Počet nalezených dokumentů: 7154
Publikováno od do

Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb
Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
2015 - český
V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další kapitola byla zaměřena na formy pomoci a péče v České republice, ať už pomoc a péči poskytovanou státem a státními institucemi, ale i prostřednictvím sociálních služeb. Na závěr kapitoly byla popsána péče, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí jedinců. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o péči o seniory, následující kapitola popisuje, co je to stáří a k jakým změnám v průběhu stárnutí dochází. Závěr teoretické části práce pojednává o smyslu života ve stáří, ať už v zařízeních sociálních služeb nebo v přirozeném prostředí seniorů. Poslední stránky celé práce se věnují výzkumu a zjištění, zda je péče o seniory kvalitnější v přirozeném prostředí nebo v zařízeních sociálních. Klíčová slova: senioři; sociální služby; poskytovatelé sociálních služeb; stáří; kvalita; život; seniors; social services; social service providers; age; quality; life Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb

V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další ...

Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Modelování tepelného výměníku PCT40
Macek, Daniel; Gazdoš, František; Marholt, Jiří
2015 - český
Hlavní úlohou této diplomové práce bylo odvodit matematický model tepelného výměníku na modelu PCT40, experimentálně zjistit neznámé parametry a implementovat ho do prostředí Matlab/simulink. Navržený matematický model byl realizován pomocí soustavy 3 diferenciálních rovnic popisující změny teploty v zásobníku, teploty na výstupu chlazení a výšky hladiny. Model byl porovnán s reálnou soustavou jak v otevřeném, tak v uzavřeném regulačním obvodu. K návrhu regulátorů bylo použito polynomiálního přístupu se strukturou řízení 1DOF a 2DOF. Simulační model a reálná soustava vykazovaly při porovnávání velmi podobné chování, a proto je výhodné použít tento model k odzkoušení navržených regulátorů ještě před jejich implementací na model reálný. Klíčová slova: Tepelný výměník; PCT40; matematický model; simulace; Matlab; návrh řízení; polynomiální přístup; Heat exchanger; mathematical model; simulation; control; polynomial approach Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Modelování tepelného výměníku PCT40

Hlavní úlohou této diplomové práce bylo odvodit matematický model tepelného výměníku na modelu PCT40, experimentálně zjistit neznámé parametry a implementovat ho do prostředí Matlab/simulink. Navržený ...

Macek, Daniel; Gazdoš, František; Marholt, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově
Kovaříček, Miroslav; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - český
Cílem této práce je návrh integrovaného systému v multifunkční budově, který zajistí komfort při užívání budovy. V práci je využito aktuálních požadavků na projektování budov z hlediska energetické úspornosti, stavebně fyzikálních parametrů a řízení systému pro tvorbu celkového vnitřního mikroklimatu v budově. Hlavním cílem práce je návrh systémů techniky prostředí, jako je otopná soustava a vzduchotechnika doplněná inteligentní elektroinstalací KNX pro snadné a přehledné ovládání. Přehledné ovládání je vyřešeno pomocí vizualizačního systému SCADA. V práci je také zahrnuto využití obnovitelných zdrojů a také ekonomické hodnocení navržených systémů. Klíčová slova: integrovaný systém; pohoda prostředí; stavebně fyzikální parametry; otopná soustava; vzduchotechnika; řízení; KNX; SCADA; obnovitelné zdroje; integrated system; energy efficiency; building physical parameters; control system; HVAC; renewable resource Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově

Cílem této práce je návrh integrovaného systému v multifunkční budově, který zajistí komfort při užívání budovy. V práci je využito aktuálních požadavků na projektování budov z hlediska energetické ...

Kovaříček, Miroslav; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh řízení konfekčního stroje pro gumárenské technologie včetně realizace
Bartoš, Tomáš; Bobál, Vladimír; Kábrt, Luděk
2015 - český
Cílem této diplomové práce je navrhnout funkční hardwarovou konstrukci konfekčního stroje AG008 v konstrukčním nástroji EPLAN Electric P8 a vytvořit software pro řízení stroje jednotkou PLC SIMATIC S7-315-2PN/DP od firmy Siemens ve vývojovém prostředí Step7. Součástí softwaru je ovládací interface HMI panelu KTP600 Color Basic od firmy Siemens vytvořený v programu WinCC Flexible 2008, který slouží jako nástroj komunikace mezi strojem a člověkem. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem možností a trendů současného nasazení programovatelných logických automatů (PLC) a vizualizačních nástrojů v průmyslové automatizaci. Teoretická část dále popisuje možnosti konfigurace PLC Siemens rodiny S7-300 a možnosti v oblasti vytváření software pomocí vývojového prostředí Step7. Klíčová slova: Konfekční stroj AG008; EPLAN Electric P8; PLC; SIMATIC S7; automatizace; HMI; Step7; WinCC Flexible; Siemens; Tyre building machine AG008; automation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh řízení konfekčního stroje pro gumárenské technologie včetně realizace

Cílem této diplomové práce je navrhnout funkční hardwarovou konstrukci konfekčního stroje AG008 v konstrukčním nástroji EPLAN Electric P8 a vytvořit software pro řízení stroje jednotkou PLC SIMATIC ...

Bartoš, Tomáš; Bobál, Vladimír; Kábrt, Luděk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Vzdálená správa parametrů stroje
Harik, Tomáš; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
2015 - český
Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro vzdálenou správu parametrů uložených v databázi a dále vytvořením funkčního bloku v PLC pro komunikaci s aplikací. Teoretická část popisuje hardwarové komponenty pro řízení stroje a rozdíl mezi klasickým PLC a softwarovým PLC. Praktická část popisuje funkčnost vytvořené aplikace a komunikačního bloku. Klíčová slova: PLC; TwinCAT; software PLC; ADS; OLE DB; komunikace; communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Vzdálená správa parametrů stroje

Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro vzdálenou správu parametrů uložených v databázi a dále vytvořením funkčního bloku v PLC pro komunikaci s aplikací. Teoretická část popisuje hardwarové ...

Harik, Tomáš; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Realizace prediktivních regulátorů s kompenzací poruchy v prostředí Simulink
Šenkeřík, Jakub; Kubalčík, Marek; Honc, Daniel
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou simulací prediktivního řízení s kompenzací poruchy v prostředí programu MATLAB. V teoretické části jsou popsány dvě metody výpočtu prediktoru, a to za pomocí diofantických rovnic a metoda přímého výpočtu z CARIMA modelu. V praktické části jsou pak popsány jednotlivé simulace pro prediktivní řízení bez kompenzace poruchy, řízení s neznámou měřitelnou poruchou a řízení se známou poruchou. Simulační programy obsahuji jako zdroj poruchy funkci sinus, skokovou změnu poruchové veličiny a rampu. Simulační programy jsou vytvořeny v prostředí Graphic User Interface (GUI) softwaru MATLAB. Zdrojové kódy aplikace jsou přiloženy na disku CD-ROM. Klíčová slova: MATLAB; CARIMA; prediktivní řízení; kompenzace poruchy; simulace; predictive control; compensation of disturbance; simulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Realizace prediktivních regulátorů s kompenzací poruchy v prostředí Simulink

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou simulací prediktivního řízení s kompenzací poruchy v prostředí programu MATLAB. V teoretické části jsou popsány dvě metody výpočtu prediktoru, a to za pomocí ...

Šenkeřík, Jakub; Kubalčík, Marek; Honc, Daniel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Řízení technologického pohybu pomocí krokového motoru s využitím měření odchylky od žádaného stavu z obrazu
Zátopek, Jiří; Úředníček, Zdeněk; Vítek, Roman
2015 - český
Cílem této práce je navrhnout řízení pohybu technologického efektoru na základě plánovaných simulačních experimentů části technologického zařízení s krokovým motorem. To zahrnuje zkreslení uspořádání základní funkční části technologického zařízení v CAD software, tvorbu fyzikálního modelu uspořádání včetně krokového motoru, provedení plánovaných simulačních experimentů, analýzy a konečného návrhu řízení technologického efektoru. Samotné řízení probíhá na PLC, na základě optického vyhodnocování odchylky průmyslovou kamerou v PC. Práce se dále zabývá algoritmy zpracování obrazu, jakožto prostředkem pro určení regulační odchylky. Algoritmy zpracování obrazu i nadřazené řízení pro PLC probíhá na personálním počítači s vizualizací celého děje. Klíčová slova: simulace; řízení pohybu; fyzikální model; krokový motor; 3D modelování; PLC; zpracování obrazu; optické měření; simulation; motion control; physical model; stepper motor; 3D modeling; image processing; optical measurement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Řízení technologického pohybu pomocí krokového motoru s využitím měření odchylky od žádaného stavu z obrazu

Cílem této práce je navrhnout řízení pohybu technologického efektoru na základě plánovaných simulačních experimentů části technologického zařízení s krokovým motorem. To zahrnuje zkreslení uspořádání ...

Zátopek, Jiří; Úředníček, Zdeněk; Vítek, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Machine learning a zpracování dat pomocí Microsoft Azure
Beran, Lukáš; Komínková Oplatková, Zuzana; Volná, Eva
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi Machine Learning v Microsoft Azure. V teoretické části práce je nahlédnuto do historie strojového učení v Microsoftu, popsány jsou praktické příklady využití strojového učení a součástí jsou i dvě případové studie využití Azure Machine Learning v praxi, z nichž jedna popisuje inteligentní řízení univerzitní budovy. V praktické části práce jsou názorně ukázány možnosti využití Azure Machine Learning na předpovědi hodnocení filmů. Klíčová slova: strojové učení; azure; microsoft; zpracování dat; machine learning; data processing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Machine learning a zpracování dat pomocí Microsoft Azure

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi Machine Learning v Microsoft Azure. V teoretické části práce je nahlédnuto do historie strojového učení v Microsoftu, popsány jsou praktické příklady využití ...

Beran, Lukáš; Komínková Oplatková, Zuzana; Volná, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Prediktivní řízení modelu magnetické levitace
Malý, Martin; Chalupa, Petr; Sámek, David
2015 - český
Tato práce pojednává o problematice prediktivního řízení modelu reálného systému magnetické levitace CE152. Část práce byla věnována vytvoření modelu systému magnetické levitace, který by měl věrně vystihovat chování tohoto systému. Další částí bylo nalezení algortimů použitelných pro tento řízený systém a jejich následná aplikace a testování na modelu a posléze i na reálném systému. Pro simulace a řízení bylo použito programové prostředí MATLAB/SIMULINK. Klíčová slova: Magnetická levitace; Maglev; Prediktivní řízení; MPC; Řízení; Simulace; Modelování; CE152; Pozorovatel stavu; Magnetic levitation; Predictive control; Control; Simulation; Modelling; Regulation; State observer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Prediktivní řízení modelu magnetické levitace

Tato práce pojednává o problematice prediktivního řízení modelu reálného systému magnetické levitace CE152. Část práce byla věnována vytvoření modelu systému magnetické levitace, který by měl věrně ...

Malý, Martin; Chalupa, Petr; Sámek, David
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Automatická identifikace pilových pásů
Koutný, Luděk; Gazdoš, František; Mudrová, Martina
2015 - český
V této diplomové práci je představeno vyvíjené rozhraní pro automatickou identifikaci pilových pásů. Tento systém umožní identifikovat pilový pás prostřednictvím počítače a digitální kamery. Navrhovaný systém obsahuje hlavní uživatelské prostředí a několik režimů pro ukládání a editaci nasnímaných profilů. Úvod práce je věnován rešerši podobných systémů na trhu. Pokračuje charakteristikou pilových pásů a obecnou teorií křivek. Úvod praktické části začíná ukázkou současného průběhu identifikace a měření pilových pásů. V závěru jsou prezentovány dosavadní výsledky spolu s dalšími možnostmi vývoje a zpracování dat pro CNC stroj. Klíčová slova: pilový pás; identifikace; zpracování obrazu; Bézierova křivka; geometrické transformace; bend saw; identification; image processing; Bézier curve; geometric transformation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Automatická identifikace pilových pásů

V této diplomové práci je představeno vyvíjené rozhraní pro automatickou identifikaci pilových pásů. Tento systém umožní identifikovat pilový pás prostřednictvím počítače a digitální kamery. ...

Koutný, Luděk; Gazdoš, František; Mudrová, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze