Počet nalezených dokumentů: 1585
Publikováno od do

Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu
Vlk Martin; Shashkova Elena; Wimmer Zdeněk
2019 - český
Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část této práce obsahuje úvod do současného postavení steroidních derivátů v diagnostice nádorových onemocnění. Dále jsou v teoretické části uvedeny některé způsoby přípravy biologicky aktivních konjugátů steroidních látek s polyaminy, aminokyselinami a bifunkčními chelatačními ligandy pro radionuklidy, jako je například 68Ga, 177Lu a 90Y. V experimentální části je popsána příprava nových konjugátů hemiesterů stigmasterolu s L, D-tryptofanem a DOTA aminem. Struktury připravených látek byly potvrzeny pomocí NMR, MS a IR spektroskopie. Experimentální část rovněž obsahuje výsledky značení konjugátu hemiglutarátu stigmasterolu s DOTA aminem 68Ga.This diploma project deals with synthesis of steroid derivatives which could be used as ligands for labelling with diagnostic radionuclides such as 68Ga. Theoretical part of the project briefly covers the current state of radionuclide diagnostics regarding steroid compounds and contains a short overview of synthetic approaches to steroid compounds that could be potentially useful for nuclear medicine. Emphasis is put on synthetic pathways leading to conjugates of steroid compounds with polyamines, aminoacids, and macrocyclic ligands which are chelating agents for some radionuclides such as 68Ga, 177Lu or 90Y. Experimental part of this project describes the synthesis of conjugates of stigmasterol hemiesters with L, D-tryptophan and DOTA amine. Structures of prepared compounds were ascertained by means of NMR, MS and IR spectroscopy. Experimental part also contains preliminary results of 68Ga-labelling of newly prepared conjugate of stigmasterol glutarate with DOTA amine. Klíčová slova: steroidy,stigmasterol,hemiestery,L,D-tryptofan,DOTA,PET,68Ga; steroids,stigmasterol,hemiesters,L,D-tryptophan,DOTA,PET,68Ga Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část ...

Vlk Martin; Shashkova Elena; Wimmer Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS
Němec Mojmír; Prášek Tomáš; Ješkovský Miroslav
2019 - český
Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné činnosti a jejích dopadů na ţivotní prostředí. Analýza stopových koncentrací 236U v přírodních vzorcích však vyţaduje pouţití vysoce citlivé analytické metody, přičemţ kladené poţadavky jako jedna z mála splňuje urychlovačová hmotnostní spektrometrie (AMS). V rámci AMS stanovení 236U jsou standardně vyuţívány oxidické terčové matrice, současné poznatky v oblasti však poukazují na potenciál fluoridových terčových sloučenin. Jejich výhodami jsou zejména vyšší dosahované hodnoty iontových proudů a významné omezení mnoţství isobarických interferencí, způsobené náhradou tří stabilních isotopů kyslíku v matrici monoisotopním fluorem. Pouţitím fluoridů namísto oxidických matric by tak mohlo být dosaţeno významného zlepšení detekčních limitů. Dosavadní publikace v této oblasti byly zaměřeny převáţně na fluorid uraničitý, vykazující slibné chování v iontovém zdroji AMS. Doposud však nebyla zcela vyřešena návaznost uvedených postupů na předcházející kroky zpracování přírodních vzorků, nezbytné jsou rovněţ modifikace spojené s přechodem od vaţitelných mnoţství uranu ke stopovým. Tato práce poskytuje přehled současného stavu problematiky, týkající se stanovení 236U metodou AMS a souvisejících terčových matric. Její součástí je rovněţ návrh postupu přípravy fluoridové matrice, lépe splňující podmínky pro stanovení 236U v přírodních vzorcích. Vhodnost návrhu je demonstrována analýzou sady připravených terčových vzorků, jeţ byla provedena na pracovišti VERA, University of Vienna.Radionuclide 236U is an alpha emmiter with half life 2.342 · 107 years. It originates mostly from neutron capture on nucleus 235U as described by reaction 235U(n, γ)236U, which makes it an ideal tracer for monitoring human nuclear activities, aimed mostly on nuclear safeguards. As concentrations of this radionuclide in environmental samples are usually at trace levels, highly sensitive mass spectrometric methods are required for related analyses. Among them, Accelerator Mass Spectrometry (AMS) is the most suitable option, as it enables reaching the best detection limits due to a high suppression of isobaric interferences. Current techniques of 236U measurement with AMS are based predominately on oxidic target matrices. In recent years, however, fluoride matrices have been studied as a promising alternative, providing higher ion currents and significantly reducing occuring isobaric interferences by replacing oxygen, which consists of three stable isotopes, with monoisotopic fluorine. Application of fluoride matrices in the AMS analyses could therefore lead to better detection limits. In this respect, particularly uranium tetrafluoride has been reported to show overall promising performance in caesium ion source of AMS. Despite evident advantages of the compound, continuity of the preparation procedure with preceding natural sample treatment steps has not yet been fully solved. In addition, the preparation methods published so far were based on weighable amounts of uranium while its concentrations in environmental media are primarily at trace levels which demands the procedures to be further modified. This thesis summarizes the current state of research related to 236U determination with AMS and related target matrices. It also provides a proposal of target matrix preparation procedure, more suitable for determination of 236U in natural samples. Applicability of the procedure is demonstrated on series of target samples, which were analysed at VERA laboratory, University of Vienna. Klíčová slova: 236U,AMS,fluoridová matrice; 236U,AMS,fluoride matrix Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS

Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné ...

Němec Mojmír; Prášek Tomáš; Ješkovský Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Značení PSMA pomocí galia-68
Seifert Daniel; Urbanová Kamila; Kozempel Ján
2019 - český
Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů byla provedena zkouška vybraných kartuší pro zachycení 68Ga ze dvou různých typů 68Ge/68Ga radionuklidových generátorů. 68Ga bylo z kartuší eluováno 0,1M NaHCO3. Experimenty prokázaly, že nová metoda značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3 je úspěšná a reprodukovatelná. Výhodou nové metody značení PSMA-11 pomocí 68Ga je, že není třeba vzorek zahřívat či jinak upravovat a ke komplexaci 68Ga chelátorem HBED-CC dojde cca do 1 minuty od přidání PSMA-11 k eluátu 68Ga v 0,1M NaHCO3. V rámci práce byl návrh automatizovaného systému pro značení PSMA-11pomocí 68Ga.The aim of the diploma thesis was to test a new method of labelling PSMA-11 with 68Ga in 0.1M NaHCO3. System intended for labelling is designed to make the process simple, fast and reproducible. In the first part of the experiments a test of selected cartridges for capturing 68Ga from two different types of 68Ge/68Ga radionuclide generators was performed. 68Ga was eluted with 0.1M NaHCO3 from the cartridge. Experiments have demonstrated that the new method of labelling PSMA-11 with 68Ga in 0.1M NaHCO3 is successful and reproducible. The advantage of a new method of labelling PSMA-11 with 68Ga are these reasons: it is unnecessary to heat or otherwise modify the sample, and the complexation of 68Ga with the HBED-CC chelator occurs within 1 minute after the addition of PSMA-11 to the 68Ga-eluate in 0.1M NaHCO3. Part of the thesis was the design of an automated system for labelling PSMA-11 with 68Ga. Klíčová slova: 68Ga,značení,PSMA,PSMA-11,NaHCO3; 68Ga,labeling,PSMA,PSMA-11,NaHCO3 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Značení PSMA pomocí galia-68

Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů ...

Seifert Daniel; Urbanová Kamila; Kozempel Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy
Rataj Jan; Sladký Vítek; Klupák Vít
2019 - český
Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza využívající instrumentace dostupné na Katedře jaderných reaktorů. Práce si nestanovuje za cíl rozhodnout o neurotoxicitě hliníku, avšak předkládá k zamyšlení řadu důkazů o jeho přítomnosti při neurodegeneračních onemocněních, jako může být Alzheimerova choroba. Především je v práci uvedena databáze potravin běžně dostupných v České republice obsahující (resp. neobsahující) hliník, který se ingescí dostává do lidského organismu.This Diploma Thesis is focused on determination of Aluminum contentin food samples respecting Czech food acording to its consumption. The Neutron Activation Analysis with instrumentation avaiable at Departement of Nuclear Reactors was used to determine the Aluminum content in each food sample. The Thesis does not try to decide whether the Aluminum is neurotoxic or not, but the goal is to show several proves of Aluminum presence during neurodegenerative disease, like Alzheimer’s Disease. Especially, there is presented a database of casual Czech food samples which contain more or less Aluminum that is being ingested by humans. Klíčová slova: Hliník,Neutronová aktivační analýza,Potraviny; Aluminum,Neutron Activation Analysis,Food Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy

Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza ...

Rataj Jan; Sladký Vítek; Klupák Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor
Huml Ondřej; Vobr Filip; Koleška Michal
2019 - český
Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu experimentálních zařízení a reaktorové instrumentace. Jsou zde obsazeny souhrnné údaje o vlastnostech, konstrukčním uspořádání a způsobech využívání gama-kompenzovaných ionizačních komor. Pro dosažení jejich přesné proudové odezvy byla proveda kalibrace analyzátorů malých proudů TEMA LCM310, které jsou využívány pro měření proudové odezvy z gama-kompenzovaných ionizačních komor. Hlavním předmětem práce je analyzování možností nastavení kompenzačního napětí pomocí dvou přístupů. První z nich je zaměřen na použití kadmiového pokrytí, pomocí kterého je možné odstínit neutronové pole a provést tak vyhodnocení kompenzačního faktoru. V druhé metodě je využíváno zavádění záporné reaktivity do aktivní zóny reaktoru pomocí shazování absorpční tyče. Z časového průběhu reaktivity je pak možné pomocí reaktimetru posoudit optimální nastavení komor.This thesis focuses on neutron field measurements of training reactor VR-1 using gama-compensated ionizing chambers LND-50332 and KNK-56. The theoretical introduction aims to describe experimental devices and reactor instrumentations. It also contains detailed information about properties, constructional layout and the means of using gama-compensated ionizing chambers. To achieve their accurate current response, calibration of the low current monitor TEMA LCM310 used while measuring current response of gama-compensated ionizing chambers has been made. The main focus of this thesis is put on analysing all the possible settings of compensation voltage and that, from two different points of view. First of which deals with using cadmium coverage as a way of shielding neutron field and results in evaluation of compensazion factor. The other one shows the usage of implementing negative reactivity within the reactor’s active zone by lowering the regulating rod. Observing time course for reactivity using reactimeter gives us the ability to find out an ideal settings of chambers. Klíčová slova: detekce neutronů,detekční systém,gama-kompenzovaná ionizační komora,kadmiové pokrytí,kalibrační křivka,KNK-56,kompenzační napětí,LND-50332,neutronová instrumentace,regulační tyč,spektrum neutronů,školní reaktor VR-1; Neutron Detection,Detection system,Gama-Compensated Ionisation Chamber,Cadmium Coating,Calibration Curve,KNK-56,Compensation Voltage,LND.50332,Neutron Instrumentation,Control Rod,Neutron Spectrum,Training Reactor VR-1 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor

Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu ...

Huml Ondřej; Vobr Filip; Koleška Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM
Svoboda Vojtěch; Leitl Bořek; Weinzettl Vladimír
2019 - český
Tato práce je věnována zavádání nové diagnostiky - detekce záření pomocí AXUV detektorů do systému tokamaku GOLEM. Pro dva nové detektory AXUV20ELG byly vyrobeny transimpedanční zesilovače, detektory následně prostorově kalibrovány a osazeny na tokamak GOLEM na malém bočním a horním portu v jihovýchodní toroidální pozici. Signály byly zesíleny, digitalizovány sběrným systémem Papouch a uloženy do databáze. Výstup signálu detektorů byl zpracován tomografickou metodou využívající Tichonovovy regularizace s minimalizací Fisherovy informace převzaté ze systému tokamaku COMPASS a upravené pro parametry tokamaku GOLEM.The thesis is dedicated to the integration of a new diagnostics of plasma radiation detection using AXUV detectors to the tokamak GOLEM diagnostic system. For two new AXUV20ELG detectors, transimpedance amplifiers were constructed, the detectors calibrated and mounted on the tokamak GOLEM, the first on a small lateral equatorial port and the second upper TOP port, both on south-east toroidal position. Amplified signals were digitized by an acquisition system and saved to the GOLEM database. The tomographic method with Tikhonov regularization using minimization of a Fisher information from the tokamak COMPASS was adjusted for tokamak GOLEM parameters and used for a data processing. Klíčová slova: AXUV,GOLEM,tomografie,vyzařování plazmatu; AXUV,GOLEM,tomography,plasma radiation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM

Tato práce je věnována zavádání nové diagnostiky - detekce záření pomocí AXUV detektorů do systému tokamaku GOLEM. Pro dva nové detektory AXUV20ELG byly vyrobeny transimpedanční zesilovače, detektory ...

Svoboda Vojtěch; Leitl Bořek; Weinzettl Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rohanské nábřeží
Kaplan Ivan; Frančeová Nikol; Valouch Klement
2018 - český
Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, z nichž vychází následná studie. Diplomní projekt je zaměřen detailněji na jeho vybranou část. Jedná se o soubor staveb a veřejných prostranství v pokračující ose ulice K Olympiku a jí protínající pěší koridor, tedy hlavní pěší trasu ve směru od metra linky B Invalidovna směrem do řešeného území. Návrh ukazuje jednu z možností řešení zástavby území ve vazbě na řeku Vltavu s důrazem na prostupnost území a vytvoření soustavy veřejných prostor s orientací na řeku. Součástí výsledného návrhu je výběr městského mobiliáře, osvětlení, povrchů a skladby druhové zeleně.The aim of the diploma thesis is architectural-urban study of the Rohan embankment in the cadastral area of Karlin in Prague. The pre-diploma project was mainly focused on surveys, research and analysis of this wast location which led to a follow-up study. The diploma thesis is focused on chosen part of location in closer detail. This is set of buildings and public spaces in the continuing axis of K Olympiku street and its intersecting pedestrian corridor - the main pedestrian route in the direction from the Invalidovna B line station to the area of the study. The proposal shows one of the possible solutions of the built-up area in relation to the Vltava river, with an emphasis on the permeability of the territory and creation of a system of public areas with a river orientation. Part of the resulting proposal is the selection of street furniture, lighting, surfaces and generic green. Klíčová slova: Praha,Karlín,řeka Vltava,Rohanské nábřeží,Rohanský ostrov,urbanismus,urbanistická studie,veřejný prostor,parter,náměstí; Prague,Karlin,Vltava river,Rohan embankment,Rohan isle,urbanism,urban study,public space,parter,square Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Rohanské nábřeží

Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy ...

Kaplan Ivan; Frančeová Nikol; Valouch Klement
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě
Pravda Ivan; Krbec Tomáš; Kozák Miloš
2018 - český
Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých Diameter zpráv simulující rozhraní 3GPP Gx a Rx dle Release 10 sítě IMS. Takto navržené scénáře na zvolené platformě dále zrealizujte.Diameter interface simulation on an open-source platform in an IMS network.Familiarize with capabilities of open-source platforms and APIs applicable to mobile network industry. Create a simulation model including documentation of 3GPP Gx and Rx interface. Klíčová slova: Diameter,Gx rozhraní,Rx rozhraní,PCRF; Diameter,Gx interface,Rx interface,PCRF Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě

Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých ...

Pravda Ivan; Krbec Tomáš; Kozák Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR
Troller Pavel; Kolář Petr; Císař Petr
2018 - český
Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému vybavení použitého mikropočítače Raspberry a připojením komponent (LCD a klávesnice) přes jeho GPIO sběrnici. Následně naprogramuji a v této práci popíšu jeho uživatelské rozhraní.The aim of this work is to design and construct a prototype of a device independently able to perform the function of a converter or radio access point (hotspot) in D-STAR radio amateur service. It should be controlled with a small keyboard and display. I will describe the function of D-Star system in first part. Then I will describe the connection with GPIO of raspberry computer and creating of user interface of this device. Klíčová slova: D-Star,Converter,Radio,Transmitter,Hotspot,Python,GPIO,LCD,klávesnice; D-Star,Converter,Radio,Transmitter,Hotspot,Python,GPIO,LCD,Keyboard Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR

Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému ...

Troller Pavel; Kolář Petr; Císař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využiti LNG v nákladní silniční dopravě
Říha Zdeněk; Lisniak Svetlana; Machala Zdeněk
2018 - český
Diplomová práce se zabývá problematikou a podmínkami použití zkapalněného zemního plynu k pohonu silničních nákladních aut, jako alternativní motorové plynné palivo. Na základě vhodně zvolených tras v rámci hodnocení motoru při použití LNG a motoru spalujícího naftu jsem přednesla čtyři vybrané způsoby.The diploma thesis deals with problematics and conditions of use of liquefied natural gas to propel freight trucks, as an alternative motor gas fuel. Comparing four selected ways through selected routes within the LNG engine and diesel engine rating. Klíčová slova: zkapalněny zemní plyn,alternativní palivo,LNG; Liquefied natural gas,alternative fuel,LNG Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Využiti LNG v nákladní silniční dopravě

Diplomová práce se zabývá problematikou a podmínkami použití zkapalněného zemního plynu k pohonu silničních nákladních aut, jako alternativní motorové plynné palivo. Na základě vhodně zvolených tras v ...

Říha Zdeněk; Lisniak Svetlana; Machala Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze