Počet nalezených dokumentů: 92
Publikováno od do

Integrated System HVAC in Family House
Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - anglický
Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní energie z hlediska stavební fyziky, spotřeby energie, osvětlení, akustických problémů a možností využití obnovitelných zdrojů energie. Má za úkol popsat požadavky na zařízení techniky prostředí, monitorování a komunikaci na základě výše uvedené analýzy. V praktické části je navrhnut vhodný systém techniky prostředí pro kon-krétní budovu. Je vybrán vhodný systém řízení, monitorování a komunikace navrženého systému techniky prostředí s vizualizací SCADA. Na závěr práce je provedeno technicko-ekonomické hodnocení fotovoltaických panelů a otopného systému. Klíčová slova: integrovaný systém; stavební fyzika; spotřeba energie; obnovitelné zdroje energie; zařízení techniky prostředí; řízení; monitorování; komunikace; SCADA; technic-ko-ekonomické hodnocení; fotovoltaické panely; HVAC system; low-energy house; building physics; renewable energy re-sources; monitoring; communication; economic evaluation; photovoltaics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Integrated System HVAC in Family House

Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní ...

Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana
Kwarteng, Micheal Adu; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
2015 - anglický
V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady různých důvodů; ke zvýšení svých příjmů, zlepšení jejich interakce se zákazníky, apod. Bohužel, pokud jde o e-marketing, představy zákazníků jsou často odlišné od očekávání společností. Neúspěch z neuspokojených očekávání má své kořeny v neúčinné a neefektivním způsobem nasazené strategii společností. Společnost, která se může pyšnit svými úspěchy v e-marketingu a má globální uznání je Unilever. Unilever má mnoho divizí po celém světě, svou pozornost vytváří v závislosti na kulturní odlišnosti daných lokalit. Unilever Ghana je jednou z takových divizí, nacházející se v západní části Afriky. Společnost má pobočky ve všech deseti oblastech Ghany. Unilever Ghana vyrábí jak spotřební, tak drogistické zboží. Unilever je považován za společnost s dlouhodobou tradicí v Ghaně, díky různorodosti svých produktů. Tento projekt představuje teoretický základ pro e-marketingové strategie Unilever Ghana. Úvodní analytická část je primárně zaměřena na využití internetu v Ghaně. V projektové části byla provedena hloubková analýza očekávání a vnímání zákazníků, zaměřena především na využívání internetu na on-line nákupy, a to pomocí statistického nástroje SPSS, Fisherova exaktního testu závislosti algoritmů. Test závislostí je zaměřen na věk, úroveň vzdělání, stav příjmů, dále na vliv pohlaví a velikost on-line nákupního chování zákazníků v Ghaně. Bylo prokázáno, že statisticky existuje závislost výše uvedených proměnných při využívání Internetu v Ghaně. V souladu s tím, projekt identifikoval slabá místa v e-marketingových strategiích ve společnosti Unilever Ghana, analyzoval hloubku jejich slabosti a navrhl pragmatická opatření pro rychlejší růst a udržení si zákazníků. Projekt zvažuje časová, nákladová a riziková hlediska při jeho formulaci a provádění. V projektu byla zjištěna prospěšnost pro restrukturalizaci nového e-marketingového nástroje pro společnost Unilever Ghana. Klíčová slova: E-marketing; Unilever Ghana; reengineering; strategie; re-engineering; strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana

V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady ...

Kwarteng, Micheal Adu; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Dopad "Just-in-Sequence" dodávek na širší dodavatelský řetězec
Rakovan, Peter; Dani, Samir; Chromjaková, Felicita
2015 - anglický
Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia mnohými zmenami. Od roku 2000 sa kustomizácia stala kľúčovou konkurenčnou výhodou. Aby sa výrobcovia vedeli vysporiadať s vysokou variabilitou kustomizovanej výroby, museli začať využívať takzvanú "mass customization". Modulárna produkcia sa ukázala ako správny nástroj pre vysporiadanie sa s vysokou variabilitou výroby pri zachovaní nízkych nákladov spojených s masovou výrobou. Pre podporu modulárnej výroby začali výrobcovia implementovať sekvenčné dodávky. Jedná sa o formu dodávok, pri ktorej je potrebná minimálna úroveň vlastných zásob pri sekvenčnej výrobe. Táto práca dopĺňa už získané informácie k tejto problematike. Ďalšou otázkou, ktorou sa práca zaoberá, je dopad sekvenčných dodávok na dodávateľský reťazec. Za pomoci mapy hodnotového toku meria dopad sekvenčných dodávok na úroveň zásob, organizáciu produkcie a časov dodávok u výrobcu, dodávateľa prvého a dodávateľa druhého stupňa. Klíčová slova: JIT; JIS; modulárna produkcia; automobilový priemysel; úroveň zásob; sekvenčné dodávky; sekvenčná výroba; Modular Production; Automotive Industry; Inventory Level; Sequenced Supply; Sequenced Production Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Dopad "Just-in-Sequence" dodávek na širší dodavatelský řetězec

Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia mnohými zmenami. Od roku 2000 sa kustomizácia stala kľúčovou konkurenčnou výhodou. Aby sa výrobcovia vedeli vysporiadať s vysokou variabilitou ...

Rakovan, Peter; Dani, Samir; Chromjaková, Felicita
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard
Quach, Anh Hoang; Popesko, Boris; Zámečník, Roman
2015 - anglický
Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti outsourcingu lidských zdrojů soustavně vzrůstá a podminuje rozvoj tohoto odvětví do zcela nové fáze. Vzrůstající poptávka, spolu atraktivitou jihovýchodní Asie, umožňuje Vietnamské ekonomice stát se více konkurenceschopnou a způsobuje nárůst počtu podnikatelských subjektů, které poskytují HR outsourcingové služby. Na druhé straně tento rostoucí počet firem v oboru způsobuje rostoucí konkurenci a snahu těchto firem identifikovat konku-renční výhodu s cílem vytlačit konkurenty z trhu. Diplomová práce se zaměřuje na návrh metody měření výkonnosti označované jako Bal-anced Scorecard", která může hrát velmi významnou roli ve zvyšování konkurenceschop-nosti organizace. Tato metoda je v práci využita pro vytvoření komplexního nástroje řízení výkonnosti. V rámci práce je zpracován komplexní projekt aplikace této metody v pod-mínkách vybrané firmy. V rámci práce jsou také podrobně popsány dopady aplikace této metody na podnikovou konkurenceschopnost Klíčová slova: Performance Management System; Balanced Scorecard; konkurenceschopnost; Human Resource Outsourcing; The Balanced Scorecard; Competitiveness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard

Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti ...

Quach, Anh Hoang; Popesko, Boris; Zámečník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Konkurenceschopnost turistické destinace: Případová studie Zlínského kraje (Česká Republika)
Ančincová, Veronika; Thornton, Sabina; Forbes, Giles
2015 - anglický
Cílem této práce je identifikovat základní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost Zlínského kraje jako turistické destinace z pohledů různých stakeholderů. Turistická konkurenceschopnost Zlínského kraje je měřena na základě vhodného modelu vyplývajícího z teoretických poznatků. Data jsou získána z hloubkových rozhovorů s místními obyvateli a odborníky v oblasti cestovního ruchu. Výsledky této práce ukazují, že Zlínský kraj je konkurenceschopný v oblasti "zděděných" zdrojů, naopak v oblasti "vytvořených" zdrojů je konkurenceschopný méně. Významné rozdíly byly také zjištěny v rámci informovanosti a vnímání určitých faktorů mezi místními obyvateli a odborníky. Autor věří, že tato práce může poskytnout cenné poznatky jak z praktického hlediska (poskytnout možné návrhy, které by mohly zvýšit pozornost Zlínského kraje jako turistické destinace), tak z akademického hlediska (nabídnout nový pohled na konkurenceschopnost turistické destinace založený na výzkumném projektu Zlínského kraje). Klíčová slova: cestovní ruch; turistická destinace; konkurenceschopnost turistické destinace; modely konkurenceschopnosti; indikátory konkurenceschopnosti; stakeholdeři; Zlínský kraj; Tourism industry; tourism destination; tourism destination competitiveness; competitiveness models; competitiveness indicators; stakeholders; Zlín region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Konkurenceschopnost turistické destinace: Případová studie Zlínského kraje (Česká Republika)

Cílem této práce je identifikovat základní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost Zlínského kraje jako turistické destinace z pohledů různých stakeholderů. Turistická konkurenceschopnost ...

Ančincová, Veronika; Thornton, Sabina; Forbes, Giles
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Průmysl osobního rozvoje: byznys 21. století?
Pekařová, Lucie; Weberová, Dagmar; Vysekalová, Jitka
2015 - anglický
Práce se zaobírá tématem osobního rozvoje. Lidé od nepaměti usilují o to, aby žili šťastný a naplňující život. Nyní přichází odvětví, které pomáhá lidem toto téma řešit. Tím odvětvím je právě osobní rozvoj. V teoretické části je definováno, co osobní rozvoj znamená, nastíněna jeho problematika a vysvětleny odborné pojmy, související s praktickou částí. V praktické části je provedena analýza internetového prostředí v souvislosti s tímto tématem a kvalitativní šetření formou hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou. Výstupem z práce je návrh projektu, kterým je tvorba internetové sociální platformy. Klíčová slova: osobní rozvoj; komunikace; analýza webu; internet; kvalitativní výzkum; hloubkový rozhovor; Personal Development; Communication; Web Analysis; Internet; Qualitative Research; In-depth Interveiw Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Průmysl osobního rozvoje: byznys 21. století?

Práce se zaobírá tématem osobního rozvoje. Lidé od nepaměti usilují o to, aby žili šťastný a naplňující život. Nyní přichází odvětví, které pomáhá lidem toto téma řešit. Tím odvětvím je právě osobní ...

Pekařová, Lucie; Weberová, Dagmar; Vysekalová, Jitka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Sociální reklama v tuzemsku a zahraničí
Šuranská, Eva; Harantová, Lenka; Horňák, Pavel
2015 - anglický
Cílem práce je popsat oblast sociálního marketingu, především pak sociální reklamy, a posléze analyzovat vybrané vzorky z dané oblasti. Teoretická část se věnuje právě sociál-nímu marketingu a reklamě, jejich historii a současnému postavení oproti jiným příbuzným oborům. Dále představuje v reklamě užívané apely a triky, jejich specifika, výhody a naopak úskalí. Teoretická část se zabývá v prvé řadě tématem adopce zvířat z útulku. Zejména pak současné situaci v České republice a ve Spojených státech amerických. Posléze je zde analyzována desítka vybraných reklam právě z výše zmíněných zemí. V projektové části je rozebírána současná situace reklam upozorňujících na tento problém v tuzemsku a navržena kampaň, jejímž cílem je informovat veřejnost o možnosti adopce útulkového zvířete. Klíčová slova: sociální marketing; sociální reklama; reklamní apely; formáty reklamy; útulky pro zvířata; osvojení; kampaň; emoce; tištěná média; social marketing; social advertising; advertising appeals; advertising formats; animal shelters; adoption; campaign; emotions; print media Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Sociální reklama v tuzemsku a zahraničí

Cílem práce je popsat oblast sociálního marketingu, především pak sociální reklamy, a posléze analyzovat vybrané vzorky z dané oblasti. Teoretická část se věnuje právě sociál-nímu marketingu a ...

Šuranská, Eva; Harantová, Lenka; Horňák, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds
Hamanová, Alena; Vícha, Robert; Kašpárková, Věra
2015 - anglický
Diplomová práce se zaměřuje na studium povrchové aktivity vybraných sloučenin s adamantanovým skeletem. Tato aktivita je charakterizována prostřednictvím tzv. kritické micelární koncentrace, jež je klíčovým parametrem povrchově aktivních látek. V teoretické části této práce jsou představeny systémy pro uvolňování a transport léčiv. Tyto systémy mohou být tvořeny mj. povrchově aktivními látkami, které se vyznačují tvorbou supramolekulárních agregátů (micel). Další kapitoly této práce jsou věnovány vlastnostem a aplikacím povrchově aktivních látek a také procesu tvorby micel. Je zde také uveden přehled metod, které mohou být použity ke stanovení kritické micelární koncentrace. Ke stanovení tohoto důležitého parametru byly v praktické části zvoleny následující metody: tenziometrie, izotermální titrační kalorimetrie a sledování změn kontaktního úhlu v průběhu smáče-ní. Práce poskytuje srovnání hodnot kritických micelárních koncentrací v rámci jednotlivých vybraných vzorků, stejně tak jako srovnání těchto hodnot v závislosti na použité metodě. V praktické části je mimo jiné sledován vliv beta-cyklodextrinu na kritickou micelární koncentraci. Práce tak poodhaluje potenciál supramolekulárních systémů v biomedicínských aplikacích. Klíčová slova: adamantan; povrchově aktivní látky; kritická micelární koncentrace; povrchové napětí; izotermální titrační kalorimetrie; surface active agents; critical micelle concentration; surface tension; isothermal titration calorimetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds

Diplomová práce se zaměřuje na studium povrchové aktivity vybraných sloučenin s adamantanovým skeletem. Tato aktivita je charakterizována prostřednictvím tzv. kritické micelární koncentrace, jež je ...

Hamanová, Alena; Vícha, Robert; Kašpárková, Věra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Interoperable Process Design Kit a jeho automatizované generování
Fusek, Jakub; Vala, Radek; Pečenka, Tomáš
2015 - anglický
Tato práce se zabývá analýzou možností využití jazyka Python a Interoperable Process Design Kits (iPDK) pro návrh integrovaných obvodů. Práce vychází z implementace PCell v jazyce SKILL a AMPLE v návrhových systémech Cadence Design Systems a Mentor Graphics. Původní implementace je v této práci nahrazena programovacím jazykem Python a API knihovnou od firmy Synopsys. Oproti přístupu založenému na jazycích SKILL/AMPLE tak odpadá nutnost udržovat dva nezávislé kódy pro různá návrhová prostředí a dochází k výrazné úspoře času při implementaci nových součástek. Součástí práce je implementace vybraných součástek, ověření jejich správné funkčnosti a porovnání s původní implementací. Výsledkem této práce je ověření, že Python PCelly a platforma iPDK přináší nejen efektivnější vývoj samotných součástek, ale také zrychlení vlastního návrhu integrovaných obvodů. Klíčová slova: elektronická součástka; integrovaný obvod; návrhové systémy; Cadence Design Systems; Mentor Graphics; SKILL; AMPLE; Python; electronic device; integrated circuit; design systems Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Interoperable Process Design Kit a jeho automatizované generování

Tato práce se zabývá analýzou možností využití jazyka Python a Interoperable Process Design Kits (iPDK) pro návrh integrovaných obvodů. Práce vychází z implementace PCell v jazyce SKILL a AMPLE v ...

Fusek, Jakub; Vala, Radek; Pečenka, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

A Jenkins - Koji Integration Plugin
Tunka, Václav; Dulík, Tomáš; Juránek, Vojtěch
2014 - anglický
Práce pojednává o procesu průběžného doručení (Continuous Delivery) z pohledu vývoje zásuvného modulu pro prostředí Jenkins CI, který poskytuje integraci s prostředím Koji, sloužícím pro sestavování produkčních aplikací. Praktická část práce je publikována pod open-source MIT licencí a je volně dostupná ke stažení. Dále jsou popsány principy a architektura systému Koji, aby se vytvořil prostor pro popsání vývoje Jenkins-Koji zásuvného modulu. Klíčová slova: Průběžné doručování; Průběžné nasazení; Průběžná integrace; Jenkins; Koji; zásuvný modul; produkční sestavení; Maven; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous integration; plugin; production builds; clean-room environment; release engineering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
A Jenkins - Koji Integration Plugin

Práce pojednává o procesu průběžného doručení (Continuous Delivery) z pohledu vývoje zásuvného modulu pro prostředí Jenkins CI, který poskytuje integraci s prostředím Koji, sloužícím pro sestavování ...

Tunka, Václav; Dulík, Tomáš; Juránek, Vojtěch
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze