Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

Problematika karcinomu čípku, zdravotně sociální dopady onemocnění
MÜLLEROVÁ, Jana
2008 - anglický
Cílem bakalářské práce vypracované na toto téma bylo zmonitorovat systém prevence a terapie prekanceróz i karcinomu hrdla děložního, včetně zdravotně sociálních dopadů tohoto onemocnění v populaci českých žen. Výzkumný soubor tvořily ženy žijící v Jihočeském, Středočeském a Pražském kraji, které podstoupily komplexní léčbu karcinomu hrdla děložního. Výzkumná část bakalářské práce byla zpracována pomocí metody dotazování a techniky sběru dat anonymním dotazníkem. Z výzkumu překvapivě vyplývá, že většina žen docházela před onemocněním pravidelně na gynekologické prohlídky a přesto onemocněly. Nebylo tedy možné touto formou prevence u nich vzniku onemocnění zabránit. O riziku onemocnění karcinomem vnitřního genitálu nemají ženy dostatek informací a to ani od svého gynekologa. K největší zátěži v souvislosti s tímto onemocněním dochází v průběhu léčby a to v oblasti somatické a psychické. Vliv léčby na psychiku žen a to v negativním smyslu byl potvrzen u poloviny dotázaných. Více než polovina žen , které absolvovaly léčbu karcinomu nepracuje. Současně bylo zjištěno, že v důsledku onemocnění dochází k negativnímu ovlivnění intimního života s partnerem avšak k rozpadu partnerských vztahů nedochází. Z výsledků vyplývá, že je nutné prověřit a zlepšit kvalitu interpretace kolposkopického a cytologického vyšetření na úrovni základních ambulancí. Nejlepší prevencí v současnosti jak předcházet tomuto onemocnění se zdá být plánované očkování. Je nutné zlepšit informovanost v oblasti této problematiky, nejlépe již v rámci sexuální výchovy dívek na základních školách a následně v rámci preventivních návštěv v gynekologických ambulancích. Psychickou zátěž v průběhu léčby je možné ovlivnit zajištěním psychologické pomoci již během terapie v nemocnicích na základě spolupráce lékařů s psychology. Dřívější návrat pacientek do pracovního procesu by mohl být dosažen zapojením pacientek do procesu ucelené rehabilitace. Karcinom děložního čípku je onemocnění vážné a mělo by být v zájmu naší společnosti zdokonalit a zlepšit systém informovanosti a prevence. The objective of the bachelor thesis focused on this topic was monitoring of the system of prevention and therapy of precanceroses and cervical cancer, including the medicosocial impacts of the disease in a population of Czech women. The studied cohort consisted of women living in the South Bohemian region, Central Bohemia and Prague who underwent the complex treatment of cervical cancer. The experimental part of the thesis was performed using questioning strategy along with data collection using an anonymous questionnaire. Surprisingly, the research implies that most of the women became ill with cervical cancer despite undergoing the gynecological examinations regularly before disease onset. Thus, this prophylactic method was unable to prevent them from the disease development. The amount of information regarding the risk of internal genital cancer is insufficient, even if provided by a gynecologist. The strongest distress associated to the disease was represented by the course of treatment itself, both in somatic and psychic sphere. In half of the cases, the negative impact of treatment on the psyche of the women was confirmed. More than half of the women that underwent the treatment do not work. At the same time, it was revealed that the consequences of the disease have negative effects on intimate life with the partner, however, the partnerships didn{\crq}t break up. The results imply that it is necessary to evaluate and improve the interpretation quality of colposcopic and cytologic examinations at the level of local ambulances. At the moment, the planned vaccination seems to be the best measure in prevention of the disease. It is necessary to promote the level of awareness about the issue, preferably within the framework for sexual health education of girls in the primary schools and consequently during the preventive visits in gynecological ambulances. Based on physician {--} psychologist cooperation, the psychological distress in the course of treatment can be managed by providing psychological counseling already during the hospital treatment. The earlier return of the patient to work can be achieved by integrating the patients into the complex rehabilitation process. Cervical carcinoma represents a serious illness and it should be in the interest of our society to improve and perfect the system of its awareness and prevention. Klíčová slova: prevence; screening; zhoubné onemocnění hrdla děložního Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika karcinomu čípku, zdravotně sociální dopady onemocnění

Cílem bakalářské práce vypracované na toto téma bylo zmonitorovat systém prevence a terapie prekanceróz i karcinomu hrdla děložního, včetně zdravotně sociálních dopadů tohoto onemocnění v populaci ...

MÜLLEROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze