Počet nalezených dokumentů: 12124
Publikováno od do

Automatické nasazování bezpečnostních pravidel na základě sledování provozu v síti
Fišer, Patrik
2024 - český
Tato závěrečná práce se zabývá implementací pravidel pro automatické nasazování bezpečnostních pravidel do zařízení od firmy MikroTik nebo zasílání notifikací správci, v případě vyhodnocení nebezpečného provozu na firemní síti. Ten bude monitorován IDS systémem, jehož volba je součástí této práce. Veškeré logy budou shromažďovány v centrálním logovacím systému Graylog. Předpokládá se práce s open source řešeními a otestování funkčnosti celého systému pomocí simulace provozu. This thesis deals with the implementation of rules for automatic deployment of security rules on devices from MikroTik or sending notifications to the administrator in case of detection of unsafe traffic on the corporate network. This will be monitored by an IDS system, the choice of which is part of this thesis. All logs will be collected in the central logging system Graylog. It is expected to work with open-source solutions and test of the functionality of the whole system by simulating the traffic. Klíčová slova: Filebeat; Graylog; IDS; MikroTik; NIDS; podniková síť; Sidecar; síťová bezpečnost; business network; network security Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Automatické nasazování bezpečnostních pravidel na základě sledování provozu v síti

Tato závěrečná práce se zabývá implementací pravidel pro automatické nasazování bezpečnostních pravidel do zařízení od firmy MikroTik nebo zasílání notifikací správci, v případě vyhodnocení ...

Fišer, Patrik
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Posilované učení a agentní prostředí
Brychta, Adam
2024 - český
Tato práce se zabývá posilovaným učením a jeho aplikací v agentním prostředí. V teoretické části je proveden rozbor teorie obsahující oblasti agentního prostředí, neuronových sítí a posilovaného učení. Praktická část je zaměřena na návrh a implementaci agenta hlubokého posilovaného učení s možností použití hierarchického posilovaného učení. This work deals with reinforcement learning and its application in an agent environment. The theoretical part includes an analysis of the theory covering areas of agent environments, neural networks and reinforcement learning. The practical part is focused on the design and implementation of a deep reinforcement learning agent with the possibility of using hierarchical reinforcement learning. Klíčová slova: agentní prostředí; hluboká neuronová síť; hluboké posilované učení; posilované učení; agent environment; deep neural network; deep reinforcement learning; reinforcement learning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Posilované učení a agentní prostředí

Tato práce se zabývá posilovaným učením a jeho aplikací v agentním prostředí. V teoretické části je proveden rozbor teorie obsahující oblasti agentního prostředí, neuronových sítí a posilovaného ...

Brychta, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2024

The Czech retail industry work environment changes in the context of the fourth industrial revolution
Rockson, Scott
2024 - anglický
Tento výzkum se snažil zhodnotit dopady čtvrté průmyslové revoluce (známé také jako Průmysl 4.0) na pracovní prostředí maloobchodu v České republice, jak by technologický pokrok mohl ovlivnit pracovní sílu v maloobchodě i pracovní místa v maloobchodním sektoru. Česká vláda tento koncept zavedla v září 2015 pod termínem „Průmysl 4.0“, což je národní plán, který má České republice pomoci být konkurenceschopnou ve svých vnitřních sektorech i v evropských protějšcích. Pro tuto studii bylo náhodně vybráno tři sta devadesát devět (399) zaměstnanců maloobchodů v Brně, aby odpověděli. Autor provedl studii s primárními daty shromážděnými pomocí dobře strukturovaných a online dotazníků, jejichž cílem bylo získat informace od zaměstnanců maloobchodu v oblasti Brna, a to jak s předem určenými možnostmi likertovy škály, tak s otevřenými otázkami, které umožňují podrobné vyjádření jejich pohledy na věc. V této studii byl použit deskriptivní a kvantitativní přístup k analýze shromážděných dat, aby se vytvořily smysluplné vztahy odpovědí na výzkumné téma. Data byla shromážděna pomocí Google formuláře, uspořádána a vyčištěna pomocí Microsoft Excel a poté analyzována pomocí tabulek, stejně jako popisné analýzy, grafů a grafů ze softwaru Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 27.0.1. Tato studie odhalila, že maloobchodní prostředí zažilo implementaci technologií Průmyslu 4.0 a zaměstnanci byli zaškoleni k používání těchto nových technologií. Zaměstnanci prozradili, jak některé z jejich manuálních úkolů převzala technika, čímž si usnadnili práci, ale pak se zase zredukoval počet úkolů, na kterých musí pracovat. Bylo zjištěno, že tím, co zaměstnanci předvídají do budoucna, bude pro zaměstnance maloobchodu méně pracovních míst a úkolů, které mohou dělat a proto je nutné, aby přijali změny, vybavili se nezbytnými dovednostmi, aby zůstali relevantní a přizpůsobili se těmto nevyhnutelným dopadům. Autor předložil vládě, maloobchodnímu sektoru a jeho zaměstnancům několik návrhů, aby přežily dopady této revoluce. This paper sought to assess the impacts of the fourth industrial revolution (also known as Industry 4.0) on the retail industry working environment in the Czechia, how the technological advancements could affect the retail labour, as well as jobs in the retail sector. The Czechia government introduced the concept through a term coined as ‚Prumysl 4.0‘ in the country in September 2015, a national plan to help Czechia to be competitive in its internal sectors, as well as its European counterparts. Three hundred and ninety-nine (399) retail employees in Brno were randomly sampled as respondents for this study. The researcher conducted this study with primary data collected with well-structured and online based questionnaires intended to get information from the retail employees in the Brno area, with both predeermined likert scale options as well as open-ended questions to enable detailed expression of their respective views. Descriptive and quantitative approach were employed in this study to analyze the data collected to make meaningful relations of the responses to the research topic. The data was collected with Google Forms, organized and cleaned with Microsoft Excel, and then analyzed using, tables, as well as descriptive analysis, graphs and charts from Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 27.0.1 software. This study revealed that the retail environment has seen implementation of Industry 4.0 technologies and the employees have been trained to use these new technologies. Employees disclosed how some of their manual tasks have been taken over by the use of technology, thus making their job easier, but then again redcing the tasks for them to work on. The forseeable future of the retail employees was found to be lesser and lesser jobs and tasks in the retail sector, thus, making it necessary for them to embrace the changes, equip themselves with the necessary skills to stay relevant and adapt to these inevitable impacts. The author has made some propositons to the government, retail sector, and its employees in order to survive the impacts of this revolution. Klíčová slova: Brno; Česká Republika; dopady; implementace; maloobchod; práce v maloobchodě; Průmysl 4.0; technologie; zaměstnanci; Czech Republic; employees; impacts; implementation; Industry 4.0; retail; retail jobs; technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The Czech retail industry work environment changes in the context of the fourth industrial revolution

Tento výzkum se snažil zhodnotit dopady čtvrté průmyslové revoluce (známé také jako Průmysl 4.0) na pracovní prostředí maloobchodu v České republice, jak by technologický pokrok mohl ovlivnit pracovní ...

Rockson, Scott
Mendelova univerzita v Brně, 2024

How can Chinese sportswear and equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers?
Su, Wenkai
2024 - anglický
S neustálým pokrokem ekonomické globalizace se čínským spotřebitelům nabízí stále rozmanitější možnosti výběru při nákupu. Tato práce si klade za cíl prostudovat, jak čínské značky sportovního oblečení a sportovního vybavení využívají etnocentrismus k přilákání mladých čínských spotřebitelů. Účelem je navrhnout doporučení k dalšímu posílení konkurenceschopnosti trhu. Práce zkoumá dopad spotřebitelského etnocentrismu na nákupní záměry u sportovního oblečení a vybavení, především s ohledem na přímé efekty, zprostředkující efekty a zmírňující efekty, a v konečném důsledku vytváří koncepční model. V následné empirické studii práce využívá data z online dotazníkových šetření (n = 302), využívá SPSS pro regresní analýzu a zkoumá navržené hypotézy. Výsledky naznačují, že aplikace etnocentrismu v marketingu čínských značek sportovního oblečení a sportovního vybavení může být zdrojem konkurenční výhody. With the continuous advancement of economic globalization, Chinese consumers are facing more diverse choices when shopping. This thesis aims to study how Chinese sportswear and sports equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers. The purpose is to propose recommendations to further enhance market competitiveness. The thesis investigates the impact of consumer ethnocentrism on the purchase intentions of sportswear and equipment, primarily considering direct effects, mediating effects, and moderating effects, ultimately establishing a conceptual model. In the subsequent empirical study, the thesis collects data through online questionnaire surveys (n = 302), utilizes SPSS for regression analysis, and examines the hypotheses proposed. The results suggest that application of ethnocentrism in marketing of Chinese sportswear and sports equipment brands can be a source of competitive advantage. Klíčová slova: etnocentrismus; koncepční model; oblečení; brands; conceptual model; ethnocentrism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
How can Chinese sportswear and equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers?

S neustálým pokrokem ekonomické globalizace se čínským spotřebitelům nabízí stále rozmanitější možnosti výběru při nákupu. Tato práce si klade za cíl prostudovat, jak čínské značky sportovního ...

Su, Wenkai
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA
Jelínek, Roman
2024 - český
Jelínek, R. Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá vytvořením dohledového systému pro firemní infrastrukturu. Dohledový systému je implementován pomocí monitorovacího nástroje Zabbix, který je nakonfigurován dle požadavků organizace. Dále jsou pomocí log manageru ELISA analyzovány logové soubory, které jsou následně vyhodnocovány pomocí vytvořených pravidel. V rámci této práce byla nakonfigurována integrace těchto dvou systémů, aby bylo možné v rozhraní Zabbix sledovat upozornění zaslané ze systému ELISA. Jelinek, R. Monitoring of Company Infrastructure using Zabbix Tool with Integra-tion of ELISA Log Manager. Master's Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This thesis deals with the creation of a monitoring system for a company's infrastructure. The monitoring system is implemented using the Zabbix monitoring tool, configured according to the organization's requirements. Furthermore, log files are analyzed using the ELISA log manager, and the logs are subsequently evaluated based on created rules. As part of this thesis, the integration of these two systems was configured to enable monitor alerts sent from the ELISA system within the Zabbix interface. Klíčová slova: dohledový systém; ELISA; IT bezpečnost; log manager; logování; Zabbix; IT security; logging; monitoring system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA

Jelínek, R. Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá vytvořením ...

Jelínek, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2024

The demand for sustainability in Ghana (a case study of eradicating poverty by means of achieving gender equality and empowering women and girls)
Sossoe, Anita
2024 - anglický
Požadavek udržitelnosti se stal v moderní společnosti klíčovým tématem, protože jednotlivci, podniky i vlády si uvědomují důležitost zachování země pro budoucí generace. Jeden z hlavních problémů při dosahování udržitelnosti v Ghaně souvisí s chudobou. Tato studie si klade za cíl prozkoumat, jaký vliv má rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek na snižování a odstraňování chudoby v zemi. Údaje z let 2001-2021 shromážděné ghanským statistickým úřadem a dalšími akademickými časopisy o různých ukazatelích týkajících se žen jako nezávislých proměnných byly použity se závislými proměnnými, které určují faktory chudoby, pomocí metody testování autoregresního rozloženého zpoždění (ARDL), kterou vyvinul Pesaran et al. (2001) a která pomáhá zjistit existenci dlouhodobého vztahu v rámci řady. Výsledky ukazují, že vzdělané ženy pozitivně ovlivňují všechny závislé proměnné použité jako faktory určující chudobu, a ženy v politických sektorech ovlivňují většinu z nich. Ženy zastupující pracovní sílu však na závislé proměnné vliv neměly. Studie dospěla k závěru, že je třeba vzdělávat více žen a dívek a posilovat jejich postavení, zejména ve venkovských oblastech a v severním regionu. Studie rovněž doporučuje, aby vláda a další agentury přezkoumaly údaje týkající se žen, které jsou vedeny jako pracovní síla; je možné, že většina z nich není zaměstnaná nebo má nízkou životní úroveň. The demand for sustainability has become a crucial topic within modern society, as individuals, businesses, and governments alike recognize the importance of preserving the country for future generations. One of the major problems in attaining sustainability in Ghana relates to poverty. This study aims to examine the impact of gender equality and empowerment of women and girls contribute to reducing and eradicating poverty in the country. Data spanning the period 2001–2021, obtained from the Ghana Statistical Service and diverse academic journals, included a variety of female indicators that were used as independent variables to analyze dependent variables that impacted characteristics related to poverty. The autoregressive distributed lag (ARDL) bound testing approach, which was created by Pesaran et al. (2001), was utilized in the investigation to ascertain whether a sustained link existed within the series. Results indicate that women who are educated positively affect all dependent variables used as factors that determine poverty and those in political sectors affecting most of them. Women's representation in the labor force, however, had no effect on the dependent variables. The study concluded the need to educate and empower more women and girls, especially in the rural areas and the Northern region. It also recommended the need for government and other agencies to review women who are in the labour force; perhaps most of them are not employed or have a low standard of living. Klíčová slova: cíle udržitelného rozvoje; Ghana; chudoba; poptávka; rovnost pohlaví; demand; gender equality; poverty; sustainable development goals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The demand for sustainability in Ghana (a case study of eradicating poverty by means of achieving gender equality and empowering women and girls)

Požadavek udržitelnosti se stal v moderní společnosti klíčovým tématem, protože jednotlivci, podniky i vlády si uvědomují důležitost zachování země pro budoucí generace. Jeden z hlavních problémů při ...

Sossoe, Anita
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Ověření růstového potenciálu dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na lesní správě Brandýs nad Labem
Krumpolcová, Pavlína
2023 - český
Cílem předkládané diplomové práce bylo ověřit ve vybraných lesních porostech v rámci LS Brandýs nad Labem růstový potenciál dubu zimního. Vyhledání nejkvalitnějších jedinců v porostu a změření jejich dendrometrických veličin, určit jakostní třídu nejkvalitnějšího sortimentu. Bylo vybráno 43 porostů. Měření probíhalo na SLT 1O, 2O, 1Q a 2Q u jedinců ve věku 61 až 200 let. Minimální zastoupení dubu bylo stanoveno na 50 % s plochou přesahující 0,5 ha. Z výsledků vyplývá, že se růst dubu zimního a jeho kvalita na vybraných souborech lesních typů liší. Ve druhém lesním vegetačním stupni je dosahováno větší produkce oproti prvnímu lesnímu vegetačnímu stupni. Nejkvalitnější sortimenty dubu zimního byly zjištěny na SLT 2O. The aim of the diploma thesis was to verify the growth potential of sessile oak in selected forest stands within the forest administration unit Brandýs nad Labem. Finding the best quality individuals in the stand and measuring their dendrometric values, determine the quality class of the best assortment. 43 stands were selected. The measurement took place on forest site complexes 1O, 2O, 1Q and 2Q with individuals aged from 61 to 200 years. The minimum representation of oak was set at 50% with an area exceeding 0.5 ha. The results show that the growth of sessile oak and its quality differ in selected forest site complexes. In the second forest vegetation zone, greater production is achieved compared to the first forest vegetation zone. The best quality varieties of sessile oak were found on forest site comlex 2O. Klíčová slova: kvalita sortimentů; objem středního kmene; produkce; růstová funkce; assortment quality; growth function; medium stem volume; production Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Ověření růstového potenciálu dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na lesní správě Brandýs nad Labem

Cílem předkládané diplomové práce bylo ověřit ve vybraných lesních porostech v rámci LS Brandýs nad Labem růstový potenciál dubu zimního. Vyhledání nejkvalitnějších jedinců v porostu a změření jejich ...

Krumpolcová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti inovace náplní u čokoládových cukrovinek
Franková, Michaela
2023 - český
Diplomová práce na téma Možnosti inovace náplní u čokoládových cukrovinek je zaměřena na produkci čokolády a pralinek s využitím bylinných extraktů jako součásti náplní. Literární rešerše se zabývá procesem výroby čokolády a pralinek, typy náplní a možnými vadami, které se mohou v pralinkách či čokoládě vyskytovat. Druhá část teorie se věnuje extrakčním metodám používaným k získání bylinných extraktů a dále vlastnostem a použitím bylinných extraktů, zejména máty peprné v potravinářství a cukrovinkářství. Praktická část diplomové práce se zabývá výrobou pralinek s 6 různými typy náplní. Jako kontrola sloužila varianta s dutinkou z hořké čokolády obsahující ganache z bílé čokolády a smetany. Ostatní varianty kromě stejné ganache obsahovaly přídavek jedné z následujících aromatických surovin: esenciálního oleje z máty peprné, tinktury z máty peprné, sušené máty peprné, čerstvé máty peprné nebo ochucovací pasty s příchutí máty peprné. Při senzorické analýze byl sestaven senzorický profil jednotlivých variant pralinek a byly sledovány příslušné deskriptory. V celkovém dojmu byla nejlépe vyhodnocena varianta 2 s mátovým esenciálním olejem (p<0,05). Nejhorší dojem u hodnotitelů zanechala varianta 5 obsahující čerstvou mátu (p<0,05). Na hodnocení této varianty měla silný vliv přítomnost cizí chutě ve výrobku, kterou identifikovalo 64 % hodnotitelů. V rámci mikrobiologické analýzy byly stanoveny celkové počty mikroorganismů, počty koliformních bakterií a bakterií E. coli a kolonie plísní a kvasinek. Byla provedena mikrobiologická analýza vstupních surovin a dále byly mikroorganismy sledovány v 6 variantách pralinek v rámci 4 odběrů v průběhu 6týdenního skladování při teplotě 16 ˚C. Během skladování byla pomocí přístroje Tiratest 27 025 analyzována pevnost čokoládových pralinek. Naměřené výsledky se pohybovaly rozmezí 1,90–11,82 N. U všech variant kromě varianty 5 byla zjištěna nejvyšší pevnost po 4 týdnech skladování. Poslední provedenou analýzou bylo stanovení aktivity vody pralinek. Aktivita vody se pohybovala v rozmezí hodnot 0,788–0,859. The focus of the master's thesis entitled Possibilities of filling innovation in chocolate confectionery is on the production of chocolate and pralines using herbal extracts as part of the fillings. The literary review delves into the processes of chocolate and praline production, types of fillings, and potential defects that may occur in pralines or chocolate. The second part of the theory deals with the extraction methods used to obtain herbal extracts and the properties and applications of herbal extracts, particularly peppermint in the food and confectionery industry. The practical part of the thesis is concerned with the production of pralines with six different types of fillings. A variant with a dark chocolate shell containing white chocolate ganache and cream was used as a control. The other variants, besides the same ganache, contained an addition of one of the following aromatic ingredients: peppermint essential oil, peppermint tincture, dried peppermint, fresh peppermint, or peppermint-flavoured paste. During the sensory analysis, the sensory profile of each praline variant was created, and the relevant descriptors were compared. Variant 2 with peppermint essential oil was evaluated as the best in descriptor overall impression (p<0.05). The worst impression among evaluators was left by variant 5 containing fresh peppermint (p<0.05). The presence of foreign taste in the product strongly influenced the evaluation of this variant, as identified by 64% of the evaluators. Total microbial counts, counts of coliform bacteria and E. coli bacteria, and colonies of mould and yeast were determined during the microbiological analysis. Microbiological analysis was performed on input raw materials, and microorganisms were further monitored in six praline variants over four samplings during six weeks of storage at 16°C. During storage, the strength of chocolate pralines was analyzed using the Tiratest 27 025. The measured results ranged from 1.90–11.82 N. The highest hardness was observed in all variants, except variant 5, after four weeks of storage. The last analysis performed was the measurement of the water activity of pralines, which ranged from values of 0.788–0.859. Klíčová slova: bylinné extrakty; čokoládové cukrovinky; ganache; máta peprná; pralinky; herbal extracts; chocolate bonbons; chocolate pralines; Mentha piperita Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Možnosti inovace náplní u čokoládových cukrovinek

Diplomová práce na téma Možnosti inovace náplní u čokoládových cukrovinek je zaměřena na produkci čokolády a pralinek s využitím bylinných extraktů jako součásti náplní. Literární rešerše se zabývá ...

Franková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace pomocí metody korelace digitálního obrazu
Zadina, Jan
2023 - český
Tato diplomová práce se zabývá analýzou tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace (Poissonových čísel) u dřeva smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) ve všech 3 principiálních směrech rostlého dřeva, tj. pro kompletní sadu 6 Poissonových čísel. Tahové a tlakové namáhání v rámci jednoho směru proběhlo na témže zkušebním tělese, přičemž pro analýzu povrchových deformací byla využita metoda korelace digitálního obrazu (DIC). Za tímto účelem byl povrch zkušebních tělísek ve dvou sousedních rovinách během mechanického namáhání zaznamenáván kamerami a z digitálních snímků byla poté plno-polně vyhodnocena deformace a z ní byly následně vypočítány i koeficienty příčné deformace. Zhodnocení koeficientů příčné deformace bylo provedeno pomocí statistických testů. Byly provedeny statistické T-testy na shodu středních hodnot pro porovnání tahových a tlakových koeficientů, které prokázali rozdíl mezi tlakovým a tahovým Poissonovým číslem pouze v některých případech. Také byla provedena jednofaktorová ANOVA a Scheffeho test pro porovnání jednotlivých směrů mezi sebou, které ukázali rozdělení na velká a malá Poissonova čísla především v tahu. Také byla provedena regresní analýza pro zjištění míry korelace tahových a tlakových Poissonových čísel a zde byla korelace prokázána v radiálním a tangenciálním směru. Regresní analýza byla také provedena pro vztah k hustotě dřeva, která u některých Poissonových čísel ukázala mírnou korelaci. This thesis deals with the analysis of tensile-compressive asymmetry in the coefficients of transverse deformation (Poisson's ratios) of spruce wood (Picea abies L. Karst) in all three principal directions of growth, i.e. for the complete set of 6 Poisson's ratios. Tensile and compressive stress within one direction was applied to the same test specimen, and the digital image correlation (DIC) method was used to analyze surface deformations. For this purpose, the surface of the test specimens in two adjacent planes was recorded by cameras during mechanical loading, and the deformations were fully evaluated from the digital images, from which the Poisson's ratios were subsequently calculated. The evaluation of Poisson's ratios was performed using statistical tests. Statistical t-tests were performed to test the equality of means to compare the tensile and compressive Poisson's ratios, which showed differences between the compressive and tensile Poisson's ratios only in some cases. A one-way ANOVA and Scheffé's test were also performed to compare the different directions with each other, which showed a distribution of large and small Poisson's ratios mainly in tension. A regression analysis was also performed to determine the degree of correlation between the tensile and compressive Poisson's ratios, and correlation was demonstrated in the radial and tangential directions. Regression analysis was also performed to examine the relationship with wood density, which showed a slight correlation with some of the Poisson's ratios. Klíčová slova: koeficienty příčné deformace; korelace digitálního obrazu (DIC); mechanické zkoušky; Poissonova čísla; smrk ztepilý; tahová-tlaková asymetrie; tahové a tlakové namáhání; digital image correlation (DIC); mechanical testing; Norway spruce; Poisson's ratios; tensile and compressive loading; transverse strain coefficients Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analýza tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace pomocí metody korelace digitálního obrazu

Tato diplomová práce se zabývá analýzou tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace (Poissonových čísel) u dřeva smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) ve všech 3 principiálních směrech ...

Zadina, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Účinky vybraných peptidů na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii
Avdeeva, Olga
2023 - český
V předložené práci byla prováděna aplikace modifikovaných novicidinových peptidů NVCAA a NVCHH na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Cílem studie bylo zjistit minimální inhibiční koncentrace testovaných peptidů na bakterie Escherichia coli s následnou aplikací na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Posouzení vlivu testovaných peptidu na řasu bylo prováděno pomocí spektrofotometrických analýz: obsahu chlorofylu A a chlorofylu B, celkového obsahu flavonoidů, celkové antioxidační kapacity a pomocí metody DPPH ASSAY. Molekulární změny Chlamydomonas reinhardtii byly stanoveny sledováním množství izolované RNA a exprese genů APX1, APX2, CAT1, CAT2 pomocí metody Real-time PCR. Statisticky zpracovaná data ukázala, že aplikace peptidů NVCAA a NVCHH vyvolaly značný stres řasy a tím zvýšila exprese genů zodpovědných za snížení oxidačního stresu. In the presented work, the modified novicidin peptides NVCAA and NVCHH were applied to the unicellular alga Chlamydomonas reinhardtii. The aim of the study was to determine the minimum inhibitory concentrations of the tested peptides on Escherichia coli bacteria with subsequent application on the unicellular algae Chlamydomonas reinhardtii. The assessment of the effect of the tested peptides on the algae was carried out using spectrophotometric analyses: chlorophyll A and chlorophyll B content, total flavonoid content, total antioxidant capacity and using the DPPH ASSAY method. Chlamydomonas reinhardtii molecular changes were determined by monitoring the amount of isolated RNA and the expression of APX1, APX2, CAT1, CAT2 genes using the Real-time PCR method. Statistically processed data showed that the application of NVCAA and NVCHH peptides induced considerable stress in the cilia. Klíčová slova: celková antioxidační kapacita; DPPH ASSAY; exprese genů; flavonoidy; gelová elektroforéza; chlorofyl; izolace RNA; kultivace řas; novicidin; NVCAA; NVCHH; Real-time PCR; syntéza cDNA; syntéza peptidů na pevné fáze; test minimální inhibiční koncentrace; algae cultivation; cDNA synthesis; flavonoids; gel electrophoresis; gene expression; chlorophyll; minimum inhibitory concentration test; RNA isolation; solid-phase peptide synthesis; total antioxidant capacity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Účinky vybraných peptidů na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii

V předložené práci byla prováděna aplikace modifikovaných novicidinových peptidů NVCAA a NVCHH na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Cílem studie bylo zjistit minimální inhibiční ...

Avdeeva, Olga
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze