Počet nalezených dokumentů: 23117
Publikováno od do

Zlepšení železničního spojení Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou
Týfa Lukáš; Martin Marek; Štajner Filip
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením železničního spojení na regionální trati Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou. Současná poloha stanic a organizace provozu neposkytuje atraktivní ani systémovou jízdní dobu, což se projevuje v dlouhých pobytech při křižování, nepravidelném intervalu a špatné vazbě na přípoje. V prvních dvou kapitolách je analyzován význam trati v železniční síti, v rámci regionu a současný stav infrastruktury. Třetí kapitola představuje možná opatření pro zlepšení stavu, která jsou ve čtvrté kapitole aplikována. Zároveň je posuzován jejich přínos a opodstatněnost pro potřeby fungování konceptu. Poslední kapitola navrhuje dva nové koncepty provozu, které lze pomocí popsaných úprav zajistit.This bachelor’s thesis focuses on improvement of regional railway connection Kutná Hora hl.n. – Zruč and Sázavou. Stations’ locations and organization of operation does not offer attractive travel times and /or regular headways which leads to long waiting times at crossing loops, irregular timetable, and bad connections. First two chapters analyses significance of the line for railway network and whole region and describes condition of current infrastructure. Third chapter introduces actions to improve the line which are then used and considered in the next chapter. Last part suggests two versions of new timetable that can be applied with designed changes. Klíčová slova: železniční doprava; taktový provoz; integrální taktový grafikon; křižování; přípoje; regionální dráha; Kutná Hora; Zruč nad Sázavou; railway transport; clock-face scheduling; integrated schedule; passing loop; connections; branch line; Kutná Hora; Zruč nad Sázavou Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zlepšení železničního spojení Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou

Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením železničního spojení na regionální trati Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou. Současná poloha stanic a organizace provozu neposkytuje atraktivní ani ...

Týfa Lukáš; Martin Marek; Štajner Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení
Šleichrt Jan; Bohumil Hora; Krčmář Michal
2022 -
Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický problém implicitním algoritmem v programu ANSYS APDL a zároveň jako dynamický problém s rychlostí deformace odpovídající kvazi-statickému experimentu explicitním algoritmem v programu LS-DYNA. V práci jsou sestaveny dva modely struktury a výsledky simulací jsou porovnávány s daty ze skutečného experimentu.The work deals with an analysis of the response of 3D-reentrant honeycomb lattice subjected to quasi-static uni-axial loading using finite element method-based parametric simulations. The problem is defined and solved both as static using the implicit algorithm in Ansys APDL and as dynamic with a strain-rate equivalent to the strain-rate of the quasi-static experiment using the explicit algorithm in LS-DYNA. Two models of the structure are presented, and the results of the simulations are then compared with the results of the real experiments. Klíčová slova: metoda konečných prvků; kvazi-statický jednoosý tlak; implicitní a explicitní formulace; homogenní a porézní materiál; auxetická struktura; Finite Element Method; Quasi-Static Uni-Axial Compression; Implicit and Explicit Formulation; Homogeneous and Porous Solid; Auxetic Lattice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení

Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický ...

Šleichrt Jan; Bohumil Hora; Krčmář Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize
Pilmannová Terézia; Fanglin Wang; Topková Tereza
2022 -
Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V úvodu této práce se autor zabývá návrhem metodiky, na základě, které je možné stávající situaci analyzovat a následně navrhnout nové klíčové ukazatele výkonnosti. Dále, autor v rámci práce popisuje současný vývoj v evropském letectví a dopad krize na všechny zúčastněné strany, zejména na poskytovatele letových navigačních služeb. Poté autor představí současnou evropskou politiku pro hodnocení výkonnosti. Na základě analýzy stávajících výkonnostních indikátorů jsou dále stanoveny limitace současného hodnocení výkonnosti. Nakonec jsou na základě analýzy navrženy nové klíčové indikátory pro měření výkonnosti poskytovatelů služeb řízení letového provozu. Tato práce navrhuje 10 nových klíčových ukazatelů výkonnosti pokrývajících 4 klíčové oblasti výkonu a navrhuje způsob jejich vyhodnocování. V poslední kapitole autor diskutuje možnosti jejich aplikace v souvislosti se zavedením iniciativy Single European Sky 2+.The main purpose of this thesis is to propose new Key Performance Indicators (KPIs) based on the research of current European policies and the limitations of performance assessment. This thesis will first introduce the methodology that is a way how to propose new KPIs based on analysis. Then, it will describe the current development in European aviation and its impact on all stakeholders, especially Air Navigation Service Providers (ANSPs). After that, the current European policy and performance assessment will be described. Then it will enumerate the limitations of current performance assessment. Finally, new KPIs are proposed according to analysis. This thesis proposes 10 new KPIs covering 4 Key Performance Areas (KPAs) and describes how to evaluate them. Also, in the last chapter there will be a discussion on their application with regards to the introduction of the Single European Sky 2+ initiative. Klíčová slova: klíčový ukazatel výkonu; klíčová oblast výkonu; poskytovatel letových navigačních služeb; hodnocení výkonu; politika; Key Performance Indicator; Key Performance Area; Air Navigation Service Provider; performance assessment; policy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize

Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V ...

Pilmannová Terézia; Fanglin Wang; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Vyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zprávách
Pleninger Stanislav; Adam Pethö; Steiner Jakub
2022 -
Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které jsou následně použity k detekci rušení GNSS. Popisuje metody detekce rušení a celkově představí problematiku detekce rušení GNSS pomocí parametrů kvality polohové informace obsažených v ADS-B zprávách.This bachelor thesis introduces the topic of GNSS interference and ADS-B technology to the reader. It produces a statistic on position quality parameters NIC, NACp, SIL and SDA, which are then used to detect GNSS interference. It describes methods of interference detection and overall presents the topic of detection of GNSS interference by position quality parameters contained within ADS-B messages. Klíčová slova: GNSS; rušení GNSS; ADS-B; NIC; NACp; SIL; SDA; detekce rušení GNSS; GNSS; GNSS inteference; ADS-B; NIC; NACp; SIL; SDA; GNSS interference detection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zprávách

Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které ...

Pleninger Stanislav; Adam Pethö; Steiner Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR
Kraus Jakub; Sabina Vitová; Matějka Lukáš
2022 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou definovány základní informace o prostorech, heliportech a o využití PinS přiblížení. V další kapitole jsou popsány vybrané překážky a vytvořen návrh konceptu pro jejich odstranění. Následně je popsáno začlenění PinS přiblížení do současného fungování a navrhnuto, jak by mohlo fungovat do budoucna. Na závěr je zhodnocena bezpečnost z pohledu vybraných překážek, jejich odstranění a řešení jejich implementace.This bachelor thesis is focused on Pins issue (Point in Space). Aim of the thesis is to propose safe and possible method of the Pins approach for the heliports in the Czech Republic. Firstly, I state general information about airspace, heliports and a usage of PinS. Secondly, I mention some of the obstacles that could occur and I attempt to propose suggestions on how to eliminate them. I also describe how PinS approach is integrating into contemporary practice and how it could possibly function in the future. In the end, the safety of the PinS is reconsidered, regarding already proposed issues and their elimination and an overall implementation of Points in Space and Pins approach. Klíčová slova: PinS; HEMS; heliport; vrtulník; letecká záchranná služba; překážky; přiblížení; Pins; HEMS; helikopter; heliport; Air Medical Services; Obstacles; Approach Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR

Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou ...

Kraus Jakub; Sabina Vitová; Matějka Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury
Lališ Andrej; Jiaxing Wang; Matyáš Roman
2022 -
Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř kroků metody FRAM tato práce analyzuje pět nehod/incidentů vybraného typu letounu Piper PA44 a propojuje analýzu s letovými postupy. Práce ve svém závěru stanovuje, že pokud letový postup má přímý nebo nepřímý vliv na nehodu, lze variabilitu v nehodě utlumit úpravou a doplněním letového postupu.The objective of this bachelor thesis is to use the FRAM method for accident analysis and to link to flight procedures. The first chapter introduces the working principle of FRAM method and related literatures. Based on the four steps of the FRAM method, this paper analyzes the five accidents/incidents of the selected model Piper PA44 and links the analysis to the flight procedures. The thesis suggests when the flight procedure directly or indirectly affects the accident, the variability in the accident can be damped by modifying and supplementing the flight procedure. Klíčová slova: Metoda funkční rezonanční analýzy; funkční rezonance; letový postup; Piper PA-44; analýza nehod; Functional Resonance Analysis Method; functional resonance; flight procedure; Piper PA-44; accident analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury

Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř ...

Lališ Andrej; Jiaxing Wang; Matyáš Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Tvorba 3D reprezentace paralelní dráhy na letišti Praha v leteckém simulátoru
Stojić Slobodan; Adam Leng; Líkař Petr
2022 -
Predmetom tejto Bakalárskej práce je vytvoriť virtuálnu 3D reprezentáciu novej paralelnej dráhy na letisku Václava Havla Praha, na vybranej platforme leteckého simulátora. Objasňuje zdôvodnenie tvorby takéhoto modelu, historický vývoj dráhového systému, detailne popisuje proces modelácie a limitácie tohto modelu a navrhuje možné experimenty v leteckom simulátore. Táto reprezentácia je využiteľná pre štúdie bezpečnosti a optimalizácie nie len v kontexte projektu výstavby tejto dráhy ale aj po samotnom spustení prevádzky a to formou letovej simulácie v simulátore.The subject of this thesis is to create a virtual 3D representation of a new parallel runway at the Václav Havel airport in Prague, on a chosen platform of a flight simulator. This thesis describes the reasoning behind creating such a representation, historical development of runway infrastructure, describes in detail the creation of this model and its limitations, and it suggests possible experiments that can be carried out in a flight simulator. This representation can be used for safety studies in context with project and construction of this runway as well as optimalization after initiation into operation, in form of flight simulation in a simulator. Klíčová slova: 3D reprezentácia; model; letecký simulátor; projekt; limity; experimenty; paralelná dráha; 3D representation; model; flight simulator; project; limits; experiments; parallel runway Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Tvorba 3D reprezentace paralelní dráhy na letišti Praha v leteckém simulátoru

Predmetom tejto Bakalárskej práce je vytvoriť virtuálnu 3D reprezentáciu novej paralelnej dráhy na letisku Václava Havla Praha, na vybranej platforme leteckého simulátora. Objasňuje zdôvodnenie tvorby ...

Stojić Slobodan; Adam Leng; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Dopravní obsluha nových městských čtvrtí
Filip Josef; Přemysl Krejsa; Lauda Václav
2022 -
Předmětem této bakalářské práce je zmapovat, jakým způsobem se přistupuje k výstavbě a dopravní obsluze nových čtvrtí v Praze. Zároveň je tento přístup porovnán s přístupem ze zahraničí a z tohoto porovnání jsou vyvozeny konkrétní doporučení.The topic of the thesis is to describe the approach to the construction of the traffic infrastructure and traffic service of the new parts of Prague city. Thesis also compares Prague approach with the approach of different foreign cities and their policies on this matter. Klíčová slova: doprava; dopravní obslužnost; zdroje dopravy; cíle dopravy; Nový Zličín; Zličín; Rohan City; Karlín; Seestadt Aspern; Ørestad City; traffic; traffic service; sources of transport; destinations of transport; Nový Zličín; Zličín; Rohan City; Karlín; Seestadt Aspern; Ørestad City Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Dopravní obsluha nových městských čtvrtí

Předmětem této bakalářské práce je zmapovat, jakým způsobem se přistupuje k výstavbě a dopravní obsluze nových čtvrtí v Praze. Zároveň je tento přístup porovnán s přístupem ze zahraničí a z tohoto ...

Filip Josef; Přemysl Krejsa; Lauda Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Obchvat obcí Věž - Skála
Honc Tomáš; Tomáš Váňa; Lukeš Martin
2022 -
Předmět bakalářské práce “Obchvat obcí Věž – Skála” sestává z několika částí – z analýzy současné situace na průtahu obou po sobě následujících sídel, z analýzy současné projektové připravenosti obchvatu obcí Věž a Skála v souladu se Zásady územního rozvoje a s územními plány obou obcí, ze zpracování vlastního návrhu studie vedení obchvatu, z provedení odhadu finanční náročnosti projektu dle cenových normativů SFDI a z následného porovnání vlastní varianty obchvatu s nyní zpracovávanou “jižní” variantou obchvatu v projektu od ŘSD.The aim of the bachelor thesis “Věž – Skála Bypass” consists of several parts – an analysis of the current situation in the stretch of the both successive settlements, an analysis the current project readiness of the Věž – Skála bypass in accordance with the Principles of spatial development and plan of territory of both municipalities, an elaboration of the own project of the bypass conduction, an estimate of the financial expenses of the project according to SFDI price standards and then comparison of the own bypass opposite the currently processed “southern” variant of the bypass in the project by ŘSD. Klíčová slova: silnice I/34; obchvat; přeložka; komunikace; road I/34; bypass; relocation; communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Obchvat obcí Věž - Skála

Předmět bakalářské práce “Obchvat obcí Věž – Skála” sestává z několika částí – z analýzy současné situace na průtahu obou po sobě následujících sídel, z analýzy současné projektové připravenosti ...

Honc Tomáš; Tomáš Váňa; Lukeš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Integrace UAS do procesů údržby a obsluhy na letišti
Kraus Jakub; Ondřej Sejk; Pecho Pavol
2022 -
Tato práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních systémů (UAS) v provozu letiště. Zvoleny byly procesy údržby a obsluhy na letišti. První část je věnována bezpilotním systémům, vymezení pojmů a jejich druhům a dělení UAS. Ve druhé části je analyzováno aktuální povědomí o UAS na letištích a jsou analyzovány UAS na letištích v rámci různých možností využití. Dále se práce věnuje legislativním podmínkám pro UAS obecně a pro UAS na letištích. V hlavní časti jsou podrobněji popsány využití UAS při použití na LKPR a řízení pohybu UAS na letišti. V závěru práce je provedeno zhodnocení návrhů a stanovení nejvhodnějších způsobů využití UAS.This thesis addresses a possible use of Unmanned Aerial Systems (UAS) in airport operations. Maintenance and service processes at the airport were chosen. The first part is devoted to unmanned systems, definitions of terms and their types and the division of UAS. The second part analyzes the current awareness of UAS at airports and analyzes UAS at airports in various uses. Furthermore, the work deals with the legislative conditions for UAS in general and for UAS at airports. The main part describes in more detail the use of UAS when used for LKPR and UAS motion control at the airport. The work demonstrates the evaluation of proposals and the determination of the most appropriate ways to use UAS. Klíčová slova: Bezpilotní letadlo; Bezpilotní systém; Letiště Václava Havla Praha; Provoz letiště; UAV; UAS; Unmanned Aircraft; Unmanned Aircraft System; Václav Havel Airport Prague; Airport Operations; UAV; UAS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Integrace UAS do procesů údržby a obsluhy na letišti

Tato práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních systémů (UAS) v provozu letiště. Zvoleny byly procesy údržby a obsluhy na letišti. První část je věnována bezpilotním systémům, vymezení pojmů a ...

Kraus Jakub; Ondřej Sejk; Pecho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze