Počet nalezených dokumentů: 69849
Publikováno od do

Mikrobiální diverzita mateřského mléka a její vliv na střevní mikrobiom kojenců
Novotná, Jana; Vítová, Eva; Trachtová, Štěpánka
2023 - český
Mateřské mléko je považováno za nejdůležitější zdroj výživy pro kojence a novorozence díky svému obsahu všech potřebných živin a bioaktivních složek, které pozitivně ovlivňují imunitní systém dítěte. V teoretické části mé práce se pojednává o mikrobiálním složení mateřského mléka a jeho proměně v závislosti na fázích kojení a dalších faktorech. Experimentální část je zaměřena na identifikaci vybraných bakteriálních kmenů v mateřském mléce a stolici kojeného dítěte a dítěte krmeného umělou mléčnou stravou. Pro analýzu byly použity sbírkové kmeny bakterií patřící do rodů Bifidobacterium, Lactobacillus a Candida. DNA byla izolována pomocí fenolové extrakce, pomocí magnetických nosičů a komerčním kitem. Přítomnost bakteriální DNA byla prokázána analýzou qPCR s použitím rodově specifických primerů pro vybrané bakterie. Breast milk is considered the most important source of nutrition for infants and newborns due to its content of all the necessary nutrients and bioactive components that positively affect the child's immune system. The theoretical part of my work deals with the microbial composition of breast milk and its transformation depending on the stages of breastfeeding and other factors. The experimental part is focused on the identification of selected bacterial strains in breast milk and stool of a breastfed child and a child fed an artificial milk diet. Collection strains of bacteria belonging to the genera Bifidobacterium, Lactobacillus, and Candida were used for the analysis. DNA was isolated by phenol extraction, using magnetic carriers and a commercial kit. The presence of bacterial DNA was proved by q-PCR analysis using genus-specific primers for selected bacteria. Klíčová slova: Mateřské mléko; fekálie; mikrobiom; dítě; PCR; qPCR; Breast milk; feces; microbiome; infant; PCR; qPCR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mikrobiální diverzita mateřského mléka a její vliv na střevní mikrobiom kojenců

Mateřské mléko je považováno za nejdůležitější zdroj výživy pro kojence a novorozence díky svému obsahu všech potřebných živin a bioaktivních složek, které pozitivně ovlivňují imunitní systém dítěte. ...

Novotná, Jana; Vítová, Eva; Trachtová, Štěpánka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Příprava a charakterizace polysacharidových hydrogelových systémů s gradientovou strukturou
Škutová, Patricie; Krouská, Jitka; Smilek, Jiří
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou polysacharidových hydrogelů s difúzním gradientem a jejich následnou charakterizací z hlediska viskoelastických vlastností, které sloužily k prokázaní gradientové struktury. Hlavním cíle bylo vybrat vhodnou metodu přípravy chitosanových hydrogelů s různou molekulovou hmotností (168 kDa – 437 kDa). Biopolymer chitosan je kationický polysacharid, který je vhodný pro použití v biomedicínských aplikacích, díky jeho výborným biokompatibilním vlastnostem. Nejprve byly připraveny koncentračně uniformní hydrogely bez gradientové struktury, u kterých se zkoumal vliv různých parametrů (molekulová hmotnost chitosanu, koncentrace chitosanu, koncentrace hydroxidu sodného). Na prokázaní vytvořené gradientové struktury byly vzorky podrobeny metodě sušení (stanovení disperzního podílu) a stanovení mechanických vlastností metodou oscilační reometrie. Zvýšená pozornost byla věnovaná hledání vhodného způsobu přípravy pro gradientové chitosanové hydrogely s vyšší molekulovou hmotností, která vykazovala jisté problémy, u již zavedené metodice přípravy hydrogelů s gradientovou strukturou řízenou difúzí. Z výsledků získaných měření, lze dojít k závěru, že viskoelastické vlastnosti hydrogelů lze modifikovat změnou vybraných parametrů a způsobem přípravy. Metodou řízené difúze bylo možné připravit hydrogely s postupným gradientem hustoty síťování, u kterých se potvrdil předpoklad, že čím více zesíťovaná vrstva, tím vyšší hodnoty viskoelastických modulů, a tudíž větší odolnosti vůči namáhání. This bachelor thesis deals with the preparation of polysaccharide hydrogels with a diffusion gradient and their subsequent characterization in terms of viscoelastic properties, which are used to demonstrate the gradient structure. The main goal was to select a suitable method for the preparation of chitosan hydrogels with different molecular weights (168 kDa - 437 kDa). The biopolymer chitosan is a cationic polysaccharide that is suitable for use in biomedical applications due to its excellent biocompatible properties. First, concentration-uniform hydrogels without gradient structure were prepared, in which the influence of various parameters (chitosan molecular weight, chitosan concentration, sodium hydroxide concentration) was investigated. To prove the created gradient structure, the samples were subjected to the drying method (determination of the dispersion fraction) and determination of mechanical properties by oscillatory rheometry. Increased attention was paid to the search for a suitable preparation method for gradient chitosan hydrogels with higher molecular weight, which showed some problems with the already established method of preparation of hydrogels with gradient structure controlled by diffusion. From the results of the measurements obtained, it can be concluded that the viscoelastic properties of the hydrogels can be modified by changing the selected parameters and the method of preparation. By the controlled diffusion method, it was possible to prepare hydrogels with a gradual gradient of cross-linking density, which confirmed the assumption that the more cross-linked the layer, the higher the values of viscoelastic moduls and therefore the higher resistance to stress was confirmed. Klíčová slova: hydrogely; chitosan; difúzní gradient; reologie; viskoelastické vlastnosti; sušina; hydrogels; chitosan; diffusion gradient; rheology; viscoelastic properties; dry matter content Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava a charakterizace polysacharidových hydrogelových systémů s gradientovou strukturou

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou polysacharidových hydrogelů s difúzním gradientem a jejich následnou charakterizací z hlediska viskoelastických vlastností, které sloužily k prokázaní ...

Škutová, Patricie; Krouská, Jitka; Smilek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Výzkum metod pro kvantifikaci útlumu efektem vlhké antény
Skoumal, Vladimír; Dvořák, Radim; Bubniak, Milan
2023 - český
Tématem práce je výpočet srážek pomocí komerčních mikrovlnných spojů. Jelikož současné techniky v meteorologii nejsou dokonalé, může být tento způsob vhodným doplněním meteorologických přístrojů. Jedním z aktuálních problémů této metody je útlum vlhké antény. Jedná se o nadbytečný útlum mikrovlnného signálu, který zkresluje finální výpočet srážek. V první části práce jsou obecně popsány mikrovlnné spoje, jak vypadají, jak jsou zprovozňovány a jejich důležité parametry. Dále se v této části vyskytuje teoretický rozbor srážek, různé druhy měření této veličiny a popis možnosti měření srážek pomocí mikrovlnných spojů. Důležitou teoretickou částí je popis metod pro výpočet WAA neboli útlumu vlhké antény, kde jsou popsány metody Schleiss, Leijnse a Pastorek. Dále jsou v práci popsány volně využitelné knihovny, které obsahují funkce pro výpočty srážek pomocí mikrovlnných spojů. V posledním tématu teoretické části je popsána aplikace Telcorain, která je využívána k výpočtu srážek v této práci. Druhá část této práce obsahuje provedené změny v kódu aplikace Telcorain. Dále obsahuje porovnání metod WAA při výpočtu srážek a také různě zvolených sad mikrovlnných spojů pro různé dešťové události a hlavně vývoj vlastní metody pro výpočet WAA. The topic is the calculation of precipitation using commercial microwave links. Since current techniques in meteorology are not perfect, this way of measurement can be a suitable complement to meteorological instruments. One of the current problems is wet antenna attenuation. This is an excess attenuation that affects the final precipitation calculation. In the first part of the thesis, microwave connections are generally described, how they look, how they are put into operation and their important parameters. Furthermore, this section contains a theoretical analysis of precipitation, various types of measurement of this quantity, and a description of the possibilities of measuring precipitation using microwave links. An important theoretical part is the description of the methods for calculating the WAA or wet antenna attenuation, where the Schleiss, Leijnse and Pastorek methods are described. Furthermore, freely usable libraries are described in the work, which contain functions for calculations of precipitation using microwave links. The last theoretical part describes the Telcorain application, which is used to calculate precipitation at this work. The second part of this work contains the changes made in the code of the Telcorain application. It also contains a comparison of WAA methods for calculating precipitation as well as variously selected sets of microwave links for different rain events and development development of own method for WAA calculation. Klíčová slova: srážky; déšt; mikrovlnný spoj; rádiová jednotka; přijímaná úroveň; WAA; útlum vlhké antény; Pastorek; Leijnse; Schleiss; precipitation; rainfall; microwave link; radio unit; received signal level; WAA; wet antenna attenuation; Pastorek; Leijnse; Schleiss Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum metod pro kvantifikaci útlumu efektem vlhké antény

Tématem práce je výpočet srážek pomocí komerčních mikrovlnných spojů. Jelikož současné techniky v meteorologii nejsou dokonalé, může být tento způsob vhodným doplněním meteorologických přístrojů. ...

Skoumal, Vladimír; Dvořák, Radim; Bubniak, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Webová aplikace pro tvorbu profilu kybernetické bezpečnosti
Stejskal, Michal; Sikora, Marek; Dzurenda, Petr
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací optimalizačního programu určeného pro nalezení nejvýhodnějších kombinací kurzů. Cílem práce bylo seznámit se s Evropským rámcem dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti (ECSF), optimalizačními algoritmy a projektem Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe (REWIRE). Práce taktéž zahrnuje webový vývoj a práci s databází. Program je vyvinut v programovacích jazycích Python, PHP a JavaScript. Kritickými požadavky na funkci programu byla optimálnost řešení a doba ve které je řešení nalezeno. Program je spojený s webovým rozhraním, kde je možné vyhledávat optimální kombinace na základě vstupních podmínek. This Bachelor thesis describes design and implementation of optimalization program designed to find best combination of courses. The goal in this thesis was to get acquainted with European Cybersecurity Skills Framework (ECSF) in the area of cyber security, optimalization algorithms and with project Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe (REWIRE). This thesis also includes web design and working with the database. Program is developed in the Python, PHP and Javascript programming languages. Between critical requirements of the program belongs optimality of found solution and time in which is the solution found. Program is connected with web interface, in which it is possible to search for optimal combinations based on input constraints. Klíčová slova: Optimalizace; REWIRE; optimalizační algoritmus; ENISA; linearní programování; rámec dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti; React; Python; web; PHP; Optimalization; REWIRE; optimization algorithm; ENISA; linear programming; cyber security skills framework; React; Python; web; PHP Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Webová aplikace pro tvorbu profilu kybernetické bezpečnosti

Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací optimalizačního programu určeného pro nalezení nejvýhodnějších kombinací kurzů. Cílem práce bylo seznámit se s Evropským rámcem dovedností v oblasti ...

Stejskal, Michal; Sikora, Marek; Dzurenda, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

3D tištěná kruhově polarizovaná flíčková anténa
Drápal, Jakub; Kaděra, Petr; Láčík, Jaroslav
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá kruhově polarizovanými flíčkovými anténami. V této práci je dosaženo kruhové polarizace nehomogenitou substrátu. V první části jsou shrnuty základní teoretické poznatky o flíčkových anténách, tvarech flíčkových antén, způsobech buzení a vzniku kruhové polarizace. V další části je popsán návrh kruhově polarizované flíčkové antény na nehomogenním substrátu, je navrženo několik konceptů antén, které jsou porovnány mezi sebou a s konvenční anténou. V práci je zkoumán vliv tvarování inkluzí a jejich stupňování v substrátu a vložení inkluze do okolí středního vodiče v substrátu. Poslední část se věnuje realizaci navržených antén metodou 3D tisku a porovnání simulací z programu ANSYS HFSS s měřením antén. The bachelor thesis deals with circularly polarized patch antennas. In this work, circular polarization is achieved by inhomogenous substrate. The first part summarizes the basic theoretical knowledge about the patch antennas, the shapes of the patch antennas, the excitation methods and the generation of circular polarization. In the next section, the design of a circularly polarized patch antenna on an inhomogeneous substrate is described, and several antenna concepts are proposed and compared with each other and with a conventional antenna. The effect of shaping the inclusions and their gradation in the substrate and the insertion of the inclusions around the centre conductor in the substrate is investigated. The last section is devoted to the realization of the designed antennas by 3D printing method and comparison of simulations from ANSYS HFSS software with measurements of the antennas. Klíčová slova: flíčková anténa; kruhová polarizace; nehomogenní substrát; osový poměr; šířka pásma osového poměru; impedanční šířka pásma; impedanční přizpůsobení; inkluze; patch antenna; circular polarization; inhomogeneous substrate; axial ratio; axial ratio bandwidth; impedance bandwidth; impedance matching; inclusion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
3D tištěná kruhově polarizovaná flíčková anténa

Bakalářská práce se zabývá kruhově polarizovanými flíčkovými anténami. V této práci je dosaženo kruhové polarizace nehomogenitou substrátu. V první části jsou shrnuty základní teoretické poznatky o ...

Drápal, Jakub; Kaděra, Petr; Láčík, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí
Bláha, Jiří; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
2023 - český
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která ve formě sekvenčního diagramu graficky znázorní komunikaci mezi objekty v průběhu simulace objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Vstupem do aplikace, napsané v jazyce Python s využitím knihovny PyQt, je definice tříd OOPN v jazyce PNtalk. Pro simulaci modelu se využívá simulační server, vytvořený v jazyce SmallTalk. Práce popisuje způsob ovládání serveru a získávání dat z něj, jejich transformaci do podoby potřebné k tvorbě sekvenčních diagramů a jejich vykreslení. Implementované řešení umožňuje uložit výsledný sekvenční diagram ve formátech PNG, SVG a XML pro snadné šíření výsledků simulace a další zpracování. Tato aplikace zjednodušuje práci se simulačním serverem, který jinak neposkytuje člověkem čitelné výstupy a umožňuje velmi rychle a snadno zjistit posloupnost dějů v simulovaném modelu. The goal of this bachelor's thesis is to design and create an application that graphically represents the communication between objects during a simulation of object oriented Petri nets (OOPN) as sequence diagrams. Input to the application is the definition of OOPN classes written in PNtalk. A simulation server, implemented in SmallTalk, is used for OOPN model simulation. This thesis describes server commanding and corresponding data retrieving as well as its transformation to a form suitable for sequence diagram generation and drawing. The implemented solution allows users to save the final sequence diagram as a PNG, SVG or XML file for further result sharing and processing. The application simplifies working with the simulation server, which otherwise doesn't incorporate any form of human-readable output and, therefore, it allows users to quickly and easily determine the order of events inside the simulated model. Klíčová slova: objektově orientované Petriho sítě; OOPN; sekvenční diagram; generátor; PNtalk; simulace; object oriented Petri networks; OOPN; sequence diagram; generator; PNtalk; simulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která ve formě sekvenčního diagramu graficky znázorní komunikaci mezi objekty v průběhu simulace objektově orientovaných Petriho sítí ...

Bláha, Jiří; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aditivní výroba montážních a lisovacích přípravků technologií FDM
Gregora, Jan; Vespalec, Arnošt; Slavíček, Jakub
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývala konstrukcí přípravků určených pro prototypovou montáž termoregulačních modulů. Jedním z cílů práce bylo zhodnotit vhodnost použití FDM tisku pro výrobu prototypových přípravků. FDM přípravky mají za cíl nahradit doposud využívané přípravky kovové. Motivací pro využití aditivní metody výroby bylo zlevnění a urychlení výroby v rámci prototypového oddělení Schaeffler Production CZ, s.r.o. V rámci práce byl naměřen vliv plošného zatížení na 3D tištěný materiál PETG, který byl v rámci práce zvolen jako konstrukční materiál. Výsledky tohoto měření a poznatky z rešeršní části byly využity pro MKP analýzu a konstrukci přípravku. Z porovnání ekonomičnosti a rychlosti výroby prototypových přípravků vychází jednoznačně lépe použití aditivních technologií. This bachelor thesis dealt with the design of fixtures for prototype assembly of thermoregulating modules. One of the aims of the thesis was to evaluate the suitability of using FDM printing for the production of prototype fixtures. FDM fixtures are intended to replace the metal fixtures used to date. The motivation for the use of additive manufacturing was to make production cheaper and faster within the prototype department of Schaeffler Production CZ, s.r.o. The effect of the surface loading on the 3D printed PETG material, which was chosen as the construction material within the scope of the work, was measured. The results of this measurement and the findings from the research part were used for FEA analysis and design of the product. The comparison of the cost-effectiveness and the speed of the prototype fixture production clearly shows that the use of additive technologies is better. Klíčová slova: 3D tisk; FDM; montáž; přípravek; 3D printing; FDM; assembly; fixture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aditivní výroba montážních a lisovacích přípravků technologií FDM

Tato bakalářská práce se zabývala konstrukcí přípravků určených pro prototypovou montáž termoregulačních modulů. Jedním z cílů práce bylo zhodnotit vhodnost použití FDM tisku pro výrobu prototypových ...

Gregora, Jan; Vespalec, Arnošt; Slavíček, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Provoz elektricky poháněných vozidel, hybridních vozidel a vozidel se spalovacím motorem
Herzog, Radim; Píštěk, Václav; Kučera, Ondřej
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním různých koncepcí pohonu a jejich spotřebou, účinností a množstvím vyprodukovaných emisí při provozu. Ačkoliv elektromobily neprodukují žádné lokální emise, je potřeba si uvědomit, že při výrobě elektrické energie v elektrárnách emise vznikají. V hlavní části práce je vypracováno seznámení s principem funkce jednotlivých pohonů. Dále je popsán vznik emisí výfukových plynů u spalovacích motorů a vypsány jejich limity. Následně je spočítáno množství emisí vyprodukované elektrárnou pro provoz konkrétního příkladu elektromobilu a hybridního vozidla. Na závěr je znázorněno porovnání produkce emisí od reprezentativních příkladů každého pohonu. This bachelor's thesis deals with the comparison of different propulsion concepts and their consumption, efficiency, and amount of emissions produced during operation. Although electric vehicles do not produce any local emissions, it is necessary to consider that emissions are generated during the production of electricity in power plants. The main part of the thesis introduces the functional principles of individual propulsion systems. Furthermore, it describes the formation of exhaust gas emissions in combustion engines and outlines their limits. Subsequently, the amount of emissions produced by a power plant for the operation of a specific example of an electric vehicle and a hybrid vehicle is calculated. Finally, a comparison of emissions production from representative examples of each propulsion system is illustrated. Klíčová slova: spalovací motor; elektromobil; emise; elektrárna; hybridní vozidlo; spotřeba; combustion engine; electric vehicle; emissions; power plant; hybrid vehicle; consumption Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Provoz elektricky poháněných vozidel, hybridních vozidel a vozidel se spalovacím motorem

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním různých koncepcí pohonu a jejich spotřebou, účinností a množstvím vyprodukovaných emisí při provozu. Ačkoliv elektromobily neprodukují žádné lokální emise, ...

Herzog, Radim; Píštěk, Václav; Kučera, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Měření malých průtoků
Lorenc, Dominik; Šedivá, Soňa; Mancl, Vlastimil
2023 - český
Práce se zabývá rozšířením laboratorního přípravku o~měřicí trať určenou pro měření malých průtoků kapalin, na které má být testován tepelný průtokoměr. V~práci jsou zkoumány používané metody kalibrace, dle kterých je trať následně zkonstruována. Je také vytvořen obslužný program měření, kterým jsou nastavovány parametry měření a~ukládána měřená data v~požadovaném formátu. Na zkonstruované trati následně probíhá měření parametrů a~charakteristik použité referenční váhy a~poskytnutého tepelného průtokoměru. Jsou prezentovány výsledky měření a~stanoveny nejistoty vybraných průtoků. The thesis deals with the extension of the laboratory fixtures with a~measuring track designed for the measurement of small fluid flows, on which the thermal flowmeter is tested. The used calibration methods are examined and the track is then subsequently constructed. A~measurement operating program is also developed to set the measurement parameters and to store the measurement data in the required format. The parameters and characteristics of the reference scale used and the thermal flowmeter provided are then measured on the constructed track. The measurement results are presented and the uncertainties of the selected flow rates are determined. Klíčová slova: Měření průtoku; hmotnostní průtokoměr; tepelný senzor; nejistota měření; metody kalibrace; teploměr; kapalina; měřicí trať; Obslužný program; Flow measurement; mass flow meter; heat sensor; measurement uncertainty; calibration methods; thermometer; liquid; measuring track; Operating program Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Měření malých průtoků

Práce se zabývá rozšířením laboratorního přípravku o~měřicí trať určenou pro měření malých průtoků kapalin, na které má být testován tepelný průtokoměr. V~práci jsou zkoumány používané metody ...

Lorenc, Dominik; Šedivá, Soňa; Mancl, Vlastimil
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Implementace laditelného číslicového filtru do obvodu FPGA
Štěpán, Matěj; Pristach, Marián; Dvořák, Vojtěch
2023 - český
Práce se zabývá problematikou návrhu číslicových IIR filtrů. V práci jsou představeny základní struktury IIR filtrů včetně kaskádové struktury SOS. V teoretické části je posouzena vhodnost koeficientů přenosové funkce, získaných pomocí nástroje Filter Designer, pro laditelný IIR filtr implementovaný do obvodu FPGA. V praktické části je popsán navržený laditelný IIR filtr v jazyce VHDL. Proposed bachelor thesis is focused on the design of an IIR filter. This work presents common structures of IIR filters including cascaded SOS structure. The outcome of this work is a summary of theory, assessment of the transfer function coefficients generated by the Filter Designer tool for a tunable IIR filter implemented on an FPGA and finally an implementation of a filter described in VDHL. Klíčová slova: IIR; číslicový filtr; FPGA; SOS; laditelný; Filter Designer; MATLAB; DSP; RAM; VHDL; IIR; digital filter; FPGA; SOS; tunable; Filter Designer; MATLAB; DSP; RAM; VHDL Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Implementace laditelného číslicového filtru do obvodu FPGA

Práce se zabývá problematikou návrhu číslicových IIR filtrů. V práci jsou představeny základní struktury IIR filtrů včetně kaskádové struktury SOS. V teoretické části je posouzena vhodnost koeficientů ...

Štěpán, Matěj; Pristach, Marián; Dvořák, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze