Počet nalezených dokumentů: 588
Publikováno od do

The Czech retail industry work environment changes in the context of the fourth industrial revolution
Rockson, Scott
2024 - anglický
Tento výzkum se snažil zhodnotit dopady čtvrté průmyslové revoluce (známé také jako Průmysl 4.0) na pracovní prostředí maloobchodu v České republice, jak by technologický pokrok mohl ovlivnit pracovní sílu v maloobchodě i pracovní místa v maloobchodním sektoru. Česká vláda tento koncept zavedla v září 2015 pod termínem „Průmysl 4.0“, což je národní plán, který má České republice pomoci být konkurenceschopnou ve svých vnitřních sektorech i v evropských protějšcích. Pro tuto studii bylo náhodně vybráno tři sta devadesát devět (399) zaměstnanců maloobchodů v Brně, aby odpověděli. Autor provedl studii s primárními daty shromážděnými pomocí dobře strukturovaných a online dotazníků, jejichž cílem bylo získat informace od zaměstnanců maloobchodu v oblasti Brna, a to jak s předem určenými možnostmi likertovy škály, tak s otevřenými otázkami, které umožňují podrobné vyjádření jejich pohledy na věc. V této studii byl použit deskriptivní a kvantitativní přístup k analýze shromážděných dat, aby se vytvořily smysluplné vztahy odpovědí na výzkumné téma. Data byla shromážděna pomocí Google formuláře, uspořádána a vyčištěna pomocí Microsoft Excel a poté analyzována pomocí tabulek, stejně jako popisné analýzy, grafů a grafů ze softwaru Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 27.0.1. Tato studie odhalila, že maloobchodní prostředí zažilo implementaci technologií Průmyslu 4.0 a zaměstnanci byli zaškoleni k používání těchto nových technologií. Zaměstnanci prozradili, jak některé z jejich manuálních úkolů převzala technika, čímž si usnadnili práci, ale pak se zase zredukoval počet úkolů, na kterých musí pracovat. Bylo zjištěno, že tím, co zaměstnanci předvídají do budoucna, bude pro zaměstnance maloobchodu méně pracovních míst a úkolů, které mohou dělat a proto je nutné, aby přijali změny, vybavili se nezbytnými dovednostmi, aby zůstali relevantní a přizpůsobili se těmto nevyhnutelným dopadům. Autor předložil vládě, maloobchodnímu sektoru a jeho zaměstnancům několik návrhů, aby přežily dopady této revoluce. This paper sought to assess the impacts of the fourth industrial revolution (also known as Industry 4.0) on the retail industry working environment in the Czechia, how the technological advancements could affect the retail labour, as well as jobs in the retail sector. The Czechia government introduced the concept through a term coined as ‚Prumysl 4.0‘ in the country in September 2015, a national plan to help Czechia to be competitive in its internal sectors, as well as its European counterparts. Three hundred and ninety-nine (399) retail employees in Brno were randomly sampled as respondents for this study. The researcher conducted this study with primary data collected with well-structured and online based questionnaires intended to get information from the retail employees in the Brno area, with both predeermined likert scale options as well as open-ended questions to enable detailed expression of their respective views. Descriptive and quantitative approach were employed in this study to analyze the data collected to make meaningful relations of the responses to the research topic. The data was collected with Google Forms, organized and cleaned with Microsoft Excel, and then analyzed using, tables, as well as descriptive analysis, graphs and charts from Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 27.0.1 software. This study revealed that the retail environment has seen implementation of Industry 4.0 technologies and the employees have been trained to use these new technologies. Employees disclosed how some of their manual tasks have been taken over by the use of technology, thus making their job easier, but then again redcing the tasks for them to work on. The forseeable future of the retail employees was found to be lesser and lesser jobs and tasks in the retail sector, thus, making it necessary for them to embrace the changes, equip themselves with the necessary skills to stay relevant and adapt to these inevitable impacts. The author has made some propositons to the government, retail sector, and its employees in order to survive the impacts of this revolution. Klíčová slova: Brno; Česká Republika; dopady; implementace; maloobchod; práce v maloobchodě; Průmysl 4.0; technologie; zaměstnanci; Czech Republic; employees; impacts; implementation; Industry 4.0; retail; retail jobs; technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The Czech retail industry work environment changes in the context of the fourth industrial revolution

Tento výzkum se snažil zhodnotit dopady čtvrté průmyslové revoluce (známé také jako Průmysl 4.0) na pracovní prostředí maloobchodu v České republice, jak by technologický pokrok mohl ovlivnit pracovní ...

Rockson, Scott
Mendelova univerzita v Brně, 2024

How can Chinese sportswear and equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers?
Su, Wenkai
2024 - anglický
S neustálým pokrokem ekonomické globalizace se čínským spotřebitelům nabízí stále rozmanitější možnosti výběru při nákupu. Tato práce si klade za cíl prostudovat, jak čínské značky sportovního oblečení a sportovního vybavení využívají etnocentrismus k přilákání mladých čínských spotřebitelů. Účelem je navrhnout doporučení k dalšímu posílení konkurenceschopnosti trhu. Práce zkoumá dopad spotřebitelského etnocentrismu na nákupní záměry u sportovního oblečení a vybavení, především s ohledem na přímé efekty, zprostředkující efekty a zmírňující efekty, a v konečném důsledku vytváří koncepční model. V následné empirické studii práce využívá data z online dotazníkových šetření (n = 302), využívá SPSS pro regresní analýzu a zkoumá navržené hypotézy. Výsledky naznačují, že aplikace etnocentrismu v marketingu čínských značek sportovního oblečení a sportovního vybavení může být zdrojem konkurenční výhody. With the continuous advancement of economic globalization, Chinese consumers are facing more diverse choices when shopping. This thesis aims to study how Chinese sportswear and sports equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers. The purpose is to propose recommendations to further enhance market competitiveness. The thesis investigates the impact of consumer ethnocentrism on the purchase intentions of sportswear and equipment, primarily considering direct effects, mediating effects, and moderating effects, ultimately establishing a conceptual model. In the subsequent empirical study, the thesis collects data through online questionnaire surveys (n = 302), utilizes SPSS for regression analysis, and examines the hypotheses proposed. The results suggest that application of ethnocentrism in marketing of Chinese sportswear and sports equipment brands can be a source of competitive advantage. Klíčová slova: etnocentrismus; koncepční model; oblečení; brands; conceptual model; ethnocentrism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
How can Chinese sportswear and equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers?

S neustálým pokrokem ekonomické globalizace se čínským spotřebitelům nabízí stále rozmanitější možnosti výběru při nákupu. Tato práce si klade za cíl prostudovat, jak čínské značky sportovního ...

Su, Wenkai
Mendelova univerzita v Brně, 2024

The demand for sustainability in Ghana (a case study of eradicating poverty by means of achieving gender equality and empowering women and girls)
Sossoe, Anita
2024 - anglický
Požadavek udržitelnosti se stal v moderní společnosti klíčovým tématem, protože jednotlivci, podniky i vlády si uvědomují důležitost zachování země pro budoucí generace. Jeden z hlavních problémů při dosahování udržitelnosti v Ghaně souvisí s chudobou. Tato studie si klade za cíl prozkoumat, jaký vliv má rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek na snižování a odstraňování chudoby v zemi. Údaje z let 2001-2021 shromážděné ghanským statistickým úřadem a dalšími akademickými časopisy o různých ukazatelích týkajících se žen jako nezávislých proměnných byly použity se závislými proměnnými, které určují faktory chudoby, pomocí metody testování autoregresního rozloženého zpoždění (ARDL), kterou vyvinul Pesaran et al. (2001) a která pomáhá zjistit existenci dlouhodobého vztahu v rámci řady. Výsledky ukazují, že vzdělané ženy pozitivně ovlivňují všechny závislé proměnné použité jako faktory určující chudobu, a ženy v politických sektorech ovlivňují většinu z nich. Ženy zastupující pracovní sílu však na závislé proměnné vliv neměly. Studie dospěla k závěru, že je třeba vzdělávat více žen a dívek a posilovat jejich postavení, zejména ve venkovských oblastech a v severním regionu. Studie rovněž doporučuje, aby vláda a další agentury přezkoumaly údaje týkající se žen, které jsou vedeny jako pracovní síla; je možné, že většina z nich není zaměstnaná nebo má nízkou životní úroveň. The demand for sustainability has become a crucial topic within modern society, as individuals, businesses, and governments alike recognize the importance of preserving the country for future generations. One of the major problems in attaining sustainability in Ghana relates to poverty. This study aims to examine the impact of gender equality and empowerment of women and girls contribute to reducing and eradicating poverty in the country. Data spanning the period 2001–2021, obtained from the Ghana Statistical Service and diverse academic journals, included a variety of female indicators that were used as independent variables to analyze dependent variables that impacted characteristics related to poverty. The autoregressive distributed lag (ARDL) bound testing approach, which was created by Pesaran et al. (2001), was utilized in the investigation to ascertain whether a sustained link existed within the series. Results indicate that women who are educated positively affect all dependent variables used as factors that determine poverty and those in political sectors affecting most of them. Women's representation in the labor force, however, had no effect on the dependent variables. The study concluded the need to educate and empower more women and girls, especially in the rural areas and the Northern region. It also recommended the need for government and other agencies to review women who are in the labour force; perhaps most of them are not employed or have a low standard of living. Klíčová slova: cíle udržitelného rozvoje; Ghana; chudoba; poptávka; rovnost pohlaví; demand; gender equality; poverty; sustainable development goals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The demand for sustainability in Ghana (a case study of eradicating poverty by means of achieving gender equality and empowering women and girls)

Požadavek udržitelnosti se stal v moderní společnosti klíčovým tématem, protože jednotlivci, podniky i vlády si uvědomují důležitost zachování země pro budoucí generace. Jeden z hlavních problémů při ...

Sossoe, Anita
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Mendel University performance analysis through data mining
Panggam, Osunam
2023 - anglický
Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti Mendelovy univerzity a souvislostí mezi hodnocením univerzity a zpravodajskými články a recenzemi. Cílem studie je analyzovat mediální pokrytí a revidovat data o univerzitách v průběhu let a jejich dopad na pověst a hodnocení univerzity. Metodologie výzkumu zahrnuje webové seškrabování zpravodajských článků a recenzí souvisejících s Mendelovou univerzitou a používání technik dolování dat a NLP k analýze jejich sentimentu a distribuce témat. Kromě toho budou kvalitativní data shromážděná z novinových článků a recenzí online studentů korelována s údaji o hodnocení univerzity za období minulého roku, aby bylo možné identifikovat jakékoli vzorce nebo vztahy. Závěry studie se pokusí najít vhled do vlivu mediálního pokrytí na hodnocení a pověst univerzity. Osvětlí také techniky dolování dat pro analýzu textových dat souvisejících s univerzitou na zajímavé vzory. This thesis explores the Mendel University performance analysis and the connection between the University ranking with the news articles and reviews. The study aims to analyze media coverage and review data on the universities over the years and their impact on the university's reputation and ranking. The research methodology involves web scraping news articles and reviews related to Mendel University and using data mining and NLP techniques to analyze their sentiment and topic distribution. Further, the qualitative data collected from news articles, online students’ reviews will be correlated with the University's ranking scores data over a past-years period to identify any patterns or relationships. The findings of the study will try to find insight into the impact of media coverage on university ranking and reputation. It will also shed light on the data mining techniques to analyze textual data related to the university for interesting patterns. Klíčová slova: analýza výkonnosti univerzity; data mining; dolování textu; NLP; sentiment analýza; tématické modelování; correlation analysis; ranking of universities; sentiment analysis; text mining; topic modelling; university performance analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Mendel University performance analysis through data mining

Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti Mendelovy univerzity a souvislostí mezi hodnocením univerzity a zpravodajskými články a recenzemi. Cílem studie je analyzovat mediální pokrytí a revidovat data ...

Panggam, Osunam
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria
Onuoha, Dennis Uche
2023 - anglický
Rozvoj ekologického a udržitelného cestovního ruchu v Nigérii je realistický. Ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi si různí výzkumníci všimli, že Nigérie nedosahuje svého potenciálu příjmů navzdory množství přírodních zdrojů a památek. Tato studie proto analyzovala rozvoj udržitelného cestovního ruchu šetrného k životnímu prostředí v Nigérii se čtyřmi konkrétními cíli, kterými bylo- zhodnotit sociodemografické charakteristiky respondenta, prozkoumat environmentální výzvy, kterým čelí udržitelný cestovní ruch, zhodnotit populaci turistů v zemi. studované oblasti a zhodnotit vnímané způsoby dosažení ekologicky šetrné a udržitelné ekoturistiky ve studované oblasti. Údaje ze studie byly převážně primárními údaji shromážděnými prostřednictvím dotazníku, který vyplnilo 363 respondentů z řad návštěvníků turistických center ve státě Lagos v Nigérii. Výsledky studie jsou vyjádřeny četností, procenty a grafy. Výsledek odhalil vyšší počet respondentek (52,1 %), studentů (36,9 %), svobodných (73,3 %) a držitelek terciárního vzdělání (93,7 %). Mezi environmentálními hrozbami, kterým čelí udržitelný cestovní ruch, byly zaznamenány povodně (42,1 %), odlesňování (48,2 %), netřídění odpadu (43,8 %), produkce odpadu (46,3 %), nedostatek toalet, špatná kontrola dopravy (41,9 %). , ničení biologické rozmanitosti (47,4 %), vypalování keřů (44,4 %), chudoba (39,7 %), nedostatečná účast hostitelské komunity (55,9 %), žádné zapojení komunity do fáze plánování (53,4 %), nedostatek podpory a koordinace mezi různými vládními a nevládními agenturami (52,7 %) mimo jiné špatná silniční síť v turistických oblastech (44,4 %) a nejistota (62 %). Také počty turistů jsou nízké. nízká a zaznamenané vnímané způsoby, Mezi možnosti, jak dosáhnout ekologické a udržitelné ekoturistiky, patří zajištění adekvátní infrastruktury, zajištění pozornosti vlády, vytváření povědomí, propagační aktivity, řešení environmentálních problémů, kterým čelí cestovní ruch, podpora korporace mezi vládou a komunity, vedení komunity ve fázi plánování senzibilizace komunity ve prospěch ochrany přírody, vymýcení chudoby a zlepšení bezpečnosti. Developing an environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria is realistic. Compare to many European countries, it has been noted by different researchers that Nigeria is making below her revenue potential despite the abundance of natural resources and heritage location. Hence this study analysed the development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria, considering four specific objectives, which are to evaluate the socio-demographic characteristics of the respondent, to examine the environmental challenges facing sustainable tourism, to evaluate the population of tourist in the study area and to assess the perceived ways of achieving environmental friendly and sustainable ecotourism in the study area. The study data was majorly primary data collected through a well structure questionnaire administered to 363 respondents from visitors of the tourist centres in Lagos state Nigeria. The results of the study were represented in frequency, percentage and charts. The result revealed higher female respondents (52.1%), students (36.9%), single (73.3%) and holders of tertiary education (93.7%). Likewise, the environmental challenges facing sustainable tourism was noted as flood (42.1%), deforestation (48.2%), indiscriminate disposal of waste (43.8%), waste generation (46.3%), inadequate toilet facilities, poor traffic control (41.9%), destruction of Biodiversity (47.4%), bush burning (44.4%), poverty (39.7%), lack of participation by host community (55.9), none involvement of community in the planning stage (53.4%), lack of support and coordination amongst the various government and non–government agencies (52.7%), poor road network to tourist location (44.4%), and Insecurity (62%), among others. Also evaluating the population of tourist, it was low, and the recorded perceived ways of achieving environmental friendly and sustainable ecotourism was provision of adequate infrastructure, attention of government, creating awareness, promotional activities, solving environmental challenges facing tourism, promoting corporation between government and the community, carrying the community along in planning stage and to participate in the early stage, proper management, sensitizing the community of the benefit of nature conservation, eradication of poverty and good security. Klíčová slova: šetrný cestovní ruch; udržitelný cestovní ruch; environmental friendly tourism; sustainable tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria

Rozvoj ekologického a udržitelného cestovního ruchu v Nigérii je realistický. Ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi si různí výzkumníci všimli, že Nigérie nedosahuje svého potenciálu příjmů navzdory ...

Onuoha, Dennis Uche
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The impact of public debt on Ghana's economic growth
Ansah, Ebenezer Yaw
2023 - anglický
ABSTRACT IN CZECH Pomocí techniky obyčejných nejmenších čtverců výzkum zkoumal dopad veřejného dluhu na ekonomický růst v Ghaně v letech 1980 až 2022. Ve studii byla také použita technika Augmented Dickey Fuller (ADF) k posouzení stacionáři dat časových řad. Graf časové řady byl ve studii použit k posouzení vzorců veřejného dluhu a hospodářského růstu. Ke zkoumání dopadu veřejného dluhu na ekonomický růst byla použita metoda obyčejných nejmenších čtverců. Výzkum prokázal významný negativní vztah mezi veřejným dluhem a ekonomickým růstem (HDP) napříč sledovaným obdobím. To naznačuje, že pomalý růst ghanské ekonomiky je způsoben především obrovským zadlužením vlády. Interní výnosy, které by mohly být použity k podpoře expanze a růstu, jsou přesměrovány na dluhovou službu jak interně, tak externě. To má vlnící účinek na ekonomiku a je hlavním problémem, že by země měla být schopna se na to podívat a navrhnout vynalézavé metody pro generování příjmů a zároveň snížit nadměrné vládní výdaje. V průběhu let vláda Ghany udržovala rozpočtový deficit a musela si půjčovat, aby zaplatila platy pracovníků veřejného sektoru. To je způsobeno nedostatkem adekvátní fiskální politiky, která by regulovala operace tvůrců politik a jejich výdajové návyky. Země také nepřichází s novými způsoby, jak generovat příjmy. ABSTRACT IN ENGLISH Using the Ordinary Least Square Technique, the research investigated the impact of public debt on economic growth in Ghana from 1980 to 2022. The Augmented Dickey Fuller (ADF) technique was also employed in the study to assess time series data stationarity. The time series plot was used in the study to assess the patterns in public debt and economic growth. To examine the impact of public debt on economic growth, the Ordinary Least Squares Method was utilized. The research showed a significant negative relationship between public debt and economic growth (GDP) across the study period. This suggests that the Ghanaian economy's sluggish growth is primarily due to the government's huge amounts of debt. Internal revenues that could have been used to propel expansion and growth are diverted to debt servicing both internally and outside. This has a rippling effect on the economy, and it is a major issue that the country should be able to look at and devise inventive methods for generating revenues while reducing excessive government expenditure. Over the years, government of Ghana has maintained a budget deficit and had to borrow to pay the salary of public sector workers. This is due to a lack of adequate fiscal policy to regulate policymakers' operations and spending habits. The country is also not coming up with new ways to generate revenue. Klíčová slova: ADF; dluhové financování; ekonomický růst; OLS; rozpočtové deficity; veřejný dluh; budget deficits; debt financing; economic growth; public debt Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The impact of public debt on Ghana's economic growth

ABSTRACT IN CZECH Pomocí techniky obyčejných nejmenších čtverců výzkum zkoumal dopad veřejného dluhu na ekonomický růst v Ghaně v letech 1980 až 2022. Ve studii byla také použita technika Augmented ...

Ansah, Ebenezer Yaw
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The influence of crude oil price fluctuations on macroeconomic stability in Nigeria
Onome, Nelson
2023 - anglický
Primárním cílem této studie je vyhodnotit vliv kolísání cen ropy na makroekonomickou stabilitu Nigérie. Prvořadý význam ropy v ekonomickém prostředí Nigérie nelze přeceňovat. Ačkoli řada výzkumníků provedla studie o korelaci mezi cenami ropy a různými makroekonomickými proměnnými, jejich výsledky se ukázaly být diskutabilní a omezené na konkrétní země. Přehled literatury a metodologie současné studie slouží k objasnění těchto vzájemných vztahů. Sekundární data časových řad byla použita v autoregresivní analýze distribuovaného modelu zpoždění. Naše studie odhalila, že změny cen ropy mají značný dopad na skutečný hrubý domácí produkt, míru nezaměstnanosti a míru inflace Nigérie. Nepříznivé výkyvy na globálním trhu s ropou mají významné důsledky na kolísání cen. Nigerijská ekonomika se vyznačuje výrazným nárůstem dovozu, což nevyhnutelně vedlo k zesílení inflačních tlaků. Pozoruhodný pokles byl zaznamenán u vládních příjmů a výdajů. V zájmu dosažení udržitelného rozvoje Nigérie se doporučuje usilovat o diverzifikaci hospodářství a energetických zdrojů. Zjištění této studie také naznačují, že nestabilní ceny ropy mají různé stupně škodlivého dopadu na kolísání směnného kurzu, inflaci, nezaměstnanost a reálný HDP. Na základě empirických důkazů získaných z provedené studie je naším vědeckým doporučením, že ekonomika by měla diverzifikovat své příjmové toky. To by posloužilo ke zmírnění dopadu výkyvů cen ropy na zranitelnost ekonomických podmínek. Snížení kolísání cen ropy upozornilo na potřebu nigerijské ekonomiky prozkoumat alternativní zdroje příjmů, aby se minimalizovala přílišná závislost na vývozu ropy. Cesty zaměření na seriózní provádění politiky zahrnují reformu zemědělského sektoru, strategie průmyslové politiky, stejně jako zásadní investice do těžby a rozvoje nerostů. Takové snahy o diverzifikaci mohou potenciálně řídit trajektorii národního ekonomického růstu v dlouhodobém horizontu. Očekává se, že zavedení tohoto přístupu usnadní dosažení udržitelného růstu a rozvoje Nigérie The primary aim of this study is to evaluate the influence of crude oil price fluctuations on macroeconomic stability in Nigeria. The paramount importance of oil in the economic landscape of Nigeria cannot be overstated. Although numerous researchers have conducted studies on the correlation between oil prices and various macroeconomic variables, their outcomes have proven to be debatable and limited to specific countries. The current study's literature review and methodology serve to elucidate these perspectives. Secondary time series data was employed in an Autoregressive distributed Lag Model analysis. Our study revealed that variations in oil prices exert a considerable impact on Nigeria's actual Gross Domestic Product (GDP), unemployment rates, and rates of inflation. Adverse perturbations in the global petroleum market bear noteworthy ramifications on price undulations. The Nigerian economy is characterized by a marked increase in imports, which has unavoidably led to the amplification of inflationary pressures. A noteworthy reduction has been observed in government revenues and expenditures. It is advised that to attain sustainable development in Nigeria, a diversification of the economy and energy sources be pursued. The findings of this study also indicate that unstable oil prices have diverse degrees of detrimental impact on exchange rate fluctuation, inflation, unemployment, and real GDP. Based on the empirical evidence obtained from the conducted study, it is our scholarly recommendation that the nation ought to diversify its income streams. This would serve to mitigate the impact of perturbations in oil prices on the vulnerability of economic conditions. The reduction in undulating oil prices has highlighted the need for Nigeria's economy to explore alternative sources of revenue to minimize the over-reliance on crude oil exports. Avenues of focus for serious policy implementation include the reformation of the agricultural sector, industrial policy strategies, as well as critical investments in mining and mineral development. Such diversification endeavors can potentially drive the nation's economic growth trajectory in the long term. The implementation of this approach is anticipated to facilitate the attainment of sustainable growth and development in Nigeria. Klíčová slova: ARDL; cena ropy; HDP; inflace; nezaměstnanost; Nigérie; GDP; inflation; Nigeria; oil price; unemployment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The influence of crude oil price fluctuations on macroeconomic stability in Nigeria

Primárním cílem této studie je vyhodnotit vliv kolísání cen ropy na makroekonomickou stabilitu Nigérie. Prvořadý význam ropy v ekonomickém prostředí Nigérie nelze přeceňovat. Ačkoli řada výzkumníků ...

Onome, Nelson
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The impact of monetary policy and the housing market in the Czech republic
Šuslik, David
2023 - anglický
V práci analyzuji dopady měnové politiky na ceny bydlení a reálné úvěry domácností v České republice pomocí strukturálního VAR modelu identifikovaného pomocí Choleského dekompozice. Zaměřuji se na období po finanční krizi roku 2008, přes období téměř nulových úrokových sazeb od roku 2014 do roku 2017 až do konce roku 2022. Také se věnuji hlavním rozhodnutím České národní banky ve vztahu k trhu nemovitostí a úvěrům domácnostem. V empirické analýze postupuji podle Bjørnland and Jacobsen, (2010). Identifikuji šest ekonomických proměnných, kterými jsou měnový kurz, HDP, inflace, úroková míra, úvěry domácnostem a index cen nemovitostí. Následně vypočítávám jejich vliv na ceny bydlení a úvěry domácností v České republice. Podařilo se mi potvrdit zjištění Robstad, (2018), že ceny bydlení reagují na měnově-politické šoky silněji ve srovnání s úvěry domácností. Dalším zjištěním je, že úvěry domácností nereagují na úrokový šok, zatímco reálné ceny nemovitostí překvapivě vykazují pozitivní reakci. Velikost tohoto efektu je však relativně malá ve srovnání s šoky od ostatních proměnných. I analyse impacts of monetary policy on housing prices and real household credit in the Czech Republic using structural VAR model identified by Cholesky decomposition. I focus on the period after the financial crisis from 2008, through the period of near zero interest rates from 2014 to 2017 until the end of 2022. I dedicate a chapter to major policy decisions of Czech National Bank in relation to housing market and household credit. My empirical strategy closely follows Bjørnland and Jacobsen, (2010). I identify six economic variables, namely exchange rate, GDP, inflation, interest rate, household credit and house price index. Subsequently I calculate their impact on housing prices and household credit in the Czech Republic. My estimations confirm findings of Robstad, (2018) that house prices respond stronger to monetary policy shocks in comparison with household credit. Yet, another finding is that household credit does not respond to interest rate shock while real house prices exhibit positive response. However, magnitude of this effect is relatively small in comparison with shocks from remaining variables. Klíčová slova: ceny nemovitostí; ČNB; měnová politika; SVAR model; transmisní mechanismus; úvěry domácností; CNB; household credit; housing prices; monetary policy; transmission mechanism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The impact of monetary policy and the housing market in the Czech republic

V práci analyzuji dopady měnové politiky na ceny bydlení a reálné úvěry domácností v České republice pomocí strukturálního VAR modelu identifikovaného pomocí Choleského dekompozice. Zaměřuji se na ...

Šuslik, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Physiological and metabolomic responses of Castanea sativa to infection with Phytophthora ×cambivora and P. cinnamomi
Kudláček, Tomáš
2023 - anglický
Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.) je dřevina s velkým ekologickým a ekonomickým významem. Jedním z nejničivějších onemocnění tohoto druhu je takzvaná inkoustová choroba způsobená patogeny třídy oomycet Phytophthora ×cambivora and Phytophthora cinnamomi. V rámci této práce bylo poprvé studováno, jak tyto dva patogeny interagují v případě jejich koinokulace, přičemž bylo rozlišeno mezi dvěma rozmnožovací typy (A1 a A2) Phytophthora ×cambivora. Jedním z hlavních přínosů této práce je simultánní použití různých metod ke studiu postinfekčních procesů v rostlinách. Dvě provenience kaštanovníku setého (z Portugalska a Srbska) byly podrobeny inokulaci P. cinnamomi, P. ×cambivora A1, P. ×cambivora A2 a všemi jejich kombinacemi. Kromě sledování infekčního procesu v intencích vizuálních symptomů a mortality byly odezvy rostlin hodnoceny také na fyziologické a metabolomické rovině. Následně byly použity pokročilé modelovací techniky ke zhodnocení potenciálu měřených fyziologických parametrů jako včasných varovných signálů těžké infekce. Byly pozorovány rozdíly v odezvě rostlin mezi ošetřeními. Byla pozorována vyšší agresivita ošetření zahrnujících P. cinnamomi než tech obsahujících pouze P. ×cambivora. Rozličné infekčně-specifické i nespecifické rozdíly ve studovaných parametrech byly pozorovány mezi proveniencemi. Spektrální indexy efektivity využití světla se ukázaly být nejvýznamnějšími prediktory mortality. Indexy reflektance karotenoidů byly nejrelevantnějšími prediktory času do mortality. Tato studie si klade za cíl prohloubení našeho poznání komplexních interakcí v rámci patosystémů kaštanovníku a fytoftor. The sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) is a tree species of a high ecological and economical importance. One of the most decimating diseases of this species is so called ink disease caused by the oomycete pathogens Phytophthora ×cambivora and Phytophthora cinnamomi. Within this thesis it was for the first time studied how these two pathogens interact when co-inoculated, while also differentiating between the two mating types (A1 and A2) of Phytophthora ×cambivora. One of the main contributions of this work is a simultaneous use of various methods to investigate the post-infection processes within the plants. Two chestnut provenances (from Portugal and Serbia) were subjected to inoculation with P. cinnamomi, P. ×cambivora A1, P. ×cambivora A2 and all their combinations. In addition to monitoring the infection progress in terms of visual symptoms and mortality, the plant responses were also evaluated at the physiological and metabolomic levels. Subsequently, advanced modelling techniques were applied to assess a potential of the measured physiological parameters as early warning signals of severe infection. Differences in plant responses were observed between the treatments. The P. cinnamomi-including treatments showed higher aggresiveness than the P. ×cambivora-including treatments. Various infection-specific and infection-nonspecific differences in the studied parameters were observed between the two tested provenances. The light use efficiency spectral reflectance indices showed to be the most important predictors of mortality. The carotenoid reflectance indices displayed the highest relevance for predicting time to mortality. This study aims to deepen our understanding of complex interactions within the chestnut-Phytophthora pathosystems with practical applications in mind. Klíčová slova: Castanea sativa; fyziologická měření; kaštanovník; metabolomika; Phytophthora ×cambivora; Phytophthora cinnamomi; chestnut; metabolomics; physiological measurements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Physiological and metabolomic responses of Castanea sativa to infection with Phytophthora ×cambivora and P. cinnamomi

Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.) je dřevina s velkým ekologickým a ekonomickým významem. Jedním z nejničivějších onemocnění tohoto druhu je takzvaná inkoustová choroba způsobená patogeny třídy ...

Kudláček, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Assessing the contribution of bioeconomy to the economic growth and development of Ghana: analysis of the fishery industry
Omari, Frank Agyekum
2023 - anglický
Koncept biohospodářství a jeho význam při dosahování hospodářského růstu při ochraně životního prostředí získal v posledních letech významnou pozornost na poli výzkumu a politiky. Odvětví rybolovu v Ghaně je hospodářsky důležité a poskytuje pracovní příležitosti, chybí však porozumění, jak v tomto odvětví účinně přijmout paradigma bio-hospodářství. Tato studie si klade za cíl identifikovat klíčové faktory, jako je motivace zaměstnanců, výzkum a inovace, znalosti a dovednosti, regulační kvalita a kvalita výrobního procesu usnadňující přechod biohospodářství. Rozsah studia se zaměřuje na zkoumání podstaty biohospodářství v Ghaně obecně a přínosu biohospodářství k růstu ekonomiky a rozvoji Ghany. Metodologie výzkumu vycházela z primárního i sekundárního zdroje dat a studijní vzorek sestával z vedení a zaměstnanců v odvětví rybolovu. S využitím modelování strukturních rovnic (SEM) byl ke zkoumání dat použit software SMARTPLS 4. Zjištění této studie odhalila, že klíčové faktory, jako je motiva-ce zaměstnanců, znalosti a dovednosti, výzkum a inovace, regulační kvalita a kvalita výrobního procesu, byly všechny testovány jako významné pro závislou proměnnou výkonnosti organizace. Studie poskytuje významná zjištění týkající se faktorů, výzev a přístupů spojených s úspěšnou implementací biohospodářství v ghanském rybářském průmyslu. Na základě těchto zjištění patří k důležitým akcím umožňujícím hladký přechod zavedení silných finančních mechanismů, formulace podpůrných politických rámců a podpora výzkumných a vývojových iniciativ. The concept of bioeconomy and its importance in achieving economic growth while protecting the environment has gained significant attention on the research and policy front in recent years. The fisheries sector in Ghana is economically important and provides employment opportunities, but there is a lack of understanding on how to effectively adopt the bioeconomy paradigm in the sector. This study aims to identify the key factors such as employee motivation, research and innovation, knowledge and skills, regulatory quality, and the production process quality facilitating bioeconomy transition. The scope of the study focuses on exploring the nature of bioeconomy in Ghana in general and the contribution of bioeconomy to the growth of the economy and the development of Ghana. The research methodology relied on both primary and secondary data source and the study sample consisted of management and staff in the fishery sector. Utilizing structural equation modeling (SEM), SMARTPLS 4 software was employed to examine the data. Findings of this study revealed that, key drivers such as motivation of employees, knowledge and skills, research and innovation, regulatory quality, and the quality of the production process all tested significant to the dependent variable of organizational performance. The study provides significant findings regarding the factors, challenges, and approaches involved in the successful implementation of bioeconomy in Ghana’s fisheries industry. Based on the findings, important actions to enable a seamless transition include the implementation of strong financial mechanisms, formulation of supportive policy frameworks, and promoting research and development initiatives. Klíčová slova: biohospodářství; Ghana; rozvoj; růst; transformace; bioeconomy; development; growth; transition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Assessing the contribution of bioeconomy to the economic growth and development of Ghana: analysis of the fishery industry

Koncept biohospodářství a jeho význam při dosahování hospodářského růstu při ochraně životního prostředí získal v posledních letech významnou pozornost na poli výzkumu a politiky. Odvětví rybolovu v ...

Omari, Frank Agyekum
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze