Počet nalezených dokumentů: 41399
Publikováno od do

Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR
Vančura Pavel Edvard; Jan Paul; Brotánková Jana
2021 -
ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl vybrán systém s názvem Doprava Ústeckého kraje a systém nesoucí název Pražská integrovaná doprava. V bakalářské práci je obsažena zpracovaná analýza webových stránek obou systémů, jejich porovnání z hlediska informování a důležitou částí je samotné vyhodnocení s náměty na zlepšení. Praktická část tak navazuje na předchozí popis kvality v dopravě včetně informování cestujících veřejné dopravy a taktéž popisem integrovaných dopravních systémů.ABSTRACT: The subject of the bachelor thesis „Information Quality in selected PTS in the Czech Republic “is to inform passengers with the help of websites about integrated transport systems. For subsequent work was chosen a system called Ústí Region transport and system Prague integrated transport. In thesis is included a processed analysis of both system’s websites, comparison in terms of information, and an important part is an evaluation itself with suggestions for improvement. The practical part builds on the previous description of transport quality including informing passengers of public transport and also a description of an integrated transport system. Klíčová slova: Kvalita; informování; veřejná doprava; městská hromadná doprava; integrovaný dopravní systém; SWOT analýza; DÚK; PID; webové stránky; tarif; informační systém; piktogram; Praha; Ústecký kraj; Quality; informing; public transport; urban public transport; integrated transport system; SWOT analysis; DÚK; PID; websites; tariff; information system; pictogram; Prague; Ústí Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR

ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl ...

Vančura Pavel Edvard; Jan Paul; Brotánková Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Technologie e-identifikace bezpilotních systémů
Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
2021 -
Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění E-identifikace. Cílem je, na základě této analýzy, doporučit technologii, která je nevhodnější pro užití na území ČR.The subject of the work Technology of E-identification of Unmanned Aerial Systems is to acquaint the reader with the newly introduced requirements and legislation, to explain the related concepts, and to perform an analysis and comparison of individual possibilities of ensuring E-identification. The aim is, based on this analysis, to recommend a technology that is most suitable for use in the Czech Republic. Klíčová slova: E-identifikace; UAS; UA; Bezpilotní prostředky; Identifikace; Legislativa; E-identification; UAS; UA; Unmanned Aerial vehicles; Identification; Legislation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Technologie e-identifikace bezpilotních systémů

Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých ...

Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC
Matyáš Roman; Jan Honzek; Vojta Radim
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je čtenáři představen princip vícetypového provozu, předpisový základ a letouny Cessna Citation model 680 a 700, u kterých bude vícetypový provoz zkoumán. Následně jsou vyzdviženy a analyzovány jednotlivé odlišnosti obou letounů. V druhé části se práce zabývá problematikou samotného schválení vícetypového provozu. Zhodnocuje nebezpečí a rizika vícetypového provozu a navrhuje provozní postupy a rámcový program výcviku. Stěžejní částí práce je samotná bezpečnostní studie, která je potřeba pro schválení vícetypového provozu Úřadem pro civilní letectví.This master thesis researches the operation on more than one type under AOC operations. The thesis focuses on the legislative, operative and safety problems tied with operations on more than one type. The first part of the thesis introduces the main principles of operation on more than one type, the legislative structure and the Cessna Citation models 680 and 700, which will be considered for the multi-type operations. Further on the differences of both aircraft are compared and analysed. The second part of the thesis mainly focuses on the approval procedure for operations on more than one type. The safety study, operational procedures and training program are defined in this part. The focal point of this master thesis is to perform a safety study which is used for the subsequent approval by the Civil Aviation Authority. Klíčová slova: Vícetypový provoz; Bezpečnostní studie; AOC; Cessna; Sovereign; Longitude; Operation on more than one type; Safety study; AOC; Cessna; Sovereign; Longitude Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC

Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je ...

Matyáš Roman; Jan Honzek; Vojta Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh nového řešení pojezdového systému na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Jakub Kordoš; Matyáš Roman
2021 -
Předmětem diplomové práce je systém pojezdových drah v souvislosti s vybudováním nové paralelní dráhy na pražském letišti v Ruzyni. Cílem práce je návrh nového řešení jednotného a logického pojmenování místních pojezdových drah. Po zavedení legislativního rámce, zabývajícího se principy návrhů pojezdových drah, bude představena aktuální infrastrukturální situace na letišti LKPR. V praktické části bude následně provedena analýza řešení pojezdových systémů několika velikostně a kapacitně srovnatelných moderních evropských letišť. Na základě těchto poznatků budou závěrem publikovány návrhy finálních řešení pojmenování nového pojezdového systému na letišti Václava Havla v Praze.This thesis deals with system of taxiways in connection with the construction of a new parallel runway at Prague Airport in Ruzyně. The aim of the thesis is to propose a new solution for a unified and logical naming of local taxiways. Following the introduction of the legislative framework dealing with the principles of taxiway designs, the current infrastructure situation at LKPR Airport will be presented. In the practical part, an analysis of the taxi systems solutions of several modern European airports of comparable size and capacity will be performed. Based on these researches, proposals for final solutions for naming the new taxiway system at Václav Havel Airport in Prague will be published. Klíčová slova: Pojezdové dráhy; pojmenování pojezdových drah; paralelní runway; Letiště Praha/Ruzyně; přehlednost pojezdového systému; optimalizace letového provozu; rozvoj letiště; Airport taxiways; naming of taxiways; parallel runway; Prague/Ruzyně Airport; clarity of the taxiway system; air traffic optimization; airport development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh nového řešení pojezdového systému na letišti Václava Havla

Předmětem diplomové práce je systém pojezdových drah v souvislosti s vybudováním nové paralelní dráhy na pražském letišti v Ruzyni. Cílem práce je návrh nového řešení jednotného a logického ...

Stojić Slobodan; Jakub Kordoš; Matyáš Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace výkonných přeletů na kluzácích s využitím meteorologických dat
Kameníková Iveta; Marek Seitl; Filip Michal
2021 -
Cílem této diplomové práce je optimalizace využití meteorologických dat zaměřená na úspěšné plánování rychlostních přeletů, předletovou přípravu a taktiku přeletu pro výkonné plachtaře. Teoretická část se zabývá analýzou vybraných meteorologických jevů, možnostmi předpovědi meteorologické situace a implementací dat z předpovědi počasí do plánování tratě rychlostního přeletu. V praktické části diplomové práce je provedeno statistické zpracování tratě „VUT Martina Horáčka“, které je zaměřeno na výskyt termických proudů a jejich využití s ohledem na povětrnostní situaci.The aim of this diploma thesis is to optimize meteorological data utilization focused on the successful cross – country soaring flights planning, pre – flight preparation and flying tactics. The theoretical part analyses specific meteorological phenomena, soaring weather forecast and meteorological data implementation to improve the cross – country soaring flight planning. The practical part of the thesis contains statistical elaboration of “VUT Martina Horáčka” cross – country track. The goal of this statistical elaboration is to allocate the most likely thermals appearance along the track according to specific weather conditions. Klíčová slova: bezmotorové létání; termická konvekce; meteorologie; výkonné přelety na kluzácích; předletová příprava; plánování přeletů; gliding; thermal convection; meteorology; cross – country soaring; pre – flight preparation; cross – country flight planning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace výkonných přeletů na kluzácích s využitím meteorologických dat

Cílem této diplomové práce je optimalizace využití meteorologických dat zaměřená na úspěšné plánování rychlostních přeletů, předletovou přípravu a taktiku přeletu pro výkonné plachtaře. Teoretická ...

Kameníková Iveta; Marek Seitl; Filip Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Daniel Stryk; Havíř Radomír
2021 -
Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a upravené postupy, jejichž přínos bude mít pozitivní vliv na provozní bezpečnost. Návrhy jsou vytvořeny v souladu s konzultacemi s letištěm Václava Havla ve skutečných letištních 2D výkresech s použitím simulací leteckého a pozemního provozu. V práci je představena současná situace na odbavovací ploše letiště včetně všech relevantních procesů, zmíněny jsou také požadavky i doporučení legislativy. V praktické části jsou popsány a zobrazeny samotné návrhy na zefektivnění provozu, které jsou provozně prověřeny vizuální simulací a kriticky zhodnocené. Závěrem návrhů je souhrn veškerých změn a vyvození následků na současnou letištní infrastrukturu a provoz.The diploma thesis deals with the apron operation of Terminal 1 at Václav Havel Airport in Prague. The main objective of this work is to propose reconfiguration of the current infrastructure by introducing systematic changes and modified procedures that will have a positive impact on operational safety. The proposals are created in accordance with consultations with Václav Havel Airport in the airport’s real 2D drawings using simulations of air and ground traffic. The thesis presents the current situation on the airport apron including all relevant processes, the requirements, and recommendations of legislation. The practical part describes and displays the proposals for improvement of apron operations, which are operationally proved and critically evaluated. The proposals conclude with a summary of all changes and implications for the current airport infrastructure and operations. Klíčová slova: letiště Václava Havla; Terminál 1; odbavovací plocha; pojezdové dráhy; obslužné komunikace; rekonfigurace stání letadel; MARS stání; zefektivnění provozu; rozvoj letiště; Václav Havel Airport; Terminal 1; apron; taxiways; service roads; reconfiguration of aircraft stands; MARS stands; improvement of operational effectiveness; airport development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla

Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a ...

Stojić Slobodan; Daniel Stryk; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru
Wald František; Ivo Schwarz; Bednář Jan
2021 -
Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, kdy dochází k přechodu od nosníkového chování na vláknové, které je pro tenkostěnné prvky charakteristické. Protože nejsou k dispozici úplné poznatky o chování ohýbaných tenkostěnných prvků 4. třídy za zvýšené teploty byly provedeny experimentální studie, numerická simulace problematiky a analytické návrhové modely. Numerický model byl validován na experimentu a využit pro studium nosníkového chování s přechodem do vláknového. Pro návrh na mezi použitelnosti, který je potřeba pro požárně dělící konstrukce střech/stěn byl připraven analytický model, který využívá současných poznatků o návrhu tenkostěnných průřezů 4. třídy. Na mezi únosnosti nosníků se únosnost skládá z nosníkového a vláknového působení. Pro návrh byl připraven analytický model, který je využitelný pro nosníky v plášti, stěně nebo střeše, ve kterém není za požáru požadavek na požárně dělící funkci. Závěry ukazují, že zjednodušení popisu skutečného chování vláknovým je pro požární situaci možné a lze jej po překročení ohybové kapacity prutu využít. Neméně důležitým krokem je předpověď průběhu vodorovných vnitřních sil působících v podporách a jejich správné nadimenzování.The knowledges in solving the problematics of thin-walled profiles in terms of design at room temperature, but particularly in the case of a fire are summarized in this study. The research is focused on Z purlins in a fire situation, in which a transition from beam behaviour to fibre is. This is characteristic for thin-walled elements. The experimental study, numerical simulation and analytical design models were performed because the complete knowledges of the behaviour of the bent thin-walled of class 4 sections at elevated temperature are not available. The numerical model was validated in an experiment and used for this description transition from the beam to fibre behaviour of a Z purlin. An analytical model was prepared for the design of the serviceability limit state, which is needed for fire separation structures of roofs or walls. There are utilized current knowledges about the design of thin-walled cross sections of class 4 sections. An ultimate limit capacity of a beam consists of beam behaviour and catenary action. The analytical model was prepared for the design, which can be used for beams in a shell, wall or roof, in which there is no requirement for a fire separation function under fire. The conclusions point at the simplification of description of real beam behaviour is possible to be used after the bending capacity of the member is exceeded under fire. Equally important step is a real prediction of horizontal internal forces acting in the supports and their correct dimensioning. Klíčová slova: požární návrh; vláknové chování; tenkostěnné konstrukce; Z vaznice; fire design; catenary action; thin-walled structure; Z purlin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru

Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, ...

Wald František; Ivo Schwarz; Bednář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích
Teichmann Dušan; Petra Staňková; Koháni Michal
2021 -
Předmětem diplomové práce Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích je analyzovat přestupní vazby ve vybrané části linkové sítě veřejné hromadné dopravy v Pardubicích, charakterizovat optimalizační přístupy vhodné k řešení tohoto problému, dále navrhnout matematický model pro síťovou časovou koordinaci spojů veřejné hromadné dopravy ve dvou přestupních uzlech MHD Pardubice, na jeho základu provést výpočetní experiment a zhodnotit výsledky dosažené ve výpočetních experimentech.This diploma thesis Nets time coordination public transportion in Pardubice deals with problems of a nets time coordination of transfer linkage in conditions of the system of a public transport in Pardubice. The subject of this diploma thesis is to analyze the present condition of the transfer linkage, characterize suitable optimization methods for this matter, design a mathematical model of the nets time coordination in two transfer hubs, made a computing experiment on its base and compare the calculated solution with the existing solution. Klíčová slova: Pardubice; městská hromadná doprava; přestupní vazby; přestupní uzel; optimalizace; matematický model; Xpress-IVE; Pardubice; public transport; transfer linkage; transfer hub; optimization; mathematical model; Xpress-IVE Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích

Předmětem diplomové práce Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích je analyzovat přestupní vazby ve vybrané části linkové sítě veřejné hromadné dopravy v Pardubicích, ...

Teichmann Dušan; Petra Staňková; Koháni Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vypracování pohybového modelu pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP
Socha Vladimír; Lukáš Zibner; Štumbauer Oldřich
2021 -
Lidský činitel zaujímá v rámci celosvětového letectví nezastupitelnou úlohu. Proto se výzkumné aktivity v rámci letectví snaží o co nejlepší pochopení veškerých faktorů s ním spojených. Implementace pohybových modelů pilotů v letectví může přispět ke zvyšování bezpečnosti v letectví, když mimo jiné pomáhají zdokonalování současných i budoucích kokpitů z hlediska ergonomie, vedou k pochopení souvislostí ohledně únavových stavů posádek nebo přispívají k hodnocení dopadů pilotní profese na zdravotní stav posádek. Cílem předkládané diplomové práce je na základě výše uvedeného vypracovat dynamický pohybový model pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP. S ohledem na závěry zjištěné při vytváření teoretických základů práce bylo rozhodnuto o pořízení a využití gyro-akcelerometrického systému ProMove MINI společnosti Inertia Technology B.V. V rámci měření absolvovalo 8 subjektů 24hodinovou analýzu skládající se ze 64 kompletních letů a 128 přiblížení při využití školního letového simulátoru umístěného na Ústavu letecké dopravy, Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze. Lety probíhaly v maximální proveditelné míře podle obecně přijatých standardů přístrojového létání IFR a postupů spojených s konkrétním letounem Beechcraft Baron 58. Pohybový model byl vytvořen v prostředí Matlab 2020b ve formě grafického uživatelského prostředí. Mimo samotného pohybového modelu byly navrženy i metody hodnocení (kvantifikace) pohybové aktivity, které mohou sloužit pro komplexní biomechanickou analýzu pilota v kokpitu. Funkce programu samotného modelu byla empiricky validovaná.The role of the human factor within worldwide aviation sector is irreplaceable. Because to that, research activities focus on precise evaluation of factors related to that. Implementation of motion model techniques can contribute to increase in safety when, besides other things, they help with improving the ergonomic of future cockpits. It can also provide us with insight into the effect of fatigue and contribute to better understanding of impacts pilot profession has on health. The goal of this thesis is to create a dynamic model of pilot in the cockpit while using MOCAP technology. Whereas the facts introduced in theory part, it was decided to use ProMove MINI motion capture system of the company Intertia Technology B.V. utilizing accelerometers and gyroscopes. Within the measurement, 8 subjects took part in 24 hours experiment consisting of 8 comprehensive flights and 16 instrument approaches while using a flight simulator located at the Department of Air Transport, Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague. The character of the flights was following the standards of IFR procedures and specific aircraft procedures so as to be as realistic as possible. The motion model was created in Matlab2020b in the form of a graphical user interface. Apart from the motion model itself, methods of quantification of motion activity were suggested. These methods could be used for a complex biomechanical analysis of the pilot in the cockpit. The function of the program was empirically validated. Klíčová slova: letový simulátor; pohybové snímací systémy; pohybový model; technologie MOCAP; Motion Capture Systems; MOCAP Technology; Motion Model; Flight Simulator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vypracování pohybového modelu pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP

Lidský činitel zaujímá v rámci celosvětového letectví nezastupitelnou úlohu. Proto se výzkumné aktivity v rámci letectví snaží o co nejlepší pochopení veškerých faktorů s ním spojených. Implementace ...

Socha Vladimír; Lukáš Zibner; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh procesu vyskladnění objemných produktů
Mocková Denisa; Hynek Chroust; Krejčí Lukáš
2021 -
Předmětem diplomové práce je návrh procesu vyskladnění objemných produktů. V rámci diplomové práce byl analyzován skladový proces a vybrán nejvíce problémový. Pro nově navržený proces bylo sepsáno detailní zadání, které obsahovalo implementaci do stávajícího systému a ostatních procesů logistiky společnosti. Pro analýzu navrženého procesu je využita SWOT analýza, která znázorňuje hlavní výhody a nevýhody systému v jedné tabulce. V rámci práce byl navržený proces následně naprogramován a implementován do ostrých provozů společnosti. Součásti implementace byla kompletní procesní dokumentace a zaškolení pracovníků provozu k jeho správnému využívání.The subject of the diploma thesis Suggestion of the Expedition Process of Bulky Products. the The analyzes of warehouse process and the identification of the biggest problems part was included. The new process was , which included implementation into the existing system and other logistics processes of the company. SWOT analysis is used for the analysis of the proposed process, which shows the main advantages and disadvantages of the system in one table. As part of the work, the proposed process was programmed and implemented in the company's sharp operations. Part of the implementation was the complete processing of documentation and training of operations staff for its proper use. Klíčová slova: skladové procesy; pickování; náklady; optimalizace; vyskladnění; poškozené produkty; objemné produkty; Warehouses process; picking; costs; optimalization; removal from storage; damaged products; bulky product Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh procesu vyskladnění objemných produktů

Předmětem diplomové práce je návrh procesu vyskladnění objemných produktů. V rámci diplomové práce byl analyzován skladový proces a vybrán nejvíce problémový. Pro nově navržený proces bylo sepsáno ...

Mocková Denisa; Hynek Chroust; Krejčí Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze