Počet nalezených dokumentů: 85015
Publikováno od do

Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu
Krejčiřík, Tomáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
2024 - český
1 Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act Abstract Say on pay is a legal instrument for shareholders to influence and control executive remuneration in companies. This is done primarily through voting at general meetings, where companies seek shareholder approval when establishing remuneration. The Say on pay system, which is based on aligning the interests of the company, the shareholders and the directors, thus provides a formal mechanism for shareholders to express their views and preferences on executive remuneration. This thesis provides a comprehensive view of the EU Say on pay regulation for listed companies and begins with a historical overview of its development in Europe. It thoroughly describes the legal requirements imposed by the EU Directive and maps out in detail the obligations regarding transparency and shareholder engagement in executive remuneration matters. It then examines the process of implementing the EU Directive into national legal systems, focusing on the approaches of the Czech Republic and France. It examines in detail the legal frameworks of both countries and highlights the differences in their implementation of Say on pay regulation. For a comprehensive overview of the regulation, it is necessary to explain the legal requirements... Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu Abstrakt Say on pay je nástrojem pro akcionáře, který jim umožňuje uplatňovat vliv a kontrolu nad postupy odměňování vedoucích pracovníků ve společnostech. K tomu dochází především hlasováním na valné hromadě, kdy společnosti potřebují souhlas akcionářů při stanovování odměn. Systém Say on pay, který je založen na dosažení souladu mezi zájmy společnosti, akcionáři a členy orgánu, tak poskytuje akcionářům formální mechanismus k vyjádření jejich názorů a preferencí týkajících se odměňování vedoucích pracovníků společnosti. Tato práce poskytuje komplexní pohled na unijní regulaci Say on pay pro společnosti kótované na burze a začíná historickým přehledem jejího vývoje v Evropě. Pečlivě popisuje právní požadavky, které ukládá směrnice EU a podrobně mapuje povinnosti týkající se transparentnosti a zapojení akcionářů do záležitostí odměňování vedoucích pracovníků. Poté se zabývá procesem transpozice směrnice EU do národních právních systémů se zaměřením na přístupy České republiky a Francie. Podrobně zkoumá právní rámce obou zemí a poukazuje na rozdíly v jejich implementaci Say on pay úpravy. Pro komplexní přehled o úpravě je nutné objasnit právní požadavky na politiky odměňování a zprávy o odměňování, což je opět provedeno s... Klíčová slova: say on pay; odměňování vedoucích pracovníků; veřejně obchodovatelné společnosti; say on pay; executive remunerations; listed companies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu

1 Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act Abstract Say on pay is a legal instrument for shareholders to influence and control executive remuneration in ...

Krejčiřík, Tomáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem
Pěničková, Tereza; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
2024 - český
Legal status of persons using assistance of dogs with special training Abstract The thesis deals with the legal status of persons using assistance of dogs with special training. The Czech legal system still lacks a definition of a dog with special training and its various types. The requirements for training, skills and marking of specially trained dogs are not regulated by Czech law at all. Despite the financial and time demands of special training, currently only an allowance is provided for the purchase of special equipment in the form of a guide dog. The legal regulation of the access rights of persons accompanied by a specially trained dog is fragmented into regulations of different legal force, the regulation of some areas is completely absent. In practice, the means of defense in case of unjustified denial of access to a person accompanied by a dog with special training encounter significant limits. The aim of the thesis is to give an overview of the current legal regulation of major aspects of the legal status of persons using assistance of dogs with special training. On this basis, the author proposes changes that can contribute to their full integration into society on an equal basis with others. The work is divided into four parts. In the first part, the author focuses on the concept of a person... Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou právního postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem. V českém právním řádu nadále chybí definice psa se speciálním výcvikem a jeho jednotlivých druhů. Požadavky na výcvik, dovednosti a označení speciálně vycvičených psů nejsou českým právem upraveny vůbec. Navzdory finanční a časové náročnosti speciálního výcviku je v současné době poskytován pouze příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky v podobě vodicího psa. Právní úprava přístupových práv osob v doprovodu psa se speciálním výcvikem je roztříštěná do předpisů různé právní síly, úprava některých oblastí je zcela opomenuta. Prostředky obrany při neoprávněném odepření přístupu osoby v doprovodu psa se speciálním výcvikem v praxi narážejí na zásadní limity. Cílem práce je podat přehled stávající právní úpravy stěžejních aspektů právního postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem. Na základě toho jsou autorkou navrženy změny, které mohou přispět k jejich plnohodnotné integraci do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se autorka zaměřuje na pojetí osoby se zdravotním postižením, a to z pohledu mezinárodního práva a práva Evropské unie... Klíčová slova: osoba se zdravotním postižením; pes se speciálním výcvikem; rovnoprávný přístup; person with disabilities; dog with special training; equal treatment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem

Legal status of persons using assistance of dogs with special training Abstract The thesis deals with the legal status of persons using assistance of dogs with special training. The Czech legal system ...

Pěničková, Tereza; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Směrnice o preventivní restrukturalizaci a její implementaci do českého právního řádu
Vozka, Marek; Hurychová, Klára; Eichlerová, Kateřina
2024 - český
v anglickém jazyce This Master's Thesis conducts a comprehensive analysis of preventive restructuring within the framework of Czech insolvency law, focusing on its practical applicability and benefits for commercial corporations facing financial difficulties. Special attention is given to the European Union Directive on preventive restructuring, aimed at harmonizing approaches to solution of financial difficulties across member states and providing effective tools to prevent business failure. The thesis examines the legislative framework of preventive restructuring, analyzes its implementation into Czech legal system, and compares it with approaches in other countries. Through theoretical examination and empirical data analysis, this thesis assesses whether preventive restructuring can be a suitable tool for financial rehabilitation and whether it can fulfil the expectations associated with its introduction. Key findings indicate that although preventive restructuring represents a debtor-friendly and less procedurally demanding approach, its real impact on the business environment in the Czech Republic will be limited. Empirical data suggest that since the introduction of the Insolvency Act, there has not been a significant increase in cases where bankruptcy is resolved through reorganization,... Tato diplomová práce se věnuje komplexní analýze preventivní restrukturalizace v kontextu českého insolvenčního práva s důrazem na její praktickou aplikovatelnost a přínosy pro obchodní korporace čelící finančním obtížím. Zvláštní pozornost je věnována směrnici Evropské unie o preventivní restrukturalizaci, jejímž cílem je harmonizovat přístupy k řešení finančních problémů v členských státech a poskytnout efektivní nástroje pro předcházení úpadku podniků. Práce zkoumá legislativní rámec preventivní restrukturalizace, analyzuje její implementaci v českém právním řádu a srovnává ji s přístupy v jiných zemích. Na základě teoretického zkoumání a analýzy empirických dat práce hodnotí, zda preventivní restrukturalizace představuje vhodný nástroj pro sanaci a zda dokáže v praxi naplnit očekávání spojená s jejím zavedením. Hlavní zjištění ukazují, že přestože preventivní restrukturalizace představuje prodlužnický a procesně méně náročný přístup, její skutečný dopad na podnikatelské prostředí v České republice bude omezený. Empirická data naznačují, že od zavedení Insolvenčního zákona nedošlo k výraznému nárůstu případů, kdy by byl úpadek řešen prostřednictvím reorganizace, což při zohlednění společných znaků preventivní restrukturalizace a reorganizace naznačuje, že preventivní restrukturalizace se... Klíčová slova: preventivní restrukturalizace; směrnice EU 2019; 1023; insolvenční právo; preventive restructuring; EU Directive 2019; 1023; insolvency law Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Směrnice o preventivní restrukturalizaci a její implementaci do českého právního řádu

v anglickém jazyce This Master's Thesis conducts a comprehensive analysis of preventive restructuring within the framework of Czech insolvency law, focusing on its practical applicability and benefits ...

Vozka, Marek; Hurychová, Klára; Eichlerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
Kolářová, Karolína; Fabšíková, Tereza; Svoboda, Petr
2024 - český
Voluntary instruments for environmental protection Abstract This diploma thesis focuses on voluntary instruments for environmental protection. The main aim is to provide a comprehensive overview of the most significant voluntary instruments, characterize them, demonstrate their practical applications, and analyse their legal regulation at the national, European, or international level. To adequately introduce the topic, the first part of this thesis is dedicated to environmental protection instruments in general. The second part delves into a group of voluntary instruments, providing a detailed description and historical context of their emergence within environmental policy. Subsequent sections of this thesis focus on selected voluntary instruments, categorized according to their assessed legal and practical relevance, for closer examination. The third part initially addresses voluntary environmental agreements (also known as agreements on protective conditions), which represent a relatively well-known legal concept in the national context and are regulated to varying extents by Law No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection, as amended. The fourth part subsequently analyses two formalized environmental management systems, specifically EMS implemented according to the international standard ISO... Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je vytvořit ucelený a komplexní přehled nejvýznamnějších dobrovolných nástrojů, charakterizovat je, demonstrovat způsoby jejich využití v praxi a také analyzovat jejich právní regulaci na národní, evropské anebo mezinárodní úrovni. Pro adekvátní představení tématu je úvodní část této práce věnována obecně nástrojům ochrany životního prostředí. Druhá část se detailněji zabývá již jen skupinou dobrovolných nástrojů, přičemž popisuje také historický kontext jejich vzniku v rámci environmentální politiky. Další části této práce se zaměřují na konkrétní dobrovolné nástroje, jež byly vybrány jako objekt bližšího zkoumání. Tyto nástroje jsou seřazeny podle jejich vyhodnocené právní a praktické relevance. V třetí části je proto nejprve věnována pozornost dobrovolným environmentálním dohodám (známým též jako dohody o ochranných podmínkách), které představují relativně známý právní institut v národním kontextu a jsou v různé míře upraveny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů. Čtvrtá část následně analyzuje dva formalizované systémy environmentálního managementu, konkrétně EMS zaváděný dle mezinárodní normy ISO 14001 a... Klíčová slova: dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí; dobrovolné dohody; EMAS; environmentální značení; voluntary instruments for environmental protection; voluntary agreements; EMAS; environmental labelling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Voluntary instruments for environmental protection Abstract This diploma thesis focuses on voluntary instruments for environmental protection. The main aim is to provide a comprehensive overview of ...

Kolářová, Karolína; Fabšíková, Tereza; Svoboda, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Oprávnění a povolení stavět
Charvátová, Veronika; Franková, Martina; Svoboda, Petr
2024 - český
The diploma thesis entitled Authorization and building permit deals with two basic approaches, authorization and permission to build. The aim of this work is to analyze the legal regulation of permits and building permits, with regard to the recodification of construction law. Given that this is a very current topic, it is therefore possible to bring new insight into this area as a result of the development of legislation. The work is divided into four separated logically connected parts. First, basic concepts relevant to the topic of the work are introduced. These are mainly the concepts of land and building, which are expressed in the context of various legal regulations. These are mostly delineations according to the Civil Code, the Cadastral Act and the Construction Act. The second part deals with the legal definition of the private right to build. In this part, private law titles are defined in particular and there is an effort to assess suitability for the implementation of the plan. The question of ownership is also addressed here, as a title entitling to construction. The acquisition of ownership rights and it is possible limitations are mentioned here. The issue of building permits is followed by another part, which is already under public law and deals with the issue of building permits.... Diplomová práce s názvem Oprávnění a povolení stavět se zabývá dvěma základními přístupy, oprávněním a povolením stavět. Cílem této práce je zejména analyzovat právní úpravu oprávnění a povolení stavět, a to s ohledem na rekodifikaci stavebního práva. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice aktuální téma, je proto možné v důsledku vývoje právní úpravy přinést nový vhled do této oblasti. Práce je členěna do čtyřech samostatných logicky navazujících částí. Nejprve jsou představeny základní pojmy, které jsou pro téma práce relevantní. Jedná se zejména o pojmy pozemek a stavba, které jsou vyjádřeny v kontextu různé právní úpravy. Jedná se většinou o vymezení podle občanského zákoníku, katastrálního zákona a stavebního zákona. Druhá část se zabývá právním vymezením soukromoprávního oprávnění stavět. V této části jsou zejména vymezeny soukromoprávní tituly a je zde snaha o posouzení vhodnosti pro realizování záměru. Řešena je také otázka vlastnického práva, jakožto opravňujícího titulu ke stavbě. Zmíněno je nabývání vlastnického práva i jeho možné omezení. Na problematiku oprávnění stavět navazuje další část, která je již veřejnoprávní a věnuje se otázce povolení stavět. Této problematiky se dotkla zejména rekodifikace stavebního práva, a proto jsou zde shrnuty její východiska a nejdůležitější změny v... Klíčová slova: Stavební právo; oprávnění stavět; povolení stavět; Construction law; construction entitlement; construction permit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Oprávnění a povolení stavět

The diploma thesis entitled Authorization and building permit deals with two basic approaches, authorization and permission to build. The aim of this work is to analyze the legal regulation of permits ...

Charvátová, Veronika; Franková, Martina; Svoboda, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Správní tresty a ochranná opatření
Zeman, Jan; Prášková, Helena; Adamec, Martin
2024 - český
Administrative penalties and protective measures Summary The thesis deals with the topic of administrative penalties and protective measures in the Czech legal system. The aim is to comprehensively summarize the subject matter and to propose solutions for the shortcomings found. The information on their goal and function, the applicable legislation, the principles that govern them, the shortcomings in their application in practice and other aspects of the issue at hand were obtained mainly by studying and analyzing the legislation, the relevant professional literature as well as the applicable case law of the Constitutional Court as well as the Supreme Administrative Court. The first chapter of the thesis is dedicated to the principles of administrative punishment, focusing on those which, in according to the authors opinion, have the greatest influence on the content, relations and system of the types of administrative punishments and protective measures themselves. The second chapter is devoted to administrative punishments in general, their features, some differences between them and other legal consequences of unlawful conduct, and their other attributes. In the third chapter, the subchapters discuss the types of administrative punishments, the legal regulation of which can be found in Sections 45 to 50... Správní tresty a ochranná opatření Abstrakt Diplomová práce se zaobírá tématem správních trestů a ochranných opatření v Českém právním řádu. Cílem je komplexně shrnout předmětnou problematiku a navrhnout řešení k nalezeným nedostatkům. Informace o jejich účelu a funkci, platné právní úpravě, zásadách, které je ovládají, nedostatcích při jejich aplikování v praxi a dalších aspektech dané problematiky byly získány především studiem a rozborem právních norem, předmětné odborné literatury a rovněž aplikovatelné judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. První kapitola práce je věnována zásadám správního trestání se zaměřením na ty z nich, které mají dle názoru autora největší vliv na obsah, vztahy a systém samotných druhů správních trestů a ochranných opatření. Druhá kapitola se věnuje správním trestům obecně, jejich znakům, některým rozdílům mezi nimi a ostatními právními následky protiprávního jednání a také jejich dalším atributům. Ve třetí kapitole jsou v jednotlivých podkapitolách rozebrány druhy správní trestů, jejichž právní úpravu nalezneme v § 45 až § 50 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a v poslední podkapitole jsou uvedeny příklady a krátké pojednání o některých druzích správních trestů, které můžeme nalézt ve zvláštních zákonech. Čtvrtá kapitola se... Klíčová slova: Správní tresty; Ochranná opatření; Přestupkové právo; administrative penalties; protective measures; misdemeanour law Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Správní tresty a ochranná opatření

Administrative penalties and protective measures Summary The thesis deals with the topic of administrative penalties and protective measures in the Czech legal system. The aim is to comprehensively ...

Zeman, Jan; Prášková, Helena; Adamec, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Dohoda o vině a trestu a další alternativní trestní procedury
Hás, Petr; Montag, Josef; Drápal, Jakub
2024 - český
Agreement on guilt and punishment and alternative criminal proceedings Abstract This thesis deals with alternative criminal proceedings and agreement on guilt and punishment in the first place. The agreement on guilt an punishment as an institute has no tradition in the Czech legal order and was introduced into Czech law due to influence of common law. The agreement is seen as an alternative solution in comparison to usual criminal procedure which is shortened due to the aforementioned agreement. The crucial role is played by time - in which stage of criminal prosecution the agreement is concluded: if the conclusion of the agreement takes place immediately after the initiation of the criminal prosecution, later on but ahead of bringing an indictment or whether the agreement is entered into during judicial proceedings or later in a court of appeals. The agreement constitues possibility for a defendant and his defence lawyer to avoid criminal trial and bringing of indictment related to it. Proving guilt and collecting evidence are avoided too. All that is possible due to statement of the defendant that he or she commited deed for which the defendant is prosecuted. This thesis is divided into two main chapters. The first one is focused on the agreement as a whole, its legal definitions and on the point of view... Dohoda o vině a trestu a další alternativní trestní procedury Abstrakt Téma této práce se týká alternativních trestních procedur, přičemž na první místo řadí dohodu o vině a trestu. Jde o institut, který v českém právní řádu nemá žádnou tradici, byl do něj zařazen pod vlivem angloamerického práva a představuje alternativu ke klasickému průběhu trestního řízení, které bude při využití dohody zkráceno, přičemž za klíčovou lze považovat právě dobu sjednání dohody, zda se tak děje po zahájení trestního stíhání nebo později ale ještě před podáním obžaloby či až v rámci soudního stádia řízení, respektive v rámci řízení odvolacího. Dohoda představuje možnost, jak se vyhnout hlavnímu líčení a s tím souvisejícímu dokazování, podání obžaloby a také zdlouhavému opatřování důkazních prostředků, a to prohlášením osoby, proti níž se řízení vede, že spáchala skutek, pro který je stíhána. Práce je rozdělena do dvou kapitol, první z nich se zabývá charakteristikou dohody, jejím teoreticko-právním vymezením a její zákonnou úpravou v České republice. Následuje výčet přístupů k ní pohledem zahraničních právníků a ekonomů a pohled na dohodu ze strany základních zásad trestního procesu. Druhá kapitola pak je členěna do řady podkapitol, které se nejprve zabývají ekonomickým pohledem na trestní právo - na páchání trestných činů,... Klíčová slova: dohoda o vině a trestu; odklony; efektivita využití vzácných zdrojů; agreement on guilt and punishment; diversions; efficiency of usage of scare resources Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dohoda o vině a trestu a další alternativní trestní procedury

Agreement on guilt and punishment and alternative criminal proceedings Abstract This thesis deals with alternative criminal proceedings and agreement on guilt and punishment in the first place. The ...

Hás, Petr; Montag, Josef; Drápal, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Úloha zlata v centrálním bankovnictví
Kluzová, Denisa; Bažantová, Ilona; Dupáková, Lenka
2024 - český
Role of gold in central banking Abstract The first chapter is devoted to the characteristics of central banks as institutions that have a monopoly on the issue of cash money, conduct monetary policy and regulate the banking system. The first central banks emerged in the 17th century. However, they differed from the contemporary central banks. Their primary task was to provide financial resources to the sovereign. They gradually gained more power over time and became the central banks that exist today. Contemporary central banks usually have powers such as issuing cash money, conducting monetary policy, regulation and supervision of the banking sector. Central banks compile their balance sheets, which are statements of the amount and structure of assets and liabilities. Gold is among the items that appear on central bank balance sheets. The second chapter is important for understanding how the gold standard function. It explains concepts such as the pure standard and the modified gold standard, which covers the gold bullion standard, the gold reserve standard and the gold exchange standard. The third chapter describes the evolution of the gold standard since the 1930s when monetary blocks, consisting of states with similiar views on the continuation of the gold standard, were formed. These included the gold... Úloha zlata v centrálním bankovnictví Abstrakt První kapitola se věnuje charakteristice centrálních bank jako institucí, které mají emisní monopol na hotovostní peníze, provádějí měnovou politiku a regulují bankovní systém. První centrální banky vznikaly v 17. století. Od nynějších centrálních bank se však odlišovaly. Jejich primárním úkolem bylo poskytovat finanční prostředky panovníkovi. Postupně získávaly více pravomocí a staly se z nich centrální banky, které existují nyní. Novodobé centrální banky mají většinou pravomoci jako je emise hotovostních peněz, provádění měnové politiky a regulace spojená s dohledem nad bankovním sektorem. Centrální banky sestavují své bilance, které jsou výkazem o výši a struktuře aktiv a pasiv. V rozvahách centrálních bank se mimo jiné objevuje i zlato. Druhá kapitola je důležitá pro pochopení fungování zlatého standardu. Objasňuje pojmy jako je čistý zlatý standard a modifikovaný zlatý standard, který zahrnuje standard zlatého slitku, standard zlaté rezervy a standard zlaté devizy. Ve třetí kapitole je sepsán vývoj zlatého standardu od 30. let 20. století, kdy vznikaly tzv. měnové bloky sdružující státy s podobnými názory na pokračování zlatého standardu. Mezi měnové bloky patřily Zlatý blok sdružující státy jako Francie, Švýcarsko či Československo; Librový blok složený... Klíčová slova: zlato; centrální bankovnictví; zlatý standard; gold; central banking; gold standard Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úloha zlata v centrálním bankovnictví

Role of gold in central banking Abstract The first chapter is devoted to the characteristics of central banks as institutions that have a monopoly on the issue of cash money, conduct monetary policy ...

Kluzová, Denisa; Bažantová, Ilona; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb
Hudík, Lukáš; Beran, Karel; Ondřejek, Pavel
2024 - český
1 The usage of artificial inteligence in the legal practice Abstract This thesis deals with the phenomenon of artificial intelligence and its use in the the legal practice, as well as its impact on the related legal profession. The main objective of the thesis was to evaluate the current regulation of artificial intelligence at both the general and professional level in this country and around the world. Artificial Intelligence, or better said, the artificial intelligence system, is undoubtedly a topical and widely discussed topic that has rapidly come into the public consciousness in the last three years and has the potential to change the current majority of economic sectors as we currently know them. Its media coverage and often deliberately offensive article headlines, however, have often led to questions such as "won't I lose my job because of AI", even in professional circles? "Why should I use AI?" Thus, the main methodology used in this paper is empirical research into the AI systems phenomena, and the subsequent application of the findings to existing AI-based legal tools. I will thus attempt to answer the question of whether AI is a threat or rather an opportunity for the future of advocacy, and how it should be approached. The thesis also deals with related issues, i.e. phenomena such as forum... 1 Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá fenoménem umělé inteligence a jejím využitím při poskytování právních služeb, ale i vlivem na související právnické profese. Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit současnou regulaci umělou inteligenci jak na obecné, tak na profesní úrovni u nás i ve světě. Umělá inteligence, nebo lépe řečeno systém umělé inteligence, je bezpochyby aktuální a hojně diskutované téma, který se rapidně dostal do podvědomí široké veřejnosti v posledních třech letech a má potenciál změnit aktuální většinu ekonomických odvětví tak, jak je v současné době známe. Jeho medializací a mnohdy záměrně útočnými nadpisy článků se ovšem, i v kruzích odborné veřejnosti, často vyskytují dotazy jako "nepřijdu kvůli AI o práci"? "Proč bych měl AI používat?" Hlavním použitou metodikou této práce je tak empirický výzkum fenonému systémů umělé inteligence, a následné aplikace získaných poznatků na již existující právní nástroje na bázi AI. Pokusím se tak zodpovědět otázku, zda je umělá inteligence hrozbou či spíše příležitostí pro budoucnost advokacie, a jak by k ní mělo být přistupováno. Rovněž se práce zabývá i související problematikou, tedy jevy jako "forum shopping", ochrana a zpracování osobních údajů optikou GDPR či profesní... Klíčová slova: Umělá inteligence; využití; poskytování právních služeb; Artificial intelligence; usage; provision of legal services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb

1 The usage of artificial inteligence in the legal practice Abstract This thesis deals with the phenomenon of artificial intelligence and its use in the the legal practice, as well as its impact on ...

Hudík, Lukáš; Beran, Karel; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice
Novák, Tomáš; Vybíral, Roman; Martiník, Pavel
2024 - český
Page 1 Abstrakt v anglickém jazyce Environmental and social aspects, sometimes simplistically referred to as "ESG", have found their way into all sectors of human activity in conjunction with addressing the issue of global climate change. This paper examines their integration into financial market regulatory rules. It analyses the obligations arising from these regulatory rules both from the perspective of compliance at the level of a financial product and at the level of a regulated entity as a whole. The integration of ESG into financial regulation into Czech law is primarily taking place at the European level, with the most significant piece of legislation addressed in this work being Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The author also describes the additional legislative documentation in the form of regulatory technical standards that supplement to the SFDR and touches upon the integration of environmental and social aspects into the sectoral regulations of the financial regulatory law of the European Union. The issue of supervision over the proper observance of the legislation is directly related to the regulatory framework itself. The author analyses the mutual... Page 1 Abstrakt Environmentální a sociální aspekty, někdy také zjednodušeně nazývané zkratkou "ESG", se ve spojení s řešením globálních změn klimatu objevují ve všech odvětvích lidské činnosti. Tato práce se zabývá jejich integrací do regulatorních předpisů finančních trhů. Povinnosti plynoucí z těchto regulatorních předpisů pak analyzuje jak z úhlu pohledu jejich plnění na úrovni finančního produktu, tak na úrovni celého regulovaného subjektu. Integrace ESG do finanční regulatoriky probíhá primárně na evropské úrovni, přičemž nejvýznamnějším předpisem, kterým se tato práce zabývá, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen "SFDR"). Autor dále také popisuje doplňující legislativní dokumentaci ve formě technických předpisů, které k SFDR náleží, a dotýká se také integrace environmentálních a sociálních aspektů do sektorových předpisů finančně regulatorního práva Evropské unie. S regulatorikou je bezprostředně spojena i problematika dohledu nad jejím řádným dodržováním. Autor v práci analyzuje vzájemnou synergii dohledu nad dodržováním environmentální a sociální finanční regulace mezi evropskými orgány dohledu (EBA, ESMA, EIOPA) a českým univerzálním dohledovým orgánem, Českou... Klíčová slova: ESG; finanční trh; zelené finance; regulace; ESG; financial markets; green finance; regulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice

Page 1 Abstrakt v anglickém jazyce Environmental and social aspects, sometimes simplistically referred to as "ESG", have found their way into all sectors of human activity in conjunction with ...

Novák, Tomáš; Vybíral, Roman; Martiník, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze