Počet nalezených dokumentů: 33161
Publikováno od do

Marketingová strategie pro pronajímatele glampingových zařízení
Abrahamová, Dominika
2024 - český
Abrahamová, D. Marketingová strategie pro pronajímatele glampingových zařízení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce se věnuje novému trendu cestovního ruchu, který se nazývá glamping. Je zde popsána historie a vznik glampingu a také aktuální situace na českém trhu. Dále je zde uveden teoretický rámec, který je nutný pro pochopení problematiky marketingu služeb a marketingové strategie. Cílem práce je sestavení marketingové strategie pro pronajímatele glampingových zařízení. Marketingová strategie bude sestavena tak, aby dosáhla splnění vytyčených cílů, které si stanovil pronajímatel. Pro dosažení cíle bakalářské práce byly uskutečněny analýzy, které se věnují marketingovému prostředí. Další metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření, které bylo určeno jak pro stále či potenciální zákazníky, tak pro neznalce glampingu. Výsledkem utvořených analýz a dotazníkového šetření je návrh vhodné marketingové strategie. Abrahamová, D. Marketing strategy for glamping facility owners. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2024. The bachelor thesis is devoted to a new trend in tourism called glamping. It describes the history and the origin of glamping, as well as the current situation on the Czech market. Furthermore, a theoretical framework is presented which is necessary for understanding the issues of service marketing and marketing strategy. The aim of the thesis is to establish a marketing strategy for glamping facilities. The marketing strategy will be constructed to achieve the set objectives set by the owner. To achieve the aim of the bachelor thesis, analyses have been carried out to look at the marketing environment. Another method of research was a questionnaire survey, which was designed for both regular or potential customers and those who are not familiar with glamping. The result of the formed analyses and questionnaire survey is the proposal of an appropriate marketing strategy. Klíčová slova: cestovní ruch; glampingové ubytování; marketing služeb; marketingová strategie; glamping accommodation; marketing of services; marketing strategy; tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Marketingová strategie pro pronajímatele glampingových zařízení

Abrahamová, D. Marketingová strategie pro pronajímatele glampingových zařízení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce se věnuje novému trendu cestovního ruchu, ...

Abrahamová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Základní souvislosti poptávky po Barceloně
Tatarinova, Daria
2024 - český
Cílem této bakalářské práce je identifikovat vlivy na příjezdovou poptávku Barcelony, která je jednou z klíčových turistických destinací ve Španělsku. Příjezdovou poptávku ovlivňují jak ekonomické, tak i neekonomické faktory. Pro identifikování faktorů ovlivňujících poptávku byla provedená regresní analýza a použitá metoda nejmenších čtverců (OLS). Výsledky analýzy ukázaly, že závislost mezi průměrnou teplotou v destinaci a příjezdy do Barcelony je docela velká. Příjezdovou poptávku také významně ovlivnila pandemie Covid-19, která snížila počet příjezdů. The aim of this bachelor thesis is to identify the influences on the inbound demand for Barcelona, which is one of the key tourist destinations in Spain. Both economic and non-economic factors affect inbound demand. Regression analysis and the method of least squares (OLS) were used to identify the factors influencing demand. The analysis results showed that there is a significant correlation between the average temperature at the destination and arrivals in Barcelona. The inbound demand was also significantly affected by the Covid-19 pandemic, which reduced the number of arrivals. Klíčová slova: faktory ovlivňující poptávku; Barcelona; cestovní ruch; destinace; poptávka; demand; destination; factors influencing demand; tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Základní souvislosti poptávky po Barceloně

Cílem této bakalářské práce je identifikovat vlivy na příjezdovou poptávku Barcelony, která je jednou z klíčových turistických destinací ve Španělsku. Příjezdovou poptávku ovlivňují jak ekonomické, ...

Tatarinova, Daria
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Programy péče o zaměstnance ve vybraných společnostech X a Y
Borková, Andrea
2024 - český
Bakalářská práce se zabývá programy péče o zaměstnance. Zaměřuje se především na zaměstnanecké benefity, work-life balance a well-being. Tato klíčová témata jsou definována v literární rešerši. Cílem práce je srovnání aktuální situace ve společnostech X a Y, čehož je dosaženo pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů. Získaná data jsou nejprve podrobena analýze a následně dochází k jejich komparaci s cílem odhalit rozdíly a podobnosti mezi vybranými společnostmi. Na základě výsledků z analytické části jsou předložena alternativní řešení a doporučení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, ke zvýšení jejich výkonu a výkonu celé organizace. The bachelor thesis deals with employee welfare programmes. The major topics are employee benefits, work-life balance and well-being. These key topics are theoretically elaborated in the literature review. The aim of work is to compare the current situation in selected companies X and Y, which was achieved by means of a questionnaire survey and semi-structured interviews. The collected data is first analysed and then compiled to reveal differences and similarities between the selected companies. Based on the results from the analytical part, alternative solutions and recommendations are presented that could lead to increased employee satisfaction, improved employee performance and organizational performance. Klíčová slova: programy péče o zaměstnance; well-being; work-life balance; zaměstnanecké benefity; employee benefits; employee welfare programmes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Programy péče o zaměstnance ve vybraných společnostech X a Y

Bakalářská práce se zabývá programy péče o zaměstnance. Zaměřuje se především na zaměstnanecké benefity, work-life balance a well-being. Tato klíčová témata jsou definována v literární rešerši. Cílem ...

Borková, Andrea
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Hodnocení služeb poskytovaných ve fitness centrech
Bodláková, Natálie
2024 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci významných faktorů fitness služeb ovlivňujících rozhodování zákazníka v následném výběru fitness centra. Významnými faktory je dostupnost strojů, personál, čistota posilovny a sociálního zařízení, skupinové lekce a jiné služby týkající se i relaxační zóny. Práce je vytvořena pro dvě fitness centra. Pro obě posilovny jsou vytvořeny tři shluky pomocí shlukové analýzy. Tyto shluky jsou následně popsány z hlediska demografické struktury i spokojenosti respondentů. Dále je provedena preferenční analýza, která je nápomocná také k vytvoření doporučení pro jednotlivá fitness centra. Zjištěním je, že fitness centra trápí podobné problémy. This bachelor thesis focuses on identifying the significant factors of fitness services influencing the customer's decision making in the subsequent selection of a fitness centre. The significant factors are availability of machines, staff, cleanliness of the gym and toilet facilities, group classes and other services related to and relaxation area. The work is created for two fitness centres. Three clusters are created for the two gyms using cluster analysis. These clusters are then described in terms of demographic structure and respondent satisfaction. Further, a preference analysis is also conducted which is also helpful to make recommendations for individual fitness centers. The finding is that fitness centers are plagued by similar problems. Klíčová slova: dotazníkové šetření; fitness centra; kvalita služeb; shluková analýza; zákazník; zdravý životní styl; cluster analysis; customer; fitness centres; healthy lifestyle; questionnaire survey; service quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Hodnocení služeb poskytovaných ve fitness centrech

Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci významných faktorů fitness služeb ovlivňujících rozhodování zákazníka v následném výběru fitness centra. Významnými faktory je dostupnost strojů, ...

Bodláková, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách
Čeplová, Kristina
2024 - český
Čeplová, K. Úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2023. Bakalářská práce posuzuje úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách. Cílem této práce bylo zjistit, jaká je úroveň daňové gramotnosti a zároveň identifikovat socio-ekonomické aspekty, které mají vliv. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá gramotností a jejím rozdělením, výzkumnými studiemi, definicí pojmu daň a daně z příjmů fyzických osob. Klíčovou částí práce je dotazníkové šetření u zaměstnanců a data byla vyhodnocena prostřednictvím statistických metod. Hypotézy byly na základě výsledků vyhodnoceny a v závěrečné kapitole byly uvedené kroky, které mohou zvýšit daňovou gramotnost zaměstnanců. Čeplová K. Tax literacy of employees in selected companies. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The bachelor thesis assesses the level of tax literacy of employees in selected companies. The aim of this thesis was to find out the level of tax literacy and also to identify the socio-economic aspects that have an impact. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with literacy and its distribution, research studies, definition of tax and personal income tax. The key part of the thesis is a questionnaire survey and the data from survey has been evaluated through statistical methods. The hypotheses were evaluated based on the results and in the final chapter, steps that can increase the tax literacy of employees were given. Klíčová slova: daň; daňová gramotnost; daňové znalosti; zaměstnanec; employee; tax; tax knowledge; tax literacy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách

Čeplová, K. Úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2023. Bakalářská práce posuzuje úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných ...

Čeplová, Kristina
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Automatické nasazování bezpečnostních pravidel na základě sledování provozu v síti
Fišer, Patrik
2024 - český
Tato závěrečná práce se zabývá implementací pravidel pro automatické nasazování bezpečnostních pravidel do zařízení od firmy MikroTik nebo zasílání notifikací správci, v případě vyhodnocení nebezpečného provozu na firemní síti. Ten bude monitorován IDS systémem, jehož volba je součástí této práce. Veškeré logy budou shromažďovány v centrálním logovacím systému Graylog. Předpokládá se práce s open source řešeními a otestování funkčnosti celého systému pomocí simulace provozu. This thesis deals with the implementation of rules for automatic deployment of security rules on devices from MikroTik or sending notifications to the administrator in case of detection of unsafe traffic on the corporate network. This will be monitored by an IDS system, the choice of which is part of this thesis. All logs will be collected in the central logging system Graylog. It is expected to work with open-source solutions and test of the functionality of the whole system by simulating the traffic. Klíčová slova: Filebeat; Graylog; IDS; MikroTik; NIDS; podniková síť; Sidecar; síťová bezpečnost; business network; network security Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Automatické nasazování bezpečnostních pravidel na základě sledování provozu v síti

Tato závěrečná práce se zabývá implementací pravidel pro automatické nasazování bezpečnostních pravidel do zařízení od firmy MikroTik nebo zasílání notifikací správci, v případě vyhodnocení ...

Fišer, Patrik
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Vliv právní regulace reklamy na vybrané společnosti
Báborská, Veronika
2024 - český
Bakalářská práce se zaměřila na problematiku vlivu právní regulace reklamy a legislativy proti nekalé soutěži na konkrétní podnikatele. Teoretická část je zamě-řena na definování základních pojmů, které souvisejí s daným tématem. V analy-tické části je provedena analýza právních sankcí, které byly společnostem uloženy a následně se porovnávají s ekonomickou výkonností podniků vypočítanou z fi-nanční analýzy. Poté je uskutečněn výzkum pomocí kvalitativní výzkumné metody polostrukturovaných rozhovorů. Na základě zjištěných poznatků bylo sestaveno zhodnocení, zda legislativa proti nekalé soutěži a právní regulace reklamy je plat-ná a účinná. The impact of legal regulation of advertising on selected companies. The bachelor's thesis focused on the issue of the influence of legal regulation of advertising and legislation against unfair competition on specific entrepreneurs. The theoretical part is focused on defining basic concepts related to the given topic. In the analytical part, an analysis of the legal sanctions imposed on the companies is carried out and then compared with the economic performance of the companies calculated from the financial analysis. Then the research is carried out using the qualitative research method of semi-structured interviews. Based on the findings, an assessment was made of whether the legislation against unfair competition and the legal regulation of advertising is valid and effective. Klíčová slova: nekalá soutěž; právní regulace reklamy; reklama; advertising; legal regulation of advertising; unfair competition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vliv právní regulace reklamy na vybrané společnosti

Bakalářská práce se zaměřila na problematiku vlivu právní regulace reklamy a legislativy proti nekalé soutěži na konkrétní podnikatele. Teoretická část je zamě-řena na definování základních pojmů, ...

Báborská, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Posilované učení a agentní prostředí
Brychta, Adam
2024 - český
Tato práce se zabývá posilovaným učením a jeho aplikací v agentním prostředí. V teoretické části je proveden rozbor teorie obsahující oblasti agentního prostředí, neuronových sítí a posilovaného učení. Praktická část je zaměřena na návrh a implementaci agenta hlubokého posilovaného učení s možností použití hierarchického posilovaného učení. This work deals with reinforcement learning and its application in an agent environment. The theoretical part includes an analysis of the theory covering areas of agent environments, neural networks and reinforcement learning. The practical part is focused on the design and implementation of a deep reinforcement learning agent with the possibility of using hierarchical reinforcement learning. Klíčová slova: agentní prostředí; hluboká neuronová síť; hluboké posilované učení; posilované učení; agent environment; deep neural network; deep reinforcement learning; reinforcement learning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Posilované učení a agentní prostředí

Tato práce se zabývá posilovaným učením a jeho aplikací v agentním prostředí. V teoretické části je proveden rozbor teorie obsahující oblasti agentního prostředí, neuronových sítí a posilovaného ...

Brychta, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2024

The Czech retail industry work environment changes in the context of the fourth industrial revolution
Rockson, Scott
2024 - anglický
Tento výzkum se snažil zhodnotit dopady čtvrté průmyslové revoluce (známé také jako Průmysl 4.0) na pracovní prostředí maloobchodu v České republice, jak by technologický pokrok mohl ovlivnit pracovní sílu v maloobchodě i pracovní místa v maloobchodním sektoru. Česká vláda tento koncept zavedla v září 2015 pod termínem „Průmysl 4.0“, což je národní plán, který má České republice pomoci být konkurenceschopnou ve svých vnitřních sektorech i v evropských protějšcích. Pro tuto studii bylo náhodně vybráno tři sta devadesát devět (399) zaměstnanců maloobchodů v Brně, aby odpověděli. Autor provedl studii s primárními daty shromážděnými pomocí dobře strukturovaných a online dotazníků, jejichž cílem bylo získat informace od zaměstnanců maloobchodu v oblasti Brna, a to jak s předem určenými možnostmi likertovy škály, tak s otevřenými otázkami, které umožňují podrobné vyjádření jejich pohledy na věc. V této studii byl použit deskriptivní a kvantitativní přístup k analýze shromážděných dat, aby se vytvořily smysluplné vztahy odpovědí na výzkumné téma. Data byla shromážděna pomocí Google formuláře, uspořádána a vyčištěna pomocí Microsoft Excel a poté analyzována pomocí tabulek, stejně jako popisné analýzy, grafů a grafů ze softwaru Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 27.0.1. Tato studie odhalila, že maloobchodní prostředí zažilo implementaci technologií Průmyslu 4.0 a zaměstnanci byli zaškoleni k používání těchto nových technologií. Zaměstnanci prozradili, jak některé z jejich manuálních úkolů převzala technika, čímž si usnadnili práci, ale pak se zase zredukoval počet úkolů, na kterých musí pracovat. Bylo zjištěno, že tím, co zaměstnanci předvídají do budoucna, bude pro zaměstnance maloobchodu méně pracovních míst a úkolů, které mohou dělat a proto je nutné, aby přijali změny, vybavili se nezbytnými dovednostmi, aby zůstali relevantní a přizpůsobili se těmto nevyhnutelným dopadům. Autor předložil vládě, maloobchodnímu sektoru a jeho zaměstnancům několik návrhů, aby přežily dopady této revoluce. This paper sought to assess the impacts of the fourth industrial revolution (also known as Industry 4.0) on the retail industry working environment in the Czechia, how the technological advancements could affect the retail labour, as well as jobs in the retail sector. The Czechia government introduced the concept through a term coined as ‚Prumysl 4.0‘ in the country in September 2015, a national plan to help Czechia to be competitive in its internal sectors, as well as its European counterparts. Three hundred and ninety-nine (399) retail employees in Brno were randomly sampled as respondents for this study. The researcher conducted this study with primary data collected with well-structured and online based questionnaires intended to get information from the retail employees in the Brno area, with both predeermined likert scale options as well as open-ended questions to enable detailed expression of their respective views. Descriptive and quantitative approach were employed in this study to analyze the data collected to make meaningful relations of the responses to the research topic. The data was collected with Google Forms, organized and cleaned with Microsoft Excel, and then analyzed using, tables, as well as descriptive analysis, graphs and charts from Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 27.0.1 software. This study revealed that the retail environment has seen implementation of Industry 4.0 technologies and the employees have been trained to use these new technologies. Employees disclosed how some of their manual tasks have been taken over by the use of technology, thus making their job easier, but then again redcing the tasks for them to work on. The forseeable future of the retail employees was found to be lesser and lesser jobs and tasks in the retail sector, thus, making it necessary for them to embrace the changes, equip themselves with the necessary skills to stay relevant and adapt to these inevitable impacts. The author has made some propositons to the government, retail sector, and its employees in order to survive the impacts of this revolution. Klíčová slova: Brno; Česká Republika; dopady; implementace; maloobchod; práce v maloobchodě; Průmysl 4.0; technologie; zaměstnanci; Czech Republic; employees; impacts; implementation; Industry 4.0; retail; retail jobs; technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The Czech retail industry work environment changes in the context of the fourth industrial revolution

Tento výzkum se snažil zhodnotit dopady čtvrté průmyslové revoluce (známé také jako Průmysl 4.0) na pracovní prostředí maloobchodu v České republice, jak by technologický pokrok mohl ovlivnit pracovní ...

Rockson, Scott
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Intenzita obchodu v EU s poľnohospodárskymi komoditami
Nekvasil, Adam
2024 - slovenský
NEKVASIL, A. Intenzita obchodu v EU se zemědělskými komoditami, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce je zaměřena na měření intenzity mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami a s nimi spojenými odvětvími v EU27 v letech 2010 a 2020. Teoretická část práce shrnuje základní teorie mezinárodního obchodu a výpočet intenzity obchodu. V této části jsou také uvedeny dosavadní výsledky měření intenzity mezinárodního obchodu. V praktické části je měření provedeno s využitím principů založených na vnitroodvětvovém obchodu a komparativních výhodách. Vnitroodvětvový obchod se počítá pomocí Grubel-Lloydova indexu a komparativní výhody se počítají pomocí indexu NRCA. Indexy se pak porovnávají na úrovni jednotlivých zemí a v různých časových obdobích, aby se určilo, která země vyniká komparativní výhodou a vnitroodvětvovým obchodem. NEKVASIL, A. Intensity of trade in the EU with agricultural commodities, Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2024. The bachelor thesis focuses on the measurement of international trade intensity of agricultural commodities and their associated industries in the EU27 in 2010 and 2020. The theoretical part of the thesis summarises the basic theories of interna-tional trade and trade intensity calculation. In this part, the results of international trade intensity measurement so far are also present. In the practical part, the measurement is carried out using principles based on intra-industry trade and comparative advantage. Intra-industry trade is calculated by the Grubel-Lloyd in-dex and comparative advantages are calculated by the NRCA index. The indices are then compared at the country level and across time periods to see, which country excels in comparative advantage and intra-industry trade. Klíčová slova: intenzita mezinárodního obchodu; komparativní výhoda; vnitroodvětvový obchod; zemědělské komodity; agriculture commodity; comparative advantage; intesity of international trade; intra-industry trade Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Intenzita obchodu v EU s poľnohospodárskymi komoditami

NEKVASIL, A. Intenzita obchodu v EU se zemědělskými komoditami, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce je zaměřena na měření intenzity mezinárodního obchodu se ...

Nekvasil, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze