Počet nalezených dokumentů: 2517
Publikováno od do

Optimalizace antény s kruhovou polarizací
Niederle, Vojtěch; Poměnková, Jitka; Kadlec, Petr
2023 - anglický
Tato práce se zabývá optimalizací pomocí Gaussových procesů, algoritmu diferenciální evoluce a její implementací v prostředí MATLAB. Teoretická část se zabývá tématem Gaussových procesů z hlediska matematické reprezentace, volby jádra, parametrů, matematických postupů pro implementaci, algoritmem diferenciální evoluce, mutací, křížením a teorií kruhově polarizovaných antén. Praktická část popisuje implementaci v prostředí MATLAB a zabývá se testováním tohoto algoritmu na testovacích funkcích. Výsledky jsou pak porovnány s jinými stochastickými optimalizačními algoritmy a je diskutována efektivita metody pro různé typy problémů. Na základě výsledků je metoda rozšířena o algoritmus diferenciální evoluce a je provedena optimalizace kruhově polarizované antény. Navržená anténa je vyrobena a změřena, výsledky jsou porovnány se simulacemi. This thesis deals with optimization using Gaussian processes and differential evolution algorithm, and its implementation in MATLAB. The theoretical part discusses the topic of Gaussian processes in terms of mathematical representation, choice of kernel, parameters, mathematical procedures for implementation, differential evolution algorithm its mutation, crossover, and theory of circularly polarized antenna. The solution section describes the implementation in MATLAB and deals with the testing of this algorithm on benchmark functions. The results are then compared with other stochastic optimization algorithms and the effectiveness of the method is discussed for different types of problems. Based on the results, the method is extended by a Differential evolution algorithm, and circularly polarized antenna is optimized by this method. Designed antenna is fabricated and measured. The results are compared with simulations. Klíčová slova: Gaussian process regression; squared exponential kernel; MATLAB; optimization; optimization testing functions; differential evolution algorithm; mutation; crossover; circularly polarized antenna; patch antenna; Regresse Gausovských procesů; kvadratické exponenciální jádro; MATLAB; optimalizace; testovací funkce pro optimalizaci; algoritmus diferenciální evoluce; mutace; křížení; kruhově polarizovaná anténa; flíčková anténa Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Optimalizace antény s kruhovou polarizací

Tato práce se zabývá optimalizací pomocí Gaussových procesů, algoritmu diferenciální evoluce a její implementací v prostředí MATLAB. Teoretická část se zabývá tématem Gaussových procesů z hlediska ...

Niederle, Vojtěch; Poměnková, Jitka; Kadlec, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Incentive Strategies for Transaction-Fee Regime of Proof-of-Work Blockchains
Budinský, Rastislav; Perešíni, Martin; Homoliak, Ivan
2023 - anglický
V tejto práci sa zaoberáme tkz. undercutting útokmi v blockchainoch založených na transakčných poplatkoch (Proof-of-Work, PoW) s pravidlom voľby najdlhšieho reťazca pri vzniknutí forkov. Ďalej sa zameriame na problém kolísania výnosov z ťažby a tkz. mining gap -- teda situáciu, v ktorej okamžitá odmena z transakčných poplatkov nepokryje výdaje ťažiarov. Na zmiernenie týchto problémov navrhujeme riešenie, ktoré rozdeľuje transakčné poplat\-ky z vyťaženého bloku na dve časti -- (1) okamžitú odmenu pre ťažiara bloku a (2) vklad odoslaný do jedného alebo viacerých kontraktov na prerozdelenie poplatkov nazvaných poplatky-prerozdeľovacie kontrakty ( Fee-Redistribution Contracts\,--\,$\mathcal{FRC}$s), ktoré sú súčasťou konsenzuálneho protokolu. Tieto poplatky-prerozdeľovacie kontrakty zároveň odmeňujú minera bloku určitým zlomkom naakumulovaných prostriedkov z prichádzajúcich poplatkov za vopred stanovený čas. Toto nastavenie nám umožňuje dosiahnuť niekoľko zaujímavých vlastností, ktoré sú prospešné pre stabilnú incentívu pre minerov a bezpečnosť protokolu. S naším riešením sa zlomok \textsc{Default-Compliant} minerov, ktorí priamo nevykonávajú undercutting útok, zníži z pôvodného výsledku 66\% na 30\%. In this thesis, we review the undercutting attacks in the transaction-fee-based regime of Proof-of-Work (PoW) blockchains with the longest chain fork-choice rule. Next, we focus on the problem of fluctuations in mining revenue and the mining gap -- i.e., a situation, in which the immediate reward from transaction fees does not cover miners' expenditures. To mitigate these issues, we propose a solution that splits transaction fees from a mined block into two parts -- (1) an instant reward for the miner of a block and (2) a deposit sent to one or more Fee-Redistribution Contracts ($\mathcal{FRC}$s) that are part of the consensus protocol. At the same time, these redistribution contracts reward the miner of a block with a certain fraction of the accumulated funds of the incoming fees over a predefined time. This setting enables us to achieve several interesting properties that are beneficial for the incentive stability and security of the protocol. With our solution, the fraction of \textsc{Default-Compliant} miners who strictly do not execute undercutting attack is lowered from the state-of-the-art result of 66\% to 30\%. Klíčová slova: Bitcoin; blockchain; block; mining; PoW; Proof-of-Work; transaction-fee regime; undercutting attack; mining gap; mining revenue fluctuation; fee-redistribution contracts; Bitcoin; blockchain; blok; ťaženie; PoW; Proof-of-Work; režimy s poplatkami; undercutting útok; mining gap Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Incentive Strategies for Transaction-Fee Regime of Proof-of-Work Blockchains

V tejto práci sa zaoberáme tkz. undercutting útokmi v blockchainoch založených na transakčných poplatkoch (Proof-of-Work, PoW) s pravidlom voľby najdlhšieho reťazca pri vzniknutí forkov. Ďalej sa ...

Budinský, Rastislav; Perešíni, Martin; Homoliak, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh prediktorů přesnosti pro konvoluční neuronové sítě
Šmída, Šimon; Mrázek, Vojtěch; Sekanina, Lukáš
2023 - anglický
Cieľom tejto práce je predstaviť metódu na konštrukciu prediktorov presnosti pre konvolučné neurónové siete s využitím databáz natrénovaných konvolučných neurónových sietí (NAS-Bench-101) a uplatnením techník strojového učenia ako stratégií na odhad výkonnosti. Štúdia začína popisom rôznych metód strojového učenia použitých pri budovaní prediktorov presnosti, nasledujúc preskúmaním konvolučných neurónových sietí a databáz predtrénovaných konvolučných neurónových sietí. Navrhovaná metóda spočíva vo výbere vhodnej úlohy pre konvolučných neurónových sietí (klasifikácia obrázkov), zostavení dátovej sady, definovaní relevantných príznakov ako vstup prediktorov a vo výbere piatich metód strojového učenia na trénovanie prediktorov. S využitím existujúcich knižníc sú prediktory presnosti implementované, natrénované a experimentálne overené na posúdenie ich funkčnosti a výkonnosti. Výsledky sú dôkladne ohodnotené, validované a poskytujú pohľad do efektívnosti navrhovanej metódy a potenciál ďalšieho vylepšenia v oblasti predpovedania presnosti konvolučných neurónových sietí. The aim of this thesis is to present a method of constructing accuracy predictors for convolutional neural networks (CNNs) by leveraging databases of trained CNNs (NAS-Bench-101) and employing machine learning (ML) techniques as performance estimation strategies. The study begins with a description of various ML methods used in building CNN accuracy predictors, followed by an in-depth examination of CNNs and databases of pre-trained CNNs. The proposed method involves selecting a suitable task for the CNNs (image classification), assembling a dataset, defining relevant features for the predictor input, and choosing five ML methods for training the predictors. Using existing libraries, the accuracy predictors are implemented, trained, and experimentally validated to assess their functionality and performance. The results are thoroughly evaluated, providing insights into the effectiveness of the proposed method and the potential for further refinement in the field of CNN accuracy prediction. Klíčová slova: convolutional neural networks; neural architecture search; performance estimation strategy; accuracy predictors; konvolučné neurónové siete; vyhľadávanie architektúr neurónových sietí; stratégie odhadu výkonnosti; prediktory presnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh prediktorů přesnosti pro konvoluční neuronové sítě

Cieľom tejto práce je predstaviť metódu na konštrukciu prediktorov presnosti pre konvolučné neurónové siete s využitím databáz natrénovaných konvolučných neurónových sietí (NAS-Bench-101) a uplatnením ...

Šmída, Šimon; Mrázek, Vojtěch; Sekanina, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systémový management kapalinového raketového motoru pro model rakety
Svoboda, Jakub; Mašek, Jakub; Černoch, Jakub
2023 - anglický
Bakalářská práce se zabývá studiem a implementací systémového inženýrství pro návrh studentského kapalinového raketového motoru pro použití na sondážní raketě. První část práce se zabývá osvětlením principů a postupů systémového inženýrství a taktéž studia existujících podobných motorů a studia pravidel soutěží, kterých by se mohla sondážní raketa s takovýmto motorem v budoucnu účastnit. Druhá část se poté zabývá implementací poznatků z první části do skutečného řešení projektu, jehož cílem je návrh daného raketového motoru. Taktéž se zabývá implementací norem ze systému ECSS, které se používají v evropském kosmickém průmyslu. V závěru je provedeno vyhodnocení celé implementace i jejích jednotlivých částí. Jelikož daný projekt pokračuje a budou na něj v budoucnu navazovat i další projekty, je možno využít tuto práci jako podklad pro řešení problematiky systémového inženýrství. The bachelor’s thesis deals with the study and implementation of systems engineering for the design of a student liquid rocket engine for use on a sounding rocket. The first part of the work deals with the illustration of the principles and procedures of system engineering, as well as the study of existing similar engines and the study of the rules of competitions in which a sounding rocket with such an engine could participate in the future. The second part then deals with the implementation of the findings from the first part into the actual solution of the project, the goal of which is the design of the given rocket engine. It also deals with the implementation of standards from the ECSS system, which are used in the European space industry. In the end, the entire implementation and its parts are evaluated. Since the given project continues and will be followed by other projects in the future, it is possible to use this work as a basis for solving the system engineering problem. Klíčová slova: Rocket propulsion; rocket; systems engineering; ECSS; Raketový pohon; raketa; systémové inženýrství; ECSS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systémový management kapalinového raketového motoru pro model rakety

Bakalářská práce se zabývá studiem a implementací systémového inženýrství pro návrh studentského kapalinového raketového motoru pro použití na sondážní raketě. První část práce se zabývá osvětlením ...

Svoboda, Jakub; Mašek, Jakub; Černoch, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hodnocení lidské schopnosti rozpoznávat syntetickou řeč
Prudký, Daniel; Malinka, Kamil; Firc, Anton
2023 - anglický
Tato práce reaguje na vývoj umělé inteligence a jejího potencionálního zneužití v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jejím cílem je otestovat a ohodnotit lidskou schopnost rozpoznávat podmnožinu syntetické řeči, zvanou hlasový deepfake. Práce popisuje experiment, ve kterém jsme s respondenty komunikovali pomocí hlasových zpráv. Respondentům jsme odprezentovali krycí příběh o tom, že testujeme uživatelskou přívětivost hlasových zpráv a přitom jim tajně během konverzace poslali předpřipravenou deepfake nahrávku a sledovali například jejich reakce, znalosti o deepfakes nebo kolik z respondentů správně určí, která zpráva byla upravená. Výsledky práce ukázali, že žádný z respondentů nezareagoval na podvodnou deepfake zprávu a pouze jeden zpětně přiznal, že si všiml něčeho konkrétního. Na druhou stranu, hlasovou zprávu, která obsahovala deepfake, po experimentu správně označilo 96,8% respondentů. Z výsledků tedy vyplývá, že ačkoli byla deepfake nahrávka snadno identifikovatelná mezi ostatními, nikdo na ni nezareagoval. Práce ukazuje, že lidská schopnost rozpoznávat hlasové deepfakes není na takové úrovni, abychom jí mohli důvěřovat. Pro lidi je velmi obtížné rozlišit mezi skutečnými a falešnými nahrávkami, zvláště pokud je nečekají. This work responds to the development of artificial intelligence and its potential misuse in the field of cybersecurity. It aims to test and evaluate the human ability to recognize a subset of synthetic speech, called voice deepfake. This paper describes an experiment in which we communicated with respondents using voice messages. We presented the respondents with a cover story about testing the user-friendliness of voice messages while secretly sending them a pre-prepared deepfake recording during the conversation and looked at things like their reactions, their knowledge of deepfakes, or how many respondents correctly identified which message was manipulated. The results of the work showed that none of the respondents reacted in any way to the fraudulent deepfake message and only one retrospectively admitted to noticing something specific. On the other hand, a voicemail message that contained a deepfake was correctly identified by 96.8% of respondents after the experiment. Thus, the results show that although the deepfake recording was clearly identifiable among others, no one reacted to it. And so the whole thesis says that the human ability to recognize voice deepfakes is not at a level we can trust. It is very difficult for people to distinguish between real and fake voices, especially if they are not expecting them. Klíčová slova: deepfake; voice deepfake; synthetic speech; artificial intelligence; cybersecurity; deepfake detection; deepfake; hlasový deepfake; syntetická řeč; umělá inteligence; kybernetická bezpečnost; detekce deepfake Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení lidské schopnosti rozpoznávat syntetickou řeč

Tato práce reaguje na vývoj umělé inteligence a jejího potencionálního zneužití v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jejím cílem je otestovat a ohodnotit lidskou schopnost rozpoznávat podmnožinu ...

Prudký, Daniel; Malinka, Kamil; Firc, Anton
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Nástroj pro tvorbu vzorů logovacích zpráv
Hanus, Igor; Janoušek, Vladimír; Smrčka, Aleš
2023 - anglický
Cieľom práce je vyvtorenie prenositeľnej webovej aplikácie na spracovanie logov pomocou kombinácie Grok vzorova a regulárnych výrazov, za účelom vytvorenia vzoru pre jednotlivé záznamy logu s možnosťou exportovania do YAML formátu, ktorý je spracovateľný nástrojom Plogchecker. Aplikácia bola implementovaná pomocou JavaScript knižnice React použitím jazyka TypeScript. Spracovanie jednotlivých regulárnych výrazov je riešené pomocou knižnice Oniguruma, ktorá je integrovaná do aplikácie pomocou WebAssembly. Dôvodom použitia Oniguruma knižnice bola nekompatibilita medzi prekladačmi regulárnych výrazov definovanými štandardom ECMAScript a prekladačmi, ktoré sú využívané pre preklad Grok výrazov. Realizacia aplikácie bola podrobená automatizovaným testom a užívateľským testom, s opravou zistených nálezov. The thesis aims to create a portable web application for processing logs using combinations of Grok patterns and regular expressions to create a pattern for individual log messages with the possibility of exporting them into YAML format that can be processed by the tool Plogchecker. The application was implemented using the React JavaScript library using the TypeScript language. Processing of individual regular expressions is achieved using the Oniguruma library, which is integrated into the application using WebAssembly. The reason for using the Oniguruma library was the incompatibility between regular expression compilers specified by the ECMAScript standard and compilers used for Grok patterns. Automated testing and user testing were conducted, and identified flaws were addressed. Klíčová slova: log; log processing; web application; Grok; regular expressions; Regex; Regexp; React; TypeScript; Oniguruma; WebAssembly; log; spracovanie logov; webová aplikácia; Grok; regulárne výrazy; Regex; Regexp; React; TypeScript; Oniguruma; WebAssembly Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nástroj pro tvorbu vzorů logovacích zpráv

Cieľom práce je vyvtorenie prenositeľnej webovej aplikácie na spracovanie logov pomocou kombinácie Grok vzorova a regulárnych výrazov, za účelom vytvorenia vzoru pre jednotlivé záznamy logu s ...

Hanus, Igor; Janoušek, Vladimír; Smrčka, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Students Start-ups: Establishment and Development
Halamka, Dominik; Chlebovský, Vít; Koráb, Vojtěch
2023 - anglický
Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, seznamování a vztahů. Hlavní zjištění této práce zahrnuje, že typický klient je mladý muž s velmi analytickou myslí. Tento klient si vyžaduje logické řešení, které bude vysvětleno v jednotlivých krocích. Také poukazuje na to, že tento podnikatelský model může být velice ziskový, pokud se podnikatel vyhne zbytečným chybám a zvládne rizika. This bachelor thesis talks about creation of sustainable business plan for small start-up company that enters dating industry market. Company offers coaching for self-development in terms of dating. Main chapter is – Proposal and contribution of suggested solutions. Key findings of thesis are that typical client is very analytical young male which demands step-by-step logical solution for a problem. And that this business model can be very profitable if entrepreneur avoids unnecessary risks and mistakes. Klíčová slova: Business plan; coaching; analytical; dating; logical; Podnikatelský plan; koučink; analytický; seznamování; logický Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Students Start-ups: Establishment and Development

Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, ...

Halamka, Dominik; Chlebovský, Vít; Koráb, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Detection of absolute position of object based on relative change of phase
Demydenko, Serhii; Roubal, Zdeněk; Steinbauer, Miloslav
2023 - anglický
The goal of this work is to present a new method of position detection for autonomous systems. The method suggests usage of classical triangulation technique for which the main input, the angle value, is measured using a new approach, which implies measurement of the phase difference between two wireless receivers physically placed in a specific manner. The mutual placement of the receivers is defined by the selected frequency of the transmitted signal, namely its wavelength. The thesis describes the method itself, its simulated model and some practical issues and limitations. The goal of this work is to present a new method of position detection for autonomous systems. The method suggests usage of classical triangulation technique for which the main input, the angle value, is measured using a new approach, which implies measurement of the phase difference between two wireless receivers physically placed in a specific manner. The mutual placement of the receivers is defined by the selected frequency of the transmitted signal, namely its wavelength. The thesis describes the method itself, its simulated model and some practical issues and limitations. Klíčová slova: absolute position measurement; phase shift measurement; absolute position measurement; phase shift measurement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Detection of absolute position of object based on relative change of phase

The goal of this work is to present a new method of position detection for autonomous systems. The method suggests usage of classical triangulation technique for which the main input, the angle value, ...

Demydenko, Serhii; Roubal, Zdeněk; Steinbauer, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vyhodnocování spolehlivostních ukazatelů pomocí SMC
Gajdošík, Róbert; Lojda, Jakub; Strnadel, Josef
2023 - anglický
Cieľom tejto práce bolo vyhodnotiť ukazalete spoľahlivosti výpočtových systémov. V pr- vom rade bola založená terminológia ktorá vysvetľuje základné pojmy ohľadom štatistiky and spoľahlivosti. Ďalej boli v tomto kroku preskúmané typy a vlastnosti chýb ktoré sa v takýchto systémoch vyskytujú, a techniky ktoré sa dajú využit na ich potlačenie alebo zmiernenie ich dopadu na fungovanie systému. V ďalšom kroku boli vysvetlené základné koncepty ohľadom modelovania a simulácie ako aj krátky nahľad do presností jednotlivých techník ktoré boli zvažované ako možnosti ktoré by boli použiteľné pri samotnom pro- cese generovania dát. Po rozhodnutí ísť cestou štatistickej simulácie boli v ďalšom kroku zavedené metódy pre generovanie dát analytickým spôsobom ktoré slúžia na overenie dát vygenerovaných štatistickými simuláciami, do úrovne kde je ešte možné sa k nim dostať re- latívne jednoduchými výpočtami. Nasleduje prehľad nástrojov na implementáciu modelov našich systémov, ich výhody a nevýhody a miera použiteľnosti. V ďalšich krokoch boli vo vybranom nástroji Uppaal SMC naimplementované niektoré vybrané systémy a situácie na základe časovych automatov, a následne boli vyhodnotené oproti iným metódam zlepšenia spoľahlivosti ako aj oproti analyticky dosiahnutým dátam. Práca končí zavermi ktoré boli vyvodené z testovacích dát. The aim of this thesis is assessing dependability of computerized systems using modelling and simulation. After establishing basic nomenclature, research was performed on de- pendability metrics, fault taxonomy and dependability bolstering techniques. Afterwards, analytical solutions were explored to be used as a reference point. Next, multiple simulation tools were assessed and Uppaal SMC was chosen as the most suitable tool because of it’s timed automaton framework enriched with a query language and multiple Simulation Model Checking tools. Finally, systems describing multiple relevant situations were implemented and evaluated against both themselves and the analytically computed reference point. Klíčová slova: assessment; dependability; Uppaal; Uppaal SMC; modelling; simulation; analysis; faults; sparing; reconfiguration; statistics; timed automaton; automaton; multiplex; vyhodnocovanie; spoľahlivosť; Uppaal; Uppaal SMC; modelovanie; simulácia; analýza; chyby; nahrázanie; rekonfigurácia; štatistika; časovaný automat; automat; multiplex Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vyhodnocování spolehlivostních ukazatelů pomocí SMC

Cieľom tejto práce bolo vyhodnotiť ukazalete spoľahlivosti výpočtových systémov. V pr- vom rade bola založená terminológia ktorá vysvetľuje základné pojmy ohľadom štatistiky and spoľahlivosti. Ďalej ...

Gajdošík, Róbert; Lojda, Jakub; Strnadel, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Metody hlubokého učení pro strojové hraní hry Scotland Yard
Hrkľová, Zuzana; Janoušek, Vladimír; Zbořil, František
2023 - anglický
Táto práca sa zaoberá metódami hlbokého učenia, ktoré sú aplikovateľné na stolné hry s neurčitosťou. V rámci práce boli naštudované princípy učenia s posilňovaním, s hlavným zameraním na Q-learning algoritmy, spomedzi ktorých bol vybraný Deep Q-Network algoritmus. Ten bol následne implementovaný na zjednodušených pravidlách stolnej hry Scotland Yard. Konečná implementácia bola porovnaná s metódami Alpha-Beta a Monte Carlo Tree Search. S výsledkov vyplinulo, že schovávaný hráč riadený DQN algoritmom predstavoval pre ostatné metódy najťažšieho protihráča, narozdiel od hľadajúcich hráčov, ktorým sa nepodarilo zlepšiť existujúce riešenia. Napriek tomu, že implementovaná metóda nedosiahla lepšie výsledky oproti doposiaľ existujúcim metódam, ukázalo sa, že potrebuje najmenej výpočetných zdrojov a času na vykonanie daného ťahu. To ju robí najperspektívnejšou zo spomínaných metód na budúcu možnú implementáciu originálnej verzie danej hry. This theses concerns with deep learning methods applied to machine playing board games containing movement uncertainty. Reinforcement learning principles with main focus on Q-learning algorithms were studied, among which Deep Q--Network had been chosen and applied on simplified rules of the Scotland Yard board game. The final implementation was put to test against Alpha-Beta and Monte Carlo Tree Search. The results have shown that the hider driven by DQN represented the hardest opponent for the other two methods, while the DQN seekers did not manage to surpass past results. Although the implemented method did not reach better results than currently known methods, it proved to be the least demanding when considering computational resources and time needed to perform a given move, making it the most perspective to implement on original version of the game in the future. Klíčová slova: machine learning; deep learning; neural networks; reinforcement learning; Q-learning; DQN; board games; strategy games; games with uncertainty; Scotland Yard; strojové učenie; hlboké učenie; neurónové siete; posilované učenie; Q-learning; DQN; stolné hry; strategické hry; hry z neurčitosťou; Scotland Yard Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metody hlubokého učení pro strojové hraní hry Scotland Yard

Táto práca sa zaoberá metódami hlbokého učenia, ktoré sú aplikovateľné na stolné hry s neurčitosťou. V rámci práce boli naštudované princípy učenia s posilňovaním, s hlavným zameraním na Q-learning ...

Hrkľová, Zuzana; Janoušek, Vladimír; Zbořil, František
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze