Počet nalezených dokumentů: 15
Publikováno od do

Analýza a hodnocení českého překladu knihy pro děti: Andreas Steinhöfel - Rico, Oskar und die Tieferschatten
Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
2014 - německý
Předložená diplomová práce se zabývá konfrontací výchozího a cílového textu. Soustředí se především na výběr jazykových prostředků v obou textech. Po úvodu v první části práce, kde jsou uvedeny teoretické aspekty překladu a také pojem funkční ekvivalence, následuje analýza kontextově zapojených lexikálních jednotek, a to na rovině gramatické, lexikální a kolokační. V praktické části je analyzován český překlad knihy pro děti, přičemž je brán zřetel i na adekvátní překlad pragmatického aspektu. Praktická část je doplněna vlastními překladatelskými řešeními a komplexním hodnocením Klíčová slova: překlady z němčiny Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Analýza a hodnocení českého překladu knihy pro děti: Andreas Steinhöfel - Rico, Oskar und die Tieferschatten

Předložená diplomová práce se zabývá konfrontací výchozího a cílového textu. Soustředí se především na výběr jazykových prostředků v obou textech. Po úvodu v první části práce, kde jsou uvedeny ...

Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Česká menšina ve Vídni-Vývoj sociálního postavení, sebepojetí a přijímání rakouskou společností
Zlata Novotná; vedoucí práce Naďa Matouchová
2013 - německý
Vídeň je po staletí multikulturním městem, v němž vedle sebe žijí obyvatelé a menšiny z celého světa. Jednu z největších a nejvýznamnějších menšin Vídně tvoří od 19. století také Češi. Jejich přijetí vídeňskými starousedlíky však často nebylo příliš přátelské a ve Vídni tak v průběhu dějin vzniklo mnoho předsudků a stereotypů spojených právě s českými přistěhovalci. Předložená práce shrnuje dějiny české menšiny ve Vídni a sleduje vývoj vztahů mezi pravými "Vídeňáky" a našimi krajany v období 19. a 20. století. Východiskem a zdrojem pro toto pozorování se stala vídeňská lidová kultura. Klíčová slova: národnostní menšiny; Češi Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Česká menšina ve Vídni-Vývoj sociálního postavení, sebepojetí a přijímání rakouskou společností

Vídeň je po staletí multikulturním městem, v němž vedle sebe žijí obyvatelé a menšiny z celého světa. Jednu z největších a nejvýznamnějších menšin Vídně tvoří od 19. století také Češi. Jejich přijetí ...

Zlata Novotná; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji
Petra Barochová; vedoucí práce Kateřina Váňová
2013 - německý
Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro žáky se zúčastnilo celkem 598 žáků, konkrétně 325 chlapců a 273 dívek, z 8 základních škol v Libereckém kraji. Pro doplnění informací diplomové práce posloužilo dotazníkové šetření pro učitele, na kterém se podílelo 11 učitelů českého jazyka a literatury. Výsledky prokázaly významný zájem o komiks, fantasy, sci-fi a dobrodružnou literaturu u prepubescentních čtenářů. Ţáci v tomto věku nejeví téměř žádný zájem o četbu poezie, cestopisů a životopisů. V posledních dvou letech dotazované respondenty nejvíce zaujali autoři: Thomas Brezina, Joanne Rowlingová, Jeff Kinney a Jacqueline Wilsonová a knižní série: Deník malého poseroutky, Harry Potter, Stmívání a Hraničářův učeň. S ohledem na výsledky výzkumu byly vypracovány výukové materiály do hodin českého jazyka na literární díla: Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho, Tintinova dobrodružství od Hergého, Cukrová vata od Jacqueline Wilsonové, Stmívání od Stephenie Meyerové, Případ pro tebe a Klub Tygrů od Thomase Breziny, Tajemný hrad od Enid Blytonové a Dračí polévka od Aleny Ježkové. Klíčová slova: dětské čtenářství; dětská četba Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji

Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro žáky se zúčastnilo ...

Petra Barochová; vedoucí práce Kateřina Váňová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Nácvik slovní zásoby němčiny pomocí interaktivní tabule
Jana Šebestová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - německý
Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které do hodin německého jazyka může přinést interaktivní tabule, a to zejména při nácviku slovní zásoby. Čtenář bude uveden do základní problematiky slovní zásoby, sémantizačních postupů, vícekanálového učení a mozkové laterality. Dále budou v práci vysvětleny základní pojmy týkající se interaktivních tabulí, včetně krátkého představení vybraných tabulí a vybraných interaktivních učebnic pro německý jazyk, které jsou na českém trhu dostupné. Podstatná část práce bude věnována popisu jednotlivých typů interaktivních cvičení, které byly v rámci této práce stvořeny ke třem učebním souborům a které byly následně testovány na dvou vybraných základních školách v Liberci. Klíčová slova: němčina; jazyková výuka; slovní zásoba Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Nácvik slovní zásoby němčiny pomocí interaktivní tabule

Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které do hodin německého jazyka může přinést interaktivní tabule, a to zejména při nácviku slovní zásoby. Čtenář bude uveden do ...

Jana Šebestová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Funkční slovesná spojení a jejich funkce a užití v současné němčině
Vladimíra Ťahlová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2011 - německý
Tato diplomová práce se zabývá funkčními slovesnými spojeními a jejich užitím v současné němčině. V teoretické části je tento jev pojednán na základě konfrontace různých pojetí renomovaných autorů. Jsou zde zkoumány vlastnosti a funkce funkčních slovesných spojení a jejich odlišení od frazeologismů a kolokací. V praktické části jsou analyzovány konkrétní texty, kde je sledována frekvence a funkce těchto spojení. Klíčová slova: němčina Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Funkční slovesná spojení a jejich funkce a užití v současné němčině

Tato diplomová práce se zabývá funkčními slovesnými spojeními a jejich užitím v současné němčině. V teoretické části je tento jev pojednán na základě konfrontace různých pojetí renomovaných autorů. ...

Vladimíra Ťahlová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ
Iva Šulcová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2011 - německý
Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev zprostředkován v učebnicích němčiny. Následně je zde navržena originální vyučovací jednotka se zřetelem k dané problematice. Klíčová slova: němčina; jazyková výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev ...

Iva Šulcová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Poetry Slam and its possible usage in German language teaching at basic school
Irena Bitnarová; vedoucí práce Pavel Novotný
2011 - německý
Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem "poetry slam", zkoumá jej z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého jazyka na ZŠ. Práce se ve své první části soustředí na tradici této "bitvy básníků" v německy mluvících zemích. Poetry slam zde v mnohém navazuje na avantgardu dvacátých let (především DADA), konkrétní poezii, revoltu let šedesátých (Beat generation) a hudební styly druhé poloviny století (Hip Hop, Punk). V části druhé je prezentováno osmnáct krátkých soutěžních textů a návrhy jejich využití ve výuce. Následuje zpráva o jejich použití v praxi a krátký dotazník, který zkoumá využití literárních textů ve výuce cizích jazyků na ZŠ. Klíčová slova: němčina; jazyková výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Poetry Slam and its possible usage in German language teaching at basic school

Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem "poetry slam", zkoumá jej z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého jazyka na ...

Irena Bitnarová; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2011

Zásady osvojování němčiny v předškolním věku
Grit Döring; vedoucí práce Kamila Podrápská
2010 - německý
Práce se zabývá osvojováním němčiny jako cizího jazyka v předškolním věku Klíčová slova: jazyková výuka; němčina; děti předškolního věku Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Zásady osvojování němčiny v předškolním věku

Práce se zabývá osvojováním němčiny jako cizího jazyka v předškolním věku

Grit Döring; vedoucí práce Kamila Podrápská
Technická univerzita v Liberci, 2010

Dramatická výchova jako prostředek výuky německého jazyka na 2. stupni ZŠ
Veronika Ondrušková; vedoucí práce Pavel Novotný
2010 - německý
Práce si klade za cíl zkoumat drobné dramatické útvary z oblasti německy psané literatury a to z hlediska jejich využití pro výuku cizích jazyků na ZŠ. Klíčová slova: jazyková výuka; němčina; dramatická výchova Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Dramatická výchova jako prostředek výuky německého jazyka na 2. stupni ZŠ

Práce si klade za cíl zkoumat drobné dramatické útvary z oblasti německy psané literatury a to z hlediska jejich využití pro výuku cizích jazyků na ZŠ.

Veronika Ondrušková; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2010

Otevřené učení a výuka němčiny na ZŠ
Jitka Kostelníková; vedoucí práce Podrápská Kamila
2007 - německý
Práce se zabývá problematikou otevřeného učení a výukou němčiny na základní škole. Práce dále pojednává o rysech otevřeného učení a jeho formách, mezi které se řadí volná práce, práce podle týdenního plánu a projektové vyučování. Klíčová slova: němčina; jazyková výuka; studium a výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Otevřené učení a výuka němčiny na ZŠ

Práce se zabývá problematikou otevřeného učení a výukou němčiny na základní škole. Práce dále pojednává o rysech otevřeného učení a jeho formách, mezi které se řadí volná práce, práce podle týdenního ...

Jitka Kostelníková; vedoucí práce Podrápská Kamila
Technická univerzita v Liberci, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze