Počet nalezených dokumentů: 261
Publikováno od do

Schriftliche Spuren der deutschmährischen Kunst in Olmütz der Zwischenkriegszeit -schriftliche Belege der Tätigkeit von Olmützer Kreisgruppe des Metznerbundes
ZELÍKOVÁ, Kristýna; FIALOVÁ, Ingeborg; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
2019 - německý
Tato práce předkládá vybrané písemnosti poukazující na činnost olomoucké pobočky umělecké skupiny Metznerbund v letech 1920-1939. Hlavním pramenem je výzkum místních novin, katalogů výstav a dalších archiválií, důležitým podkladem je však také teoretická část práce - dosavadní výsledky bádání v uměnovědné oblasti. Předloženy jsou vybrané články z místního lokálního periodika Mährisches Tagblatt, tři konkrétní dochované exempláře katalogů k výstavám, jedna brožura formou nekrologu k posmrtné výstavě jednoho ze členů a příklady formální korespondence. Práce srovnává pohled současného výzkumu na uskupení Metznerbund, s pohledem lokálním a dobovým v Olomouci: pohled olomoucké společnosti jako takové, zastoupený konkrétními články z novin, a vystupování členů olomoucké pobočky samotných, které se zrcadlí v katalozích ke konkrétním výstavám či korespondenci. This master thesis presents the written evidences of the activities of the art group Metznerbund in the years 1920-1939 in Olomouc. The main source for the research was the local public press, exhibition catalogues and other archives. Important part of the work is its theoretical basis - existing art historical research and its results. The thesis submits the concrete articles from the journal Mährisches Tagblatt, three examples of exhibition catalogues, one obituary and examples of common correspondence. The result of this research in Olomouc is to compare the perspective of the existing research's results with the perspective of society in Olomouc, represented in the journal articles, and with the work of members of Metznerbund in Olomouc, introduced in catalogues and correspondence. Klíčová slova: German-Bohemian art; German-Moravian art; Olomouc; Metznerbund; Společnost přátel umění; Gesellschaft der Kunstfreunde; Mährisches Tagblatt Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Schriftliche Spuren der deutschmährischen Kunst in Olmütz der Zwischenkriegszeit -schriftliche Belege der Tätigkeit von Olmützer Kreisgruppe des Metznerbundes

Tato práce předkládá vybrané písemnosti poukazující na činnost olomoucké pobočky umělecké skupiny Metznerbund v letech 1920-1939. Hlavním pramenem je výzkum místních novin, katalogů výstav a dalších ...

ZELÍKOVÁ, Kristýna; FIALOVÁ, Ingeborg; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Phraseologismen und ihre Funktionen in Rezensionen des Magazins der Spiegel
PASTORÁKOVÁ, Martina; KAŇOVSKÁ, Michaela; OPLETALOVÁ, Veronika
2019 - německý
Diplomová práca sa zaoberá frazeologizmami, ktoré sa nachádzajú v recenziách Talkshow Anne Will magazínu Spiegel. Skladá sa z dvoch častí - teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť rozoberá frazeologizmy z hľadiska klasifikácie, špecifických znakov, ich použitím v texte a následne rozpracováva jednotlivé druhy textov, ktoré sa používajú v masmédiách a ich funkcie. Ďalej je spomenutý aj doterajší výskum v tejto oblasti. V praktickej časti sa nachádza analýza frazeologizmov, ktoré sa nachádzali v recenziách Talkshow Anne Will. The thesis deals with idioms occurring in the reviews of Anne Wills talk show in the magazine Spiegel. This thesis is divided in two parts: theoretical and practical. The theoretical part presents the idioms in terms of their classification, characteristic features, their use and functions in texts. Additionally, texts which are frequently used in the media are described. The previous research in the field functions of idioms in reviews is also mentioned. The practical part presents an analysis of idioms, which were used in reviews of Anne Wills talkshow. Klíčová slova: phraseology; idiom; classification of idioms; character of idioms; idioms in reviews; media; functions of idioms; Spiegel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Phraseologismen und ihre Funktionen in Rezensionen des Magazins der Spiegel

Diplomová práca sa zaoberá frazeologizmami, ktoré sa nachádzajú v recenziách Talkshow Anne Will magazínu Spiegel. Skladá sa z dvoch častí - teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť rozoberá ...

PASTORÁKOVÁ, Martina; KAŇOVSKÁ, Michaela; OPLETALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Landeskundliche Reflexionen in der modernen Musik
ŠTANCL, Josef; HRDINOVÁ, Eva; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2019 - německý
Tato práce se zabývá vlivem písní a vlastivědných reflexí v nich na učení německého jazyka. Teoretická část práce popisuje propojení hudební výchovy a písní s jinými předměty, zejména s jazyky. Praktická část zkoumá pravdivost daných hypotéz, že si studenti pomocí písní lépe pamatují vlastivědné poznatky a gramatické náležitosti jazyka. This work deals with the influence of songs and homeland studies reflections on learning German language. The theoretical part describes the connection of music education and songs with other subjects, especially with languages. The practical part examines the truthfulness of given hypotheses that students use songs to better remember homeland knowledge and grammatical elements of language. Klíčová slova: Songs; Homeland reflections; teaching Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Landeskundliche Reflexionen in der modernen Musik

Tato práce se zabývá vlivem písní a vlastivědných reflexí v nich na učení německého jazyka. Teoretická část práce popisuje propojení hudební výchovy a písní s jinými předměty, zejména s jazyky. ...

ŠTANCL, Josef; HRDINOVÁ, Eva; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ernst Wolfgang Freissler: der autobiographische Roman Junge Triebe und Heimatmotiv in ausgewählten Werken
BUREŠOVÁ, Ivana; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
2019 - německý
Cílem této diplomové práce je představení Ernsta Wolfganga Freisslera, dnes téměř zapomenutého moravského německy píšícího autora první poloviny 20. století. Po shrnutí dostupných údajů o jeho životě je pozornost věnována jeho dílu, přičemž důraz je kladen na autorovo pojetí motivu domoviny, vlasti, což úzce souvisí s Freisslerovým ve své době neobvyklým, zcela ne-nacionalistickým postojem. Velký prostor je věnován románu Junge Triebe, který (kromě významných autobiografických rysů) výstižně zachycuje Freisslerovo chápání pojmu domov či vlast, resp. jeho vývoj. The aim of this diploma thesis is the introduction of Ernst Wolfgang Freissler, now almost forgotten Moravian German writing author of the first half of the 20th century. After summarizing the available data on his life, attention is devoted to his work, with emphasis placed on the author's concept of homeland, which is closely related to Freissler's (at that time) unusual, completely non-nationalist attitude. Big part of these thesis is devoted to the novel Junge Triebe, which (apart from the important autobiographical features) captures Freissler's understanding of the concept of home/homeland and its development. Klíčová slova: Ernst Wolfgang Freissler; the Czech and Moravian literature written in German; homeland theme; father-son-conflict; a school novel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ernst Wolfgang Freissler: der autobiographische Roman Junge Triebe und Heimatmotiv in ausgewählten Werken

Cílem této diplomové práce je představení Ernsta Wolfganga Freisslera, dnes téměř zapomenutého moravského německy píšícího autora první poloviny 20. století. Po shrnutí dostupných údajů o jeho životě ...

BUREŠOVÁ, Ivana; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?
AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
2019 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?

AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2018 - německý
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Klíčová slova: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ
DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
2018 - německý
Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické snímky, a to v období let 1918-1938. Předmětem zájmu byly volnočasové aktivity jako sport, stolování a automobilismus. The work deals with the analysis of photographs from the family albums of the noble families of Podstatzki-Lichtestein and Loudons. It focuses on the interpretation of free time use of the aristocratic genres through photographic images, from 1918 to 1938. The subject of interest was leisure activities such as sports, dining and motoring. Klíčová slova: free time; nobility; photo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ

Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické ...

DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

"Der Gedanke zerstörte die Anschauung". Eine werkimmanente Interpretation von E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla
BURŠOVÁ, Markéta; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - německý
Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou díla Prinzessin Brambilla od E.T.A. Hoffmanna, okolnostmi jeho vzniku, intertextualitou, prvky důležitými pro poetiku tohoto díla, tj. pro Hoffmanna typickým motivem dvojníka a s ním spojeným hledáním identity, dále pak motivem divadla, estetikou karnevalu a humoru. V neposlední řadě se práce zabývá také analýzou naratologických struktur daného díla. This thesis deals with a comprehensive analysis of E.T.A. Hoffmann's capriccio Prinzessin Brambilla, with the circumstances of its formation and with its intertextuality. It describes the elements important for the poetics of the capriccio, i.e. with the for Hoffmann typical motive of doppelganger and identity crisis and also with the motive of theatre, aesthetics of carnival and humour. Last but not least the thesis deals with an analysis of narrative structures of the given work. Klíčová slova: E.T.A. Hoffmann; Prinzessin Brambilla; doppelganger; carnival; theatre; interpretation; narratology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
"Der Gedanke zerstörte die Anschauung". Eine werkimmanente Interpretation von E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla

Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou díla Prinzessin Brambilla od E.T.A. Hoffmanna, okolnostmi jeho vzniku, intertextualitou, prvky důležitými pro poetiku tohoto díla, tj. pro Hoffmanna ...

BURŠOVÁ, Markéta; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Anthroponyme der Olmützer Bürger im ersten Teil der Häuserchronik von Friedrich Nather, Hausnummern 1-201
ČERVINKOVÁ, Klára; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
2018 - německý
Tato diplomová práce se zabývá vývojem jmen a příjmení, která byla vzata z Olomoucké kroniky domů od Wilhelma Nathera. V první řadě je diplomová práce věnována teoretickému pojednání o vývoji jmen a příjmení, dále jsou ve zkratce popsány jak charakteristika města Olomouce, tak dosavadní výzkumy, které se zabývaly výskytem antroponym ve městě. Praktická část se věnuje vlastní analýze jmen a příjmení. This diploma thesis deals with the development of names and surnames, which was taken from the chronicle of Olomouc by Wilhelm Nather. First of all, the diploma thesis is devoted to the theoretical discourse on the development of names and surnamen, as well as the charasteristic of the city Olomouc and the existing research, that has dealt wit the occurrence of anthroponym in the city. The practical part deals with owns analysis of names and surnames. Klíčová slova: first name; family name; development of first names; origin of family names; Olomouc; onomastics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Anthroponyme der Olmützer Bürger im ersten Teil der Häuserchronik von Friedrich Nather, Hausnummern 1-201

Tato diplomová práce se zabývá vývojem jmen a příjmení, která byla vzata z Olomoucké kroniky domů od Wilhelma Nathera. V první řadě je diplomová práce věnována teoretickému pojednání o vývoji jmen a ...

ČERVINKOVÁ, Klára; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Reaktionen der tschechoslowakischen Presse auf E. M. Remarques Roman Im Westen nichts Neues und seine Verfilmung
HOLČÁKOVÁ, Jitka; HORŇÁČEK, Milan; PEŠTOVÁ, Alžběta
2018 - německý
Tato diplomová práce se zabývá protiválečným románem "Na západní frontě klid" od Ericha Maria Remarque, jeho filmovým zpracováním americkým režisérem Lewisem Milestonem a ohlasy na obě díla v prostředí První republiky. V Německu se ze strany národních socialistů dočkal román kvůli svému silnému protiválečnému a pacifistickému vyznění ostré kritiky, v Německu, Rakousku i jiných zemích byl film zakázán. Diplomová práce se snaží zmapovat, jak bylo toto dílo vnímáno v časech První republiky. Jak se k dílu stavěly české a německé noviny? Byly pomocí tisku organizovány štvavé kampaně, stejně jako tomu bylo v Německu? Pořádaly se protesty proti promítání filmu? Při diskurzní analýze autorka čerpala z dobových periodik, které byly přístupné ve Vědecké knihovně v Olomouci a digitální knihovně Kramerius Národní knihovny. This thesis deals with the anti-war novel "All Quiet on the Western Front" written by Erich Maria Remarque, with the film version made by Lewis Milestone and with the reactions on the work in the time of the first Czechoslovak Republic. Because of its pacifistic and anti-war orientation was the novel in Germany criticized by the national socialist; in Germany, Austria and other countries was the movie forbidden. This thesis tries to find out, how did the situation in the first Czechoslovak Republic look like. How was the attitude of the Czech and German newspaper? Did they organize offensive campaign and demonstrations against the work, was the movie forbidden like it happened in Germany? For the discourse analysis were used the newspapers and magazines from Vědecká knihovna Olomouc and digital library Kramerius of Národní knihovna. Klíčová slova: Erich Maria Remarque; Na západní frontě klid; Lewis Milestone; movie; novel; press; journalism; Germany; Austria; CSR; NSDAP; discourse analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Die Reaktionen der tschechoslowakischen Presse auf E. M. Remarques Roman Im Westen nichts Neues und seine Verfilmung

Tato diplomová práce se zabývá protiválečným románem "Na západní frontě klid" od Ericha Maria Remarque, jeho filmovým zpracováním americkým režisérem Lewisem Milestonem a ohlasy na obě díla v ...

HOLČÁKOVÁ, Jitka; HORŇÁČEK, Milan; PEŠTOVÁ, Alžběta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze