Počet nalezených dokumentů: 27130
Publikováno od do

1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana
Otevřel, Ludvík; Fandli, Juraj; Komorný, Štefan
2015 - český
Je zážitek ze sledování videa na mobilním telefonu stejně intenzivní ve srovnání se zhléd- nutím stejného obsahu v televizi nebo v kině? Určil jsem základní pojmy týkající se způso- bu projekce a přiřadil k nim jejich význam na emoci. Použil jsem výsledky tří existujících studií pro pochopení rozdílů mezi většími a menšími způsoby prezentace audiovizuálního díla. Ačkoli se na řadu otázek podařilo najít odpověď, současně zůstaly otázky, jejichž výsledek nebyl jednoznačný, případně vznikly nové, žádající si další prozkoumání. Klíčová slova: pohyb; projekce; velikost plátna; mobilní zařízení; Motion; Projection; screen size; mobile device Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana

Je zážitek ze sledování videa na mobilním telefonu stejně intenzivní ve srovnání se zhléd- nutím stejného obsahu v televizi nebo v kině? Určil jsem základní pojmy týkající se způso- bu projekce a ...

Otevřel, Ludvík; Fandli, Juraj; Komorný, Štefan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Sociálně výchovné metody v práci sociálního pedagoga
Čechal, Martin; Jašková, Vendula; Jůzl, Miloslav
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá sociálně výchovnými metodami v práci sociálního pedagoga, jejich definicemi a tříděním na metody přímého a nepřímého působení. Dále je zde zmíněna historie sociální pedagogiky ve světě i v českých zemích, vymezení a definice sociální pedagogiky a sociálního pedagoga, jeho kompetence a nároky na jeho osobnost a možnosti uplatnění. Klíčová slova: Sociální pedagog; sociální pedagogika; sociální práce; vyučovací metody; Social pedagogue; social pedagogy; social work; teaching methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Sociálně výchovné metody v práci sociálního pedagoga

Bakalářská práce se zabývá sociálně výchovnými metodami v práci sociálního pedagoga, jejich definicemi a tříděním na metody přímého a nepřímého působení. Dále je zde zmíněna historie sociální ...

Čechal, Martin; Jašková, Vendula; Jůzl, Miloslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Age management a problematika nezaměstnanosti
Kyslingerová, Iva; Balvín, Jaroslav; Včelařová, Hana
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá age managementem a nezaměstnaností jako souvisejícími té-maty. Ve své teoretické části se zaměřuje na charakteristiku nezaměstnanosti a age managementu ze všeobecného hlediska. Popisuje nezaměstnanost jako dlouhodobý problém spojený s různými důsledky pro člověka, ať už v sociální, ekonomické nebo psychické rovině. Age management je zde popisován jako možný nástroj podpory zaměstnanosti skrze péči a podporu starších pracovníků 50+. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, který byl zaměřený na aplikaci age managementu v organizacích. Výzkum byl prováděn formou elektronických dotazníků. Klíčová slova: Andragogika; vzdělávání dospělých; lidské zdroje; řízení lidských zdrojů; nezaměstnanost; zaměstnanost; age management; Andragogy; adult education; human resources; human resources management; unemployment; employment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Age management a problematika nezaměstnanosti

Bakalářská práce se zabývá age managementem a nezaměstnaností jako souvisejícími té-maty. Ve své teoretické části se zaměřuje na charakteristiku nezaměstnanosti a age managementu ze všeobecného ...

Kyslingerová, Iva; Balvín, Jaroslav; Včelařová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb
Pantlík, Štěpán; Němcová, Zuzana; Plšková, Alena
2015 - český
Bakalářská práce s názvem "Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb" se za-bývá léčbou závislých v terapeutické komunitě jako jednou ze služeb poskytovaných závislým lidem při jejich resocializaci a neziskovými organizacemi, které tuto službu poskytují. V této práci jsou analyzovány a komparovány získané informace o jednotlivých aspektech života neabstinujících a abstinujících závislých, přičemž jako teoretický základ je použita Teorie sociálních vazeb - Travis Hirschi a dává si za cíl srovnat jejich kvalitativní úroveň života. Klíčová slova: Závislost; Terapeutická komunita; Teorie sociálních vazeb; Drogy; Addiction; Therapeutic community; Theory of social ties; Drugs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb

Bakalářská práce s názvem "Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb" se za-bývá léčbou závislých v terapeutické komunitě jako jednou ze služeb poskytovaných závislým lidem při jejich ...

Pantlík, Štěpán; Němcová, Zuzana; Plšková, Alena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb
Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
2015 - český
V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další kapitola byla zaměřena na formy pomoci a péče v České republice, ať už pomoc a péči poskytovanou státem a státními institucemi, ale i prostřednictvím sociálních služeb. Na závěr kapitoly byla popsána péče, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí jedinců. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o péči o seniory, následující kapitola popisuje, co je to stáří a k jakým změnám v průběhu stárnutí dochází. Závěr teoretické části práce pojednává o smyslu života ve stáří, ať už v zařízeních sociálních služeb nebo v přirozeném prostředí seniorů. Poslední stránky celé práce se věnují výzkumu a zjištění, zda je péče o seniory kvalitnější v přirozeném prostředí nebo v zařízeních sociálních. Klíčová slova: senioři; sociální služby; poskytovatelé sociálních služeb; stáří; kvalita; život; seniors; social services; social service providers; age; quality; life Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb

V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další ...

Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky
Sedláčková, Radka; Jůzl, Miloslav; Palovčíková, Geraldina
2015 - český
Ústředním tématem bakalářské práce je současná problematika eutanazie, bioetiky a soci-ální pedagogiky, která do těchto oblastí významnou měrou zasahuje. V této práci jsem chtěla vyzdvihnout především práci sociálního pedagoga. V teoretické fázi definuji pojem eutanazie a její rozdělení, historický vývoj, po současnost. Další kapitolou je definice bioetiky a konkrétní situace v České republice. Bioetika zasahuje významně do paliativní péče, které je věnována druhá kapitola. V poslední teoretické části jsem se zaměřila na práci sociálních pedagogů, kteří pomáhají umírajícímu a nejbližší rodině. Kvantitativní výzkum je zaměřen na názor laické veřejnosti k otázkám eutanazie, bioetiky a paliativní péče a v neposlední řadě na práci sociálního pedagoga. Klíčová slova: eutanazie; smrt; důstojnost; autonomie; euthanasia; death; honour; autonomy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky

Ústředním tématem bakalářské práce je současná problematika eutanazie, bioetiky a soci-ální pedagogiky, která do těchto oblastí významnou měrou zasahuje. V této práci jsem chtěla vyzdvihnout ...

Sedláčková, Radka; Jůzl, Miloslav; Palovčíková, Geraldina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Vytvoření evidenčního databázového systému firmy
Cápík, Josef; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Radek
2015 - český
Bakalářská práce reprezentuje aplikační systém sloužící pro evidenci zaměstnanců, pracovních pomůcek a automobilu ve firmě Brola spol. s r.o. s místem sídla v Klečůvce. Cílem je zpracování osobních a kontaktních informací o zaměstnancích, absolvovaných školení, uzavření pojištění, apod. Pomocí formulářů a tiskových sestav jsou tyto informace přehledně zpracovány. Zpracování práce probíhalo v programu MS Access 2013, na vyžádání zadavatele. Klíčová slova: databáze; aplikační systém; MS Access; relační schéma; tabulka; tisková sestava; database; application system; relational schema; table; print report Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Vytvoření evidenčního databázového systému firmy

Bakalářská práce reprezentuje aplikační systém sloužící pro evidenci zaměstnanců, pracovních pomůcek a automobilu ve firmě Brola spol. s r.o. s místem sídla v Klečůvce. Cílem je zpracování osobních a ...

Cápík, Josef; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Radek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh a realizace regulovatelného napěťového zdroje
Kubiš, Tibor; Skočík, Petr; Neumann, Petr
2015 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce bolo popísať základné používané konštrukcie regulovateľných napäťových zdrojov. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a realizáciou zdroja jednosmerného napätia. Zariadenie umožňuje nastaviteľné výstupné napätie v rozsahu 0 až 30V a reguláciu prúdového obmedzenia do 3A. Schéma a doska plošného spoja bola vytvorená v prostredí Eagle. Súčasťou práce bolo tiež zobrazenie výstupného napätia pomocou LCD displeja a následné overenie správnej funkčnosti celého zdroja. Klíčová slova: napájací zdroj; sieťový transformátor; mostíkový usmerňovač; stabilizátor; filtračný kondenzátor; dióda; výkonový rezistor; power supply; power transformer; bridge rectifier; stabilizer; filter capacitor; diode; power resistor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh a realizace regulovatelného napěťového zdroje

Cieľom bakalárskej práce bolo popísať základné používané konštrukcie regulovateľných napäťových zdrojov. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a realizáciou zdroja jednosmerného napätia. Zariadenie umožňuje ...

Kubiš, Tibor; Skočík, Petr; Neumann, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Bezdrátový tisk SMS, poznámek a úkolů s využitím nízkonákladové termotiskárny
Juřina, Lukáš; Král, Erik; Vařacha, Pavel
2015 - český
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci na přijímání SMS zpráv, poznámek i úkolů a následně je vytisknout nízko-nákladovou termo tiskárnou. Pro příjem SMS zpráv je nutné přihlásit se do GSM sítě operátora s příslušnou SIM kartou. Pro příjem úkolů a poznámek je nutné vytvořit TCP server a data přenést pomocí GPRS služby. Klíčová slova: Internet věcí; termo tiskárna; Microsoft .NET micro-framework; GSM; GPRS; Internet of Things; thermal printer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Bezdrátový tisk SMS, poznámek a úkolů s využitím nízkonákladové termotiskárny

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci na přijímání SMS zpráv, poznámek i úkolů a následně je vytisknout nízko-nákladovou termo tiskárnou. Pro příjem SMS zpráv je nutné přihlásit se ...

Juřina, Lukáš; Král, Erik; Vařacha, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Metody pro výuku programování na základních školách
Bajúszová, Zita; Dulík, Tomáš; Sysel, Martin
2015 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu cieľovej skupiny, učiteľov a správcov systému a analyzovať existujúce, najčastejšie používané edukačné systémy. Následne na základe zistených skutočností špecifikovať požiadavky a zostaviť sadu úloh pre unikátny edukačný softvér, určený pre výučbu programovania na druhom stupni základných škôl v Českej republike. Klíčová slova: deti; základy programovania; programovanie pre neprogramátorov; metodika vyučovania programovania; software pre výučbu programovania; programovacie prostredie; design orientovaný na užívateľa; gamifikácia; Children; How Programming Works; Programming for Non-Programmers; Methods for Teaching Programming; Educational Software; Programming Environments; User Centered Design; Gamification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Metody pro výuku programování na základních školách

Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu ...

Bajúszová, Zita; Dulík, Tomáš; Sysel, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze