Number of found documents: 194655
Published from to

Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack
Maleček, Jan; Vágner, Michal; Šťastný, Petr
2024 - Czech
Název: Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu. Cíl práce: Stanovit míru vztahu mezi izokinetickou sílou svalů kyčelního kloubu při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci vzhledem k dynamice přímého čelního kopu bez a s výstrojí. Metoda: Práce odpovídá empiricky založené studii observačního charakteru. Měřený výzkumný soubor (n =15) tvořili účelově vybraní studenti Vojenského oboru (VO) navštěvující prezenční a kombinovanou formu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Dynamika přímého čelního kopu byla měřena pomocí siloměrné desky Kistler a data byla převáděna do programu BioWare. Izokinetická síla svalů při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci kyčelního kloubu byla hodnocena pomocí izokinetického dynamometru Humac Norm. Flexibilita vybraných svalových skupin byla hodnocena vyškolenou osobou. Výsledné posouzení míry vztahů bylo provedeno pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadí (rs). Výsledky: Nejsilnější korelační vztah vznikl mezi svaly provádějící vnější rotaci kyčelního kloubu (při rychlosti 90řs-1 ) a dopadovou silou přímého čelního kopu (impact force) u respondentů s výstrojí (rs = 0,66). U tohoto vztahu se podařilo prokázat významnou signifikantní... Title: Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack. Objective: Determine the rate of the relationship among isokinetic strength of hip muscles during flexion and extension movement, external and internal rotation and the dynamics of the front kick while using the military personal protective equipment. The method: The master thesis corresponds with an empirically based study of observational type. The measured research sample consisted of students (n = 15) of Military Department attending full-time and combined form of study at the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University in Prague. Dynamics of front kick were measured by dynamometric Kistler plates and evaluated through computer software BioWare. Isokinetic strength of hip muscles during flexion and extension movement, external and internal rotation was tested and rated by isokinetic dynamometer Humac Norm. The flexibility of selected muscles group was measured by a specialist in physiotherapist area. The Spearman rank correlation coefficient of the order (rs) was chosen for the final evaluation of the rate of relationship. The results: The strongest correlation relationship was between the external hip rotation muscles (at speed 90 řs-1 ) and the impact force on the... Keywords: Boj zblízka. armáda; osobní ochranné prostředky; biomechanika; Close combat; military; personal protective equipment; biomechanics Available in a digital repository NRGL
Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack

Název: Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu. Cíl práce: Stanovit míru vztahu mezi izokinetickou sílou svalů kyčelního kloubu při provádění ...

Maleček, Jan; Vágner, Michal; Šťastný, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Atomová fluorescenční spektrometrie s generováním těkavých specií - citlivý nástroj pro ultrastopovou prvkovou analýzu
Štádlerová, Barbora
2024 - English
Tato disertační práce se zabývá vývojem nových analytických metodologií založených na atomové fluorescenční spektrometrii - detekční metodě, která nabízí precizní a citlivé stanovení ultrastopových prvků, mezi něž patří například bismut, kadmium a nikl. Společným jmenovatelem této práce je použití nekomerčního nedisperzního atomového fluorescenčního spektrometru (AFS) vyvinutého v laboratoři. První část této práce se věnuje vývoji vysoce citlivé metody pro stanovení bismutu pomocí generování hydridů (HG) ve spojení s AFS. Bismutan byl generován reakcí s NaBH4 v prostředí HCl v uspořádání průtokové injekční analýzy a pomocí proudu nosného plynu argonu a vodíku byl unášen do atomizátoru. Byla provedena detailní optimalizace optické cesty spektrometru (pozice bezelektrodové výbojky, čoček a interferenčního filtru) a atomizačních podmínek ve dvou plamenových atomizátorech - miniaturním difúzním plamenu (MDF) a tzv. flame-in-gas-shield atomizátoru (FIGS). Bylo dosaženo výborné opakovatelnosti a extrémně nízkých mezí detekce, jmenovitě 1,8 ng l−1 s využitím MDF a 0,9 ng l−1 s FIGS. Následně byl AFS spojen s fotochemickým generátorem těkavých specií (PVG), opět v uspořádání injekční průtokové analýzy. Použitý fotoreaktor se skládal ze standardní rtuťové nízkotlaké UV výbojky ovinuté teflonovou trubičkou.... This thesis encompasses a development of innovative methodologies based on atomic fluorescence spectrometry, offering precise and sensitive determination of ultra-trace elements, such as bismuth, cadmium, and nickel. The common denominator of all parts of this work is the use of a research-grade non-dispersive atomic fluorescence spectrometer (AFS). First part of this work is dedicated to the development of a highly sensitive methodology for bismuth determination based on hydride generation (HG) coupled with AFS. Bismuthane was generated by the reaction with NaBH4 in HCl medium in a flow injection arrangement and directed by a stream of carrier argon and hydrogen to an atomizer. A detailed optimization of the optical path of the spectrometer (electrodeless discharge lamp, lenses and interference filter) and atomization parameters in two flame atomizers - miniature diffusion flame (MDF) and flame-in-gas-shield atomizer (FIGS) - was performed. An excellent repeatability and extremely low limits of detection were achieved, namely 1.8 ng L−1 with the MDF and 0.9 ng L−1 with the FIGS. Subsequently, a photochemical vapour generation (PVG) of bismuth was coupled to AFS, employing a flow injection arrangement of the generator, a standard mercury low-pressure UV lamp and a coiled Teflon reactor. A flow rate... Keywords: atomová fluorescenční spektrometrie; generování těkavých specií; ultrastopová prvková analýza; hydridotvorné prvky; přechodné kovy; atomic fluorescence spectrometry; volatile species generation; ultratrace elemental analysis; hydride forming elements; transition metals Available in a digital repository NRGL
Atomová fluorescenční spektrometrie s generováním těkavých specií - citlivý nástroj pro ultrastopovou prvkovou analýzu

Tato disertační práce se zabývá vývojem nových analytických metodologií založených na atomové fluorescenční spektrometrii - detekční metodě, která nabízí precizní a citlivé stanovení ultrastopových ...

Štádlerová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Contemporary Trends in Early Childhood Education and Care in England
Ristić, Petra
2024 - Czech
Práce se zabývá současnými trendy a vývojovými aspekty systému předškolní péče a vzdělávání v Anglii. Jejím cílem je přinést hlubší i širší pohled na anglickou předškolní výchovu. Práce se zaměřuje na současné ukotvení předškolní výchovy a vzdělávání v anglickém vzdělávacím systému. Analyzuje okolnosti vzniku, průběhu a směřování současných reforem a tendencí v předškolním vzdělávání v Anglii. Metodologicky je práce zarámována paradigmatem kvalitativního výzkumu. Výzkumným designem je případová studie jedné země, k jejímuž zpracování se použila metoda obsahové analýzy dokumentů, polostrukturované expertní rozhovory a zúčastněné pozorování. Práce zachycuje historický kontext institucionální předškolní výchovy a jeho vliv na utváření současného národního anglického systému předškolního vzdělávání. Systém předškolního vzdělávání v Anglii se od konce 20. století do současnosti dynamicky vyvíjí. Nastavení podmínek předškolního vzdělávání prošlo řadou reformních kroků. K nejvýznamnějším se řadí systémová podpora dostupnosti předškolního vzdělávání, stanovení závazného národního kurikulárního rámce a vydávání následných revizí, nastavení jednotných kontrolních mechanismů kvality a výsledků předškolního vzdělávání a kvalitativní posun v profesionalizaci pracovníků v předškolních službách. Nechybí ani... This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early childhood education. The thesis focuses on the current anchoring of early childhood care and education in the English education system. It provides an analysis and deeper insight into the circumstances of the emergence, progress and direction of current reforms and trends. The thesis is framed by a qualitative research paradigm while the research design is a single country case study using content analysis of documents, semi-structured expert interviews and participant observation. The thesis captures the historical background to English early childhood education and its influence on the creation of the current situation. It has focused on analysis of external (European) and internal influences on educational policy in England and their reflection in curriculum development documents. The thesis also thematises the developments in workforce policy and their impact on the contemporary situation of early years professionals. It thus identifies current trends, reforms and challenges in early childhood education in England. The early childhood education system in England has undergone dynamic developments from... Keywords: předškolní vzdělávání v Anglii; vývojové trendy; reformy předškolního vzdělání; přípravná role předškolního vzdělání; připravenost dítěte na povinnou školní docházku; případová studie; obsahová analýza dokumentů; early childhood education in England; developmental trends; early childhood education reforms; preparatory role of early childhood education; school readiness; case study; content analysis Available in a digital repository NRGL
Contemporary Trends in Early Childhood Education and Care in England

Práce se zabývá současnými trendy a vývojovými aspekty systému předškolní péče a vzdělávání v Anglii. Jejím cílem je přinést hlubší i širší pohled na anglickou předškolní výchovu. Práce se zaměřuje na ...

Ristić, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act
Krejčiřík, Tomáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
2024 - Czech
Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu Abstrakt Say on pay je nástrojem pro akcionáře, který jim umožňuje uplatňovat vliv a kontrolu nad postupy odměňování vedoucích pracovníků ve společnostech. K tomu dochází především hlasováním na valné hromadě, kdy společnosti potřebují souhlas akcionářů při stanovování odměn. Systém Say on pay, který je založen na dosažení souladu mezi zájmy společnosti, akcionáři a členy orgánu, tak poskytuje akcionářům formální mechanismus k vyjádření jejich názorů a preferencí týkajících se odměňování vedoucích pracovníků společnosti. Tato práce poskytuje komplexní pohled na unijní regulaci Say on pay pro společnosti kótované na burze a začíná historickým přehledem jejího vývoje v Evropě. Pečlivě popisuje právní požadavky, které ukládá směrnice EU a podrobně mapuje povinnosti týkající se transparentnosti a zapojení akcionářů do záležitostí odměňování vedoucích pracovníků. Poté se zabývá procesem transpozice směrnice EU do národních právních systémů se zaměřením na přístupy České republiky a Francie. Podrobně zkoumá právní rámce obou zemí a poukazuje na rozdíly v jejich implementaci Say on pay úpravy. Pro komplexní přehled o úpravě je nutné objasnit právní požadavky na politiky odměňování a zprávy o odměňování, což je opět provedeno s... 1 Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act Abstract Say on pay is a legal instrument for shareholders to influence and control executive remuneration in companies. This is done primarily through voting at general meetings, where companies seek shareholder approval when establishing remuneration. The Say on pay system, which is based on aligning the interests of the company, the shareholders and the directors, thus provides a formal mechanism for shareholders to express their views and preferences on executive remuneration. This thesis provides a comprehensive view of the EU Say on pay regulation for listed companies and begins with a historical overview of its development in Europe. It thoroughly describes the legal requirements imposed by the EU Directive and maps out in detail the obligations regarding transparency and shareholder engagement in executive remuneration matters. It then examines the process of implementing the EU Directive into national legal systems, focusing on the approaches of the Czech Republic and France. It examines in detail the legal frameworks of both countries and highlights the differences in their implementation of Say on pay regulation. For a comprehensive overview of the regulation, it is necessary to explain the legal requirements... Keywords: say on pay; odměňování vedoucích pracovníků; veřejně obchodovatelné společnosti; say on pay; executive remunerations; listed companies Available in a digital repository NRGL
Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act

Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu Abstrakt Say on pay je nástrojem pro akcionáře, který jim umožňuje uplatňovat vliv a kontrolu nad postupy ...

Krejčiřík, Tomáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Life and the Shoah. The experience of first and second generation Czech survivors
Kalousová, Eva; Havelka, Miloš; Šalanda, Bohuslav; Frommer, Benjamin
2024 - Czech
Eva Kalousová Abstrakt disertační práce Tématem předkládané práce je přenos traumatu z holocaustu z první na druhou generaci přeživších, přičemž se práce zabývá specifiky vývoje v rodinách v českých zemích a v Izraeli a částečně v Německu a ve Velké Británii a sleduje členy bývalé židovské obce v Uherském Brodě a souvěrce s ní propojené. Práce se zaměřuje na tradiční symptomy přenosu a na to, zda se ve zkoumaných rodinách objevily, nebo ne a proč, na identitu přeživších a jejich děti a na to, jaký je rozdíl v paměti mezi první a druhou generací přeživších. Klíčová slova: Čeští Židé, židovská historie, holocaust, přenos traumatu z holocaustu, paměť, identita Eva Kalousová Abstract of dissertation The topic of the dissertation is transfer of the trauma from the holocaust from the first to the second generation of survivors where we deal with the specific development in Czech lands and Israel and partly in Germany and Great Britain and we observe members of the former Jewish community in Uherský Brod and survivors connected with it. The dissertation focuses on traditional symptoms of the transfer and investigates if they were present in researched families or not and why, on the identities of survivors and their children and on the differences in memory of the first and second generations. Key words: Czech Jews, Jewish history, holocaust, transfer of trauma from the holocaust, memory, identity Available in a digital repository NRGL
Life and the Shoah. The experience of first and second generation Czech survivors

Eva Kalousová Abstrakt disertační práce Tématem předkládané práce je přenos traumatu z holocaustu z první na druhou generaci přeživších, přičemž se práce zabývá specifiky vývoje v rodinách v českých ...

Kalousová, Eva; Havelka, Miloš; Šalanda, Bohuslav; Frommer, Benjamin
Univerzita Karlova, 2024

Histopathology and Molecular Biology of Gastrointestinal Tumours
Červenková, Lenka; Souček, Pavel; Eckschlager, Tomáš; Pivovarčíková, Kristýna
2024 - Czech
Souhrn Incidence a mortalita nádorů gastrointestinálního traktu jsou na úrovni, která představuje závažný problém. Tyto nádory mají nespecifické klinické příznaky, a proto často dochází k pozdní diagnóze. V posledních letech byl zaznamenán výrazný pokrok v oblasti vyhledávání a sledování molekulárních ukazatelů nádorových změn v diagnostice, prognóze a léčbě těchto onemocnění. Klinická onkologie se však stále potýká s nedostatkem takovýchto biomarkerů. Cílem této práce bylo najít nové biomarkery pro nádory gastrointestinálního traktu, které by korelovaly zejména s prognostickými ukazateli a prediktory léčebné odpovědi či chemorezistence. Dizertační práce je založena na 5 studiích věnujících se duktálnímu adenokarcinomu pankreatu, kolorektálnímu karcinomu a hepatocelulárnímu karcinomu s použitím imunohistochemických a molekulárních metod. Všechny studie byly provedeny na archivních parafínových blocích. K hlavním výsledkům patří imunohistochemicky prokázaná proteinová exprese transportérů MRP2, SLC22A3 a SUR1/ABCC8 a její významná souvislost s prognózou adenokarcinomu pankreatu. Bylo zjištěno, že pacienti bez exprese proteinu SLC22A3 v apikální membráně mají signifikantně kratší přežití bez nemoci i celkové přežití. U pacientů s pozitivní membránovou expresí MRP2 i SLC22A3 jsme nalezli delší přežití bez... The incidence and mortality of gastrointestinal cancers are at a level that represents a serious problem. These tumours have non-specific clinical symptoms, which often results in late diagnosis. In recent years, there have been significant advances in the identification and monitoring of molecular markers of tumour changes in the diagnosis, prognosis and treatment of these diseases. However, clinical oncology still faces a shortage of such biomarkers. The aim of this study was to find new biomarkers that correlate especially with prognostic indicators and predictors of treatment response or chemoresistance in gastrointestinal tract cancers. This thesis is based on 5 studies addressing ductal adenocarcinoma of the pancreas, colorectal cancer and hepatocellular carcinoma using IHC and molecular methods. All studies were performed using archival formalin-fixed paraffin-embedded samples. The main results include immunohistochemical evidence of protein expression of MRP2, SLC22A3 and SUR1/ABCC8 transporters and its significant association with the prognosis of pancreatic adenocarcinoma. Patients without SLC22A3 protein expression in the apical membrane were found to have significantly shorter disease-free and overall survival. We found longer disease-free survival in patients with positive membrane... Keywords: Duktální adenokarcinom pankreatuKolorektální karcinomHepatocelulární karcinomImunohistochemieSekvenování nové generace; Pancreatic ductal adenocarcinomaColorectal cancerHepatocellular carcinomaImmunohistochemistryNext generation sequencing Available in a digital repository NRGL
Histopathology and Molecular Biology of Gastrointestinal Tumours

Souhrn Incidence a mortalita nádorů gastrointestinálního traktu jsou na úrovni, která představuje závažný problém. Tyto nádory mají nespecifické klinické příznaky, a proto často dochází k pozdní ...

Červenková, Lenka; Souček, Pavel; Eckschlager, Tomáš; Pivovarčíková, Kristýna
Univerzita Karlova, 2024

Legal status of persons using assistance of dogs with special training
Pěničková, Tereza; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
2024 - Czech
Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou právního postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem. V českém právním řádu nadále chybí definice psa se speciálním výcvikem a jeho jednotlivých druhů. Požadavky na výcvik, dovednosti a označení speciálně vycvičených psů nejsou českým právem upraveny vůbec. Navzdory finanční a časové náročnosti speciálního výcviku je v současné době poskytován pouze příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky v podobě vodicího psa. Právní úprava přístupových práv osob v doprovodu psa se speciálním výcvikem je roztříštěná do předpisů různé právní síly, úprava některých oblastí je zcela opomenuta. Prostředky obrany při neoprávněném odepření přístupu osoby v doprovodu psa se speciálním výcvikem v praxi narážejí na zásadní limity. Cílem práce je podat přehled stávající právní úpravy stěžejních aspektů právního postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem. Na základě toho jsou autorkou navrženy změny, které mohou přispět k jejich plnohodnotné integraci do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se autorka zaměřuje na pojetí osoby se zdravotním postižením, a to z pohledu mezinárodního práva a práva Evropské unie... Legal status of persons using assistance of dogs with special training Abstract The thesis deals with the legal status of persons using assistance of dogs with special training. The Czech legal system still lacks a definition of a dog with special training and its various types. The requirements for training, skills and marking of specially trained dogs are not regulated by Czech law at all. Despite the financial and time demands of special training, currently only an allowance is provided for the purchase of special equipment in the form of a guide dog. The legal regulation of the access rights of persons accompanied by a specially trained dog is fragmented into regulations of different legal force, the regulation of some areas is completely absent. In practice, the means of defense in case of unjustified denial of access to a person accompanied by a dog with special training encounter significant limits. The aim of the thesis is to give an overview of the current legal regulation of major aspects of the legal status of persons using assistance of dogs with special training. On this basis, the author proposes changes that can contribute to their full integration into society on an equal basis with others. The work is divided into four parts. In the first part, the author focuses on the concept of a person... Keywords: osoba se zdravotním postižením; pes se speciálním výcvikem; rovnoprávný přístup; person with disabilities; dog with special training; equal treatment Available in a digital repository NRGL
Legal status of persons using assistance of dogs with special training

Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou právního postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem. V ...

Pěničková, Tereza; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Proměňující síla pohybu: rozhovor mezi Mauricem Merleau-Ponty a Marcelem Maussem a jeho vliv na soudobou teologii.
Žukauskienė, Gilija; Kočandrle Bauer, Kateřina; Noble, Timothy; Nitsche, Martin
2024 - English
Keywords: Marcel Mauss; Maurice Merleau-Ponty; Marcel Jousse; André Leroi-Gourhan; Pierre Bourdieu; Louis-Marie Chauvet; Michel de Certeau; movement; body; transformative power Available in a digital repository NRGL
Proměňující síla pohybu: rozhovor mezi Mauricem Merleau-Ponty a Marcelem Maussem a jeho vliv na soudobou teologii.

Žukauskienė, Gilija; Kočandrle Bauer, Kateřina; Noble, Timothy; Nitsche, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Directive on Preventive Restructuring and its implementation into Czech legal system
Vozka, Marek; Hurychová, Klára; Eichlerová, Kateřina
2024 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje komplexní analýze preventivní restrukturalizace v kontextu českého insolvenčního práva s důrazem na její praktickou aplikovatelnost a přínosy pro obchodní korporace čelící finančním obtížím. Zvláštní pozornost je věnována směrnici Evropské unie o preventivní restrukturalizaci, jejímž cílem je harmonizovat přístupy k řešení finančních problémů v členských státech a poskytnout efektivní nástroje pro předcházení úpadku podniků. Práce zkoumá legislativní rámec preventivní restrukturalizace, analyzuje její implementaci v českém právním řádu a srovnává ji s přístupy v jiných zemích. Na základě teoretického zkoumání a analýzy empirických dat práce hodnotí, zda preventivní restrukturalizace představuje vhodný nástroj pro sanaci a zda dokáže v praxi naplnit očekávání spojená s jejím zavedením. Hlavní zjištění ukazují, že přestože preventivní restrukturalizace představuje prodlužnický a procesně méně náročný přístup, její skutečný dopad na podnikatelské prostředí v České republice bude omezený. Empirická data naznačují, že od zavedení Insolvenčního zákona nedošlo k výraznému nárůstu případů, kdy by byl úpadek řešen prostřednictvím reorganizace, což při zohlednění společných znaků preventivní restrukturalizace a reorganizace naznačuje, že preventivní restrukturalizace se... v anglickém jazyce This Master's Thesis conducts a comprehensive analysis of preventive restructuring within the framework of Czech insolvency law, focusing on its practical applicability and benefits for commercial corporations facing financial difficulties. Special attention is given to the European Union Directive on preventive restructuring, aimed at harmonizing approaches to solution of financial difficulties across member states and providing effective tools to prevent business failure. The thesis examines the legislative framework of preventive restructuring, analyzes its implementation into Czech legal system, and compares it with approaches in other countries. Through theoretical examination and empirical data analysis, this thesis assesses whether preventive restructuring can be a suitable tool for financial rehabilitation and whether it can fulfil the expectations associated with its introduction. Key findings indicate that although preventive restructuring represents a debtor-friendly and less procedurally demanding approach, its real impact on the business environment in the Czech Republic will be limited. Empirical data suggest that since the introduction of the Insolvency Act, there has not been a significant increase in cases where bankruptcy is resolved through reorganization,... Keywords: preventivní restrukturalizace; směrnice EU 2019; 1023; insolvenční právo; preventive restructuring; EU Directive 2019; 1023; insolvency law Available in a digital repository NRGL
Directive on Preventive Restructuring and its implementation into Czech legal system

Tato diplomová práce se věnuje komplexní analýze preventivní restrukturalizace v kontextu českého insolvenčního práva s důrazem na její praktickou aplikovatelnost a přínosy pro obchodní korporace ...

Vozka, Marek; Hurychová, Klára; Eichlerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Voluntary instruments for environmental protection
Kolářová, Karolína; Fabšíková, Tereza; Svoboda, Petr
2024 - Czech
Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je vytvořit ucelený a komplexní přehled nejvýznamnějších dobrovolných nástrojů, charakterizovat je, demonstrovat způsoby jejich využití v praxi a také analyzovat jejich právní regulaci na národní, evropské anebo mezinárodní úrovni. Pro adekvátní představení tématu je úvodní část této práce věnována obecně nástrojům ochrany životního prostředí. Druhá část se detailněji zabývá již jen skupinou dobrovolných nástrojů, přičemž popisuje také historický kontext jejich vzniku v rámci environmentální politiky. Další části této práce se zaměřují na konkrétní dobrovolné nástroje, jež byly vybrány jako objekt bližšího zkoumání. Tyto nástroje jsou seřazeny podle jejich vyhodnocené právní a praktické relevance. V třetí části je proto nejprve věnována pozornost dobrovolným environmentálním dohodám (známým též jako dohody o ochranných podmínkách), které představují relativně známý právní institut v národním kontextu a jsou v různé míře upraveny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů. Čtvrtá část následně analyzuje dva formalizované systémy environmentálního managementu, konkrétně EMS zaváděný dle mezinárodní normy ISO 14001 a... Voluntary instruments for environmental protection Abstract This diploma thesis focuses on voluntary instruments for environmental protection. The main aim is to provide a comprehensive overview of the most significant voluntary instruments, characterize them, demonstrate their practical applications, and analyse their legal regulation at the national, European, or international level. To adequately introduce the topic, the first part of this thesis is dedicated to environmental protection instruments in general. The second part delves into a group of voluntary instruments, providing a detailed description and historical context of their emergence within environmental policy. Subsequent sections of this thesis focus on selected voluntary instruments, categorized according to their assessed legal and practical relevance, for closer examination. The third part initially addresses voluntary environmental agreements (also known as agreements on protective conditions), which represent a relatively well-known legal concept in the national context and are regulated to varying extents by Law No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection, as amended. The fourth part subsequently analyses two formalized environmental management systems, specifically EMS implemented according to the international standard ISO... Keywords: dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí; dobrovolné dohody; EMAS; environmentální značení; voluntary instruments for environmental protection; voluntary agreements; EMAS; environmental labelling Available in a digital repository NRGL
Voluntary instruments for environmental protection

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je vytvořit ucelený a komplexní přehled ...

Kolářová, Karolína; Fabšíková, Tereza; Svoboda, Petr
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases