Number of found documents: 35
Published from to

Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - komplexní scénografický projekt
Čačko, Jozef Hugo; Dušek, Jan; Vohlídalová, Ivana; Glogr, Karel; Zbořilová, Jana
2011 - Slovak
The work deals with the complete processing of the productions of art, semantic and dramatic site. Analysis of existing productions in Slovakia, my subjective view of the specific theater of rendering the page, stage design and costume as well as a comprehensive analysis of my concept and artistic expression. Addressing the dramatic situations in the area, characteristics of the characters. Music and its perception and use. The whole perception of music, libretto and mood in these paintings. Práca sa zaoberá kompletným spracovaním inscenácie po výtvarnej, významovej a dramatickej stránke. Rozborom už existujúcich inscenácií na Slovensku, mojím subjektívnym pohľadom na konkrétne divadelné stvárnenia po scénografickej a kostýmovej stránke ako aj komplexným rozborom môjho konceptu a výtvarného prejavu. Riešením dramatických situácií v priestore, charakteristík postáv. Hudby a jej vnímania a použitia. Celistvým vnímaním skladby, libreta a nálad v daných obrazoch. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - komplexní scénografický projekt

The work deals with the complete processing of the productions of art, semantic and dramatic site. Analysis of existing productions in Slovakia, my subjective view of the specific theater of rendering ...

Čačko, Jozef Hugo; Dušek, Jan; Vohlídalová, Ivana; Glogr, Karel; Zbořilová, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Kreatívna práca so zvukom vo filme
Dzurenková, Viktória; Vihanová, Drahomira; Bouda, Marek
2011 - Slovak
Confrontation between two authors' approaches in creating an audio component in the films of Robert Bresson and the selected films of czechoslovak new wave. Konfrontácia autorských prístupov v tvorbe zvukovej zložky u Roberta Bressona a vo vybraných filmoch československej novej vlny. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Kreatívna práca so zvukom vo filme

Confrontation between two authors' approaches in creating an audio component in the films of Robert Bresson and the selected films of czechoslovak new wave.

Dzurenková, Viktória; Vihanová, Drahomira; Bouda, Marek
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Road Movie
Kajánková, Lucia; Ryšavý, Martin; Jech, Pavel
2011 - Slovak
The thesis devotes itself to the analysis of the road movie film genre, restricted to American cinema, that has been the primary ground of the genre since its establishment in the late 1960's. It presents detailed characterization of its sources and typical traits, summarizes its historical development and analyses its attributes, components and techniques, using examples from actual road movies. The thesis' focus is especially directed at the character and the generic protagonist twosome model of the road movie - the breakdown provides typology of characters and their relationships, as well as derives sub-caterories of the genre, while as resolution identifies the basic core characteristics of the protagonist(s) in their being an outsider. This key determination has its wide spectrum spread across the genre's history, as exemplified by films, that were employed for the protagonist sorting. The complex exploration of the road movie genre, with focus on the character, provided the basis a tools for a separate analysis of a specific breaking point in the development of the genre - the introducing of characters, whose genre typical outsider definition is bound is hardwired in their sexual identity. The historical moment is the start of the 1990's, when the films Thelma & Louise (1991), directed by Ridley Scott with the screenplay by Callie Khouri, Gus Van Sant's My Own Private Idaho (1991) and The Living End (1992) by Gregg Araki emerged. A case study is devoted to each of the films, focusing on their treatment of the road movie genre and the significance of the radical innovation in protagonist designation, the protagonists being women in the first film, homosexual men in the two others. Teoretická bakalárska práca sa venuje analýze filmového žánru, ktorý zastrešuje pojem road movie, pričom skúmanie je obmedzené na americkú kinematografiu, ako jeho primárneho pôvodcu od ustanovenia na konci 60. rokov minulého storočia. Predstavujúe podrobnú charakteristiku zdrojov a typických atribútov žánru, zhrnutý historický vývoj a analýzu jeho jednotlivých prvkov, postupov a vlastností na príkladoch konkrétnych filmov. Práca sa špeciálne zameriava na rozbor postavy, respektíve modelu dvojice protagonistov road movie - podáva typológiu charakterov a ich vzťahov, určuje podkategórie žánru z tejto perspektívy a zároveň identifikuje základnú charakteristiku hlavnej postavy (postáv) ako jej bytie outsiderom. Toto kľúčové určenie má svoje široké spektrum naprieč dejinami žánru, čo dokladajú príklady filmov, na základe ktorých bolo delenie druhov protagonistov prevedené. Komplexné preskúmanie žánru road movie s dôrazom na jeho protagonistu poskytuje ďalej základ a nástroje pre samostatnú analýzu konkrétneho zlomu vo vývoji žánru - totiž predstavenia protagonistov, ktorých žánrovo typická charakteristika outsiderstva je priamo spojená s ich sexuálnou identitou. Dejinne, tým momentom bol počiatok 90. rokov, keď vznikli filmy Thelma a Louise (1991) režiséra Ridley Scotta podľa scenára Callie Khouri, Moje súkromné Idaho (1991) Gusa Van Santa a The Living End (1992) Gregga Arakiho. Každému z filmov je venovaná prípadová štúdia zameraná na jeho nakladanie so žánrom road movie a význam radikálnej inovácie v určení protagonistov, ktorými sú v prvom prípade ženy, v druhom a treťom skúmanom filme homosexuálni muži. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Road Movie

The thesis devotes itself to the analysis of the road movie film genre, restricted to American cinema, that has been the primary ground of the genre since its establishment in the late 1960's. It ...

Kajánková, Lucia; Ryšavý, Martin; Jech, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Interpretace houslové tvorby P.I.Čajkovského
Bogacz, Pavel; Tomášek, Jiří; Kotmel, Bohumil; Panocha, Jiří
2011 - Slovak
In my bachelor degree seminar paper I focused on the circumstances of the origin and analysis of works written for violin solo and orchestra ( in some cases violin solo and piano accompaniment) of the famous Russian composerP.I.Tchaikovsky. My main area of interest in this paper was the Violin Concerto in D major op. 34. I analyzed this work from the interpretation point of view using recordings of four diametrically different violinists : Jasha Heifetz, David Oistrah, Jela Špitková and Julia Fischer. I also made a comparison of this concerto to other shorter compositions written for violin and orchestra (piano) and tried to clarify the circumstances of their creation. Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberal okolnost´ami vzniku a analýzou diel pre husle a orchester ( príp. klavír) významného ruského skladatel´a P.I.Čajkovského. Hlavné t´ažisko práce je na Husl´ovom koncerte D dur op. 35, na ktorého rozbor u hl´adiska interpretácie som použl nahrávky štyroch diametrálně odlišných huslistov, a to : Jashu Heifetza, Davida Oistrakha, Jelu Špitkovú a Juliu Fischer. Krátké skladby pre husle a orchester ( klavír) som dával do súvislosti s Husl´ovým koncertom a zároveň som sa snažil objasnit´všetky okolnosti ich vzniku. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Interpretace houslové tvorby P.I.Čajkovského

In my bachelor degree seminar paper I focused on the circumstances of the origin and analysis of works written for violin solo and orchestra ( in some cases violin solo and piano accompaniment) of the ...

Bogacz, Pavel; Tomášek, Jiří; Kotmel, Bohumil; Panocha, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Subjekt-Autor-Autoportrét
Machajová, Dana; Pospiszyl, Tomáš; Bendová, Helena
2011 - Slovak
The focus of my bachelor´s thesis is aimed at the connection of the functions of self-representation in arts during different periods in the history to philosophical concepts of the subject and concepts of the author. The anonymous creator of art (which was always socially legitimated) was replaced by the author brought to light with the birth of the modern subject. The ?mirror picture? of oneself in the other´s eyes is for the subject the essential constituting moment. Modern subject is above all ruling entity with all powers to control its representation and material world around. What happens to the subject when the logical modernist structures start to fall apart? Postmodern subject loses its contours and it becomes matter or the construct of a certain context. How is this connected to the invention of photography and the rise of masmedia and its machinery? And what will happen with the subject today, when everyone can have one´s own communication channel on the internet? V mojej bakalárskej práci skúmam funkcie sebazobrazovania v umení v rôznych historických obdobiach a na ich základe rozvíjam súvislosti medzi autoportrétom a koncepciami subjektu a autorstva v rôznych dejinných obdobiach. Od anonymného tvorcu a umenia, ktoré malo vţdy svoje spoločenské opodstatnenie sa s modernou dobou zrodil subjekt a s ním aj autor. Pri konštitúcii subjektu je najdôleţitejší vzťah človeka k jeho ?zrkadlovému obrazu? u iného človeka. Moderný subjekt je zvrchovaná entita, ktorá má moc nad svojou reprezentáciou a materiálny svet, nad ktorým bdie, je v jej moci. Čo sa stane so subjektom a jeho reprezentáciou, keď sa začnú línie modernistickej logiky uzliť? Postmoderný subjekt stratí jasné obrysy a stane sa konštruktom momentálneho diskurzu. Ako s tým súvisí vynález fotografie a rozvoj masmediálnej mašinérie? A čo sa deje so subjektom dnes, pri kaţdodennom sýtení vlastných komunikačných kanálov na internete? Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Subjekt-Autor-Autoportrét

The focus of my bachelor´s thesis is aimed at the connection of the functions of self-representation in arts during different periods in the history to philosophical concepts of the subject and ...

Machajová, Dana; Pospiszyl, Tomáš; Bendová, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Stručne o dramaturgii súčasného tanca v Čechách
Kršiak, Pavol; Wiesner, Daniel; Trpišovský, Lukáš
2011 - Slovak
Content of the bachelor thesis focuses on the dramaturgy of contemporary dance in the Czech republic with special regard to unconventional dance, activities and possibilities of a choreographer in today´s Bohemia. Describes history of an aproach towards dramaturgy in the context of the 20th century art and culture. On the bases of the historical and today´s facts about the theme the thesis tries to reflect author´s own view on a dance dramaturgy and choreographers position in a culture of the Czech republic. In the matter of briefness of the text the author focuses on a reader, who is oriented in the topic. Obsah tejto práce je na téma dramaturgie súčasného tanca v Čechách so zreteľom na netradičný tanec a pôsobenie a možnosti choreografa v súčasných Čechách. Popisuje históriu prístupu k dramaturgii, so zreteľom na kultúrny kontext 20. storočia. Na základe historických i súčasných skutočností sa práca snaží reflektovať vlastný názor autora na chápanie dramaturgie tanca a pozície choreografa v dnešnej kultúre na území Českej republiky. V súvislosti zo stručnosťou textu sa autor zameral na čitateľa, ktorý sa v danom kontexte orientuje. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Stručne o dramaturgii súčasného tanca v Čechách

Content of the bachelor thesis focuses on the dramaturgy of contemporary dance in the Czech republic with special regard to unconventional dance, activities and possibilities of a choreographer in ...

Kršiak, Pavol; Wiesner, Daniel; Trpišovský, Lukáš
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Slovenský tenoristi v SND a ich úspech na svetových scénách
Kostelanský, Ján; Kaupová, Helena; Kusnjer, Ivan
2011 - Slovak
My final work is about success and contribution of Slovak tenor singers in the wolrd. I have had the chance to professionally sing abroad and those experiences and also the big respect to personalities of tenor singing in the world were the main impulses to choose this theme for my final work. V mojej bakalárskej práci sa budem zaoberat´ úspechom a prínosom slovenských tenorových osobností na svetovej scéne, ktorý sa stali priekopníkmi slovenskej národnej hudby vo svete. Tému som zvolil na základe môjho možno profesionálneho pôsobenia v zahraničí ako tenorista, ale i z úcty k týmto vel´kým osobnostiam, ktorý svojim spôsobom ovplyvnili aj mňa, a to nie len po speváckej stránke, ale aj pedagogickej. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Slovenský tenoristi v SND a ich úspech na svetových scénách

My final work is about success and contribution of Slovak tenor singers in the wolrd. I have had the chance to professionally sing abroad and those experiences and also the big respect to ...

Kostelanský, Ján; Kaupová, Helena; Kusnjer, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Štefan Németh Šamorínsky: Život a dielo
Flamíková, Eva; Tůma, Jaroslav; Hora, Jan
2010 - Slovak
The Slovakia of the early 20th century was experiencing something like a musical rebirth with a new promising generation of composers and interpreters. Bratislava, by then not so quite well-known as of today, became a centre of the Slovakian culture. The role of the new musicians was difficult as they started virtually out of nothing with a support of just a few well-educated teachers. One of the personages I will cover in my thesis, focusing on his work, is Štefan Németh Šamorínsky. He was the student of Alexander Albert, who discovered in him en extraordinary natural talent. Béla Bartok, a Budapest music master and composer helped young promising Németh with both organ play and composition. Németh´s musical growth and works are connected with Bratislava, where he worked as an organist and chorus-master in the St. Martin´s Cathedral. hismusical sense is incredible. He establishes new chorus and orchestra and he goes on composing, his works culminating with his masterpiece - Bratislava Mass. This composition captures his musical and personal growth, as well as Bratislava social environment. I hope that my thesis will make the public more familiar with the so far not so well-known Stefan Németh and his example will serve as an impulse for Slovakian musical renaissance. Slovensko začiatkom 20. storočia zažívalo isté profesionálne hudobné narodenie. Vyrastajú prví nádejní skladatelia a interpreti. Centrom slovenskej kultúry sa stáva ešte stále málo známa Bratislava. Ich úloha bola Ťažká, začínali akoby z ničoho z malou podporou niekolkých vzdelaných učitelov. Napriek týmto okolnostiam dali smerovanie vlastnej slovenskej národnej tvorbe a hudobnému štýlu. Jednou z významných osobností, ktorú v tejto práci budem spomínať a na jej dielo sa zameriam je Štefan Németh Šamorínsky. Stal sa žiakom Alexandra Albrechta, ktorý objavil vrodený mimoriadny talent. Béla Bartok, budapeštiansky hudobný majster a skladatel pomohol mladému nádejnému Némethovi ako v oblasti hry na organ tak po stránke kompozičnej. Jeho hudobný rast a dielo sa spája s mestom Bratislava, kde bol ako organista v dóme sv. Martina a neskor ako šéf dirigent zboru. Jeho cit pre hudbu je neopakovatelný, zakladá nový zbor a orchester a skladá skladby až do vrcholného diela Bratislavskej omše. V tejto práci je zachytený jeho hudobno-osobnostný rast s vystihnutou spoločenskou atmosférou mesta Bratislavy. Dúfam, že aj touto prácou sa stane osobnosť ešte málo známeho Štefana Németha čitatelom bližšia a jeho príklad bude impulzom hudobnej obnovy na Slovensku. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Štefan Németh Šamorínsky: Život a dielo

The Slovakia of the early 20th century was experiencing something like a musical rebirth with a new promising generation of composers and interpreters. Bratislava, by then not so quite well-known as ...

Flamíková, Eva; Tůma, Jaroslav; Hora, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2010

Ilja Zeljenka a jeho organová tvorba
Zaťková, Iveta; Černý, Pavel; Tůma, Jaroslav
2010 - Slovak
Ilja Zeljenka was one of the most impressive Slovak composers generation, which formed under the influence of musical classics of 20th century and European avant-garde in 50s and 60s. His work of art was distinctly style individualized since the first opuses. In forming of Z´s musical accent there are several notable aspects - from neoclassicism (which became the basis of his next creation), across postweber concepts, influence of New (Age?) music and expressionistic features of the 60s to folklore-inspired creation and neo-romantic orientations in the 70s. Getting beyond tradition in effort of colorful expressive nuances, IZ sketched new sound temper and form, and that´s why his music was so popular in Slovakia, but also in abroad. For his production he was awarded with several domestic and foreign prizes. I divided my work into multiple chapters, starting with CV, compositional development of his work and focusing on analysis of his organ composals. Ilja Zeljenka patril k najvýraznejším postavám generácie slovenských skladatelov, ktorá sa formovala pod vplyvom klasikov hudby 20. storočia a európskej avantgardy 50. a 60. rokov. Jeho dielo bolo zretelne štýlovo individualizované už od prvých opusov. Vo formovaní Zeljenkovej hudobnej reči je markantných viacero poloh, od neoklasicizmu, ktorý sa stal základom jeho ďalšieho smerovania, cez postwebernovské koncepcie, vplyv Novej hudby a expresionistickú črtu 60. rokov až po folklórom inšpirovanú tvorbu a neoromantické orientácie v 70. rokoch. Prerastajúc tradíciu, v snahe o pestré výrazové nuansy, načrtol Ilja Zeljenka nový charakter zvuku a formy, aj vďaka čomu jeho skladby s úspechom zneli na Slovensku a tiež mimo jeho územia. Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení. Prácu som rozdelila do jednotlivých kapitol, počnúc životopisom, kompozičným vývojom jeho tvorby a sústredením sa na analýzu jeho organovej tvorby. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Ilja Zeljenka a jeho organová tvorba

Ilja Zeljenka was one of the most impressive Slovak composers generation, which formed under the influence of musical classics of 20th century and European avant-garde in 50s and 60s. His work of art ...

Zaťková, Iveta; Černý, Pavel; Tůma, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2010

Improvizácia a priestor
Ferienčíková, Soňa; Eliášová, Bohumíra; Rebcová, Monika
2010 - Slovak
I would like to point out improvisation as a phenomenon. Phenomenon occurring not just in the lifes of dancers but artists in general. I wanted to bring it closer to all of us- human beings because after all we all use it in our everyday lifes. The work is conceived from a teachers view, with regards to all potential students, offering them practical movement qualities, they should cover. Space is the point of view which was chosen to look at improvisation in a detail.I wanted to bring theoretical notes in harmony togehter with the practical ones. To interweave the work with my own experiences and thus give it a part of myself. Touto prácou chcem poukázať na improvizáciu ako fenomén. Fenomén, ktorý sa vyskytuje nielen v živote tanečníkov ale aj umelcov vo všeobecnosti. Chcem ju priblížiť všetkým nám- ľudským bytostiam, pretože v konečnom dôsledku ju všetci dennodenne využívame. Práca je koncipovaná z pohľadu pedagóga, s ohľadom na všetkých potenciálnych študentov, ponúkajúc im náhľad na praktické pohybové kvality, ktoré by mali obsiahnuť. Priestor je aspektom, ktorým som sa rozhodla na improvizáciu bližšie pozrieť. Ponúknuť teoretické poznatky a nadviazať na ne v praktických cvičeniach. Snažila som sa pretkať prácu osobnými skúsenosťami a zážitkami a dať jej tak kus seba. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Improvizácia a priestor

I would like to point out improvisation as a phenomenon. Phenomenon occurring not just in the lifes of dancers but artists in general. I wanted to bring it closer to all of us- human beings because ...

Ferienčíková, Soňa; Eliášová, Bohumíra; Rebcová, Monika
Akademie múzických umění v Praze, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases