Počet nalezených dokumentů: 7456
Publikováno od do

Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb
Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
2015 - český
V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další kapitola byla zaměřena na formy pomoci a péče v České republice, ať už pomoc a péči poskytovanou státem a státními institucemi, ale i prostřednictvím sociálních služeb. Na závěr kapitoly byla popsána péče, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí jedinců. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o péči o seniory, následující kapitola popisuje, co je to stáří a k jakým změnám v průběhu stárnutí dochází. Závěr teoretické části práce pojednává o smyslu života ve stáří, ať už v zařízeních sociálních služeb nebo v přirozeném prostředí seniorů. Poslední stránky celé práce se věnují výzkumu a zjištění, zda je péče o seniory kvalitnější v přirozeném prostředí nebo v zařízeních sociálních. Klíčová slova: senioři; sociální služby; poskytovatelé sociálních služeb; stáří; kvalita; život; seniors; social services; social service providers; age; quality; life Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb

V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další ...

Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Modelování tepelného výměníku PCT40
Macek, Daniel; Gazdoš, František; Marholt, Jiří
2015 - český
Hlavní úlohou této diplomové práce bylo odvodit matematický model tepelného výměníku na modelu PCT40, experimentálně zjistit neznámé parametry a implementovat ho do prostředí Matlab/simulink. Navržený matematický model byl realizován pomocí soustavy 3 diferenciálních rovnic popisující změny teploty v zásobníku, teploty na výstupu chlazení a výšky hladiny. Model byl porovnán s reálnou soustavou jak v otevřeném, tak v uzavřeném regulačním obvodu. K návrhu regulátorů bylo použito polynomiálního přístupu se strukturou řízení 1DOF a 2DOF. Simulační model a reálná soustava vykazovaly při porovnávání velmi podobné chování, a proto je výhodné použít tento model k odzkoušení navržených regulátorů ještě před jejich implementací na model reálný. Klíčová slova: Tepelný výměník; PCT40; matematický model; simulace; Matlab; návrh řízení; polynomiální přístup; Heat exchanger; mathematical model; simulation; control; polynomial approach Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Modelování tepelného výměníku PCT40

Hlavní úlohou této diplomové práce bylo odvodit matematický model tepelného výměníku na modelu PCT40, experimentálně zjistit neznámé parametry a implementovat ho do prostředí Matlab/simulink. Navržený ...

Macek, Daniel; Gazdoš, František; Marholt, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Studie vlivu tepelné akumulace budovy na spotřebu energie na vytápění
Novosadová, Miriama; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - slovenský
Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou vplyvu akumulačných schopností budov na spotrebu energie pre vykurovanie a chladenie. Teoretická časť sa za-oberá prenosom tepla v stavebných konštrukciách, parametrami vnútorného prostredia, tepelnou stabilitou miestnosti v letnom a zimnom období, výpočtovými metódami pre ur-čenie spotreby energie, možnosťami zvýšením akumulačných parametrov budov. V praktickej časti diplomovej práce sa nachádza popis modelovej budovy, pre ktorú boli vypočítané spotreby energie pre vykurovanie a chladenie. Stanovená bola taktiež náročnosť budovy pre konkrétnu budovu a pre budovu s pridaním akumulačných materiálov PCM. Klíčová slova: akumulácia budovy; vykurovanie; chladenie; PCMs; energetická simulácia; building accumulation; heating system; cooling system; Phase Change Materials; energy simulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Studie vlivu tepelné akumulace budovy na spotřebu energie na vytápění

Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou vplyvu akumulačných schopností budov na spotrebu energie pre vykurovanie a chladenie. Teoretická časť sa za-oberá prenosom tepla v stavebných ...

Novosadová, Miriama; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově
Kovaříček, Miroslav; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - český
Cílem této práce je návrh integrovaného systému v multifunkční budově, který zajistí komfort při užívání budovy. V práci je využito aktuálních požadavků na projektování budov z hlediska energetické úspornosti, stavebně fyzikálních parametrů a řízení systému pro tvorbu celkového vnitřního mikroklimatu v budově. Hlavním cílem práce je návrh systémů techniky prostředí, jako je otopná soustava a vzduchotechnika doplněná inteligentní elektroinstalací KNX pro snadné a přehledné ovládání. Přehledné ovládání je vyřešeno pomocí vizualizačního systému SCADA. V práci je také zahrnuto využití obnovitelných zdrojů a také ekonomické hodnocení navržených systémů. Klíčová slova: integrovaný systém; pohoda prostředí; stavebně fyzikální parametry; otopná soustava; vzduchotechnika; řízení; KNX; SCADA; obnovitelné zdroje; integrated system; energy efficiency; building physical parameters; control system; HVAC; renewable resource Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově

Cílem této práce je návrh integrovaného systému v multifunkční budově, který zajistí komfort při užívání budovy. V práci je využito aktuálních požadavků na projektování budov z hlediska energetické ...

Kovaříček, Miroslav; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrated System HVAC in Family House
Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - anglický
Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní energie z hlediska stavební fyziky, spotřeby energie, osvětlení, akustických problémů a možností využití obnovitelných zdrojů energie. Má za úkol popsat požadavky na zařízení techniky prostředí, monitorování a komunikaci na základě výše uvedené analýzy. V praktické části je navrhnut vhodný systém techniky prostředí pro kon-krétní budovu. Je vybrán vhodný systém řízení, monitorování a komunikace navrženého systému techniky prostředí s vizualizací SCADA. Na závěr práce je provedeno technicko-ekonomické hodnocení fotovoltaických panelů a otopného systému. Klíčová slova: integrovaný systém; stavební fyzika; spotřeba energie; obnovitelné zdroje energie; zařízení techniky prostředí; řízení; monitorování; komunikace; SCADA; technic-ko-ekonomické hodnocení; fotovoltaické panely; HVAC system; low-energy house; building physics; renewable energy re-sources; monitoring; communication; economic evaluation; photovoltaics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Integrated System HVAC in Family House

Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní ...

Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh řízení konfekčního stroje pro gumárenské technologie včetně realizace
Bartoš, Tomáš; Bobál, Vladimír; Kábrt, Luděk
2015 - český
Cílem této diplomové práce je navrhnout funkční hardwarovou konstrukci konfekčního stroje AG008 v konstrukčním nástroji EPLAN Electric P8 a vytvořit software pro řízení stroje jednotkou PLC SIMATIC S7-315-2PN/DP od firmy Siemens ve vývojovém prostředí Step7. Součástí softwaru je ovládací interface HMI panelu KTP600 Color Basic od firmy Siemens vytvořený v programu WinCC Flexible 2008, který slouží jako nástroj komunikace mezi strojem a člověkem. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem možností a trendů současného nasazení programovatelných logických automatů (PLC) a vizualizačních nástrojů v průmyslové automatizaci. Teoretická část dále popisuje možnosti konfigurace PLC Siemens rodiny S7-300 a možnosti v oblasti vytváření software pomocí vývojového prostředí Step7. Klíčová slova: Konfekční stroj AG008; EPLAN Electric P8; PLC; SIMATIC S7; automatizace; HMI; Step7; WinCC Flexible; Siemens; Tyre building machine AG008; automation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh řízení konfekčního stroje pro gumárenské technologie včetně realizace

Cílem této diplomové práce je navrhnout funkční hardwarovou konstrukci konfekčního stroje AG008 v konstrukčním nástroji EPLAN Electric P8 a vytvořit software pro řízení stroje jednotkou PLC SIMATIC ...

Bartoš, Tomáš; Bobál, Vladimír; Kábrt, Luděk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Vzdálená správa parametrů stroje
Harik, Tomáš; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
2015 - český
Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro vzdálenou správu parametrů uložených v databázi a dále vytvořením funkčního bloku v PLC pro komunikaci s aplikací. Teoretická část popisuje hardwarové komponenty pro řízení stroje a rozdíl mezi klasickým PLC a softwarovým PLC. Praktická část popisuje funkčnost vytvořené aplikace a komunikačního bloku. Klíčová slova: PLC; TwinCAT; software PLC; ADS; OLE DB; komunikace; communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Vzdálená správa parametrů stroje

Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro vzdálenou správu parametrů uložených v databázi a dále vytvořením funkčního bloku v PLC pro komunikaci s aplikací. Teoretická část popisuje hardwarové ...

Harik, Tomáš; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Realizace prediktivních regulátorů s kompenzací poruchy v prostředí Simulink
Šenkeřík, Jakub; Kubalčík, Marek; Honc, Daniel
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou simulací prediktivního řízení s kompenzací poruchy v prostředí programu MATLAB. V teoretické části jsou popsány dvě metody výpočtu prediktoru, a to za pomocí diofantických rovnic a metoda přímého výpočtu z CARIMA modelu. V praktické části jsou pak popsány jednotlivé simulace pro prediktivní řízení bez kompenzace poruchy, řízení s neznámou měřitelnou poruchou a řízení se známou poruchou. Simulační programy obsahuji jako zdroj poruchy funkci sinus, skokovou změnu poruchové veličiny a rampu. Simulační programy jsou vytvořeny v prostředí Graphic User Interface (GUI) softwaru MATLAB. Zdrojové kódy aplikace jsou přiloženy na disku CD-ROM. Klíčová slova: MATLAB; CARIMA; prediktivní řízení; kompenzace poruchy; simulace; predictive control; compensation of disturbance; simulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Realizace prediktivních regulátorů s kompenzací poruchy v prostředí Simulink

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou simulací prediktivního řízení s kompenzací poruchy v prostředí programu MATLAB. V teoretické části jsou popsány dvě metody výpočtu prediktoru, a to za pomocí ...

Šenkeřík, Jakub; Kubalčík, Marek; Honc, Daniel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Řízení technologického pohybu pomocí krokového motoru s využitím měření odchylky od žádaného stavu z obrazu
Zátopek, Jiří; Úředníček, Zdeněk; Vítek, Roman
2015 - český
Cílem této práce je navrhnout řízení pohybu technologického efektoru na základě plánovaných simulačních experimentů části technologického zařízení s krokovým motorem. To zahrnuje zkreslení uspořádání základní funkční části technologického zařízení v CAD software, tvorbu fyzikálního modelu uspořádání včetně krokového motoru, provedení plánovaných simulačních experimentů, analýzy a konečného návrhu řízení technologického efektoru. Samotné řízení probíhá na PLC, na základě optického vyhodnocování odchylky průmyslovou kamerou v PC. Práce se dále zabývá algoritmy zpracování obrazu, jakožto prostředkem pro určení regulační odchylky. Algoritmy zpracování obrazu i nadřazené řízení pro PLC probíhá na personálním počítači s vizualizací celého děje. Klíčová slova: simulace; řízení pohybu; fyzikální model; krokový motor; 3D modelování; PLC; zpracování obrazu; optické měření; simulation; motion control; physical model; stepper motor; 3D modeling; image processing; optical measurement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Řízení technologického pohybu pomocí krokového motoru s využitím měření odchylky od žádaného stavu z obrazu

Cílem této práce je navrhnout řízení pohybu technologického efektoru na základě plánovaných simulačních experimentů části technologického zařízení s krokovým motorem. To zahrnuje zkreslení uspořádání ...

Zátopek, Jiří; Úředníček, Zdeněk; Vítek, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Machine learning a zpracování dat pomocí Microsoft Azure
Beran, Lukáš; Komínková Oplatková, Zuzana; Volná, Eva
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi Machine Learning v Microsoft Azure. V teoretické části práce je nahlédnuto do historie strojového učení v Microsoftu, popsány jsou praktické příklady využití strojového učení a součástí jsou i dvě případové studie využití Azure Machine Learning v praxi, z nichž jedna popisuje inteligentní řízení univerzitní budovy. V praktické části práce jsou názorně ukázány možnosti využití Azure Machine Learning na předpovědi hodnocení filmů. Klíčová slova: strojové učení; azure; microsoft; zpracování dat; machine learning; data processing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Machine learning a zpracování dat pomocí Microsoft Azure

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi Machine Learning v Microsoft Azure. V teoretické části práce je nahlédnuto do historie strojového učení v Microsoftu, popsány jsou praktické příklady využití ...

Beran, Lukáš; Komínková Oplatková, Zuzana; Volná, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze