Počet nalezených dokumentů: 443
Publikováno od do

Influence of sperm density on outcomes of cryopreservation in carp
STECHKINA, Taisiya
2024 - anglický
Tato diplomová práce je věnována problematice vlivu koncentrace spermií kapra obecného (Cyprinus carpio) při zmrazování na výsledky kryokonzervace. Během experimentu bylo použito sedm koncentrací spermií a byly testovány dvě různé metody ředění spermatu (pomocí seminální plazmy a pomocí kryoprotekčního média) pro určení přímého vlivu koncentrace buněk ve vzorcích a pro současné testovaní eventuálního pozitivního účinku přítomnosti semenné plazmy během kryokonzervace na kryorezistenci spermií. Tato studie potvrdila předpoklad, že kvůli mezibuněčným interakcím tvoří koncentrovanější vzorky po rozmrazení menší procento živých buněk než vzorky zmražené při nižších koncentracích, přitom parametry pohyblivosti spermií mimo rychlosti pohybu nebyly významně ovlivněny odlišnou koncentrací. Nízké přežití buněk v případě použití koncentrovaného spermatu je kompenzováno původně velkým počtem spermií ve vzorku. a obsah spermií v těchto vzorcích je dostatečný pro úspěšné oplození, zejména při použití vysokého poměru spermií na jikru během procesu fertilizace. V tomto případě menší objem spermií ve srovnání s nízko koncentrovanými vzorky může být použit, což je výhodné z hlediska úspory prostoru potřebného ke skladování kryobiologických kontejnerů, chemikálií a práce. Z hlediska optimalizace procesu kryokonzervace by mohlo být doporučeno použití vysoce koncentrovaných vzorků spermatu. Součásti této práce bylo rovněž vypracování spektrofotometrické metody pro měření koncentrace ve vzorcích spermatu kapra obecného. Byla zjištěna silná korelace mezi absorbancí a koncentrací spermií vypočtenou pomocí Bürkerovy počítací komůrky a byla odvozena rovnice tohoto vztahu. Výsledkem je potvrzení možnosti využití této metody jako alternativy k široce používané metodě počítaní koncentrace spermií hemocytometrem, nicméně některá další vylepšení této metody nejsou vyloučena. The current work is devoted to the study of the influence of common carp (Cyprinus carpio) sperm concentration during freezing on cryopreservation outcomes. During the experiments, seven concentrations of sperm were used. Two different approaches of sperm dilution (using seminal plasma or cryoprotective medium) were tested to directly determine the impact of cell concentration in solutions and simultaneously to test an additional positive effect of seminal plasma presence during cryopreservation on sperm cryoresistance. This study confirmed the assumption that, due to close cell-to-cell interactions, more concentrated samples after thawing account for a smaller percentage of living cells than low-concentrated samples, while different densities didn't significantly affect other motility parameters of sperm, except velocity. However, the low motility is compensated in the case of using concentrated sperm by the initially large number of spermatozoa in these samples, and the sperm content in such samples is sufficient for successful fertilization, especially when using a high sperm per egg ratio during the fertilization process. In this case, a lower volume of sperm is required in comparison to low-concentrated samples, which is beneficial in terms of saving cryostorage space, chemicals, and work. Therefore, from the considerations of optimization, the use of highly concentrated sperm samples can be offered. As a part of this work, an elaboration of the spectrophotometry method for the estimation of common carp sperm concentration was carried out. A strong correlation was obtained between absorbance and sperm concentration calculated using the Bürker counting chamber, and an equation of this relation was deduced. The results confirm the possibility of using this method as an alternative to the widely used method of counting sperm concentration with a haemocytometer, however, some further improvements of the method remain possible. Klíčová slova: Klíčová slova: kryokonzervace; kapr obecný (Cyprinus carpio); koncentrace spermatu; pohyblivost spermií; výsledky oplození Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Influence of sperm density on outcomes of cryopreservation in carp

Tato diplomová práce je věnována problematice vlivu koncentrace spermií kapra obecného (Cyprinus carpio) při zmrazování na výsledky kryokonzervace. Během experimentu bylo použito sedm koncentrací ...

STECHKINA, Taisiya
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Onomasiological Analysis of English Bahuvrihi Compounds
MIKSA, Tomáš
2024 - anglický
Téma této diplomové práce je Onomaziologická analýza anglických bahuvrihi kompozit. V této diplomové práci je vysvětleno, co jsou bahuvrihi kompozita a také jsou popsány jejich hlavní rysy. Dále je vysvětleno, čím se zabývá jazykovědná nauka zvaná onomaziologie. V další části této diplomové práce jsou uvedeny konkrétní druhy rysů lidí či jiných entit, na které lze v angličtině poukázat s využitím bahuvrihi kompozit. Rovněž jsou uvedena morfologická schémata, podle kterých jsou bahuvrihi kompozita tvořena na základě toho, na který konkrétní druh rysu lidí či jiných entit mají poukazovat. Poté je výzkum zaměřen na způsoby, jakými bahuvrihi kompozita mohou být vytvořena tak, aby poukazovala na některý z uvedených druhů rysů lidí, případně jiných entit. Jakými způsoby lze v angličtině vytvářet bahuvrihi kompozita, aby poukazovala na kterýkoli z uvedených druhů rysů lidí či jiných entit, je ukázáno na konkrétních příkladech již existujících bahuvrihi kompozit. The topic of this thesis is Onomasiological Analysis of English Bahuvrihi Compounds. In this thesis it is explained what bahuvrihi compounds are, and their main properties are described. Subsequently, it is explained what the branch of linguistics known as onomasiology is concerned with. Furthermore, in this thesis it is observed to what concrete types of characteristics of human or non-human entities bahuvrihi compounds may draw attention. It is also observed what morphological schemas bahuvrihi compounds may follow, depending on the type of a characteristic of human or non-human entities to which they are meant to bring attention. Also, it is observed how bahuvrihi compounds may be created so that they would draw attention to those types of characteristics. Each of the manners in which bahuvrihi compounds may be created so that they would draw attention to any of the given types of characteristics is shown on concrete already existent bahuvrihi compounds. Klíčová slova: bahuvrihi kompozitum; onomaziologie; morfologické schéma; konceptualizace; lingvistické kódování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Onomasiological Analysis of English Bahuvrihi Compounds

Téma této diplomové práce je Onomaziologická analýza anglických bahuvrihi kompozit. V této diplomové práci je vysvětleno, co jsou bahuvrihi kompozita a také jsou popsány jejich hlavní rysy. Dále je ...

MIKSA, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Assessment of Long-Term Soil Loss on Selected Slopes Using the USLE Equation
SUTTIKHANA, Itthanan
2024 - anglický
Tato studie představuje hodnocení dlouhodobé ztráty půdy na vybraných svazích jak v České republice, tak v Thajsku, využívající Univerzální rovnici ztráty půdy (USLE). Eroze půdy představuje významné ohrožení zemědělské produktivity a environmentální udržitelnosti po celém světě, což zdůrazňuje důležitost porozumění dynamice eroze a provádění účinných opatření ke snížení jejího dopadu. Výzkum se zaměřuje na experimentální plochy v jihočeském regionu České republiky a v oblasti Sad?o v Thajsku, zkoumá faktory přispívající k erozi půdy a hodnotí účinnost praktik ochrany půdy. Výsledky ukazují významné rozdíly v míře eroze půdy mezi oběma regiony, ovlivněné různými environmentálními podmínkami, způsoby využití půdy a topografickými rysy. Navzdory komplexním opatřením k ochraně půdy doporučeným Úřadem pro rozvoj půdy v Thajsku přetrvávají výzvy v provádění z důvodu omezených zdrojů a odbornosti. Studie zdůrazňuje naléhavou potřebu na míru šitých strategií ochrany půdy k řešení specifických výzev, kterým čelí každý region. Integrací místně specifických dat a doporučení mohou politici, správci půdy a výzkumníci spolupracovat na podpoře udržitelných praktik v územním řízení a chránit půdní zdroje před hrozbami eroze. Pokračující monitorování a hodnocení jsou klíčové pro sledování účinnosti opatření ke snížení dopadů eroze a zajištění dlouhodobé odolnosti ekosystémů a zemědělských systémů. This study presents an assessment of long-term soil loss on selected slopes in both the Czech Republic and Thailand utilizing the Universal Soil Loss Equation (USLE). Soil erosion poses a significant threat to agricultural productivity and environmental sustainability worldwide, highlighting the importance of understanding erosion dynamics and implementing effective mitigation measures. The research focuses on experimental plots in the Czech Republic's South Bohemia region and Thailand's Sadao district, examining factors contributing to soil erosion and evaluating the efficacy of soil conservation practices. Results indicate notable disparities in soil erosion rates between the two regions, influenced by varying environmental conditions, land use practices, and topographical features. Despite comprehensive soil conservation measures recommended by the Department of Land Development in Thailand, challenges in implementation persist due to limited resources and expertise. The study underscores the urgent need for tailored soil conservation strategies to address specific erosion challenges faced by each region. By integrating site-specific data and recommendations, policymakers, land managers, and researchers can collaborate to promote sustainable land management practices and safeguard soil resources against erosion threats. Continued monitoring and assessment efforts are crucial to track the effectiveness of mitigation measures and ensure the long-term resilience of ecosystems and agricultural systems. Klíčová slova: Eroze půdy; Ztráta půdy; USLE rovnice; Udržitelné hospodaření s půdou Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Assessment of Long-Term Soil Loss on Selected Slopes Using the USLE Equation

Tato studie představuje hodnocení dlouhodobé ztráty půdy na vybraných svazích jak v České republice, tak v Thajsku, využívající Univerzální rovnici ztráty půdy (USLE). Eroze půdy představuje významné ...

SUTTIKHANA, Itthanan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Evaluation of environmental impacts of selected crops growing by LCA method
NNANDO, Emeka Micheal
2024 - anglický
Abstraktní Důsledky intenzifikace zemědělství a konvenčního zemědělství jsou stále zjevnější, protože změna klimatu a proměnlivost se stále zhoršují. Tato studie hodnotila dopady produkce sóji na životní prostředí se zaměřením na kategorii dopadu změny klimatu. Zemědělská data pro různé vstupy, agrotechnické operace a výstupy výrobního procesu byla systematicky sbírána ze tří odlišných farem sóji (Becicka, Michalec a Agrokiwi) v okrese Pardubice v České republice a analyzována pomocí rámce Life Cycle Assessment (LCA). Funkční jednotkou uvažovanou v této studii byl 1 kg sójových bobů. Výsledky LCA ukazují, že farmy Agrokiwi a Michalec mají největší a nejmenší příspěvek do kategorie dopadu změny klimatu s 6,17 kg CO2 ekv. a 2,1 kg CO2 ekv. Nejvyšší příspěvek, 51 procent, z Agrokiwi byl přisouzen aplikaci hnojiva NPK (15-15-15) a orbě polí, s 0,0506 kg CO2eq a 0,0237 kg CO2eq, zatímco setí a doprava přispěly nejméně, s 0,00979 kg CO2ekv a 0,0091 kg CO2ekv. Zjištění také odhalila vztah mezi vstupy, agrotechnickými operacemi při produkci sóji a jejich příspěvkem ke změně klimatu. Pokud jde o klimatickou chytrost nebo udržitelnost životního prostředí, je zemědělský postup/výrobní systém Michalec šetrnější k životnímu prostředí díky nízkému používání minerálních hnojiv a rozmetání. Výsledky studie naznačují, že environmentální výkonnost produkce sóji by se mohla výrazně zlepšit přechodem od syntetických hnojiv k ekologičtějšímu ekologickému zemědělství, zavedením střídání plodin a používáním odrůd semen odolných vůči chorobám jako prostředku implementace udržitelných zemědělských postupů. /systémy. Abstract The consequences of agricultural intensification and conventional farming are becoming increasingly apparent as climate change and variability continue to worsen. This study evaluated the environmental impacts of soybean production, with a focus on the climate change impact category. Agricultural data for various inputs, agrotechnical operations, and outputs of the production process were systematically collected from three distinct soybean farms (Becicka, Michalec and Agrokiwi) in the Pardubice district of the Czech Republic and analyzed using the Life Cycle Assessment (LCA) framework. The functional unit considered in this study was 1 kg of soybeans. The results of the LCA show that the Agrokiwi and Michalec farms make the largest and smallest contributions to the climate change impact category with 6.17 kg CO2eq and 2.1 kg CO2eq respectively. The highest contribution, 51 percent, from Agrokiwi was attributed to the application of NPK fertilizer (15-15-15) and tillage plowing of the fields, with 0.0506 kg CO2eq and 0.0237 kg CO2eq respectively, while sowing and transport contributed the least, with 0.00979 kg CO2eq and 0.0091 kg CO2eq respectively. Findings also revealed a relationship between inputs, agrotechnical operations in soybean production, and their contribution to climate change.Regarding climate smartness or environmental sustainability, the Michalec agricultural practices/production system is more environmentally friendly due to the low use of mineral fertilizers and the spreading method. The results of the study suggest that the environmental performance of soybean production could be significantly improved by switching from synthetic fertilizers to more environmentally friendly organic farming, introducing crop rotations, and using disease-resistant seed varieties as a means of implementing sustainable agricultural practices/systems. Klíčová slova: Klíčová slova: Vliv na životní prostředí; změna klimatu; LCA; sója Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Evaluation of environmental impacts of selected crops growing by LCA method

Abstraktní Důsledky intenzifikace zemědělství a konvenčního zemědělství jsou stále zjevnější, protože změna klimatu a proměnlivost se stále zhoršují. Tato studie hodnotila dopady produkce sóji na ...

NNANDO, Emeka Micheal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Harry Potter J. K. Rowlingové, Nevermoor J. Townsendové a zkušenost jiného světa v životě dětských hrdinů
HRADECKÁ, Sabina
2024 - anglický
Diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou dvou populárních fantastických sérií: Harry Potter J. K. Rowlingové a Nevermoor J. Townsendové. V rámci teoretické části se práce soustředí na charakteristiku pohádek, gotické literatury a fantasy. Jsou vyzdviženy motivy, které spojují analyzované série se jmenovanými literárními žánry. Samostatné kapitoly jsou věnovány také autorkám těchto příběhů. Praktická část obsahuje srovnávací analýzu následujících motivů: věštba, výlučnost hlavního hrdiny; prostor jiného světa; přátelství, pomoc a překážky; nepřítel; smrt; škola a zkoušky; rodina a láska ve vybraných dílech. Závěrečná kapitola se zaměřuje výhradně na hlavní postavy analyzovaných sérií, jejich společné a rozdílné rysy a na adaptaci dětských hrdinů v jiném světě. The diploma thesis deals with the comparative analysis of two popular fantasy series: J. K. Rowling´s Harry Potter and J. Townsend´s Nevermoor. Within the theoretical part, the diploma thesis focuses on the main characteristics of fairy tales, Gothic literature, and fantasy. Motifs that connect the analysed series with the named literary genres are highlighted. Separate chapters are also dedicated to the authors of these stories. The practical part contains the comparative analysis of the following motifs: prophecy, uniqueness of the main character; space of the other world; friendship, help and obstacles; enemy; death; school and exams; family and love in selected works. The final chapter focuses directly on the main characters of the analysed series, their common and different features, and on the adaptation of child heroes in the other world. Klíčová slova: J. K. Rowling; Harry Potter; J. Townsendová; Nevermoor; fantasy; prostor jiného světa; dětský hrdina; srovnávací analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Harry Potter J. K. Rowlingové, Nevermoor J. Townsendové a zkušenost jiného světa v životě dětských hrdinů

Diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou dvou populárních fantastických sérií: Harry Potter J. K. Rowlingové a Nevermoor J. Townsendové. V rámci teoretické části se práce soustředí na ...

HRADECKÁ, Sabina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Uzavřený prostor duše v příbězích E. A. Poea a Chrise Priestleyho
KARVÁNKOVÁ, Iva
2024 - anglický
Náplní diplomové práce je srovnávací analýza vybraných děl E. A. Poea a Chrise Priestleyho. Práce se zaměřuje především na téma uzavřeného prostoru a jeho působení na psychické stavy postav. První část práce se zabývá vývojem angloamerické gotické literatury a charakteristikou dětské fantastické literatury. Dále představuje život vybraných spisovatelů a hlavní témata v jejich tvorbě. Vlastní analýza obsahuje porovnání funkce uzavřeného prostoru v dílech obou zkoumaných autorů. Pozornost je věnována především propojení tohoto prostoru s tísnivými stavy duše. Interpretace se zaměřuje na konkrétní příklady vnitřního i vnějšího prostoru a na popis hororové atmosféry. The diploma thesis deals with the comparative analysis of selected works by E. A. Poe and Chris Priestley. The thesis focuses primarily on the theme of the closed space and its effect on the psychological states of the characters. The first part of the thesis deals with the basic features of the development of Anglo-American Gothic literature and the characteristics of children's fantasy literature. It also introduces the lives of Poe and Priestley and the main themes in their works. The analysis compares the function of the closed space in the works of both authors. Attention is paid to the connection of this type of space and the oppressive states of the soul. The interpretation focuses on particular examples of the inner and outer space and on the description of the horror atmosphere. Klíčová slova: Edgar Allan Poe; Chris Priestley; uzavřený prostor; gotická literatura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Uzavřený prostor duše v příbězích E. A. Poea a Chrise Priestleyho

Náplní diplomové práce je srovnávací analýza vybraných děl E. A. Poea a Chrise Priestleyho. Práce se zaměřuje především na téma uzavřeného prostoru a jeho působení na psychické stavy postav. První ...

KARVÁNKOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Reprodukční užitkovost v chovu prasnic
AIDELOMON, Emmanuel Onosimuan
2024 - anglický
Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň reprodukční užitkovosti prasnic. Byla shromážděna a analyzována data 1 013 záznamů prasnic (plemene large white a hybridních prasnic plemen large white a landrase) z vybraného chovu za časové období čtyř let (2019 až 2022). Do sledování byly zařazené prasnice na 1. až 7. vrhu, které byly rozdělené do následujících kategorií - 1. a 2. vrh (1); 3. až 5. vrh (2) a 6. a 7. vrh (3). Prasnice byly chované ve stáji s řízeným klimatem, byly očkované podle vakcinačního programu chovu a krmené na základě nutričních požadavků. Voda byla prasnicím dostupná prostřednictvím systému napáječek ad libitum. Byly sledovány vlivy působící na počet všech a živě narozených selat, a to pořadí vrhu, sezóna při prvním zapuštění, genotyp, věk při prvním porodu, délka březosti, délka mezidobí, interval od odstavu do zabřeznutí, rok zapuštění a kanec. Data byla analyzována pomocí softwaru Statistika.12, TIBCO. Statisticky významný vliv (P < 0,05) byl pozorován mezi skupinou 1 (1. a 2. vrh) a skupinou 2 (3. až 5. vrh) pro všechna a živě narozená selata s nejvyšší hodnotou ve skupině 2 (3. až 5. vrh), poté počet selat zaznamenal pokles. Počet všech a živě narozených selat byl zjištěný nejvyšší u prasnic zapuštěných v letních měsících a nejnižší u prasnic zapuštěných na podzim (statisticky nevýznamné rozdíly). Nejvyšší počet všech narozených selat měly prasnice LW L a nejvyšší počet živě narozených selat měly prasnice LW. Statisticky významně nižší počet všech a živě narozených selat měly kříženky L LW. Plodnost prasnic při prvním porodu ve věku 361-381 dní se statisticky významně lišila od prasnic s prvním porodem ve věku < 361 dnů. U prasnic s prvním porodem ve věku > 381 dnů došlo ke snížení počtu všech a živě narozených selat ve srovnání s prasnicemi ve věku 361-381 dní při prvním porodu, ale rozdíl nebyl statisticky významný. Vyšší hodnoty v počtu všech i živě narozených selat byly zaznamenány u prasnic s délkou březosti 114 dnů ve srovnání s prasnicemi s délkou březosti 115 dnů (statisticky nevýznamný vliv). Takže čím vyšší počet selat byl ve vrhu, tím kratší byla délka březosti. Vyšší počet všech i živě narozených selat byl zjištěn u prasnic s délkou mezidobí 146 dnů ve srovnání s prasnicemi s délkou mezidobí 147 dní, ale rozdíl nebyl statisticky významný. Počet všech i živě narozených selat u prasnic s intervalem od odstavu do zapuštění 4 dny se statisticky významně lišil od prasnic s intervalem od odstavu do zapuštění 5 dnů. Nejvyšší počet všech i živě narozených selat byl zaznamenán v roce 2022 a nejnižší počet selat v roce 2019. Počet všech a živě narozených selat v roce 2022 se statisticky významně lišil od počtu selat v letech 2019 a 2020. Závěrem lze konstatovat, že výsledky sledování naznačily, že jako indikátory reprodukční užitkovosti prasnic lze u prasnic použít pořadí vrhu, genotyp, věk při prvním porodu, interval od odstavu do zabřeznutí a kanec. Analýza také poskytla základ pro budoucí vývoj benchmarkingu ke sledování a zlepšování reprodukční užitkovosti ve stádech prasnic. The objective of this study was to analyse the level of reproductive efficiency of sows. Data of 1013 records of sows between 2019 to 2022 from a commercial herd were collected and analysed (Large White and cross between Large White and Landrace sows). Sows ranged from parity 1 to 7 with the number of parity grouped into 1-2 (1); 3-5 (2); 6-7 (3). Sows were raised in well-ventilated pens and were vaccinated according to the veterinarian's recommendations and sows were well-fed to meet their nutritional requirement. Water was available ad libitum via the drinking nipple system. All-born piglets and live-born piglets were analysed by monitoring the influence of parity, season at first conception, genotype, age at first farrowing, gestation length, farrowing interval, weaning-to-conception interval, year of conception and boar. Data were analysed using Statistika.12, TIBCO software package. Significant influence (P < 0.05) was observed between parity group 1 (parity 1-2) and parity group 2 (parity 3-5) for all-born piglets and live-born piglets with the highest value at parity group 2 (parity 3-5) and decreasing thereafter. Prolificacy (all-born piglets and live-born piglets) appeared highest in animals during the summer months and the lowest in autumn (statistically unconfirmed differences). Crossing sows between Large White and Landrace produced the highest number of all-born piglets, and sow Large White produced the highest number of live-born piglets. Crossing sows between Landrace and Large White produced a statistically lower number of piglets. Prolificacy at 361-381 days (age of first farrowing) was significantly different from < 361 days. There was reduction in number of all-born piglets and live-born piglets for above > 381 days when compared to 361-381 but it was not different statistically. Higher value was recorded for gestation length of 114 days compared to 115 days in all-born piglets and live-born piglets (but no significant influence). The mean of all-born piglets and live-born piglets shows that the larger the litter is, the shorter the gestation length becomes. Farrowing interval for 146 days had a high mean value for both all-born piglets and live-born piglets compared to 147 days but no significant influence. Weaning to conception interval for 4 days is significantly different from 5 days in all-live born piglets. The highest average for all-born piglets and live-born piglets was recorded in 2022 and the lowest was recorded in 2019. Result for 2022 was significantly different from 2019 and 2020 results. In conclusion, this study showed that sow parity, genotype, age at first farrowing, weaning to conception interval and boar can be used as indicators of reproductive performance. Furthermore, this study has provided the basis for future development of a benchmarking tool to monitor and improve productivity in sow herds. Klíčová slova: všech narozených selat; živě narozených selat; reprodukce; prasnice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Reprodukční užitkovost v chovu prasnic

Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň reprodukční užitkovosti prasnic. Byla shromážděna a analyzována data 1 013 záznamů prasnic (plemene large white a hybridních prasnic plemen large white a ...

AIDELOMON, Emmanuel Onosimuan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

God's Unity and God's Relational Character in the Thinking and Biblical Interpretation of Philo Judaeus
LANDOVÁ, Barbora
2024 - anglický
Diplomová práce analyzuje, jak se helénský židovský filosof, Filón Alexandrijský, vypořádává s pasážemi v Bibli, ve kterých je Bůh antropomorfizován. Práce se snaží představit dva světy uvnitř Filónovy osoby, svět filosofie a Bible, přičemž oba jsou zásadní pro jeho myšlení, ačkoli přináší odlišné podání Boha. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem Filón, zastávaje filosofický koncept neměnného Boha, řeší ty pasáže v Bibli, při kterých se zdá, že je Boží charakter proměnlivý. Práce přichází s hypotézou, že vyobrazení Boha je svázáno s literárním žánrem, který Filón použije, když o Bohu mluví. V úvahu jsou vzaty Filónovy tři práce - Quod Deus sit Immutabilis, Quaestiones et Solutiones in Genesin et Exodum a De Vita Mosis, zatímco je rozlišováno mezi jejich odlišnými žánry. The thesis analyzes how the Hellenistic Jewish philosopher Philo of Alexandria deals with passages in the Bible where God experiences any kind of human emotions. It aims to present the two sides of Philo's persona - the Greek and the Jewish. These two worlds (the world of philosophy and that of the Bible) are constituent for Philo's thinking, however, they also provide a distinct rendering of God. The aim is to ascertain how Philo deals with passages in the Bible where God seems to have a changeable character while holding a strong philosophical concept of him. The thesis adheres to the hypothesis that his depiction of God is bound to the literary genre he applies when rendering God. It takes into consideration Philo's Quod Deus sit Immutabilis, Quaestiones et Solutiones in Genesin et Exodum and De Vita Mosis while differentiating between their distinct literary genres. Klíčová slova: židovská helénská filosofie; Filón Alexandrijský; židovská filosofie; antropomorfismus; Septuaginta Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
God's Unity and God's Relational Character in the Thinking and Biblical Interpretation of Philo Judaeus

Diplomová práce analyzuje, jak se helénský židovský filosof, Filón Alexandrijský, vypořádává s pasážemi v Bibli, ve kterých je Bůh antropomorfizován. Práce se snaží představit dva světy uvnitř ...

LANDOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Oligomerization state and pigment contents of algal light-harvesting proteins
MALINOVÁ, Kateřina
2023 - anglický
Light-harvesting antennas (LHCs) from four microalgae species (diatom Phaeodactylum tricornutum, haptophyte Emiliania huxleyi, and two eustigmatophytes Nannochloropsis oceanica and Trachydiscus minutus) were studied. LHCs were extracted and purified using sucrose gradient ultracentrifugation and ion-exchange chromatography. Oligomerization states of LHCs were assessed using two independent methods - CN-PAGE and size-exclusion chromatography. Effects of the purification on LHC pigment composition was assessed using HPLC. Light-harvesting antennas (LHCs) from four microalgae species (diatom Phaeodactylum tricornutum, haptophyte Emiliania huxleyi, and two eustigmatophytes Nannochloropsis oceanica and Trachydiscus minutus) were studied. LHCs were extracted and purified using sucrose gradient ultracentrifugation and ion-exchange chromatography. Oligomerization states of LHCs were assessed using two independent methods - CN-PAGE and size-exclusion chromatography. Effects of the purification on LHC pigment composition was assessed using HPLC. Klíčová slova: pigments; LHC; HPLC; alga; SEC; IEC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Oligomerization state and pigment contents of algal light-harvesting proteins

Light-harvesting antennas (LHCs) from four microalgae species (diatom Phaeodactylum tricornutum, haptophyte Emiliania huxleyi, and two eustigmatophytes Nannochloropsis oceanica and Trachydiscus ...

MALINOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Structural and functional characterization of the E3 ligase BIRC6
GRATZL, Sascha
2023 - anglický
The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate range of BIRC6, and to elucidate the molecular interactions fulfilled by BIRC6 during autophagy via interaction with GABARAP. In addition, it was aimed to gain a better understanding on the general ubiquitination mechanism in E2/E3 hybrid enzymes, to identify the ubiquitination sites of known apoptotic and autophagic substrates and to enlighten substrate recognition by BIRC6. The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate range of BIRC6, and to elucidate the molecular interactions fulfilled by BIRC6 during autophagy via interaction with GABARAP. In addition, it was aimed to gain a better understanding on the general ubiquitination mechanism in E2/E3 hybrid enzymes, to identify the ubiquitination sites of known apoptotic and autophagic substrates and to enlighten substrate recognition by BIRC6. Klíčová slova: structural biology; cryo-EM; x-ray crystallography; autophagy; apoptosis; inhibitor of apoptosis proteins; AlphaFold2; ATG8; ubiquitin; E3 ligase Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Structural and functional characterization of the E3 ligase BIRC6

The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate ...

GRATZL, Sascha
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze