Počet nalezených dokumentů: 150
Publikováno od do

Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity
Kárný Miroslav; Rolenec Filip; Derakhshan Siavash Fakhimi
2018 - anglický
V této bakalářské práci se zabývám optimalizací rozhodovací strategie u procesů, které se označují jako diskrétní markovské rozhodovací procesy. Optimální strategie je dosaženo pomocí dynamického programování, přičemž pro model s neznámými parametry je k odhadům parametrů užito principů bayesovské statistiky. Práce se zabývá studiem rozvažovacího úsilí v modelu vícerukého bandity, přičemž naráží i na známý problém poznávání versus využití. Práce dále řeší exponenciální složitost algoritmu pro zisk optimální strategie pro proces s neznámými parametry metodou "m-krokové aproximace". Experimenty ukazují, že průměrnou střední hodnotu celkové odměny lze, při únosném nárůstu složitosti, vylepšit o jednotky procent.This bachelor’s thesis studies the optimal policy for processes that can be described as discrete Markov decision processes. The optimal strategy is obtained through the dynamic programming, while for the processes with unknown parameters the Bayesian statistics is used in addition. This work studies the role of deliberation eort in the multi-armed bandit optimisation problem and also tries to challenge the exploration vs exploitation problem. It copes with the problem of exponential complexity of the algorithm via a theory of "certainty equivalence" and "m-Step approximation". The experiments show that the expected reward can be increased by several percent, while sustaining reasonable requirements on the computing power. Klíčová slova: Bayesovské odhadování,Dynamické programování,Diskrétní markovské rozhodovací procesy,Poznávání vs. využití,Rozvažovací úsilí,Víceruký bandita; Bayesian estimation,Deliberation eort,Discrete Markov decision processes,Dynamic programming,Exploration vs exploitation,Multi-armed bandit Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity

V této bakalářské práci se zabývám optimalizací rozhodovací strategie u procesů, které se označují jako diskrétní markovské rozhodovací procesy. Optimální strategie je dosaženo pomocí dynamického ...

Kárný Miroslav; Rolenec Filip; Derakhshan Siavash Fakhimi
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí
Guy Tatiana Valentine; Černecka Anastasija; Homolová Jitka
2018 - anglický
Práce se zaměřuje na normativní rozhodování v ultimátní hře s přihlédnutím k vlivu emocí. Jeden z hráčů je modelován prostřednictvím Markovského rozhodovacího procesu. Navržená funkce zisku se skládá ze dvou členů: ekonomického a emočního. První člen znázorňuje čistý peněžní zisk hráče, druhý znázorňuje jeho emoční stav. Navržený model je testován na simulovaných experimentech. K tomuto účelu jsou navrženy dva modely protihráčů. Výsledky simulací částečně potvrzují některá psychologická pozorování.The project focuses on normative decision-making in the Ultimatum Game (UG) that considers influence of emotions. One of the players (so-called responder) is modelled via Markov decision process. The introduced reward function is a weighted combination of two components: economic and emotional one. The former reflects pure monetary profit while the second one reflects emotional state of the responder. The proposed model is tested on simulated data. For this objective two models of co-players are developed. The simulation results obtained partially confirm observations realised by psychologists. Klíčová slova: emoce v ekonomické hře,Markovský rozhodovací proces,rozhodování,ultimátní hra; decision-making,emotions in an economic game,Markov Decision Process,Ultimatum Game Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí

Práce se zaměřuje na normativní rozhodování v ultimátní hře s přihlédnutím k vlivu emocí. Jeden z hráčů je modelován prostřednictvím Markovského rozhodovacího procesu. Navržená funkce zisku se skládá ...

Guy Tatiana Valentine; Černecka Anastasija; Homolová Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů
Hakl František; Kurbanov Temirlan; Jiřina Marcel
2018 - anglický
Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato práce zkoumá čtyři metody optimizace: genetické algoritmy, simulace žíhání, pruning a transfer learning. Jsou popsány jejich principy a příklady aplikace. Kromě toho jsou prozkoumány nejmodernější modifikace těchto algoritmů a jejich teoretické základy. Tato rešerše ukázala, že, i přes intenzivní zkoumání a experimenty, výhody a nevýhody těchto modifikací jsou nejasné. Nicméně, tato rešerše se pokusí prozkoumat nejslibnější algoritmy a porovnat je, což bude užitečné pro budocí práci.Artificial neural networks are considered the state-of-the-art machine learning models. They have been applied to various fields. However, complex tasks require more advanced structures and training methods. This paper studies four optimization techniques: genetic algorithms, simulated annealing, pruning, and transfer learning. The principles and application examples of these methods are described. Besides that, this paper investigates the most advanced modifications of the algorithms and their theoretical backgrounds. The study has shown that despite intensive research and experiments, the relative advantages and disadvantages of the modifications are still unclear. Nevertheless, this paper attempts to study the most promising algorithms and conduct their comparison, which may be of use in future work. Klíčová slova: genetické algoritmy,optimizace strojového učení,pruning,simulace žíhání,transfer learning,umělé neuronové sítě; artificial neural networks,genetic algorithms,machine learning optimization,pruning,simulated annealing,transfer learning Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů

Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato ...

Hakl František; Kurbanov Temirlan; Jiřina Marcel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modelování dopravního toku na dálnici
Šmídl Václav; Savina Yuliya; Krbálek Milan
2018 - anglický
Aktivní růst dopravní sítě vyžaduje stále přesnější nástroje řízení. Při takovém modelování nástrojů lze chování dopravniho toku předvídat, napřiklad, v dopravní zácpě nebo nehodě. Cílem práce je seznámit se s různými modely dopravniho toku a s jejich použitím v problematice dopravních sítí. Pro naše účely byl vybrán m@4.oskopický buněčný přenosový model (CTM), který vyvinul C. Daganzo v roce 1994. Tento model se používá k simulaci jevu toku na dané části trasy a porovnává se s reálnými daty ze stejného úseku trasy.The active growth of the transport network requires more and more accurate management tools. With such a tool modelling the behaviour of the transport flow can be predicted, for example, in a traic jam or accident. The purpose of this work is to get acquainted with various models of the transport flow and their use in the problems of transport networks. For our purposes, the macroscopic Cell Transmission Model (CTM), developed by C. Daganzo in 1994, was chosen. This model is used to simulate the phenomenon of traic on a given section of the route and compared with the real data from this site. Klíčová slova: Buněčný přenosový model,jevy dopravniho toku,model makroskopického dopravniho toku,simulace; Cell Transmission Model,Macroscopic traic flow model,simulation,traic flow phenomena Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Modelování dopravního toku na dálnici

Aktivní růst dopravní sítě vyžaduje stále přesnější nástroje řízení. Při takovém modelování nástrojů lze chování dopravniho toku předvídat, napřiklad, v dopravní zácpě nebo nehodě. Cílem práce je ...

Šmídl Václav; Savina Yuliya; Krbálek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Generování aplikací v jazyce JavaScript
Čulík Zdeněk; Varga Ivan; Hořák Zbyněk
2018 - anglický
Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových stránek, jako jsou JavaScript a HTML. Následně je analyzován návrh generátoru společně s popisným jazykem vytvořeným pro účel bakalářské práce. Popisný jazyk je zcela vytvořen autorem práce a navržen za účelem co nejlepší kompatibility s generátorem. Zdrojový soubor je napsán v tomto jazyce a každý jeho prvek představuje část prezentační knihovny. Z tohoto důvodu je používána prezentační knihovna a to jmenovitě EasyUI. V následující části bakalářské práce jsou zobrazeny jednotlivé části kódu za účelem jejich další analýzy. Závěrečná část práce se pak zaměřuje na pokyny potřebné pro provoz samotného programu. Na závěr jsou zmíněny problémy, které se mohou během provozu generátoru vyskytnout a také možnosti jeho budoucího vývoje.This projecťs aim is to create a generator which will produce websites using JavaScript from specific source file. Firstly, the project introduces and explains basic systems for website development such as JavaScript and HTML. Subsequently, the design of the generator is analysed together with the descriptive language created for this project purposes. The descriptive language is created from a scratch and designed for the best compatibility with the generator. The source file is written in this concrete language and each element represents a part of the presentation library called EasyUI which is specifically used for this reason. In the following section, parts of the code are displayed in order to be further analysed. The final part of the project focuses on the guidelines necessary for running the program. Possible problems which may occur during the run of the generator are examined, followed by a discussion of future development possibilities of the generator. Klíčová slova: C++,Easyui,HTML,JavaScript,JSON,kompilátor,lexikální analýza,syntaktická analýza; C++,compiler,Easyui,HTML,JavaScript,JSON,lexer,parser Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Generování aplikací v jazyce JavaScript

Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy ...

Čulík Zdeněk; Varga Ivan; Hořák Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metody symplektické ortogonalizace a redukce mřížek
Petr Ivo; Bočan Peter; Tvrdík Pavel
2018 - anglický
V tejto práci sme sa zamerali na matematický popis NTRU kryptosystému založenému na ťažkom probléme na bodovej mriežke a otestujeme viacero ortogonalizačných algoritmov popísaných v práci od Nicolasa Gamu nad malými bodovými mriežkami.In this thesis we study the underlying mathematical principles that are funda- mental for lattice-based cryptosystem, namely NTRU. We have benchmarked algorithms proposed by Nicolas Gama, et al. on a low-dimensional NTRU matrices. Klíčová slova: NTRU,symplektická,mriežka,ortogonalizace,Eigen; NTRU,symplectic,lattice,orthogonalisation,Eigen Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Metody symplektické ortogonalizace a redukce mřížek

V tejto práci sme sa zamerali na matematický popis NTRU kryptosystému založenému na ťažkom probléme na bodovej mriežke a otestujeme viacero ortogonalizačných algoritmov popísaných v práci od Nicolasa ...

Petr Ivo; Bočan Peter; Tvrdík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu
Bittner Jiří; Papinčák Marek; Chludil Jiří
2018 - anglický
Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej fyziky do ich hier. V tejto práci sa zameriavam na Unity herný engine s jeho integrovaným PhysX fyzikálnym enginom. Implementoval som sedem testov, ktoré testujú fyzikálne komponenty v Unity a možu pomôcť herným vývojárom s výberom toho pravého herného enginu pre ich hru. Posledný benchmark je jednoduchá strategická hra, ktorá využíva komponenty testované v predošlých testoch.Most of the contemporary games use game physics to offer the full experience. There are several game engines on the market with integrated physics engine to help developers implement physics in their game. In this thesis, I concentrate on Unity game engine with its iteration of PhysX physics engine. I implemented seven benchmark to test its components and help developers decided whether the Unity is the right engine for their game. The last benchmark is a simple real-time strategy game that makes use of physics components tested in the other six benchmarks. Klíčová slova: Game Engine,Benchmark,Game Physics,Unity,PhysX; Game Engine,Benchmark,Game Physics,Unity,PhysX Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu

Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej ...

Bittner Jiří; Papinčák Marek; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Distribuované rozhraní pro kooperativní hru
Buriánek Jan; Moudrá Anna; Chludil Jiří
2018 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na lokální kooperativní hry a jejich použitelnost v různých imersivních prostředích, jako jsou kina, planetária či CAVE systémy. Důraz je kladen na využití mobilních zařízení a verbální mezilidský kontakt, který tyto typy her vyžadují. Praktická část této práce zahrnuje analýzu, návrh a popis následné implementace prototypu distribuovaného rozhraní pro týmovou kooperativní hru. Prototyp implementovaný pomocí herního enginu Unity3D je vytvořen pro specifickou promítací plochu a je koncipován pro ovládání přes webový prohlížeč na mobilních zařízení.This thesis focuses on local cooperative games and their usability in immersive environments such as movie theaters, planetaria or CAVE systems. The emphasis is put on encouraging verbal communication and the use of mobile devices. The practical part of this work incorporates the analysis, design and subsequent realization of own prototype of distributed interface for local cooperative game. The prototype, implemented in Unity3D game engine, was developed for a specific projection surface and is controlled via web browser on mobile devices. Klíčová slova: návrh a implementace prototypu,lokální kooperativní hry,distribuované uživatelské rozhraní,imersivní prostředí,bring your own device gaming,real-time interakce,Unity herní engine; prototype implementation,local cooperative gaming,distributed interface,immersive environment,bring your own device gaming,real-time interaction management,Unity game engine Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Distribuované rozhraní pro kooperativní hru

Tato bakalářská práce se zaměřuje na lokální kooperativní hry a jejich použitelnost v různých imersivních prostředích, jako jsou kina, planetária či CAVE systémy. Důraz je kladen na využití mobilních ...

Buriánek Jan; Moudrá Anna; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Správa a generování CV
Pergl Robert; Rovňák Rudolf; Blizničenko Jan
2018 - anglický
Táto práca sa zameriava na problém efektívnej správy a generovania životopisov v podnikovom prostredí. Text sa zaoberá implementáciou modulárneho systému pre ukladanie životopisov za použitia technológie PostgreSQL a backend aplikácie v technológii Pharo. V práci sa takisto venujem implementácii klienta pre správu dát a generovanie dokumentov za použitia knižnice Pillar a Mustache.In this thesis, I focus on the problem of effective management and printing of Curriculum Vitae (CV) in an enteprise environment. I implement a modular system for CV storage using PostgreSQL database and a backend application in Pharo. Additionally, I create a desktop client to modify and manage the data and print documents using modifiable templates using the Pillar library along with Mustache templating engine. Klíčová slova: Podniková aplikace,životopis,Pharo,Postgres,generování dokumentu; Enterprise application,Human Resources,curriculum vitae,Pharo,Postgres,Pillar,document generating Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Správa a generování CV

Táto práca sa zameriava na problém efektívnej správy a generovania životopisov v podnikovom prostredí. Text sa zaoberá implementáciou modulárneho systému pre ukladanie životopisov za použitia ...

Pergl Robert; Rovňák Rudolf; Blizničenko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

FITCOIN: peněženka pro Android
Starý Jan; Trieu Quang Minh; Podloucký Martin
2018 - anglický
FITcoin je kryptoměna, která je paralelně vyvíjena dalšími studenty FIT ČVUT. Jedná se o triviální verzi Bitcoinu, která slouží ke studijním účelům pochopit její náležitosti a technologie, které tvoří základ každé kryptoměny. Cílem této práce je popsat, jak obecně fungují mobilní peněženky, jakým způsobem získávají a ověřují transakce. Na základě této analýzy navrhnout a vytvořit mobilní peněženku v operačním systému Android a popsat komunikaci kryptoměny FITcoin. Zvolený problém byl vyřešený za pomocí Bloom filteru a metod kryptografie na bázi eliptických křivek. Výsledný prototyp je zdokumentovaný a otestovaný. V příloze práce lze nalézt aplikační balíček výsledného prototypu a snímky z jejího používání.FITcoin is a trivial cryptocurrency, which is developed by students of CTU FIT. It is a trivial form of Bitcoin which serves for study purposes to understand its requisites and technologies which form the basis of every cryptoccurency. The goal of this thesis is to describe how a mobile wallet works, how it obtains and verifies the transactions. Based on this analysis, design and implement a mobile wallet in the operating system Android and describe a communication protocol for cryptocurrency FITcoin. The prototype is documented and tested. The application package of the resulting prototype and screenshots of the usage can be found in the attachments. Klíčová slova: mobilní peněženka v OS Android,analýza kryptoměny Bitcoin,simple verification payment,blockchain,lightweight client,transakce v kryptoměnách,komunikační protokol v peněženkách,Bloomův filtr,fitcoin; mobile wallet in OS Android,general analysis of cryptocurrency Bitcoin,simple verification payment,blockchain,lightweight client,transactions in cryptocurrency,communication protocol of wallets,Bloom filter,fitcoin Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
FITCOIN: peněženka pro Android

FITcoin je kryptoměna, která je paralelně vyvíjena dalšími studenty FIT ČVUT. Jedná se o triviální verzi Bitcoinu, která slouží ke studijním účelům pochopit její náležitosti a technologie, které tvoří ...

Starý Jan; Trieu Quang Minh; Podloucký Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze