Počet nalezených dokumentů: 6954
Publikováno od do

Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Mg-Ce
Marková, Diana; Šulcová, Petra; Sedlářová, Ivona
2017 - český
Předmětem předkládané diplomové práce je studium směsných oxidických pigmentů na bázi Bi-Mg-Ce, které by mohly najít praktické uplatnění jako nové ekologické keramické pigmenty. Cílem práce bylo najít sytý a čistý barevný odstín pigmentů a najít optimální podmínky jejich přípravy. U pigmentů obecného vzorce Bi2-xMgxCe2O7, kde x = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75 a 2,0, byl posuzován vliv měnícího se obsahu hořčíku a vliv teploty výpalu (800; 850; 900; 950 a 1000 °C) na barevné vlastnosti a velikost částic pigmentů. Klíčová slova: keramické pigmenty; anorganické pigmenty; pyrochlorové sloučeniny.; ceramic pigments; inorganic pigments; pyrochlore compounds. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Mg-Ce

Předmětem předkládané diplomové práce je studium směsných oxidických pigmentů na bázi Bi-Mg-Ce, které by mohly najít praktické uplatnění jako nové ekologické keramické pigmenty. Cílem práce bylo ...

Marková, Diana; Šulcová, Petra; Sedlářová, Ivona
Univerzita Pardubice, 2017

Vývoj lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání
Šimonková, Monika; Korecká, Lucie; Slováková, Marcela
2017 - český
Diplomová práce se zabývá vývojem lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání. Pro tento účel byla zvolena metoda lektinové afinitní chromatografie. Jelikož je při této metodě jako pevná fáze využíván povrch superparamagnetických částic, byl nejprve optimalizován postup přípravy magnetického nosiče (tj. imobilizace konkanavalinu A). Dále byl optimalizován postup samotné izolace IgG ze séra pomocí nosiče s imobilizovaným konkanavalinem A, nejprve ve vsádkovém uspořádání a poté i mikrofluidním uspořádání, kde byly prováděny další úpravy. Klíčová slova: afinitní chromatografie; lektiny; lektinová chromatografie; glykoproteiny; imunoglobulin G; mikrofluidní separační systémy; affinity chromatography; lectins; lectin chromatography; glycoproteins; immunoglobulin G; microfluidic separation systems Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vývoj lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání

Diplomová práce se zabývá vývojem lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání. Pro tento účel byla zvolena metoda lektinové afinitní chromatografie. Jelikož je ...

Šimonková, Monika; Korecká, Lucie; Slováková, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Porod jako přechodový rituál
Košinová, Barbora; Kašpar, Oldřich; Hyánková, Tereza
2017 - český
Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem práce je odpověď na položené výzkumné otázky. Výzkum bude proveden na základě neformálních rozhovorů a pozorování v zdravotnických zařízeních. Klíčová slova: Porod; přechodový rituál; moc; babictví; porodnictví; biomedicína; Childbirth; rite of passage; power; midwifery; obstetrics; biomedicine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Porod jako přechodový rituál

Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem ...

Košinová, Barbora; Kašpar, Oldřich; Hyánková, Tereza
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza minoritních složek ve žlutém pigmentu P.Y. 139
Landsmanová, Monika; Fischer, Jan; Vaněček, Jan
2017 - český
Diplomová práce se týká analýzy minoritních látek ve žlutém pigmentu P.Y. 139. V teoretické části jsou popsány pigmenty, jejich vlastnosti a použití. Dále je zde podrobněji popsána isoindolinová a isoindolinonová skupina pigmentů. Do této skupiny pigmentů patří pigment P.Y. 139, o kterém jsou zde uvedeny základní informace, včetně jeho výroby ve společnosti Synthesia, a.s. Nakonec jsou zde představeny základní informace o HPLC instrumentaci použité pro analýzu nečistot ve výrobních vzorcích pigmentu. V praktické části diplomové práce je uveden postup optimalizace jednotlivých kroků analýzy potenciálních nečistot v pigmentu. Výsledky jsou porovnány a diskutovány. Klíčová slova: P.Y. 139; kyselina barbiturová; kyselina bibarbiturová; kyselina ftalová; ftalimid; ftalodinitril; RP - LC; HILIC; P.Y. 139; barbituric acid; dibarbituric acid; phthalic acid; phthalimide; phthalodinitrile; RP ? LC; HILIC Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza minoritních složek ve žlutém pigmentu P.Y. 139

Diplomová práce se týká analýzy minoritních látek ve žlutém pigmentu P.Y. 139. V teoretické části jsou popsány pigmenty, jejich vlastnosti a použití. Dále je zde podrobněji popsána isoindolinová a ...

Landsmanová, Monika; Fischer, Jan; Vaněček, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Kvalita života seniorů jako sociální kategorie
Stehlíková, Markéta; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
2017 - český
Diplomová práce na téma "Kvalita života seniorů jako sociální kategorie" je teoreticko-výzkumná práce. Teoretická část se věnuje poznatkům týkajícím se stáří a stárnutí. Definuje obecné charakteristiky seniorské populace, popisuje možné reakce člověka na stáří a zároveň poskytuje informace o přípravě na stáří a konceptu aktivního života v pokročilém věku. Dále se zabývá problematikou demografického stárnutí populace včetně predikce dalšího demografického vývoje v České republice a ve světě. Také popisuje a vysvětluje pojmy týkající se teoretického vymezení kvality života jako sociální kategorie, popisuje různé rozsahy a přístupy ke kvalitě života a její dimenze, v neposlední řadě se zabývá kvalitou života seniorů. V závěru podává přehled o současné situaci zdravotních a sociálních služeb, které mohou senioři v České republice využívat. Ve výzkumné části jsou rozebrány výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo subjektivní vnímání vlastní kvality života seniorů v Pardubickém kraji. Klíčová slova: kvalita života; stáří; senior; sociální služba; demografické stárnutí; quality of life; age; seniors; social services; demographic ageing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Kvalita života seniorů jako sociální kategorie

Diplomová práce na téma "Kvalita života seniorů jako sociální kategorie" je teoreticko-výzkumná práce. Teoretická část se věnuje poznatkům týkajícím se stáří a stárnutí. Definuje obecné ...

Stehlíková, Markéta; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2017

Enviromentální hrozby a resilience regionů
Kodytková, Ivana; Maštálka, Martin; Pernica, Bohuslav
2017 - český
Cílem diplomové práce je vyhodnotit regionální dopady přírodních katastrof v České republice v posledních dekádách, konkrétně v období od povodně v roce 1997 do současnosti mimořádně postiženého regionu Přerovsko, vyhodnotit již provedená, dle vybraných kritérií rozdělená protipovodňová opatření ve vztahu k resilienci zkoumaného regionu a navrhnout opatření k dalšímu zvýšení resilience regionu vůči jejich dopadům. Klíčová slova: regiony; resilience; povodně; Přerovsko; regions; resilience; floods; Přerovsko Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Enviromentální hrozby a resilience regionů

Cílem diplomové práce je vyhodnotit regionální dopady přírodních katastrof v České republice v posledních dekádách, konkrétně v období od povodně v roce 1997 do současnosti mimořádně postiženého ...

Kodytková, Ivana; Maštálka, Martin; Pernica, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2017

Fosfátová skla barnatá modifikovaná oxidem molybdenovým
Náhlíková, Jana; Koudelka, Ladislav; Tichý, Ladislav
2017 - český
V této diplomové práci byla připravena skla systému BaO-MoO3-P2O5 reakcí BaCO3, MoO3 a H3PO4 zahříváním reakční směsi na teplotu 900-1200°C a následujícím volným chlazením na vzduchu na pokojovou teplotu. Celkem bylo připraveno a studováno 23 homogenních skel s obsahem 0-70 mol.% MoO3. Klíčová slova: fosfátová skla; oxid molybdenový; struktura skel; Ramanova spektra; NMR spektra; termická analýza; rentgenová difrakční analýza; phosphate glasses; molybdenum oxide; glass structure; Raman spectra; NMR spectra; thermal analysis; X-ray diffraction analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Fosfátová skla barnatá modifikovaná oxidem molybdenovým

V této diplomové práci byla připravena skla systému BaO-MoO3-P2O5 reakcí BaCO3, MoO3 a H3PO4 zahříváním reakční směsi na teplotu 900-1200°C a následujícím volným chlazením na vzduchu na pokojovou ...

Náhlíková, Jana; Koudelka, Ladislav; Tichý, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2017

Southern Gothic in the works of Flannery O'Connor and Carson McCullers
Fantová, Monika; Bubíková, Šárka; Kleprlík, Michal
2017 - anglický
The main aim of this master thesis is to analyse the short stories of Flannery O‘Connor and Carson McCullers with the attention being paid to the gothic elements of violence, loneliness and freakishness. Since the authors were the most prominent writers of the American Southern literature, the general characterization of the American South and its socio-historical context are provided. The theoretical part deals with the Southern literature and its phenomenon of the twentieth century, the Southern Renaissance. The terms Southern Gothic and grotesque are also clarified. The analytical part discusses the short stories ―The Ballad of the Sad Café‖ and ―A Good Man Is Hard To Find.‖ Klíčová slova: Flannery O'Connorová; Carson McCullersová; jižanská renesance; americký Jih; gotika; jižanská gotika; groteskno; násilí; osamocení; podivínství; Flannery O'Connor; Carson McCullers; The Southern Renaissance; The American South; Gothic; Southern Gothic; Grotesque; violence; loneliness; freakishness Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Southern Gothic in the works of Flannery O'Connor and Carson McCullers

The main aim of this master thesis is to analyse the short stories of Flannery O‘Connor and Carson McCullers with the attention being paid to the gothic elements of violence, loneliness and ...

Fantová, Monika; Bubíková, Šárka; Kleprlík, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Práce etopeda ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Bílá, Klára; Škoviera, Albín; Ehlová, Marcela
2017 - český
Diplomová práce se věnuje práci etopeda ve školských zařízeních při výkonu ústavní a ochranné výchovy. V teoretické části je představen pojem etopedie, náplň práce etopeda, jaké jsou kvalifikační předpoklady či kompetence pro výkon této profese. Dále se věnuje pojmům ústavní a ochranná výchova, uvedeny jsou i typy školských zařízení. V neposlední řadě se práce zabývá poruchami chování, jejich výskytem a druhům. V rámci praktické části je uskutečněn kvalitativní výzkum. Realizovány budou rozhovory a profesiogramy s etopedy z vybraných školských zařízení. Součástí práce bude také rozhovor s ředitelem dětského diagnostického ústavu, který umožní prvotní vhled do problematiky. Klíčová slova: etopedie; ústavní a ochranná výchova; porucha chování; děti; etopedy; institutional and protective education; behavioral disorders; children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Práce etopeda ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Diplomová práce se věnuje práci etopeda ve školských zařízeních při výkonu ústavní a ochranné výchovy. V teoretické části je představen pojem etopedie, náplň práce etopeda, jaké jsou kvalifikační ...

Bílá, Klára; Škoviera, Albín; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

OZE a jejich vliv na kvalitu elektrické energie
Knížek, Lukáš; Sýkora, Petr; Kyncl, Jan
2017 - český
Tato práce se zabývá problematikou posuzování připojitelnosti obnovitelných zdrojů energie k distribuční soustavě vn, zpětnými vlivy, jejich vlivu na kvalitu elektrické energie a možné provozní stavy. Na konkrétních příkladech popisuje připojitelnost jednotlivých typů OZE do napěťové hladiny vn, výpočet zkratových poměrů, simulaci v simulačním programu a porovnání s výsledky kontrolních měření. Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie; připojitelnost; kvalita elektrické energie; zpětné vlivy; renewable energy resources; connectivity; power quality; reverse effect Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
OZE a jejich vliv na kvalitu elektrické energie

Tato práce se zabývá problematikou posuzování připojitelnosti obnovitelných zdrojů energie k distribuční soustavě vn, zpětnými vlivy, jejich vlivu na kvalitu elektrické energie a možné provozní stavy. ...

Knížek, Lukáš; Sýkora, Petr; Kyncl, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze