several graphs. Key words: abuse, domestic violence, law on victims of crime Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 trestního zákoníku Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá trestným činem týrání osoby žijící ve společném obydlí, který je upravený v § 199 TZ. Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený soubor informací o problematice domácího násilí a všech aspektech, které s tímto fenoménem souvisejí. Zároveň práce za pomoci analýzy rozsudků prvostupňových soudů hodnotí současnou rozhodovací praxi prvostupňových soudů. V jednotlivých kapitolách bude podrobně představeno téma domácího násilí, následně budu podrobně rozebrán trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí a subsidiarita trestní represe. Poslední teoretická kapitola bude pojednávat o osobě poškozeného a dokazování tohoto trestného činu. Na závěr práce bude za pomocí několika grafů přiblížena rozhodovací praxe pražských soudů za období posledních 6 let. Klíčová slova: týrání, domácí násilí, zákon o obětech trestných činů Klíčová slova: týrání; domácí násilí; zákon o obětech trestných činů; abuse; domestic violence; law on victims of crime Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 trestního zákoníku

A crime abuse of a person living in a shared dwelling according to § 199 Criminal Code Summary This diploma thesis deals with the crime abuse of a person living in a shared dwelling, which is ...

Tregnerová, Kristýna; Heranová, Simona; Mulák, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze