Počet nalezených dokumentů: 4051
Publikováno od do

Design motoshopu
Fojtík, Jan; Škarka, Pavel; Lapka, Karel
2011 - český
Bakalářská práce se zabývá komplexním řešením interiéru a exteriéru obchodu Motokšeft Brno, který se specializuje na prodej doplňků a příslušenství pro motorkáře. Teoretická část je věnována marketingu, psychologii prodeje a významu reklamy. Důraz je kladen také na správné rozmístění sortimentu a zařízení prodejny v daném prostoru. Analytická část vychází z konzultací s majiteli prodejny, výsledkem kterých byla specifikace nedostatků, kdy nejsou splněny požadavky na funkčnost, vizuální prezentaci a reklamu firmy. Závěr projektové části práce se zabývá technickým řešením, zvolenými materiály a výslednou vizualizací interiéru včetně vybavení prodejny. Klíčová slova: Design; interiér; vybavení prodejny; zboží; reklama; materiály; POS; Autodesk 3ds Max; Adobe Photoshop; interior; store equipment; goods; advertisement; materials Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Design motoshopu

Bakalářská práce se zabývá komplexním řešením interiéru a exteriéru obchodu Motokšeft Brno, který se specializuje na prodej doplňků a příslušenství pro motorkáře. Teoretická část je věnována ...

Fojtík, Jan; Škarka, Pavel; Lapka, Karel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Český manuál a prezentace v PowerPOintu k Cisco kurzu CCNA4 Exploration
Navrátil, Martin; Matýsek, Miroslav; Korbel, Jiří
2011 - český
Cílem této bakalářské práce je objasnění pojmů používaných pro připojení rozlehlých počítačových sítí. V práci jsou velmi stručně představeny hlavní charakteristiky WAN, hierarchický model sítě, terminologie WAN. Dále jsou představeny koncepty přepínání WAN, Point-to-Point Protocol a teleworker služby. Závěr teoretické části je zaměřený na řešení síťových problémů včetně uvedení metod a nástrojů pro odstraňování chyb. Praktickou část práce tvoří český manuál k výuce kurzu Cisco CCNA4 Exloration: Připojení k WAN a prezentace v PowerPointu k výukovým účelům. Klíčová slova: Cisco; WAN; PPP; ISDN; ATM; Frame Relay; X.25 Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Český manuál a prezentace v PowerPOintu k Cisco kurzu CCNA4 Exploration

Cílem této bakalářské práce je objasnění pojmů používaných pro připojení rozlehlých počítačových sítí. V práci jsou velmi stručně představeny hlavní charakteristiky WAN, hierarchický model sítě, ...

Navrátil, Martin; Matýsek, Miroslav; Korbel, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Veřejný ochránce práv
Přibylová, Kristina; Hanáková, Lenka; Jurníková, Jana
2011 - český
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit postavení institutu Veřejného ochránce práv, který je součástí kontrolního systému veřejné správy. V teoretické části je obsažen historický vývoj instituce a její charakteristika. Dále vymezení působnosti a pravomocí Veřejného ochránce práv. Praktická část obsahuje vybrané praktické případy, které Veřejný ochránce práv řešil a jejich zhodnocení. Klíčová slova: Veřejný ochránce práv; ombudsman; kontrola veřejné správy; pravomoc; působnost; nezávislost; Public right protector; Ombudsman; control of public administrativ; competence; sphere of action; indipendence Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Veřejný ochránce práv

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit postavení institutu Veřejného ochránce práv, který je součástí kontrolního systému veřejné správy. V teoretické části je obsažen historický vývoj instituce a ...

Přibylová, Kristina; Hanáková, Lenka; Jurníková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku XY, a.s.
Kopeček, Roman; Porvazník, Ján; Krenar, Petr
2011 - český
Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti podniku. Cílem této práce je analyzovat současný stav motivace pracovníků. Její první část se zaměřuje na zpracování literárních pramenů k tématům motivace, systému odměňování a hodnocení pracovníků. Druhá část je věnována aplikaci teoretického základu do praxe. Jsou zde uvedeny základní údaje o společnosti a také vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců firmy. Klíčová slova: motiv; motivace; proces motivace; teorie motivace; stimulační efekt; motivační program; hodnocení pracovníků; motivation; process of motivation; theory of motivation; incentive effect; motivational program; evaluation Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku XY, a.s.

Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti podniku. Cílem této práce je analyzovat současný stav motivace pracovníků. Její první část se zaměřuje na ...

Kopeček, Roman; Porvazník, Ján; Krenar, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Strategie uvedení nového produktu na trh
Zbožínek, Tomáš; Kloudová, Jitka; Kramoliš, Jan
2011 - český
Předmětem bakalářské práce je sestavení strategie uvedení nového produktu na trh dopro-vázená doporučenými činnostmi, které by měl podnik před zahájením prodeje vykonat. V první části jsou vysvětleny marketingové pojmy týkající se problematiky uvedení nového produktu na trh. Druhá, praktická, část se zabývá aplikováním teoretických poznatků na konkrétní produkt, v tomto případě na 3D animaci. Cílem práce je zhodnocení současné situace trhu v tomto odvětví a návrh strategie, která je pro uvedení produktu vhodná. Klíčová slova: produkt; strategický marketing; strategie; 3D animace; marketingový mix; konkurence; product; strategic marketing; strategy; 3D animation; marketing mix; competition Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Strategie uvedení nového produktu na trh

Předmětem bakalářské práce je sestavení strategie uvedení nového produktu na trh dopro-vázená doporučenými činnostmi, které by měl podnik před zahájením prodeje vykonat. V první části jsou vysvětleny ...

Zbožínek, Tomáš; Kloudová, Jitka; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Komparace retailových bankovních produktů mBank s konkurenčními společnostmi a bankami v České republice
Trtek, Martin; Kameníková, Blanka; Polách, Jiří
2011 - český
Předmětem této bakalářské práce je komparace bankovních produktů mBank s nejvýhodnější konkurencí působící v České republice. Práce je zpracována k datu 01. 05. 2011. V teoretické části jsou popsány základní funkce bank, druhy bank a nejčastěji využívané retailové bankovní produkty. V praktické části je stručně charakterizován nynější bankovní sytém v ČR, představena mBank a její největší konkurenti. Tato část také přináší srovnání jednotlivých retailových produktů obdobného typu, zabývá se poplatky, úrokovými sazbami a dalšími souvisejícími podmínkami. Závěrem jsou uvedena doporučení pro potenciální klienty bank. Klíčová slova: banka; retailové bankovnictví; nízkonákladové bankovnictví; bankovní poplatky; bank; retail banking; low-cost banking; bank charges Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Komparace retailových bankovních produktů mBank s konkurenčními společnostmi a bankami v České republice

Předmětem této bakalářské práce je komparace bankovních produktů mBank s nejvýhodnější konkurencí působící v České republice. Práce je zpracována k datu 01. 05. 2011. V teoretické části jsou popsány ...

Trtek, Martin; Kameníková, Blanka; Polách, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza odběratelů ve firmě MICOS, spol. s r. o.
Paňáková, Aneta; Dohnalová, Zuzana; Horák, Pavel
2011 - český
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu odběratelů ve firmě MICOS, spol. s r. o. a je roz-dělena do dvou částí: do části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou v několika kapitolách objasněny základní pojmy související s danou problematikou. V praktické části je nejprve charakterizována firma MICOS, spol. s r. o., dále je provedena analýza odběratelů a na závěr jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. Praktická část je zakončena doporučeními pro firmu. Klíčová slova: podnik; odběratel; konkurence; odběratelské vztahy; dotazník; company; customer; competition; customer relations; questionnaire Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza odběratelů ve firmě MICOS, spol. s r. o.

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu odběratelů ve firmě MICOS, spol. s r. o. a je roz-dělena do dvou částí: do části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou v několika kapitolách ...

Paňáková, Aneta; Dohnalová, Zuzana; Horák, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Kupní smlouva podle obchodního zákoníku a povinnosti prodávajícího za vadné plnění
Řezníčková, Michaela; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
2011 - český
Tato bakalářská práce se zabývá tématem ?Kupní smlouva podle obchodního zákoníku a povinnosti prodávajícího za vadné plnění?. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci základních pojmů, které se týkají dané pro-blematiky. Praktická část se zabývá společností AB ELPO, spol. s r. o. a jejich současným stavem reklamací. Následně jsou vyhodnoceny příčiny jejich vzniku. Na základě těchto zjištěných informací jsou navrženy způsoby, kterými by společnost AB ELPO, spol. s r. o. mohla počty reklamací snížit. Klíčová slova: kupní smlouva; prodávající; kupující; povinnosti prodávajícího; reklamace; Contract for sale of goods; Seller; Purchaser; Liability; Complaints Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Kupní smlouva podle obchodního zákoníku a povinnosti prodávajícího za vadné plnění

Tato bakalářská práce se zabývá tématem ?Kupní smlouva podle obchodního zákoníku a povinnosti prodávajícího za vadné plnění?. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci základních pojmů, které se ...

Řezníčková, Michaela; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Péče o zákazníky podle příkladu Tomáše Bati
Šillerová, Simona; Lešingrová, Romana; Kořen, Vojtěch
2011 - český
Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány dosavadní poznatky týka-jící se péče se zákazníky a řízení vztahů s nimi. V praktické části je provedeno srovnání analýzy péče o zákazníky ve firmě Baťa v minulosti, v letech 1894 - 1945, s analýzou, jak firma Baťa pečuje o své zákazníky dnes. Na základě interview s představiteli této firmy a poznatků z teoretické části jsou předložena doporučení firmě Baťa a současným firmám v oblasti, jak lépe o zákazníky pečovat. Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky; péče o zákazníky; komunikace; prodej; služby; zákaznická spo-kojenost; reklamace; customer relationship management; customer care; communication; sales; service; customer satisfaction; complaints Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Péče o zákazníky podle příkladu Tomáše Bati

Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány dosavadní poznatky týka-jící se péče se zákazníky a řízení vztahů s nimi. V praktické části je provedeno srovnání analýzy péče o ...

Šillerová, Simona; Lešingrová, Romana; Kořen, Vojtěch
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Dopady dostavby R35 na rozvoj ekonomiky Pardubického kraje
Šubrt, Jakub; Damborský, Milan; Hájek, Oldřich
2011 - český
Bakalářská práce se zabývá dopady dostavby rychlostní komunikace R35 na rozvoj eko-nomiky Pardubického kraje. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou po-psány základní pojmy problematiky dopravy a regionálního rozvoje, vymezení dopravy a jejího postavení v ekonomice, ekonomické dopady výstavby rychlostních silnic a popsány základní strategické dokumenty týkající se dopravy. V praktické části je zpracována charakteristika Pardubického kraje, historie a vývoj stavby R35, popsána trasa R35 v Pardubickém kraji a na základě získaných informací je zpracována SWOT analýza a zhodnoceny celkové dopady R35 na ekonomiku Pardubického kraje. Klíčová slova: rychlostní komunikace; Pardubický kraj; doprava; dopravní infrastruktura; rozvoj; ekonomika; ekonomický rozvoj; expressways; Pardubice region; transport; transport infrastructure; development; economy; economy development Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Dopady dostavby R35 na rozvoj ekonomiky Pardubického kraje

Bakalářská práce se zabývá dopady dostavby rychlostní komunikace R35 na rozvoj eko-nomiky Pardubického kraje. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou po-psány základní pojmy ...

Šubrt, Jakub; Damborský, Milan; Hájek, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze