Počet nalezených dokumentů: 50
Publikováno od do

Dual energy CT - klinické aplikace a související radiační zátěž pacientů
Súkupová Lucie; Balogová Zdenka; Daníčková Kateřina
2018 - slovenský
Cieľom tejto práce je predstaviť dual energy CT, technické riešenia a klinické aplikácie tejto diagnostickej metódy. Ďalej táto práca s použitím softvéru ImpactDose stanovuje efektívnu dávku pacientom pri DECT vyšetrení tepien dolných končatín a určuje konverzné koeficienty k prevodu DLP na efektívnu dávku pre tento typ vyšetrenia. Následne je na základe vyšetrenia tepien dolných končatín a vyšetrenia krčnych tepien porovnané klasické CT s DECT z hľadiska radiačnej záťaže. Nakoniec je v krátkosti hodnotená kvalita DECT obrazu pri rôznom napätí röntgenky na základe CT čísel.The aim of the bachelor thesis is to introduce dual energy CT, technical solutions and clinical applications of this diagnostic method. Further, the thesis using the ImpactDose software determines an effective dose for patients, who have undergone an examination of lower limb arteries. The thesis determines the conversion coefficients from DLP to effective dose for examination of lower limb arteries. Subsequently, the single energy CT with dual energy CT is compared in terms of the radiation burden based on the examinations of lower limb arteries and carotids. Finally, the quality of DECT images at a different X-ray voltage based on CT numbers is briefly evaluated. Klíčová slova: CT číslo,DECT,efektívna dávka,klinické aplikácie,konverzný koeficient,radiačná záťaž; clinical applications,conversion coefficient,CT number,DECT,effective dose,radiation burden Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Dual energy CT - klinické aplikace a související radiační zátěž pacientů

Cieľom tejto práce je predstaviť dual energy CT, technické riešenia a klinické aplikácie tejto diagnostickej metódy. Ďalej táto práca s použitím softvéru ImpactDose stanovuje efektívnu dávku pacientom ...

Súkupová Lucie; Balogová Zdenka; Daníčková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně
Kráčmerová Tereza; Pavliková Tatiana; Koláček Michal
2018 - slovenský
Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou jednofotónovej emisnej výpočtovej tomografie (SPECT), pri aplikovaní difosfátov značených rádioaktívnym technéciom 99mTc. Cieľom práce je zoznámiť sa s touto chorobou rastových buniek mandibuly a oboznámiť sa so základným postupom liečby pri riešení tohto problému, a to za použitia nukleárnej medicíny. Keďže v Českej republike nie je zavedená metóda a presná kvantifikácia nie je štandardom ani v zahraničí, cieľom práce bolo zoznámenie sa s možnými kvantifikačnými metódami, používanými pre jednostrannú kondylárnu hyperpláziu. K tomu bolo nutné spoznať aj základné problémy, ktoré vznikajú pri hodnotení obrazu SPECT v malých objemoch. Tieto aspekty boli hodnotené na fantómových štúdiách, ktoré boli v rámci práce vykonané. Na základe týchto meraní, boli vybrané kombinácie najvhodnejších akvizičných a rekonštrukčných parametrov. Použitie SPECT sa javí ako vhodná kvantitatívna metóda pre hodnotenie rastovej aktivity mandibuly. Najvhodnejším spojením akvizičných a rekonštrukčných parametrov sa javí metóda skombinovania akvizície s nastavením: matica 128x128, rotácia 180° na detektor, 64 projekcií na detektor, 15 sekúnd na projekciu, step and shoot mode, noncircular mode spolu s iteratívnou rekonštrukciou OSEM 2D s 8 subsetmi, 2 iteráciami a 7 mm Gaussovským filtrom.An uneven mandibular growth caused by unilateral condylar hyperplasia (UCH) leads to an asymmetry of mandible. The current world standard for diagnostics of condyles is the utilization of bone scintigraphy using a single photon emission computed tomography (SPECT) applying diphosphates labelled as radioactive technetium 99mTc. The aim of the thesis is to become acquainted with the disease of mandibular growth and to familiarize with the main treatment schema, which is used to solve the problem utilizing the nuclear medicine. Since no method is established in the Czech Republic nor is a particular method standardized abroad, the other purpose was to introduce possible quantitative methods for evaluating UCH. It was also necessary to familiarize with the main problems arising from evaluating SPECT image in small volumes. These aspects were analysed on phantom studies, which were carried out within the bachelor?s thesis. Based on the experiments, there were chosen the best combinations of acquisition and reconstruction parameters. As a result, using SPECT indicates to be an eligible quantitative method for evaluating the growth activity of the mandible. The most suitable combination of acquisition and reconstruction parameters proved to be the method of acquisition with matrix 128x128, rotation 180 degrees per detector, 64 views per detector, 15 seconds per view, step and shoot mode, noncircular mode in combination with iterative reconstruction OSEM 2D with 8 subsets and 2 iterations with 7 mm Gauss filter. Klíčová slova: asymetria mandibuly,jednostranná kondylárna hyperplázia,mandibulárny rast,SPECT; mandibular asymmetry,mandibular growth,SPECT,unilateral condylar hyperplasia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně

Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou ...

Kráčmerová Tereza; Pavliková Tatiana; Koláček Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití multi-instančního učení v bezpečnosti počítačových sítí
Kohout Jan; Páterek Benjamín; Komárek Tomáš
2018 - slovenský
Multi-inštančné učenie je typom strojového učenia, v ktorom sú inštancie usporiadané do súborov. V tomto odvetví zohrávajú doležitú úlohu reprezentácie a funkcie pre výpočet vzdialenosti medzi súbormi. Táto práca skúma ich rozne typy zavedenia dostupné v literatúre, a navyše navrhnuje možné modifikácie či úplne nový prístup k reprezentácii súboru. Dalej popisuje postupy, ktorých ciel'om je experimentálne overenie kvality jednotlivých funkcií vzdialenosti a reprezentácií. Aplikáciou týchto postupov boli získané cenné závery, ktoré poukazujú napríklad na to, že kombinovanie bežne používaných funkcií vzdialenosti viedlo ku zvýšeniu kvality a konzistentnosti dosahovaných výsledkov.Multiple instance learning is a form of machine learning where instances are arranged in bags. This thesis deals with several types of representations and distance functions which play a key role in this field. Some of them were taken from literature and their possible modifications were designed, and a new approach to bag representation is dealt with as well. The thesis also describes relevant procedures with the goal of measuring the quality of individual distance functions and representations experimentally. By executing these procedures, valuable results were received. For instance, they suggest that averaging of commonly used distance functions leads to better results. Klíčová slova: multi-inštančné učenie,funkcie vzdialenosti,reprezentácie súboru,multi-inštančná klasifikácia,multi-inštančná zhluková analýza; multiple instance learning,distance functions,bag representations,multi-instance classification,multi-instance clustering Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Využití multi-instančního učení v bezpečnosti počítačových sítí

Multi-inštančné učenie je typom strojového učenia, v ktorom sú inštancie usporiadané do súborov. V tomto odvetví zohrávajú doležitú úlohu reprezentácie a funkcie pre výpočet vzdialenosti medzi ...

Kohout Jan; Páterek Benjamín; Komárek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly
Distler Petr; Mindová Miriam; Janda Jiří
2018 - slovenský
Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové perspektívne fluorované rozpúšťadlo BK1 spolu s extrakčným činidlom CyMe4-BTBP, ktoré je referenčnou molekulou SANEX procesu. V teoretickej časti bolo popísané ako nakladať a prepracovávať vyhorené jadrové palivo. V praktickej časti bolo cieľom práce skúmanie samoextrakcie rozpúšťadla bez pridania extrakčného činidla, kinetiky extrakcie a extrakčných vlastností systému v závislosti od rôznych koncentrácii HNO3.This bachelor thesis describes the mutual separation of Eu (III) (as a representative of trivalent lanthanides) and minor actinides (Am(III) and Cm(III)) by liquid extraction. The new perspective fluorinated solvent BK1 was used in the extraction system together with the extracting agent CyMe4-BTBP, which is the reference molecule of the SANEX process. How to handle and reprocess spent nuclear fuel has been described in the theoretical part. In the practical part, the aim of the work was to investigate solvent extraction of neat diluent without addition of extracting agent, extraction kinetics and extraction properties of the system depending on different concentrations of HNO3. Klíčová slova: separácia,minoritné aktinoidy,lantanoidy,SANEX proces; separation,minor actinides,lantanides,SANEX process Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly

Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme ...

Distler Petr; Mindová Miriam; Janda Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dynamické generování a vizualizace planety
Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
2018 - slovenský
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa OpenGL na renderovanie aj generovania a v spojení s technológiou na distribuované renderovanie Eyescale Equalizer umožňuje súčasné použitie viacerých GPU a PC na renderovanie jednej scény. Najprv sú analyzované algoritmy procedurálneho generovania a spôsoby distribúcii renderovania. Následne je vytvorený návrh systému, z ktorého sa implementoval prototyp, ktorý sa podrobil výkonnostnými testami na video stene s vysokým rozlíšením.The bachelor's thesis deals with design and implementation of modular system for realtime procedular generation of detailed planets and rendering on devices with high resolution. Created prototype use OpenGL for rendering and generation and Eyescale Equalizer for distribion rendering. Equalizer enables applications to use multiple GPU and PC to render same scene. Created prototype is tested on video-wall with hight resolution. Klíčová slova: procedurálne generovanie,3D vizualizácia,C++,OpenGL,paralelne renderovanie; procedural generation,3D visualisation,C++,OpenGL,parallel rendering Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Dynamické generování a vizualizace planety

Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa ...

Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza a implementácia školského systému domácich prác
Prágl Miroslav; Engler Tibor; Kašpar Jiří
2018 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za použitia cloudových technológií. Účelom vývoja prototypovej aplikácie je oboznámenie čitateľa s vývojom pre cloud a s využívaním cloudových prostriedkov v danej problematike.This bachelor thesis deals with the analysis of the requirements of primary and secondary schools on the web system for submission and collection of home assignments, the research of existing solutions and the development of a prototype using cloud technologies. The purpose of prototype application development is to familiarize the reader with cloud development and cloud usage in the given area. Klíčová slova: cloudové úložisko,Microsoft Graph,Office 365,ASP.NET,MVC; cloud storage,Microsoft Graph,Office 365,ASP.NET,MVC Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Analýza a implementácia školského systému domácich prác

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za ...

Prágl Miroslav; Engler Tibor; Kašpar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu
Buchtela David; Karas Maroš; Bernhauer David
2018 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie stolnotenisovej ligy. Vytvorené riešenie umožňuje registráciu účastníkov ligy, generovanie zápasov, podľa registrovaných hráčov do turnaja a zapisovanie výsledkov zápasov. Prínosom tejto práce je zlepšenie fungovania stolnotenisovej ligy. Zjednodušiť účastníkom komunikáciu s organizátormi a ďalšími účastníkmi a sprehľadniť aktuálny stav zápasov. Súčasťou práce je finančná analýza.Bachelor thesis deals with the solution of the ineffective organization of Strahov Table Tennis League. I have solved the problem by creating an information system that will make the organization easier and more effective. The created solution allows registration of league participants, generating of matches and writing results of matches. The benefit of this work is to improve the functioning of table tennis league. Make it easier for participants to communicate with organizers and other participants and make the current status of matches more transparent. Part of the thesis is financial analysis. Klíčová slova: informačný systém,Strahovská liga v stolnom tenise,stolný tenis,webová aplikácia,výsledky zápasov,finančná analýza,PHP,Laravel; information system,Strahov Table Tennis League,table tennis,web application,results of matches,financial analysis,PHP,Laravel Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu

Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie ...

Buchtela David; Karas Maroš; Bernhauer David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sledování a analýza článků v médiích
Vašata Daniel; Kanoš Peter; Starý Jan
2018 - slovenský
Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom Doc2Vec. Analýza týchto článkov je zameraná najmä na zmeny článkov v čase a porovnávanie podobností medzi ich časťami. Zmeny sa týkali najmä titulkov, perexov článkov a textov daných článkov. Skúmané boli najmä závislosti rôznych faktorov ako sú napríklad čas vydania článku, problematika ktorou sa článok zaoberá a podobne. Výsledkom práce samotnej je aplikácia naprísaná v jazyku Python.This thesis deals with implementation of application for collection of the articles and their version in the time from czech news servers iDnes.cz and Aktuality.cz. The analysis is subsequently done by Doc2Vec. Analysis of these articles is focused on changes during the time and comparison of similarities between their sections. The changes refer to titles of the articles, perexes of the articles,text of the articles. Examined were mainly relations between differents factors such as time of publication of the article, article's main issues etc. The result of the thesis is an application written in the Python language. Klíčová slova: Python,text mining,sémantická analýza,Paragraf vektor; Python,text mining,semantic analysis,Paragraph vector Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Sledování a analýza článků v médiích

Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom ...

Vašata Daniel; Kanoš Peter; Starý Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti
Romportl Jan; Marksfeld Alex Eduard; Kordík Pavel
2018 - slovenský
Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ktorej sa to týka. Boli ukázané rozdiely vo výkonnosti a rýchlosti dvoch algoritmov strojového učenia. Ďalej sa v práci experimentuje s využitím neuronových sietí na predikciu veku a pohlavia s úplne iným typom dat, aký bol použitý pri vytváraní dvoch predikčných modelov založených na algoritmoch strojového učenia.This thesis is concerned with machine learning algorithms in order to classify the age and gender of Telco company customers. It provides the analysis of already existing predictive models and of the semantic quality of data, which were used in the training of this model. Differences in speed and performance were shown between two machine learning algorithms. Furthermore this thesis experiments with using neural network in order to predict age and gender with different types of data, than the ones used for creating the two machine learning models used for trainings. Klíčová slova: predikčný model,strojové učenie,Telco,Python,klasifikácia,XGBoost,Random forest,spracovanie dát; prediction model,machine learning,Telco,Python,classification,XGBoost,Random forest,data preprocessing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti

Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ...

Romportl Jan; Marksfeld Alex Eduard; Kordík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU
Šafránek Jaroslav; Rafaj Andrej; Vítek Miroslav
2018 - slovenský
Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu identifikované ich potreby. Na základe komplexného prieskumu ponúk operátorov bolo vypracované porovnanie mobilných služieb. Rozdielnosť trhov je rešpektovaná aplikovaním metodiky parity kúpnej sily. Výsledkom je analýza zobrazujúca diferenciáciu cien mobilných služieb v Európskej únii.The aim of this thesis is a comparison of prices of mobile operator telecommunication services in countries of the European Union. A suggestion of typical customer groups was created and through a questionnaire survey their needs were identified. On the basis of a comprehensive survey of operators' offers a comparison of mobile services was developed. The diversity of markets is respected by application of purchasing power parities. The result is an analysis showing the differentiation of mobile service prices in the European Union. Klíčová slova: operátor,telekomunikácia,mobilné služby,parita,tarif,porovnanie služieb; operator,telecommunication,mobile services,purchasing power parity,tariff,comparison of services Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU

Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu ...

Šafránek Jaroslav; Rafaj Andrej; Vítek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze