Počet nalezených dokumentů: 165299
Publikováno od do

Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky
Kopecký, Robin
2024 - český
In this dissertation, we delve into the multifaceted domains of biological and social factors influencing human morality. The connecting element of this collection of four studies is both an interest in human morality as a traditional philosophical topic and the use of methods from empirical sciences, particularly biology, behavioural, and cognitive sciences. The first study focuses on the moral algorithms in autonomous vehicles. We examined moral preferences regarding the choice between software types that differ in their built-in algorithms for dealing with lethal collisions. These are categorized into three specific types: selfish, altruistic, and conservative. Respondents exhibited a preference for the altruistic strategy, which is reinforced when signalled to others. The altruistic preference is the most pronounced when it applies to everybody else, weaker when it reflects only a personal choice, and the weakest when choosing for one's own child. We conclude that making a choice public significantly sways individuals towards a more socially beneficial solution. The second study investigates the relationship between parasite Toxoplasma gondii infection and its subsequent impact on human political beliefs and values. Infected participants exhibited a tendency towards heightened tribalism and... V této disertační práci se zabýváme rozličnými oblastmi biologických a sociálních faktorů ovlivňujících lidskou morálku. Spojujícím prvkem tohoto souboru čtyř studií je souběžně zájem o lidskou morálku jako tradiční filozofické téma spolu s využitím metod empirických věd, zejména biologie, behaviorálních a kognitivních věd. První studie se zaměřuje na morální algoritmy v autonomních vozidlech. Zkoumali jsme morální preference týkající se volby mezi typy softwaru, které se liší zabudovanými algoritmy pro řešení smrtelných kolizí. Příslušné typy jsou kategorizovány do tří strategií: sobecké, altruistické a konzervativní. Respondenti preferovali altruistické strategie, a tato preference se ještě posílila, pokud byla signalizována ostatním. Altruistická preference je nejvýraznější, když se vztahuje na všechny ostatní, slabší, když odráží pouze osobní volbu, a nejslabší při volbě pro vlastní dítě. Docházíme k závěru, že zveřejnění volby výrazně ovlivní jedince směrem ke společensky výhodnějšímu řešení. Druhá studie zkoumá vztah mezi infekcí parazitem Toxoplasma gondii a jejím následným dopadem na politické přesvědčení a hodnoty lidí. Nakažení účastníci vykazovali tendenci ke zvýšenému tribalismu a sníženému kulturnímu liberalismu a antiautoritářství. Statisticky odfiltrovaný vliv horšího fyzického a... Klíčová slova: morální soud; altruismus; wellbeing; experimentální filosofie; náboženství; toxoplazmóza; moral judgement; altruism; wellbeing; experimental philosophy; religion; toxoplasmosis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky

In this dissertation, we delve into the multifaceted domains of biological and social factors influencing human morality. The connecting element of this collection of four studies is both an interest ...

Kopecký, Robin
Univerzita Karlova, 2024

Běh v kontextu vývojové kineziologie
Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
2024 - český
Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From information sources working with the topic of developmental kinesiology, a comprehensive text was prepared on the influence of establishing posture on the subsequent development of locomotion patterns of walking and running. Methods: The compilation method was used in this work. Relevant peer-reviewed articles were drawn upon to identify current information on running kinesiology for subsequent interdisciplinary comparison of approaches to the definition and description of the running stride cycle. Results: In the thesis, it was repeatedly emphasized that reaching the float phase in a running gait is a genetically conditioned in a person's life. The thesis that the central control of postural-locomotor function is already engaged in the first year of life thanks to genetically encoded programs. In parallel with how the musculoskeletal system strengthens during the first year of life with the aim of overcoming gravity and achieving bipedality, the strength of functional control at the level of the CNS. Key words: step cycle of running, running, locomotion, posture, kinesiology of running Název: Běh v kontextu vývojové kineziologie Cíl: Cílem této diplomové práce bylo popsat krokový cyklus běhu v kontextu motorické ontogeneze člověka. Z informačních zdrojů pracujících s tématem vývojové kineziologie byl zpracován ucelený text o vlivu založení postury na následovný vývoj lokomočních vzorů chůze a běhu. Metody: V práci byla využita metoda kompilace. Bylo čerpáno z relevantních odborných článků s cílem zjištění aktuálních informací o kineziologii běhu pro následovné mezioborové srovnání přístupů k definici a popisu krokového cyklu běhu. Výsledky: V práci bylo opakovaně akcentováno, že dosažení letové fáze v běžeckém kroku je geneticky podmíněnou vývojovou etudou v životě člověka. Práce vysvětluje, že centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce se angažuje již v prvním roce života právě díky geneticky zakódovaným programům. Paralelně s tím, jak sílí muskuloskeletální aparát v průběhu prvního roku života s cílem přemoci gravitaci a dosáhnout na bipedalitu, sílí rovněž funkční řízení na úrovni CNS. Klíčová slova: krokový cyklus běhu, běh, lokomoce, postura, kineziologie běhu Klíčová slova: krokový cyklus běhu; běh; lokomoce; postura; kineziologie běhu; gait cycle of running; running; locomotion; posture; kinesiology of running Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Běh v kontextu vývojové kineziologie

Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From ...

Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech
Koutenský, Petr; Kozák, Martin
2024 - český
Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics Abstract: The goal of this thesis was to study ultrafast dynamics of excitons in monolayers of transient metal dichalcogenides WSe2 and MoS2 using methods of ultrafast laser spectroscopy. We focus on two types of processes in this thesis. We measured ultrafast dynamics of carrier recombination and inter-valley scattering of excitons. We also focused on ultrafast manipulation with excitonic energy levels which allows us to remove the energy degeneracy in different minima of the band structure using coherent optical effects (optical Stark effect and Bloch-Siegert shifts). In the future, the observed phenomena could contribute to developement of new utrafast optical and optoelectronical devices exploting so called valley polarization of electrons in the studied materials. Keywords: Ultrashort laser puses, time-resolved laser spectroscopy, nonlinear op- tics, 2D crystals iii Název práce: Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech Autor: Bc. Petr Koutenský Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: Cílem této práce bylo experimentálně zkoumat ultrarychlou dynamiku excitonů v monovrstvách dichalkogenidů přechodných kovů WSe2 a MoS2 pomocí metod ultrarychlé laserové spektroskopie. Práce se zaměřuje na pozorování dvou typů procesů. Konkrétně jsme měřili dynamiku rekombinace a meziúdolního roz- ptylu excitonů. Dále se v práci zaměřujeme na ultrarychlou manipulaci s energe- tickými hladinami excitonů dovolující sejmout energetickou degeneraci v různých minimech pásové struktury pomocí optických koherentních jevů (optický Star- kův jev a Bloch-Siegertův posuv). Pozorované jevy mohou v budoucnu přispět k rozvoji nového typu ultrarychlých optických a optoelektronických součástek a nového typu elektroniky využívající tzv. údolní polarizaci elektronů v látkách. Klíčová slova: Ultrakrátké laserové pulzy, časově-rozlišená laserová spektroskopie, nelineární optika, 2D krystaly iii Klíčová slova: Ultrakrátké laserové pulzy|časově-rozlišená laserová spektroskopie|nelineární optika|2D krystaly; Ultrashort laser puses|time-resolved laser spectroscopy|nonlinear optics|2D crystals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech

Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of ...

Koutenský, Petr; Kozák, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Stanovení výparu z malých povodí
Toušková, Jitka; Šípek, Václav; Možný, Martin; Brom, Jakub
2024 - český
Evapotranspiration (ET) plays a significant role in the hydrological balance. The terms potential (PET) and reference (RET) evapotranspiration are often used while estimating its rate. The doctoral thesis deals with the estimation of PET, RET and other selected processes. First, the influence of net longwave radiation (the component of radiation balance) on the rate of PET was examined. It was found that the standard methods result in the significant differences in PET estimation due to the absence of model calibration to local conditions. The original model caused distinction in the PET evaluation for the Liz experimental catchment by up to 100 mm/year. Calibration of the parameters of two commonly used methods for calculating net longwave radiation reduced the error in PET evaluation to less than 20 mm/year. PET or RET estimation itself can be performed by many direct or indirect methods. Their accuracy is highly discussed. This work focused on selection of suitable methods and their further testing on conditions of 18 stations in the Czech Republic. 37 methods were compared with measured data. It was proven, that the best results in this region were achieved by combination methods (with average RMSE of 1.2 mm/day, 18.6 mm/month, and 33.3 mm/year). Among individual models, the radiation-based... Evapotranspirace (ET) hraje významnou roli v hydrologické bilanci. Při odhadování míry ET se pracuje obvykle s koncepty potenciální (PET) a referenční (RET) evapotranspirace. Předkládaná disertační práce se zabývá stanovením PET/RET a vybranými dílčími procesy, které tvoří celkovou aktuální ET. V rámci studie zabývající se vlivem dlouhovlnné složky radiační bilance bylo zjištěno, že standardně používané metody obsahují značnou nejistotu při odhadu PET díky absenci kalibrace parametrů modelů na lokální podmínky. Doporučené hodnoty parametrů zapříčinily odchylku v odhadu PET na povodí Liz na Šumavě až o 100 mm/rok. Kalibrace parametrů dvou běžně využívaných metod pro výpočet dlouhovlnné složky radiační bilance snížila chybu v odhadu PET na úroveň <20 mm/rok. Samotný odhad PET/RET je možné provádět pomocí řady přímých nebo nepřímých metod, jejichž přesnost je vysoce diskutována. V této práci byl s ohledem na existenci velkého množství výpočetních metod proveden výběr vhodných metod a jejich následné otestování na poměrech 18 stanic České republiky. Bylo porovnáno 37 metod s naměřenými daty. Bylo prokázáno, že nejlepších výsledků v našem regionu dosáhly kombinační metody (s průměrným RMSE 1.2 mm/den, 18.6 mm/měsíc a 33.3 mm/rok). Z jednotlivých metod pak byly jako nejlepší vyhodnoceny radiačně zaměřená... Klíčová slova: hydrologie; evapotranspirace; výpar; radiace; hydrologická bilance; hydrology; evapotranspiration; evaporation; radiation; water balance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stanovení výparu z malých povodí

Evapotranspiration (ET) plays a significant role in the hydrological balance. The terms potential (PET) and reference (RET) evapotranspiration are often used while estimating its rate. The doctoral ...

Toušková, Jitka; Šípek, Václav; Možný, Martin; Brom, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

VÝCHOVNÝ POTENCIÁL ESTETICKÉ A MORÁLNÍ ZKUŠENOSTI V PEDAGOGICE JOHNA DEWEYHO
Pelzová, Markéta; Strouhal, Martin; Pelcová, Naděžda; Šíp, Radim
2024 - český
The text submitted aims at analysis of the relation between aesthetic experience and moral education. In seven chapters it addresses current issues of aesthetic education at schools, presents the most important discourses from the field of moral issues and elaborates on analysis of the relation between aesthetic and moral experience in the work of a representative of American pragmatism, John Dewey. The text offers not only answers to the questions of educational potential of aesthetic classes, but also new ideas for improvement of the current educational practice. Předložený text je zacílen na analýzu vztahu mezi estetickou zkušeností a morální výchovou. V rámci sedmi kapitol se věnujeme aktuálním otázkám praxe estetických výchov ve škole, představení nejdůležitějších diskurzů z oblasti morální problematiky i samotné analýze vztahu estetické a morální zkušenosti v díle představitele amerického pragmatismu Johna Deweyho. Text nabízí odpovědi nejen na výchovně vzdělávací potenciál estetických předmětů, přináší také nové náměty pro zkvalitnění současné vzdělávací praxe. Klíčová slova: John Dewey|americký pragmatismus|estetická výchova|estetická zkušenost|morální výchova|kurikulum; John Dewey|American pragmatism|aesthetic education|aesthetic experience|moral education|curriculum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
VÝCHOVNÝ POTENCIÁL ESTETICKÉ A MORÁLNÍ ZKUŠENOSTI V PEDAGOGICE JOHNA DEWEYHO

The text submitted aims at analysis of the relation between aesthetic experience and moral education. In seven chapters it addresses current issues of aesthetic education at schools, presents the most ...

Pelzová, Markéta; Strouhal, Martin; Pelcová, Naděžda; Šíp, Radim
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní analýzu mastných kyselin a estolidů
Cudlman, Lukáš; Cvačka, Josef; Kozlík, Petr; Lísa, Miroslav
2024 - český
(EN) This doctoral thesis summarizes the use of modern mass spectrometric methods for the structural identification of fatty acids and triacylglycerol estolides (TG-EST) and their subsequent characterization in the lipidome of vernix caseosa, i.e., the biofilm covering the skin of the human fetus during the last trimester of in-utero development. Vernix caseosa has mainly antimicrobial properties and the ability to heal wounds and burns. The first part of the doctoral thesis focuses on the diversity of fatty acids in the lipidome of vernix caseosa. These acids form the structural subunits of complex lipids, such as the abundant triacylglycerols and wax esters. By studying fatty acids and their structural features, this thesis has provided valuable insights into the structural variability of the vernix caseosa lipidome. Without a full understanding of the structure of these key subunits, it would be impossible to complete the analysis of this lipidome in the future. In this thesis, fatty acids using high-performance liquid chromatography (HPLC) and modern mass spectrometry methods, namely ultraviolet photodissociation (UVPD) and ozone-induced dissociation (OzID), were characterized. The coupling of HPLC and mass spectrometry (HPLC-MS) provided unambiguous information on the positions and geometry of... (CZ) Tato disertační práce shrnuje použití moderních hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní identifikaci mastných kyselin a estolidů triacylglycerolů (TG-EST) a jejich následnou charakterizaci v lipidomu novorozeneckého mázku, tj. biofilmu pokrývajícího pokožku lidského plodu během posledního trimestru těhotenství. Novorozenecký mázek je především známý svými antimikrobiálními vlastnostmi a schopností hojení ran a popálenin. První část disertační práce se zaměřuje na rozmanitost mastných kyselin v lipidomu novorozeneckého mázku. Tyto kyseliny tvoří strukturní podjednotky komplexních lipidů, např. hojně zastoupených triacylglycerolů a voskových esterů. Studiem mastných kyselin a jejich strukturních rysů bylo možné v této práci získat cenné poznatky o strukturní variabilitě celého lipidomu novorozeneckého mázku. Bez plného pochopení struktury těchto klíčových podjednotek by bylo v budoucnu nemožné dokončit analýzu tohoto lipidomu. Mastné kyseliny byly v této práci charakterizovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a pokročilých metod hmotnostní spektrometrie, a to fotodisociace ultrafialovým zářením (UVPD) a disociace vyvolané ozonem (OzID). Spojení HPLC a hmotnostní spektrometrie (HPLC-MS) poskytlo jednoznačné informace o polohách a geometrii dvojných vazeb a... Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie; HPLC; lipidy; novorozenecký mázek; mass spectrometry; HPLC; lipids; vernix caseosa Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní analýzu mastných kyselin a estolidů

(EN) This doctoral thesis summarizes the use of modern mass spectrometric methods for the structural identification of fatty acids and triacylglycerol estolides (TG-EST) and their subsequent ...

Cudlman, Lukáš; Cvačka, Josef; Kozlík, Petr; Lísa, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Svrchovaný panovník lidu
von Wedel, Joachim; Vojtíšek, Zdeněk; Bargár, Pavol; Hošek, Pavel
2024 - český
1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It is first shown that for the discussion of the connection between religion and modern democracy, no meaningful reference can be made to the concept of "political religions", which was developed in particular by Eric Voegelin for the connection between religion and modern totalitarian systems. On this basis, the concluding part of the introduction states the two central aims of the thesis: in a first step, other concepts (than that of political religion) are to be examined that might be considered for a discussion of the relationship between modern democracy and religion, in particular the concept of civil religion. Since this is not the case, the work turns to a second objective: the question of whether the historical beginnings of modern democracy in Paris in 1789 can instead provide a better answer to the question. 2. The second chapter will therefore examine the question of whether one of various conceptual proposals is suitable for clarifying this connection in a general way. Theological (Rothe, Gogarten, Rhonheimer), legal (Hörnle) and sociological (Durkheim) approaches are presented, but in... Úvodní kapitola poskytuje přehled výzkumné otázky - konkrétně vztahu náboženství a moderní demokracie - a literatury použité v diskusi na toto téma. Nejprve se ukazuje, že pro diskusi o spojení náboženství a moderní demokracie nelze smysluplně odkázat na koncept "politických náboženství", který pro spojení náboženství s moderními totalitními systémy rozvinul zejména Eric Voegelin. Na tomto základě závěrečná část úvodu uvádí dva hlavní cíle práce: v prvním kroku je třeba prozkoumat jiné koncepty (než politické náboženství), které by mohly být zvažovány pro diskusi o vztahu mezi moderní demokracií. a náboženství, zejména koncept občanského náboženství. Protože tomu tak není, obrací se práce k druhému cíli: k otázce, zda historické počátky moderní demokracie v Paříži v roce 1789 mohou místo toho poskytnout lepší odpověď na otázku Druhá kapitola se tedy bude zabývat otázkou, zda je pro obecné objasnění této souvislosti vhodný některý z různých koncepčních návrhů. Prezentovány jsou teologické (Rothe, Gogarten, Rhonheimer), právní (Hörnle) a sociologické (Durkheim) přístupy, ale zejména koncept občanského náboženství a moderního nacionalismu, který je již zhruba sto let kvalifikován jako "náboženství moderny". V důsledku toho žádný z těchto návrhů není vhodný pro poskytování obecných, tedy globálně... Klíčová slova: občanské náboženství; zjevení; moderní demokracie; civil religion; revelation; modern democracy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Svrchovaný panovník lidu

1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It ...

von Wedel, Joachim; Vojtíšek, Zdeněk; Bargár, Pavol; Hošek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Osud mikropolutantů v průběhu vermikompostování
Grasserová, Alena; Cajthaml, Tomáš; Macek, Tomáš; Lhotský, Ondřej
2024 - český
Vermicomposting is recently becoming a rather popular environmentally friendly technique for stabilizing biowaste, including sewage sludge. There is an effort to utilize the sewage sludge as fertilizer on agricultural land. But apart from nutrients, the sludge also contains harmful pollutants, which subsequently after its deposition on fields can be taken up by plants and organisms contaminating the food chains. Micropollutants, the substances that can be found throughout the environment in trace concentrations, are one of the pollutants occurring in sludge. It is for example pharmaceuticals and personal care products, per- and polyfluoroalkyl substances, or pesticides. Their negative effects are known - they can be for instance endocrine disruption, antibiotic resistance, or the development of cancer. Although the deposition of sewage sludge on fields as a fertilizer is one of the main introduction routes of micropollutants to the environment, the content of micropollutants before deposition is not monitored nor regulated. This dissertation focuses on the fate of micropollutants during vermicomposting, especially in sewage sludge substrates. The vermicomposting method was applied to stabilize coffee spent grounds and sewage sludge obtained from distinct wastewater treatment plants mixed with... Vermikompostování se v posledních letech stává populární přírodě-blízkou metodou používanou ke zpracování biologického odpadu, včetně čistírenského kalu. Ten je díky svým vlastnostem záhodno využít jako hnojivo na zemědělskou půdu. Kromě cenných prvků ale kal obsahuje i polutanty, jež po jeho aplikaci na pole mohou být přijímány rostlinami a živočichy a kontaminovat tak potravní řetězce. Do skupiny polutantů nacházejících se v kalu spadají i mikropolutanty, látky vyskytující se napříč životním prostředím v nízkých koncentracích. Mezi mikropolutanty se řadí například farmaka a produkty osobní péče, per- a polyfluorované látky nebo pesticidy. Tyto látky mají mnoho známých nežádoucích účinků, jako je endokrinní disrupce, antibiotická rezistence či rozvoj některých typů rakoviny. Ačkoliv hnojení čistírenskými kaly je jednou z hlavních cest vstupu mikropolutantů do životního prostředí, koncentrace mikropolutantů v čistírenských kalech nejsou před jejich aplikací na půdu nijak sledovány ani regulovány. Tato disertační práce se zabývá osudem mikropolutantů v průběhu vermikompostování, a to především čistírenských kalů jako substrátu. Vermikompostování bylo aplikováno za účelem stabilizace kávové sedliny a čistírenských kalů z různých čistíren odpadních vod smíchaných se slámou. Experimenty probíhaly v... Klíčová slova: Mikropolutanty; vermikompostování; endokrinní disruptory; farmaka; Micropollutants; vermicomposting; endocrine disruptors; pharmaceuticals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Osud mikropolutantů v průběhu vermikompostování

Vermicomposting is recently becoming a rather popular environmentally friendly technique for stabilizing biowaste, including sewage sludge. There is an effort to utilize the sewage sludge as ...

Grasserová, Alena; Cajthaml, Tomáš; Macek, Tomáš; Lhotský, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou
Finger, Vladimír; Roh, Jaroslav; Doležal, Martin; Brulíková, Lucie
2024 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Doctoral Degree Program Bioorganic Chemistry Candidate: Ing. Vladimír Finger Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Synthesis of purine derivatives with potential antimycobacterial activity The theoretical part of this dissertation briefly summarizes basic data on tuberculosis (TB), an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb.). The epidemiological data published in the annual report of the World Health Organization (WHO) and the structure of drugs used in current TB therapy are presented. The theoretical section also gives a brief overview of the treatment of TB and mentions four compounds that are currently in phase II clinical trials. The mechanism of action of these compounds is inhibition of the enzyme decaprenylphosphoryl-β-D-ribose-2'-epimerase, specifically the DprE1 subunit. This enzyme plays an important role in the synthesis of mycobacterial call wall. The next part of the dissertation summarizes the results of research on potential purine and pyrrolo[3,2- d]pyrimidine antituberculosis agents derived from purine-6-one 10. Compound 10 was identified as derivative with moderate anti-TB activity (MIC99(Mtb) = 4 μM) in a high-... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Doktorský studijní program Bioorganická chemie Kandidát: Ing. Vladimír Finger Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Název disertační práce: Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou Předkládaná disertační práce v teoretické části stručně shrnuje základní údaje o tuberkulóze (TB), tedy infekčním onemocnění, které je způsobeno bakterií Mycobacterium tuberculosis (Mtb.). Jsou zde uvedena epidemiologická data vydávaná v každoročním reportu Světové zdravotnické organizace (WHO) a struktury léčiv využívaných v současné terapii TB. V teoretické části je dále stručně přiblížena léčba TB a jsou zde zmíněny čtyři sloučeniny, které jsou v současné době ve druhé fázi klinického testování. Mechanismem účinku těchto látek je inhibice enzymu dekaprenylfosforyl-β-D-ribóza-2'-epimerázy, konkrétně podjednotky DprE1. Tento enzym hraje významnou roli v syntéze mykobakteriální stěny. Další část disertační práce shrnuje výsledky výzkumu týkající se potenciálních purinových a pyrrolo[3,2- d]pyrimidinových antituberkulotik odvozených od purin-6-onu 10. Derivát 10 byl identifikován jako sloučenina se střední anti-TB účinností (MIC99(Mtb) = 4 μM) v rámci screeningu prováděného farmaceutickou... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Doctoral Degree Program Bioorganic Chemistry Candidate: Ing. Vladimír Finger Supervisor: Assoc. ...

Finger, Vladimír; Roh, Jaroslav; Doležal, Martin; Brulíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů
Pilnáček, Vojtěch; Innemanová, Petra; Najmanová, Petra; Wrzecionko, Jakub
2024 - český
The work is focused on the pretreatment of sewage sludge after anaerobic stabilization by the process of biodrying. Biodrying is a process in which the organic substrate undergoes aerobic decomposition and at the same time, due to the increased temperature and the blowing air, it is dried. The aim of the work was to optimize the most important process variables, to verify whether the process is suitable for pretreatment of sewage sludge before use as fuel or fertilizer in the context of Czech legislation and to investigate which groups of organisms and how they participate in the degradation of endocrine disruptors. For these purposes, quarter- and semi- operational bio-drying reactors were designed. The results of the work show that the most important process parameters are the aeration rate and temperature as its dependent variable and the substrate composition. The setup with a fixed time interval of blower switching was found to be the optimal aeration regime. The optimal substrate composition was a 5:2 ratio of sludge:birch chips. The results of the work further show that the bio-drying process is suitable for the preparation of fuel for co-incineration with other material. It is not very suitable for mono-incineration due to exceeding emission limits. The calorific value of the resulting fuel... Práce je zaměřena na předúpravu čistírenských kalů po anaerobní stabilizaci procesem biosušení. Biosušení je proces, při kterém organický substrát podléhá aerobnímu rozkladu a zároveň dochází díky zvýšené teplotě a vháněnému vzduchu k jeho vysoušení. Cílem práce bylo optimalizovat nejdůležitější procesní proměnné, ověřit, zda je proces vhodný pro předúpravu čistírenských kalů před použitím jako paliva nebo hnojiva v kontextu české legislativy a prozkoumat, které skupiny organismů a jak se podílejí na rozkladu endokrinních disruptorů. Pro tyto účely byly navrženy čtvrtprovozní a poloprovozní reaktory biosušení. Výsledky práce ukazují, že nejdůležitějšími procesními parametry jsou míra provzdušnění a teplota jako její závislá proměnná a složení substrátu. Jako optimální režim provzdušnění se ukázalo nastavení s fixním časovým intervalem spínání dmychadla. Optimální složení substrátu byl poměr 5:2 kal:březová štěpka. Výsledky práce dále ukazují, že procesem biosušení je vhodný pro přípravu paliva pro spoluspalování s jiným materiálem. Pro monosplování se příliš nehodí z důvodu překročení emisních limitů. Výhřevností se výsledné palivo pohybuje na úrovni méně kvalitního hnědého uhlí. Proces biosušení je rovněž použitelný pro přípravu hnojiva. Výsledky práce ukazují, že nedochází k nadměrnému... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů

The work is focused on the pretreatment of sewage sludge after anaerobic stabilization by the process of biodrying. Biodrying is a process in which the organic substrate undergoes aerobic ...

Pilnáček, Vojtěch; Innemanová, Petra; Najmanová, Petra; Wrzecionko, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze