Počet nalezených dokumentů: 24
Publikováno od do

Tvorba a úprava studijních materiálů pro kurz CCNA 1
Podmajerský, Martin; Korbel, Jiří; Matýsek, Miroslav
2011 - slovenský
Cieľom tejto práce je zoznámiť vás so základnými sieťovými pojmami a technológiami. Táto práca vám pomôže v rozvoji zručností potrebných pre plánovanie a realizáciu malých sietí v celej rade aplikácií, budete oboznámení s dvomi hlavnými modelmi používanými na plánovanie a realizáciu sietí: OSI a TCP/IP. Porozumiete ?vrstvenému? prístupu k sieťam, zoznámite sa s rôznymi sieťovými zariadeniami, režimami sieťového adresovania a typmi médií, slúžiacich na prenos dát cez sieť. Získate skúsenosti pomocou sieťových utilít a nástrojov, ako je Packet Tracer a Wireshark ?, k preskúmaniu sieťových protokolov a pojmov. Praktická časť tejto práce je tvorená materiálmi pre výučbu kurzu Cisco CCNA1 Exploration: Sieťové základy. Klíčová slova: DHCP; DNS; Ethernet; FTP; Cisco; HTTP; LAN; OSI; SMTP/POP TCP/IP; UDP Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Tvorba a úprava studijních materiálů pro kurz CCNA 1

Cieľom tejto práce je zoznámiť vás so základnými sieťovými pojmami a technológiami. Táto práca vám pomôže v rozvoji zručností potrebných pre plánovanie a realizáciu malých sietí v celej rade ...

Podmajerský, Martin; Korbel, Jiří; Matýsek, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky
Kostolná, Kristína; Fialová, Šárka; Dúhová, Mária
2011 - slovenský
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit a vyhodnotit míru spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky prostřednictvím dotazníku. Bakalářská práce je rozdelená na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky získané z odborné literatury zaměřené na marketingový vý-zkum, spokojenost zákazníků a marketing ve zdravotnictví. V praktické části jsem vyhod-notila údaje získané marketingovým výzkumem a doporučila možnosti, jak zkvalitnit a zlep-šit služby u konkrétní všeobecné praktické lékařky. Klíčová slova: marketingový výzkum; dotazník; marketing ve zdravotníctví; spokojenost zákazníků; marketing research; questionnaire; healthcare marketing; customer's satisfaction Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit a vyhodnotit míru spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky prostřednictvím dotazníku. Bakalářská práce je rozdelená na dvě ...

Kostolná, Kristína; Fialová, Šárka; Dúhová, Mária
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza zaměstnanců podniku Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
Trenčanová, Veronika; Dohnalová, Zuzana; Pilátová, Zuzana
2011 - slovenský
Cílem teoretické části této bakalářské práce je analyzovat literární zdroje z oblasti řízení lidských zdrojů, motivace a starostlivosti o zaměstnance. V praktické části je představena a analyzována společnost Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., která je pak předmětem dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost zaměstnan-ců. V závěru praktické části jsem vypracovala doporučení, která by mohla vést k zlepšení za-městnanecké politiky podniku. Klíčová slova: spokojenost zaměstnanců; motivace; zaměstnanecké výhody; rozvoj zaměstnanců; organizační struktura; satisfaction of employees; motivation; employee benefits; staff development; organizational structure Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza zaměstnanců podniku Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Cílem teoretické části této bakalářské práce je analyzovat literární zdroje z oblasti řízení lidských zdrojů, motivace a starostlivosti o zaměstnance. V praktické části je představena a analyzována ...

Trenčanová, Veronika; Dohnalová, Zuzana; Pilátová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Budování značky Indian Bar
Smatanová, Miroslava; Sasínková, Martina; Vydrová, Janka
2011 - slovenský
Tato bakalářská práce se zabývá budováním značky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní teoretické části byly zpracovány literární zdroje z oblasti brandingu. V praktické části je představen a analyzován podnik, který je předmětem následného marketingového výzkumu uskutečněného pomocí dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění povědomí o podniku mezi konečnými zákazníky. Klíčová slova: značka; budování značky; hodnota značky; marketingový výzkum; marketingový mix; brand; brand building; brand value; marketing research; marketing mix Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Budování značky Indian Bar

Tato bakalářská práce se zabývá budováním značky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní teoretické části byly zpracovány literární zdroje z oblasti brandingu. V praktické části ...

Smatanová, Miroslava; Sasínková, Martina; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Predikce vývoje měnových kurzů na devizových trzích pomocí investičních analýz.
Pohuba, Robert; Polách, Jiří; Němeček, Josef
2011 - slovenský
Cieľom tejto bakalárskej práce je prakticky využiť základné analytické nástroje finančných trhov za účelom zhodnotenia vloženého peňažného kapitálu. V teoretickej časti sú predstavené techniky a metódy analýzy devízového trhu, a vysvetlená podstata obchodovania na tomto trhu. Praktická časť je zameraná na aplikovanie vybraných analýz a na uskutočnenie obchodov menových párov. V záverečnej kapitole sa nachádza zhrnutie výsledkov uskutočnených obchodov, a zhodnotenie investovania na devízovom trhu. Klíčová slova: forex; devízový trh; fundamentálna analýza; technická analýza; eur/usd; currency market; fundamental analysis; technical analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Predikce vývoje měnových kurzů na devizových trzích pomocí investičních analýz.

Cieľom tejto bakalárskej práce je prakticky využiť základné analytické nástroje finančných trhov za účelom zhodnotenia vloženého peňažného kapitálu. V teoretickej časti sú predstavené techniky a ...

Pohuba, Robert; Polách, Jiří; Němeček, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza konkurencieschopnosti firmy SCAN quilt a.s.
Vaňko, Martin; Vydrová, Janka; Muchová, Simona
2011 - slovenský
Témou bakalárskej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti SCAN quilt a.s. Práca sa skladá z dvoch hlavných častí, teoretickej a praktickej. Prvá časť zhromažďuje teoretické poznatky, čerpané z odbornej literatúry, ktoré sa týkajú konkurencie, konkuren-cieschopnosti a metód slúžiacich k jej meraniu. Praktická časť je zameraná na predstavenie firmy a zhodnotenie jej konkurencieschopnosti pomocou analýz. V práci je využitá SWOT analýza, BCG matica a Porterova analýza piatich konkurenčných síl. Na základe zistených informácií sú v závere formulované návrhy pre zlepšenie konkurencieschopnosti spoloč-nosti. Klíčová slova: konkurencia; konkurencieschopnosť; BCG matica; SWOT analýza; Porterova analýza piatich konkurenčných síl; competition; competittiveness; BCG matrix; SWOT analysis; Porter?s analysis of the five competitive strength Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza konkurencieschopnosti firmy SCAN quilt a.s.

Témou bakalárskej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti SCAN quilt a.s. Práca sa skladá z dvoch hlavných častí, teoretickej a praktickej. Prvá časť zhromažďuje teoretické poznatky, ...

Vaňko, Martin; Vydrová, Janka; Muchová, Simona
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza motivace pracovníků ve společnosti Profex Dca spol. s r.o.
Šatková, Lucia; Bočincová, Zuzana; Kressová, Petra
2011 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce je analýza pracovnej motivácie zamestnancov spoločnosti Profex Dca spol. s r.o. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa venuje základnému konceptu motivácie, motivačným teóriám a pracovnej motivácii. Praktická časť je zameraná na profil spoločnosti, SWOT analýzu a samotnú analýzu motivácie zamestnancov pomocou dotazníka. Následne sú výsledky interpretované, vyvodené závery a navrhnuté odporučenia. Klíčová slova: motív; motivácia; motivačná teória; stimul; odmena; motive; motivation; motivation theory; incentive; benefit Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza motivace pracovníků ve společnosti Profex Dca spol. s r.o.

Cieľom bakalárskej práce je analýza pracovnej motivácie zamestnancov spoločnosti Profex Dca spol. s r.o. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa venuje základnému ...

Šatková, Lucia; Bočincová, Zuzana; Kressová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza a hodnocení hospodaření a finanční situace společnosti Meopta - optika, s.r.o. prostřednictvím nástrojů finanční analýzy
Bašková, Alžbeta; Raška, Zdeněk; Voda, Tomáš
2011 - slovenský
Obsahom tejto bakalárskej práce je prevedenie finančnej analýzy podniku Meopta - optika, s.r.o. V teoretickej časti sú charakterizované hlavné účtovné výkazy, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie finančnej analýzy. Ďalej táto časť popisuje význam, metódy a vybrané ukazovatele finančnej analýzy. Praktická časť obsahuje stručné predstavenie spoločnosti, jej historický vývoj a jej zameranie. Nasleduje vypracovanie samotnej finančnej analýzy prostredníctvom absolútnych, rozdielových, pomerových a súhrnných ukazovateľov. Zo záveru teoretickej a praktickej časti sú vyvodené závery hodnotiace finančné zdravie podniku a návrhy na zlepšenie finančnej situácie podniku. Klíčová slova: finančná analýza; cash flow; aktivita; zadĺženosť; likvidita; rentabilita; súhrnné ukazovatele; financial analyse; activity; indebtedness; solidity; profitability; conclusive indices Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza a hodnocení hospodaření a finanční situace společnosti Meopta - optika, s.r.o. prostřednictvím nástrojů finanční analýzy

Obsahom tejto bakalárskej práce je prevedenie finančnej analýzy podniku Meopta - optika, s.r.o. V teoretickej časti sú charakterizované hlavné účtovné výkazy, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie ...

Bašková, Alžbeta; Raška, Zdeněk; Voda, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Logistika skladování a distribuce ve firmě Baťa a.s.
Rosová, Iveta; Bobák, Roman; Ferenčíková, Denisa
2011 - slovenský
Předmětem této bakalářské práce ?Logistika skladování a distribuce ve firmě Baťa a.s.? je analýza skladových operací a distribuce ve vybrané firmě. Teoretická část práce je zaměřena na popis dosavadních poznatků z oblasti logistiky, skladování a distribuce zboží. V praktické části pak analyzuji proces skladování, kvantitativní průběh zásob na skladě a distribuci zboží. Cílem této práce je pomocí aplikace teoretických poznatků zlepšit organizaci skladování a distribuce. Klíčová slova: logistika; skladování; skladové operace; zásoby; ABC analýza; distribuce; přeprava; logistics; warehousing; warehousing operations; stocks; ABC analysis; distribution; transportation Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Logistika skladování a distribuce ve firmě Baťa a.s.

Předmětem této bakalářské práce ?Logistika skladování a distribuce ve firmě Baťa a.s.? je analýza skladových operací a distribuce ve vybrané firmě. Teoretická část práce je zaměřena na popis ...

Rosová, Iveta; Bobák, Roman; Ferenčíková, Denisa
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza spokojenosti zákazníků Restaurace ČS OMV Badín
Horváthová, Renáta; Dobeš, Kamil; Roubalíková, Jana
2011 - slovenský
Cílem bakalářské práce bylo zjistit a analyzovat spokojenost zákazníků restaurace ČS OMV Badín prostřednictvím dotazníkového šetření. V teoretické části byly zpracovány informace z oblasti spokojenosti zákazníků a marketingového výzkumu pomocí odborné literatury zabývající se danými oblastmi. Praktická část je zaměřena na konkrétní situaci podniku řešenou marketingovým výzku-mem. Byly zde analyzovány konkrétní údaje získané ve firmě dotazníkovým šetřením. Každý bod dotazníku byl vyhodnocen a v závěru byla firmě navrhnuta opatření, která by vedla ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Klíčová slova: spokojenost zákazníka; marketingový výzkum; dotazníkové šetření; costumer's satisfaction; marketing research; questionnaire inquiry Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza spokojenosti zákazníků Restaurace ČS OMV Badín

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a analyzovat spokojenost zákazníků restaurace ČS OMV Badín prostřednictvím dotazníkového šetření. V teoretické části byly zpracovány informace z oblasti ...

Horváthová, Renáta; Dobeš, Kamil; Roubalíková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze