Počet nalezených dokumentů: 52
Publikováno od do

Smíchov Jih
Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
2018 - slovenský
Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým vyústením Ul. strakonickej z tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architektonickú štúdiu obytného bloku a riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, dopravy a zelene. Tento projekt vychádza z predpokladu, že hlavná komunikácia Strakonická bude z časti schovaná v tuneli, čím sa danom úseku sprístupní nábrežie. Dochádza k zastavaniu predovšetkým obytnými budovami vo veľmi dobre dopravne obslúženej lokalite pražského smíchova. Hlavnými osami sú priehľady na Vyšehrad a letohrádok, pričom návrh rešpektuje typológiu blokovej zástavby územia. Dôraz je kladený na množstvo rôznorodých verejných priestranstiev a ich pešie prepojenie lokalitou.The content of the thesis is the urban study of Smíchov area in Prague, namely the area of the riverbank below Smíchov train station to the distillery. The aim of the diploma thesis is a more detailed solution of the mentioned area between the new outbreak Strakonicka street from the tunnel and the moles. The work includes a parter solution, an architectural study of a residential block and the solution of specific assignments in the area of technical infrastructure, transport and green. This project is based on the assumption that the main Strakonicka street will be partly hidden in the tunnel, allowing the part of riverbank be accessible. Buildings are being built mainly in residential areas in a very well-served locality of Smichov. The main axes are the views of Vysehrad and Summer Palace, while the design respects the typology of the block building of the area. Emphasis is placed on a wide variety of public spaces and their peer-to-peer connection. Klíčová slova: Smíchov,priehľady,námestia,parter; Smichov,axes,plaza,public space Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Smíchov Jih

Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie ...

Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh měniče pro hlavní pohon formule student
Hlinovský Vít; Koman Martin; Zezula Pavel
2018 - slovenský
Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému pohonu. Model je upravený pre napätie 600V. Na základe simulácie je navrhnutý nový menič na napätie 600V s použitým moderných spínacích prvkov typu Semikron - SEMITOP E1/E2.This diploma thesis starts with description of current used inverter of main drive Formula Student Electric. Then is created model of drive in simulation environment Matlab Simulink, Model is modified for voltage 600V. Based on this simulation is designed new inverter for voltage 600V with use modern power modules Semikron - SEMITOP E1/E2. Klíčová slova: menič,IGBT,Formula Student Electric,budič,synchrónny motor s permanentnými magnetmi; inverter,IGBT,Formula Student Electric,driver,permanent magnet synchronous motor Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Návrh měniče pro hlavní pohon formule student

Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému ...

Hlinovský Vít; Koman Martin; Zezula Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr
Jílek Karel; Pisarčík Ondrej; Thinová Lenka
2018 - slovenský
Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama spektrometria s využitím 5"x5" NaI(Tl) detektora. Výsledky jednorazových odberov boli porovnané s kontinuálnym monitorom REP. Dôležitým parametrom pre vyhodnotenie objemových aktivít je znalosť účinnosti filtra a vplyvu samoabsorpcie na celkovej detekčnej účinnosti systému. K lepšiemu pochopeniu vlastností membránových filtrov prispeli uskutočnené experimenty. Posledná časť práce sa venovala optimalizácii merania s využitím scintilačného NaI(Tl) detektora.The radon and thoron progeny concentrations in the air are determined using the one grab sampling method from the filter. Semiconductor alpha spectrometry and scintillation gamma spectrometry using a 5"x5" NaI(Tl) detector were used for the measurement of the activity on the filter. The measurement results were compared with values obtained with the continuous REP monitor. The filter efficiency and the effect of self-absorption on the overall detection efficiency of the system are important parameters for the evaluation of radon and thoron concentrations. Experiments have been carried out which have contributed to a better understanding of the properties of membrane filters. The last part of the thesis deals with the optimalization of the measurement using the scintillation detector NaI(Tl). Klíčová slova: aerosól,dcérske produkty radónu a torónu,filtračná metóda,membránové filtre,Monte Carlo; aerosol,radon and thoron progeny,grab sampling method,membrane filters,Monte Carlo Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr

Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria ...

Jílek Karel; Pisarčík Ondrej; Thinová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém pro organizaci INEX Slovakia
Scholtzová Jiřina; Sakala Filip; Halaška Ivan
2018 - slovenský
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie informačného systému pre neziskovú organizáciu INEX Slovakia, ktorá sa zaoberá dobrovoľníckymi a vzdelávacími aktivitami na Slovensku a v zahraničí v spolupráci s partnerskými organizáciami. Po dôkladnom mapovaní procesov týkajúcich sa agendy zamestnancov (a tiež ich požiadaviek) bol navrhnutý a implementovaný IS vo frameworku Ruby on Rails s databázou MySQL. Výsledný IS bol ďalej testovaný automaticky a s užívateľmi. Ďalej bol nasadený pomocou nástroja Phusion Passenger v cloudovom riešení Microsoft Azure. Vytvorený IS v budúcnosti ušetrí zamestnancom veľké množstvo práce, ktorú dnes vykonávajú manuálne.The aim of this master thesis is to create an information system for the non-profit, non-governmental organization (NGO) INEX Slovakia. The scope of activities of the NGO includes volunteering and educational activities in Slovakia and abroad in cooperation with partner organizations. Following a thourough mapping of the processes relating to the work of the employees of INEX Slovakia (as well as their requirements), an IS has been designed and implemented within the Ruby on Rails framework using a MySQL database. The implemented IS was subsequently tested by automatic unit tests, as well as the users themselves. The IS was then deployed to a cloud server solution Microsoft Azure using the Phusion Passenger tool. The information system will optimize the work of INEX Slovakia employees in the future by simplifying many tasks that are being done manually or by hand as of today. Klíčová slova: informačný systém,nezisková organizácia,analýza procesov,Ruby on Rails,webová aplikácia; information system,voluntary organization,process analysis,Ruby on Rails,web application Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Informační systém pro organizaci INEX Slovakia

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie informačného systému pre neziskovú organizáciu INEX Slovakia, ktorá sa zaoberá dobrovoľníckymi a vzdelávacími aktivitami na Slovensku a v zahraničí v ...

Scholtzová Jiřina; Sakala Filip; Halaška Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém pro podporu provozu jídelny
Macejko Peter; Kello Tomáš; Hülle Robert
2018 - slovenský
Práca rieši informačný systém vo veľkokapacitných jedálňach. Obsahujúci databázový, aplikačný server, aplikáciu na správu systému a tri druhy terminálov: informačný, objednávací a výdajný. Na termináli si klient môže zobraziť svoje objednávky, vytvoriť nové alebo prevziať si jedlo na základe jeho funkcie. Databáza obsahuje zoznam užívateľov, ich objednávky, bezkontaktné karty a jedálny lístok na každý deň. Terminál označuje autonómne zariadenie vybavené dotykovým displejom a čítačkou kariet. Je vytvorený univerzálne a môže ponúknuť ktorúkoľvek dostupnú funkciu. Tá je pre každý terminál nastavená v databáze. Prínosom tejto práce je zameraný na zníženie nákladov a zjednodušenie výdaju jedál.Program implementing information system for school or company canteen. Include database, application server, application for system management and three types of terminals: information, ordering and serving. With this system user can show his orders, create new or get his orders. Database contain list of users with their orders, cards, menu for every day and meals, which are possible to cook in canteen. Terminal means autonomous device with touch display and card reader. It can act as any device depending on configuration in database. System is focused to be used in high school and companies with own canteen for employers to reduce cost and simplify meal serving. Klíčová slova: jedáleň,výdaj jedál,objednávanie,MySQL,Raspberry Pi,bezkontaktná karta; canteen,meal serving,ordering,MySQL,Raspberry Pi,proxy card Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Informační systém pro podporu provozu jídelny

Práca rieši informačný systém vo veľkokapacitných jedálňach. Obsahujúci databázový, aplikačný server, aplikáciu na správu systému a tri druhy terminálov: informačný, objednávací a výdajný. Na ...

Macejko Peter; Kello Tomáš; Hülle Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH"
Hájek Petr; Slováková Nikoleta; MItášová Monika
2018 - slovenský
?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ZASTÁVKU A EXPERIMENTÁLNE PRIESTORY PRE MLADÉ UMENIE. SÚ NAVRHNUTÉ TAK, ABY ČO V NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE SLÚŽILI SVOJEJ FUNKCII A BOLI NA POHĽAD ROZOZNATELNÉ. KOMUNIKUJÚ NIE LEN S VIADUKTOM ALE AJ S MESTOM A OBSADZUJÚ ZANEDBANÉ PARCELY V JEHO OKOLÍ. MESTO VIADUKTU JE ZAMÝŠĽANÉ AKO MIESTO PRE SLOBODNÉ STRETÁVANIE, ZDIEĽANIE ZÁŽITKOV A SEBERALIZÁCIU.?THE CITY ON THE RAILWAY? IN THE DIPLOMA THESIS I DEAL WITH THE PLACEMENT OF CULTURAL PAVILIONS IN THE NEIGHBORHOOD , ON OR UNDER THE VIADUCT. THERE ARE TWO TYPES OF PAVILION STRUCTURS : POINT OR LINE STRUCTURES. THEY BRING TO THE PLACE A NEW PUBLIC TRANSPORT VIA ŠTVANICA, A NEW TRAIN STOP AND EXPERIMENTAL SPACES FOR YOUNG ART. MOST OF THEM ARE DESIGNED TO FUNCTION AS MUCH AS POSSIBLE AND TO BE RECOGNIZABLE. BUILDING ARE TRYING TO COMUNICATE NOT ONLY WITH THE VIADUCT BUT ALSO WITH THE CITY AND OCCUPY NEGLECTED PLOTS IN THE SURROUNDINGS. THE CITY OF VIADUCT IS INTENDED AS A PLACE FOR FREE ENCOUNTER, EXPERIENCE SHARING AND SEBERALIZATION. Klíčová slova: negrelliho viadukt,mesto na kolaji,kulturne pavilony,umelecke mesto,diagram; negrelli ciaduct,city on the railway,cultural pavilions,art city,diagram Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH"

?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE ...

Hájek Petr; Slováková Nikoleta; MItášová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2
Štefánik Milan; Káčer Roman; Vrzalová Jitka
2018 - slovenský
Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja d(20)+Be riadeného cyklotrónom U-120M na ÚJF AV ČR. Interakciami zväzku deuterónov s energiou E d = 20 MeV na hrubom berýliovom terčíku vzniklo spojité neutrónové spektrum s energiou neutrónov do 25 MeV. Spektrum bolo získané dekonvolúciou reakčných rýchlostí prahových a aktivačných reakcií z 9 rôznych aktivačných detektorov pomocou programu SAND-II. Výsledky experimentu sú porovnané s publikovanými výsledkami iných autorov. Spektrum je využiteľné pre integrálne validácie účinných prierezov, testovanie radiačnej odolnosti elektroniky a iných materiálov, prípadne neutrónovú aktivačnú analýzu.This thesis deals with activation measurements in the fields of high-energy accelerator driven neutron sources. The thesis processes results of irradiation experiment in the field of d(20)+Be source driven by cyclotron U-120M based in NPI CAS. Through the interactions of the 25 MeV deuteron beam on thick beryllium target, a continuous neutron spectrum with energy up to 25 MeV was created. The result is the neutron spectrum unfolded from measured reaction rates from 9 different activation detectors using software SAND-II. The results of the experiment are compared with the results published by other authors. Spectrum can be used to integral validation of neutron cross sections, testing of radiation resistance of electronics and other materials of neutron activation analysis. Klíčová slova: aktivačné merania,reakčná rýchlosť,prahové reakcie,neutrónovýgenerátor,rekonštrukcia neutrónového poľa; activation measurements,reaction rate,threshold reactionsneutron generator,neutron spectra unfolding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2

Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja ...

Štefánik Milan; Káčer Roman; Vrzalová Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů
Bárta Jan; Kuzár Maroš; Cabalka Martin
2018 - slovenský
Táto diplomová práca rieši fotochemickú prípravu nanopráškových multikomponentných granátov a ich obaľovanie vybranými materiálmi. Ožarovaním vodného roztoku UV žiarením a následnou kalcináciou bol pripravený granát Gd3Ga2,5Al2,5O12 dopovaný Ce3+ a bola vykonaná optimalizácia veľkosti častíc, ako aj postup obaľovania tohto granátu zlatom, granátom Lu3Al5O12 či vrstvou SiO2. Pripravené materiály boli charakterizované metódou XRD, RL a TEM. Analýza metódou XRD potvrdila vysokú čistotu fáz v materiáloch. Hrubá vrstva zlata a SiO2 spôsobila výrazné zhášanie luminiscencie, zatiaľ čo vrstva Lu3Al5O12 výrazne zmenila rádioluminiscenčné spektrum materiálu, a teda došlo k difúzii katiónov Gd3+ apravdepodobne i Lu3+ medzi fázami. Na snímkach získaných metódou TEM bolo možné pozorovať nerovnomerné a niekedy neúspešné obalenie granátu požadovanými vrstvami. Je však zrejmé, že obaľovanie granátov môže viesť k novým materiálom so zaujímavými luminiscenčnými či inými vlastnosťami.This Master's thesis deals with photochemical preparation of nanopowder multicomponent garnets and coating them with selected materials. Ce3+ doped Gd3Ga2.5Al2.5O12 was prepared using irradiation of aqueous solution by UV light and subsequent calcination with the intention to yield small particle size. Particles of this garnet were also coated with a gold, Lu3Al5O12 and SiO2 layer. All prepared materials were studied by XRD, RL and TEM. XRD characterization confirmed high purity of prepared materials, but TEM images showed uneven coverage of garnet particles by coating materials. Gold and SiO2 coating resulted in severe luminescence quenching, while Lu3Al5O12 layer greatly altered the luminescence spectrum, suggesting interphase diffusion of Gd3+ and possibly also Lu3+cations. Nevertheless, garnet coating can lead to new materials with interesting luminescence or other properties. Klíčová slova: granát,fotochémia,luminiscencia,GGAG:Ce,keramika; multicomponent garnet,core-shell,GGAG:Ce,LuAG,gold,SiO2,luminiscence,ceramic scintillator Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů

Táto diplomová práca rieši fotochemickú prípravu nanopráškových multikomponentných granátov a ich obaľovanie vybranými materiálmi. Ožarovaním vodného roztoku UV žiarením a následnou kalcináciou bol ...

Bárta Jan; Kuzár Maroš; Cabalka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ustředňování přes události a seřazení událostí podle tvaru očima femtoskopie
Tomášik Boris; Cimerman Jakub; Šumbera Michal
2018 - slovenský
Už niekoľko desiatok rokov skúmajú vedci vo svetových laboratóriach zrážky atómových jadier pri vysokých energiách. Jedným z ich cieľov je skúmanie kvarkovo-gluónovej plazmy, ktorá pri týchto zrážkach vzniká. Po zrážke sa plazma postupne mení na plyn hadrónov nazývaný horúca hmota. Táto horúca hmota však nie je homogénna a expanduje nerovnomerne kvôli nehomogenitám v počiatočnom rozdelení hustoty energie. To má za následok merateľnú anizotropiu produkcie hadrónov. Okrem samotného spektra anizotropia ovplyvňuje aj dvojčasticové korelácie v relatívnej hybnosti. V prvej časti tejto práce sa zaoberáme tým, ako priemerovanie cez veľké množstvo udalostí ovplyvňuje tvar pozorovanej korelačnej funkcie.V druhej časti sme sa zamerali na korelačné polomery simulovaných udalostí. Udalosti sme zoradili podľa ich podobnosti a skúmali sme azimutálnu závislosť korelačných polomerov v malých triedach udalostí, ktoré sa navzájom líšia tvarom. Táto metóda je opísaná a ukázaná na udalostiach simulovaných niekoľkými generátormi udalostí.Scientists in world laboratories investigate high energy collisions of atomic nuclei for several decades. One of their objectives is the research of quark-gluon plasma, which is created in these collisions. After collision, plasma changes into a gas of hadrons. The hot drop of matter is customarily called fireball. This fireball isn't homogeneous and expands anisotropically due to inhomogeneities of the initial energy density distribution. This leads to measurable anisotropy of produced hadrons. Anisotropies also affect the two-particle correlations in relative momentum. In the first part of this work we investigate how averaging over a large number of events influences the shape of the observed correlation function. In the second part we focus on correlation radii of simulated events. We sort events according to their similarity and investigate the azimuthal dependence of the correlation radii within events classes which differ in shape. The method is explained and demonstrated on events simulated with various event generators. Klíčová slova: kvark-gluónová plazma,Blast-wave model,korelačná femtoskopia,ustredňovanie udalostí,triedenie udalostí podľa tvaru; Quark-gluon plasma,Blast-wave model,correlation femtoscopy,events averaging,event shape sorting Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Ustředňování přes události a seřazení událostí podle tvaru očima femtoskopie

Už niekoľko desiatok rokov skúmajú vedci vo svetových laboratóriach zrážky atómových jadier pri vysokých energiách. Jedným z ich cieľov je skúmanie kvarkovo-gluónovej plazmy, ktorá pri týchto zrážkach ...

Tomášik Boris; Cimerman Jakub; Šumbera Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika
Vlk Martin; Sakmár Michal; Čepa Adam
2018 - slovenský
Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie nádorových ochorení Pre viacfázové teranostiká platí, že pripravené nanočastice, sú označené za pomocí už značeného komplexu v in vivo podmienkach. V práci bolo pripravených viacero druhov kompozitných nosičov na báze HApu a TiO2 s fosfonátmi, ktoré boli označené terapeutickým rádionuklidom 223Ra, používaným pri cielenej alfa terapii alebo diagnostickými rádionuklidmi 68Ga a 99mTc. U kompozitov značených 223Ra boli testované in vitro stability v prostrediach fyziologického roztoku, krvného séra, krvnej plazmy, a 5% roztoku albumínu. Časť experimentov je tiež zameraná na syntézu dvoch fosfónových kyselín a to (3-amino-1-hydroxypropyliden) bisfosfónovú kyselinu a (2-amino-1-hydroxyethylidén) bisfosfónovú kyselinu, ktoré boli následné zrážané s nanočasticami hydroxyapatitu a pripravené kompozitné zlúčeniny boli povrchovo značené s 99mTc s výťažkom nad 95%. Ďalej boli pripravené kompozitné zlúčeniny HAp s fosfónovými kyselinami, u ktorých bola stanovovaná veľkosť vzniknutých častíc a ich následná elektrostatická stabilizácia pomocou 1% roztoku HCl alebo 1% roztoku NH4OH. Na záver boli vykonané in vivo a in vitro experimenty s kompozitom N-(fosfónometyl)iminodioctová kyselina-HAp označeným 223Ra, u ktorého bola pozorovaná najmenšia veľkosť častíc a najväčšia stabilita vo vodnom roztoku.This thesis is focused on the study and preparation of composite carriers useable as multiphasic theranostics that would ease diagnostic procedure and subsequent therapy of cancer diseases. Prepared nanoparticles are labelled using already labelled complex under in vivo conditions. In this thesis, several kinds of composite carriers on the basis of HAp and TiO2 with phosphonates were prepared. The carriers were labelled with therapeutic radionuclide 223Ra used in targeted alpha therapy or diagnostic radionuclides 68Ga and 99mTc. Composite materials labelled with 223Ra were subjected to in vitro stability measurements in physiological solution, blood serum, blood plasma and 5% albumin solution. Several experiments were focused on the synthesis of the following phosphonic acids: (3-amino-1-hydroxyprophyliden) bisphosphonic acid and (2-amino-1-hydroxyethylidene) bisphosphonic acid. The acids were subsequently precipitated with hydroxyapatite nanoparticles and the resulting composite compounds were surface-labelled with 99mTc with the yield greater than 95 %. Next, composite compounds of HAp with phosphonic acids were prepared and the particle size of the compounds was determined. Subsequently, electrostatic stabilization of the particles using 1% HCl or 1% NH4OH solution was performed. Finally, in vivo and in vitro experiments using 223Ra-labelled N-(fosfonomethyl)iminodiacetic acid -HAp composite with the lowest particle size and the highest stability in aqueous solution were performed. Klíčová slova: teranostika,hydroxyapatit,polyfosfónové kyseliny,nanočastice,kompozitné zlúčeniny,stabilitné štúdie,223Ra,99mTc,68Ga; Theranostics,hydroxyapatite,polyphosphonic acids,composite compounds,nanoparticles,stability studies 223Ra,99mTc,68Ga Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika

Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie ...

Vlk Martin; Sakmár Michal; Čepa Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze