Počet nalezených dokumentů: 188
Publikováno od do

Vývoj poštovního práva, poštovní správy a její organizace v 19. století
2023 -
Cílem této práce je nabídnout analýzu poštovního práva a poštovní správy v 19. století. Toto století představuje období, kdy v oblasti poštovního práva došlo k velkým změnám. V oblasti vnitrostátního práva bylo započato s pracemi na novém poštovním zákoně, který byl vydán roku 1838, a na něj navazovala celá řada dalších právní předpisů. V tomto období se se také setkáváme s uzavíráním jednotlivých mezinárodních smluv týkajících se poštovního práva. Poštovní historii nám nepřipomínají pouze právní předpisy poštovního práva ale budovy dodnes existujících starých poštovních stanic, milníky při silnicích nebo symbolika poštovní trubky, která přetrvala dodnes. Klíčová slova: pošta; právo; 19.století.; organizace pošt; správa pošt; poštovní úřad; právní předpisy; vývoj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vývoj poštovního práva, poštovní správy a její organizace v 19. století

Cílem této práce je nabídnout analýzu poštovního práva a poštovní správy v 19. století. Toto století představuje období, kdy v oblasti poštovního práva došlo k velkým změnám. V oblasti vnitrostátního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Přípustnost převzetí a další držení ve zdravotním ústavu
2023 -
Rigorózní práce rozebírá téma přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu po procesní i hmotné stránce, a to od fyzického převzetí osoby zdravotním ústavem, přes soudní proces, až po fázi propuštění ze zdravotního ústavu. Vedle merita práce, kterým je nedobrovolná zdravotní detence z důvodu, že osoba bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí a jeví známky duševní choroby nebo je pod vlivem návykové látky, je v práci rozebráno i téma nařízení izolace a karantény v souvislosti s onemocněním SARS CoV-2 v České republice i Německu, a dále je v práci věnováno porovnání problematiky trestní detence s detencí občanskoprávní, kdy lze pacienta bez jeho souhlasu hospitalizovat, na základě pravomocného rozhodnutí soudu, ukládající ochranné léčení formou lůžkové péče. Klíčová slova: detence; detenční řízení; nedobrovolná hospitalizace; umístěný; zdravotní ústav; základní lidská práva a svobody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Přípustnost převzetí a další držení ve zdravotním ústavu

Rigorózní práce rozebírá téma přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu po procesní i hmotné stránce, a to od fyzického převzetí osoby zdravotním ústavem, přes soudní proces, až po ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím
2023 -
Tato rigorózní práce podrobně pojednává o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Rigorózní práce je rozdělena do sedmi kapitol. Práce počíná vymezením klíčových pojmů k dané problematice a pramenů právní úpravy, včetně historického exkurzu. Následně je práce věnována současné právní úpravě odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Práce pojednává o subjektech odpovědnostního vztahu, předpokladech vzniku odpovědnosti státu, uplatnění nároku na náhradu škody, včetně jeho promlčení, způsobu a rozsahu náhrady škody a regresní úhradě. Závěr práce je věnován komparaci české právní úpravy odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím s právní úpravou Slovenské republiky. Klíčová slova: odpovědnost státu; škoda; výkon veřejné moci; nezákonné rozhodnutí; náhrada škody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím

Tato rigorózní práce podrobně pojednává o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Rigorózní práce je rozdělena do sedmi kapitol. Práce počíná vymezením ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii
2023 -
Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním cílem bylo vytvořit ucelený vhled do dějin regionu a jeho obyvatel žijících v okolí česko-německé hranice, na jejich záslužnou činnost při střežení hraničních hvozdů, za což byli odměňováni na tehdejší dobu výjimečnými královskými svobodami a privilegií. Zásadním tématem této rigorózní práce byl boj těchto privilegovaných obyvatel proti vrchnostem, jež je utiskovaly na jejich právech a z toho plynoucí následné snahy za zachování těchto práv. Klíčová slova: chodové; chodsko; domažlice; jan sladký kozina; laminger; královská privilegia; právní postavení; soudní spory; čeští králové; české království; povstání; poprava; staré zvykové právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii

Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování
2023 -
Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné syntézy. Zpracována je rovněž specifická metodika vyšetřování této mravnostní kriminality páchané mladistvými pachateli, opět za pomoci analytické a syntetické metody. Součástí příloh je pak trestněprávní vymezení zkoumaných trestných činů, pojednání o trestní odpovědnosti mladistvého pachatele, úprava sankcionování mladistvých pachatelů a srovnání se zahraničními právními úpravami zkoumané problematiky. Klíčová slova: mladistvý pachatel; mravnostní kriminalita; kriminalita mladistvých; znásilnění; sexuální nátlak; fenomenologie; etiologie; metodika vyšetřování; počáteční úkony; následné úkony; odlišnosti zacházení s mladistvým; sexuální trestné činy; trestní odpovědnost mladistvého; sankcionování mladistvých Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování

Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řešení rodičovského konfliktu, včetně řešení metodou Cochemské praxe
2023 -
Tato rigorózní práce pojednává o způsobech řešení rodičovského konfliktu, a to ať už se jedná o řešení konfliktu v případě sezdaných či nesezdaných rodičů dětí. V práci se zaměřuji jak na řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (tedy na soudní řešení), tak i na jiné způsoby řešení včetně metody Cochemské praxe. Metodě Cochemské praxe je věnována třetí část této rigorózní práce za účelem zjištění, zda tato metoda opravdu může být modelem (při zohlednění jejích výhod i limitů), který by mohl napomoci řešení rodičovského konfliktu a mohl by alespoň zčásti pomoci minimalizovat vytíženost českých soudů. Práce je doplněna nejen o praktické zkušenosti odborníků zaměřujících se na metodu Cochemské praxe, ale taktéž o zdroje z oblasti psychologie a sociologie. Dle mého názoru je totiž v této matérii potřeba nejen právního zhodnocení legislativní úpravy a souvisejících procesních postupů, ale i posouzení z pohledu jiných humanitních oborů. Závěr této rigorózní práce je věnován návrhům "de lege ferenda". Klíčová slova: rodičovství; rodičovský konflikt; péče o nezletilé; řízení o rozvod manželství; řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem; participační práva dítěte; rodičovská odpovědnost; výživné; mediace; collaborative law; cochemská praxe; orgán sociálně právní ochrany dětí; soudní tajemník; kolizní opatrovník. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Řešení rodičovského konfliktu, včetně řešení metodou Cochemské praxe

Tato rigorózní práce pojednává o způsobech řešení rodičovského konfliktu, a to ať už se jedná o řešení konfliktu v případě sezdaných či nesezdaných rodičů dětí. V práci se zaměřuji jak na řízení o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Likvidace pozůstalosti
2023 -
Práce se soustředí na téma řízení o likvidaci pozůstalosti. Hlavním cílem bylo podat ucelený a systematický výklad řízení, který bude doplněn o praktický pohled a judikaturu. První část práce je věnována hmotněprávní úpravě s cílem položit právní základ pro možnost procesního výkladu. Další část obsahuje popis řízení od jeho zahájení po skončení. Závěrečné kapitoly pojednávají o komparaci s cizí právní úpravou a o úvahách de lege ferenda. Klíčová slova: likvidace pozůstalosti; řízení o pozůstalosti; zůstavitel; dědic; dluh; věřitel; likvidační správce; notář; smrt Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Likvidace pozůstalosti

Práce se soustředí na téma řízení o likvidaci pozůstalosti. Hlavním cílem bylo podat ucelený a systematický výklad řízení, který bude doplněn o praktický pohled a judikaturu. První část práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Celní sazebník a jeho aplikace
2023 -
Práce s ohledem na stanovený cíl poskytuje pohled na tu část celního práva, která se věnuje oblasti sazebního zařazování, vysvětluje pojem sazebního zařazování, jeho charakteristiku účelu a význam v kontextu právních předpisů, které danou oblast upravují. Následně provazuje teoretickou část s částí praktickou a propojuje teoretické poznatky s judikaturou českých i evropských soudů a poukazuje na dopady nesprávného postupu při sazebním zařazování. Klíčová slova: clo; společný celní sazební; harmonizovaný systém; taric; sazební zařazení; závazná informace o sazebním zařazení; rozhodovací praxe soudů v oblasti sazebního zařazení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Celní sazebník a jeho aplikace

Práce s ohledem na stanovený cíl poskytuje pohled na tu část celního práva, která se věnuje oblasti sazebního zařazování, vysvětluje pojem sazebního zařazování, jeho charakteristiku účelu a význam v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)
2023 -
Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních trestně-procesních právních kodexů a jejich vzájemnou komparaci. Práce obsahuje ucelený výklad o klíčových rozdílech a společných znacích porovnávaných trestních řádů. Klíčová slova: historický kontext; kodifikace práva; trestní justice; trestní právo procesní; trestní řád; unifikace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)

Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Historický vývoj rybníkářství a rybářského práva v českých zemích se zaměřením na jihočeský region od počátků do roku 1992
2023 -
Hlavním záměrem této rigorózní práce je provést historický exkurs rybníkářstvím a rybářským právem v českých zemích od prvopočátků do roku 1992, konkrétně se zaměřením na jihočeský region. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž První část představuje rybníkářství a rybářské právo do roku 1918. Tato část poskytne čtenáři hlubší nahlédnutí do prvopočátků rybářství, následuje období rodu Přemyslovců, Lucemburků, doba pohusitská, vláda Jiřího z Poděbrad, období Jagellonců, a nakonec Habsburská a Habsbursko-Lotrinská dynastie. Druhá část práce je zaměřena na rybníkářství a rybářské právo do roku 1945, tedy zejména na meziválečné období a období Protektorátu Čechy a Morava. Obsahem třetí části je rybníkářství a rybářské právo do roku 1992. Důraz je kladen zejména na období Československé republiky, Československé socialistické republiky a České a Slovenské federativní republiky. Všechny zmíněné části rigorózní práce jsou doplněny o významnou právní judikaturu vztahující se ke konkrétním zákonům daného sledovaného období. Ve čtvrté části rigorózní práce je pro porovnání s historickým exkurzem stručně nastíněn aktuální stav rybníkářství v ČR a současná právní úprava rybářského práva. Následně v práci dochází ke stručné komparaci české právní úpravy s právní úpravou slovenskou. Klíčová slova: rybářské právo; rybářství; rybníkářství; ochrana rybníkářství; rybářská stráž; právo rybolovu; rybářský revír; produkční rybářství; sportovní rybolov; zákon o rybářství; historie rybníkářství a rybářského práva. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Historický vývoj rybníkářství a rybářského práva v českých zemích se zaměřením na jihočeský region od počátků do roku 1992

Hlavním záměrem této rigorózní práce je provést historický exkurs rybníkářstvím a rybářským právem v českých zemích od prvopočátků do roku 1992, konkrétně se zaměřením na jihočeský region. Práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze