Počet nalezených dokumentů: 31623
Publikováno od do

Složení a analýza zubních výplní
Balášová, Aneta; Bartoš, Martin
2017 - český
Cílem bakalářské práce s názvem Složení a analýza zubních výplní je seznámení se zubními výplněmi, především amalgámovými. První část práce se zabývá stavbou a složením zubu, dále teorií zubního kazu. Následně je k výplním uvedeno složení, výroba a toxicita. V experimentální části byla pozorována struktura a chemické složení dentální amalgámové výplně. Klíčová slova: Dentální výplně; amalgám; rtuť; skloionomerní cementy; Dental fillings; amalgam; mercury; glass ionomer cements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Složení a analýza zubních výplní

Cílem bakalářské práce s názvem Složení a analýza zubních výplní je seznámení se zubními výplněmi, především amalgámovými. První část práce se zabývá stavbou a složením zubu, dále teorií zubního kazu. ...

Balášová, Aneta; Bartoš, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Mg-Ce
Marková, Diana; Šulcová, Petra; Sedlářová, Ivona
2017 - český
Předmětem předkládané diplomové práce je studium směsných oxidických pigmentů na bázi Bi-Mg-Ce, které by mohly najít praktické uplatnění jako nové ekologické keramické pigmenty. Cílem práce bylo najít sytý a čistý barevný odstín pigmentů a najít optimální podmínky jejich přípravy. U pigmentů obecného vzorce Bi2-xMgxCe2O7, kde x = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75 a 2,0, byl posuzován vliv měnícího se obsahu hořčíku a vliv teploty výpalu (800; 850; 900; 950 a 1000 °C) na barevné vlastnosti a velikost částic pigmentů. Klíčová slova: keramické pigmenty; anorganické pigmenty; pyrochlorové sloučeniny.; ceramic pigments; inorganic pigments; pyrochlore compounds. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Mg-Ce

Předmětem předkládané diplomové práce je studium směsných oxidických pigmentů na bázi Bi-Mg-Ce, které by mohly najít praktické uplatnění jako nové ekologické keramické pigmenty. Cílem práce bylo ...

Marková, Diana; Šulcová, Petra; Sedlářová, Ivona
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot
Řehák, Vít; Jetmarová, Jana; Šavelková, Lívia
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá vlivem pravidelného užívání marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot. Je založena na terénním výzkumu, který autor provedl mezi pravidelnými a dlouhodobými uživateli marihuany. Dále se pokouší objasnit motivaci k užívání této látky, nastínit životní postoje i názory pravidelných uživatelů. Na fenomén marihuany nahlíží z mnoha stran a poukazuje na individuální i společností propagované názory a stanoviska. Zamýšlí se nad bohatou společnou historií člověka a marihuany od hlubokého pozitivního významu ve východních náboženstvích po mnohdy stereotypní názory západních společností. Klíčová slova: marihuana; uživatelé; psychoaktivní látky; součást života; vědomí a podvědomí; změněné vědomí; životní hodnoty; postoje; marijuana; users; psychoactive substances; part of life; conscious and subconscious; altered consciousness; life values; attitudes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vliv marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot

Bakalářská práce se zabývá vlivem pravidelného užívání marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot. Je založena na terénním výzkumu, který autor provedl mezi pravidelnými a dlouhodobými uživateli ...

Řehák, Vít; Jetmarová, Jana; Šavelková, Lívia
Univerzita Pardubice, 2017

Vývoj kritické recepce próz Miloše Urbana
Krupičková, Lenka; Říha, Ivo; Korábková, Kateřina
2017 - český
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj kritické recepce próz současného českého spisovatele Miloše Urbana. První část se zabývá podobou české literatury od roku 1989 po současnost. Následuje generační vymezení autorů příslušné doby a představení spisovatele Miloše Urbana. Druhá část práce se věnuje vývoji české literární kritiky v období od devadesátých let 20. století až po současnost. V této kapitole jsou rovněž stručně představena současná česká literární periodika s důrazem na ta, která se nejvýznamněji věnovala tvorbě Miloše Urbana. Třetí, hlavní část se věnuje analýze kritických ohlasů Urbanových děl. Kapitola je rozdělena podle sledovaných aspektů autorovy tvorby na postavy, prostředí a čas, motivy, autorský styl a inspirační zdroje. V závěru práce je na základě dílčích ohlasů vytvořen komplexní přehled vývoje kritické recepce próz Miloše Urbana. Klíčová slova: Urban, Miloš; současná česká literatura; česká literární kritika; kritici; kritická recepce; Urban, Miloš; contemporary Czech literature; Czech literary critism; critics; critical reception Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vývoj kritické recepce próz Miloše Urbana

Bakalářská práce je zaměřena na vývoj kritické recepce próz současného českého spisovatele Miloše Urbana. První část se zabývá podobou české literatury od roku 1989 po současnost. Následuje generační ...

Krupičková, Lenka; Říha, Ivo; Korábková, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2017

Výživa u nemocných s celiakií
Pešková, Kristýna; Ochtinská, Hana; Semencová, Vlastimila
2017 - český
Práce se zabývá tématem celiakie. Teoretická část obsahuje příznaky, diagnostiku a léčbu celiakie bezlepkovou dietou. Nakonec jsou zde porovnávány příspěvky zdravotních pojišťoven na bezlepkovou dietu. Klíčová slova: bezlepkové diety; celiakie; celiakální sprue; lepek; obiloviny; celiac disease; celiac sprue; cereals; gluten; gluten-free diet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Výživa u nemocných s celiakií

Práce se zabývá tématem celiakie. Teoretická část obsahuje příznaky, diagnostiku a léčbu celiakie bezlepkovou dietou. Nakonec jsou zde porovnávány příspěvky zdravotních pojišťoven na bezlepkovou ...

Pešková, Kristýna; Ochtinská, Hana; Semencová, Vlastimila
Univerzita Pardubice, 2017

Vývoj lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání
Šimonková, Monika; Korecká, Lucie; Slováková, Marcela
2017 - český
Diplomová práce se zabývá vývojem lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání. Pro tento účel byla zvolena metoda lektinové afinitní chromatografie. Jelikož je při této metodě jako pevná fáze využíván povrch superparamagnetických částic, byl nejprve optimalizován postup přípravy magnetického nosiče (tj. imobilizace konkanavalinu A). Dále byl optimalizován postup samotné izolace IgG ze séra pomocí nosiče s imobilizovaným konkanavalinem A, nejprve ve vsádkovém uspořádání a poté i mikrofluidním uspořádání, kde byly prováděny další úpravy. Klíčová slova: afinitní chromatografie; lektiny; lektinová chromatografie; glykoproteiny; imunoglobulin G; mikrofluidní separační systémy; affinity chromatography; lectins; lectin chromatography; glycoproteins; immunoglobulin G; microfluidic separation systems Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vývoj lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání

Diplomová práce se zabývá vývojem lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání. Pro tento účel byla zvolena metoda lektinové afinitní chromatografie. Jelikož je ...

Šimonková, Monika; Korecká, Lucie; Slováková, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Porod jako přechodový rituál
Košinová, Barbora; Kašpar, Oldřich; Hyánková, Tereza
2017 - český
Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem práce je odpověď na položené výzkumné otázky. Výzkum bude proveden na základě neformálních rozhovorů a pozorování v zdravotnických zařízeních. Klíčová slova: Porod; přechodový rituál; moc; babictví; porodnictví; biomedicína; Childbirth; rite of passage; power; midwifery; obstetrics; biomedicine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Porod jako přechodový rituál

Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem ...

Košinová, Barbora; Kašpar, Oldřich; Hyánková, Tereza
Univerzita Pardubice, 2017

Komunikační modul pro ovládání systému pro měření pasivních ztrát vozidla na válcovém dynamometru
Zelenka, Ondřej; Mašek, Zdeněk
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, realizací a laděním modulu, který bude sloužit k měření pasivních ztrát v soustavě válcového dynamometru v laboratořích Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě sloužícího k zatěžování spalovacích motorů. Tento modul bude získávat data ze senzorů, zpracovávat je a dále odesílat na sběrnici CAN. Bude jej možné pomocí této sběrnice konfigurovat v omezené míře. Modul bude také ovládat frekvenční měnič systému měření pasivních ztrát dynamometru. Klíčová slova: CAN-BUS; USB; mikroprocesor; frekvenční měnič; měření; dynamometr; CAN-BUS; USB; microprocessor; frequency coverter; measurement; dynamometer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Komunikační modul pro ovládání systému pro měření pasivních ztrát vozidla na válcovém dynamometru

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, realizací a laděním modulu, který bude sloužit k měření pasivních ztrát v soustavě válcového dynamometru v laboratořích Katedry elektrotechniky, elektroniky a ...

Zelenka, Ondřej; Mašek, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2017

Historie Pojizerských bavlnářských závodů
Máslová, Zuzana; Pochobradská, Helena; Stoklasová, Hana
2017 - český
Tato bakalářská práce umožní získat přehled o vývoji národního podniku Pojizerské bavlnářské závody Semily. Jejím prostřednictvím získáváme přehled o vývoji textilního podniku od jeho vzniku, přes organizační změny a přeměnu v národní, potažmo státní podnik Kolora Semily až do dnešních dní, kdy v továrnách bývalé Kolory pokračuje v textilní výrobě pouze hrstka firem. Spolu s tím práce sleduje politickou situaci v zemi, její dopad na obyvatelstvo, podnik i jeho zaměstnance. Cílem této bakalářské práce je představit jeden z největších textilních podniků minulého století a vylíčit jeho význam pro region, ve kterém působil. Klíčová slova: Kolora; Semily; textil; bavlna; podniky; archivy; Kolora; Semily; textile; cotton; enterprises; archives Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Historie Pojizerských bavlnářských závodů

Tato bakalářská práce umožní získat přehled o vývoji národního podniku Pojizerské bavlnářské závody Semily. Jejím prostřednictvím získáváme přehled o vývoji textilního podniku od jeho vzniku, přes ...

Máslová, Zuzana; Pochobradská, Helena; Stoklasová, Hana
Univerzita Pardubice, 2017

Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau
Čiháčková, Andrea; Jaklová, Helena; Knápek, Pavel
2017 - německý
Diese Bachelorarbeit ist dem Thema Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau einem der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller gewidmet. Die Arbeit befasst sich mit seinem Leben und seiner Lieblingsstadt in Österreich. Der Rundwanderweg bietet einen Einblick in das Leben von Thomas Bernhard während seiner Zeit in St. Veit im Pongau an. Ich verbinde seine Erlebnisse und einzelne Örter mit konkreten Augenblicken in seinem literarischen Schaffen. Klíčová slova: Thomas Bernhard; Wanderweg; St. Veit im Pongau; Buch; Leben; Lungenkrankheit; Einsamkeit; Thomas Bernhard; nature trail; St. Veit im Pongau; book; life; lung disease; loneliness; Thomas Bernhard; naučná stezka; St.Veit im Pongau; kniha; život; plicní choroba; osamocení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau

Diese Bachelorarbeit ist dem Thema Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau einem der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller gewidmet. Die Arbeit befasst sich mit seinem Leben und seiner ...

Čiháčková, Andrea; Jaklová, Helena; Knápek, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze