Počet nalezených dokumentů: 3462
Publikováno od do

Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě
Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
2024 - slovenský
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná situácia so širšími dopravnými vzťahmi, časový a finančný plán objektu, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, riešenie projektu zariadenia staveniska vrátane výkresovej časti, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, technologický predpis pre pažiacu pilotovaciu stenu a základovú železobetónovú patku, kontrólny a skúšobný plán pre realizáciu pažiacej pilotovacej steny, položkový rozpočet pažiacej pilotovacej steny a hrubej stavby, časový a finančný plán hrubej stavby, certifikát LEED, plán BOZP a hluková štúdia počas realizácie pažicej pilotovacej steny. Parking garage, prefabricated skeleton, bored pile wall, piles, rough upsite structure, construction machines, technological regulation, construction site equipment Klíčová slova: The subject of this diploma thesis is processing of construction technological project for the preparation of the realization of a parking garage in Ostrava. The thesis is based on construction technology solution. The content of the thesis is a technical report; coordination situation broader transport realations; time and financial plan; study of realization of technological stages; solution of construction organization; design of main main construction machines; technological regulation for a bored pile wall and reinforced concrete footing; control and testing plan for a bored pile wall; time and financial plan of the rough construction; LEED certificate; health and safety plan and noise study during the irealization of bored pile wall. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě

Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná ...

Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zavedení enzymatických testů ekotoxicity a jejich využití při hodnocení kvality půdního ekosystému
Marcinko, Juraj; Mravcová, Ludmila; Zlámalová Gargošová, Helena
2024 - slovenský
Hodnotenie kvality pôdy ako celku je možné rôznymi postupmi, medzi ktoré patrí aj využitie ekotoxikologických princípov, a to na organizmálnej alebo suborganizmálnej úrovni. Práve preto bolo jedným z cieľov tejto diplomovej prace zavedenie a zrealizovanie vybraných enzymatických testov, konkrétne sa jednalo o hodnotenie enzymatických aktivít troch enzýmov, ktoré môžu reprezentovať mikrobiálnu aktivitu pôdy. Pre tieto účely bol uskutočnený krátkodobý test s Lactuca sativa, kde ako xenobiotiká s možným vplyvom na mikrobiálnu aktivitu v pôde a s potenciálnym fytotoxickým účinkom na vyššie rastliny, boli vybrané farmakologické látky. Dosiahnuté výsledky poukazujú na možný inhibičný efekt farmakologických látok na enzymatickú aktivitu v pôde. V prípade fytotoxicity farmakologických látok bol pozorovaný významný efekt na organizmálnej úrovni, ktorý sa prejavil elongáciou koreňa. Efekt na suborganizmálnej úrovni sa významne prejavil v narušení pomeru obsahu fotosyntetických pigmentov. Assessment of soil quality is possible through a variety of approaches, including the use of ecotoxicological principles, at the organismal or sub-organismal level. It is for this reason that one of the objectives of this thesis was the introduction and implementation of selected enzymatic assays, specifically the evaluation of the enzymatic activities of three enzymes that can represent the microbial activity of the soil. For these purposes, a short-term test was carried out with Lactuca sativa, where pharmacological substances were selected as representatives of xenobiotics with a possible influence on microbial activity in soil and with a potential phytotoxic effect on higher plants. The results obtained indicate a possible inhibitory effect of pharmacological substances on enzymatic activity in soil. In the case of phytotoxicity of pharmacological substances, a significant effect was observed at the organismal level, which was manifested by root elongation. The effect at the sub-organism level was significantly manifested by a disturbance in the ratio of photosynthetic pigment content. Klíčová slova: Soil quality; pharmacological substances; soil enzymes; phytotoxicity; photosynthetic pigments Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zavedení enzymatických testů ekotoxicity a jejich využití při hodnocení kvality půdního ekosystému

Hodnotenie kvality pôdy ako celku je možné rôznymi postupmi, medzi ktoré patrí aj využitie ekotoxikologických princípov, a to na organizmálnej alebo suborganizmálnej úrovni. Práve preto bolo jedným z ...

Marcinko, Juraj; Mravcová, Ludmila; Zlámalová Gargošová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vplyv plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín
Vozár, Tomáš; Zahoranová, Anna; Kozáková, Zdenka
2024 - slovenský
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín. Interakciou plazmy s vodou získava voda nové unikátne vlastnosti, ktoré je možné využiť v poľnohospodárstve. Teoretická časť sa zaoberá základnými vlastnosťami plazmy, možnosťami prípravy plazmou aktivovanej vody v laboratórnych podmienkach, jej fyzikálno-chemickou charakterizáciou a možnosťami využitia v poľnohospodárstve. V ďalšej časti je rozobraná fotosyntéza rastlín v spojení s fluorescenciou chlorofylu, ktorou sa meria aktivita fotosystému II. Aktivita je ukazovateľom vitality rastlín pri zmenách prostredia. Na koniec teoretickej časti sú uvedené ďalšie možnosti analýzy rastlinného materiálu a potravín, ako sú elementárna analýza, senzorická analýza a stanovenie obsahu sušiny. Náplňou experimentálnej časti bolo pripraviť plazmou aktivovanú vodu (PAW) pomocou plazmovej trysky ponorenej v kvapaline so zavádzaným plynom, charakterizovať takto pripravenú vodu a aplikovať ju na rastliny reďkoviek. Následne bol pozorovaný vplyv PAW na rast a vitalitu rastlín. Vplyv na rast bol pozorovaný prostredníctvom stanovenia čerstvej hmotnosti a obsahu sušiny, vplyv na vitalitu bol posúdený prostredníctvom fluorescencie chlorofylu a NDVI indexu. Na záver bol stanovený vplyv na obsah uložených prvkov C, H, O, a N v rastlinách, a bola prevedená senzorická analýza. Zistené výsledky ukazujú pozitívny vplyv plazmou aktivovanej vody na rast rastlín a ich senzorické parametre, ako sú vzhľad, chuť či pálivosť. Výsledky ďalej ukazujú, že PAW nevplýva negatívne na vitalitu rastlín. Nasledovať by malo potvrdenie výsledkov, ďalším zopakovaním experimentu v interiéri a následne presun experimentu do exteriéru formou poľných pokusov. This diploma thesis deals with the effect of plasma activated water on plant growth and vitality. By interaction of plasma with water, water acquires new unique properties that can be used in agriculture. The theoretical part deals with the basic properties of plasma, possibilities of preparation of plasma activated water in laboratory conditions, its physico-chemical characterization, and possibilities of its use in agriculture. In the next part, plant photosynthesis is discussed in connection with chlorophyll fluorescence, which measures the activity of photosystem II. Activity is an indicator of plant vitality, under environmental changes. At the end of the theoretical part, there are listed further possibilities for the analysis of plant material and food, such as elemental analysis, sensory analysis, and determination of dry matter content. Within the experimental part, plasma activated water (PAW) was prepared using plasma nozzle with introduced gas mixture that was immersed in the treated liquid. Further, plasma activated water was characterized and applied to radish plants. The effect of PAW on the plant growth and vitality was observed. The effect on the growth was observed through determination of fresh weight and dry matter content, the effect on vitality was assessed through chlorophyll fluorescence and the NDVI index. In the end, the effect on the content of stored elements C, H, O, and N in plants was determined and a sensory analysis was performed. The results show positive effects of plasma activated water on the plant growth and its sensory parameters such as appearance, taste, or spiciness. The results further show that PAW does not adversely affect plant vitality. This experiment should be continued by further indoor replication of the experiment to confirm obtained results and then, by moving the experiment to exterior in a form of field experiments. Klíčová slova: Plasma; plasma activated water; fluorescence; chlorophyll; radish Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vplyv plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín

Diplomová práca sa zaoberá vplyvom plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín. Interakciou plazmy s vodou získava voda nové unikátne vlastnosti, ktoré je možné využiť v poľnohospodárstve. ...

Vozár, Tomáš; Zahoranová, Anna; Kozáková, Zdenka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Propojení ulic v Holáskách a Brněnských Ivanovicích
Vajda, Ronald; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
2024 - slovenský
Táto práca rieši prepojenie ulíc V holáskách a Brněnských Ivanovicích. Cieľom tejto práce je navrhnúť dopravne-urbanistickú štúdiu riešenej lokality BI-2 podľa Návrhu Územného plánu mesta Brna. Zameral som sa na vhodnosť a spoôsob prepojenia ulíc V Aleji, Sladovnické, Jubilejní, Rolencově a preverenie zriadenia železničnej zastávky Holásky. Po preštudovaní polohopisu a výškopisu som navrhol rôzne prepojenia týchto ulíc. Preveroval som ich smerovo, šírkovo a výškovo a na základe výsledkov som navrhol nové vhodné prepojenia rôznych druhov dopravy. Na základnej dopravnej kostre som potom navrhol rozloženie pozemkov a objektov. Rozumným usporiadaním sa podarilo dosiahnuť počet obyvateľov 1 022. Hustota obyvateľstva vychádza na 101 obyv/ha. Verejných plôch je navrhnutých 38 % a neverejných plôch je navrhnutých 62 %. Výsledky tejto práce umožňujú lepšie rozhodovanie pri spracovaní ďalšej podrobnejšej dokumentácii a rozhodovaní o ďalšom využití územia. Prínosné je tiež, že rozvojová lokalita BI-2 je prepojená s druhou rozvojovou lokalitou Ho-2 pomocou lávky, ktorá vedie nad železnicu. Hlavným výsledkom je, že prepojenie ulíc je reálne a zriadenie železničnej zastávky je tiež možné. This thesis deals with the interconnection of V holáskách and Brněnské Ivanovice streets. The aim of this work is to design a traffic-urban study of the BI-2 site according to the Draft Zoning Plan of the City of Brno. I focused on the suitability and method of connecting the streets V Aleja, Sladovnické, Jubilejní, Rolencově and the examination of the establishment of the railway stop Holásky. After studying the topography and elevation, I proposed various connections of these streets. I examined them in direction, width and height and on the basis of the results I proposed new suitable connections for different modes of transport. I then designed the layout of the plots and buildings on the basic traffic skeleton. A reasonable layout resulted in a population of 1,022. The population density works out at 101 inhabitants/ha. There are 38 % of public areas and 62 % of non-public areas. The results of this work allow for better decision making when processing further detailed documentation and deciding on the further use of the area. It is also beneficial that development site BI-2 is connected to the second development site Ho-2 by a footbridge that runs over the railway. The main result is that the connection of the streets is realistic and the establishment of a railway station is also possible. Klíčová slova: Zoning plan of the city of Brno; city; traffic; intensity; intravilan; urbanism; local communications; Zone 30; residential zone; urban public transport; greenery; Brno-Tuřany urban district; transport-urban solution; zoning study; street interconnection; railway stop. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Propojení ulic v Holáskách a Brněnských Ivanovicích

Táto práca rieši prepojenie ulíc V holáskách a Brněnských Ivanovicích. Cieľom tejto práce je navrhnúť dopravne-urbanistickú štúdiu riešenej lokality BI-2 podľa Návrhu Územného plánu mesta Brna. ...

Vajda, Ronald; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stavebně technologický projekt výstavby obytného souboru v Trnavě
Rumpel, Jonatán; Vlčková, Jitka Laura; Diaz, Yvetta
2024 - slovenský
Predmetom diplomovej práce je vypracovanie stavebne - technologického projektu bytového domu v Trnave. Obsahom tejto práce je technická správa pre stavebne - technologický projekt, situácia širších dopravných vzťahov, časový a finančný plán, položkový rozpočet, kontrolný a skúšobný plán, 3D model, posúdenia vežového žeriavu a dosahu autočerpadiel, riešenie organizácie výstavby vrátane technickej správy a výkresu zariadenia staveniska. The subject of this master thesis is processing of construction - technological project of apartment building in Trnava. The content of thesis is technological report, situation with broader transport relations, time and financial plan, item budget, control and test plan, 3D model, Assessment of tower crane and reach of concrete pumps, solution for construction organization including technical report and site equipment project. Klíčová slova: Apartment building; rough structure; foundational structures; monolithic constructions; mansory construction; CFA piles; 3D model; construction site equipment; item budget; time schedule Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stavebně technologický projekt výstavby obytného souboru v Trnavě

Predmetom diplomovej práce je vypracovanie stavebne - technologického projektu bytového domu v Trnave. Obsahom tejto práce je technická správa pre stavebne - technologický projekt, situácia širších ...

Rumpel, Jonatán; Vlčková, Jitka Laura; Diaz, Yvetta
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza nákladů stavebního objektu
Pálfiová, Nikola; Korych, Tomáš; Aigel, Petr
2024 - slovenský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza nákladů stavebního objektu

Pálfiová, Nikola; Korych, Tomáš; Aigel, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Těžní a přístupová šachta průzkumné štoly s rozšířenou startovací komorou
Kuhajdik, Adam; Horák, Vlastimil; Horák, Vladislav
2024 - slovenský
Diplomová práca sa zaoberá návrhom realizácie ťažnej a prístupovej šachty s rozšírenou štartovacou komorou pre prieskumnú štôlňu Vinohrady v Brne. Sú definované požiadavky, ktoré musí splniť toto podzemné dielo. Na základe rozboru použiteľných metód šachtovania boli navrhnuté dva postupy realizácie. Ako vhodnejšia sa javí kombinácia prevŕtavanej pilótovej steny s rozsiahlym použitím tryskovej injektáže. Tento postup je ďalej rozpracovaný do 2D a 3D modelov so statickým posúdením jednotlivých konštrukčných častí a fázy. Práca sa ďalej venuje posunom v modelovanom prostredí a posunom na konštrukcii. Statický návrh šachty je doplnený bezpečnostnou analýzou zárodku čelby prieskumnej štôlne. Obsahom tejto práce je aj výkaz výmer zvoleného technického riešenia. Súčasťou práce s numerickými modelmi je porovnanie výsledkov 2D a 3D modelov. The diploma thesis deals with the design of a mining and access shaft with an extended launch chamber for the Vinohrady exploration adit in Brno. The requirements to be met by this underground work are defined. Based on an analysis of the applicable shaft sinking methods, two implementation procedures have been proposed. The combination of a drilled pile wall with extensive use of jet grouting appears to be preferable. This procedure is further elaborated in 2D and 3D models with static design assessment of the different structural parts and phases. The work further discusses displacements in the modelled environment and displacements on the structure. The static design of the shaft is complemented by a safety analysis of the embryo face of the exploration adit. A bill of quantities of the selected technical solution is also included in this work. The work with numerical models includes a comparison of the results of 2D and 3D models. Klíčová slova: Shaft; pilot adit; starting chamber; underground structures; construction foundation; drilled pile wall; jet grouting; numerical modelling; 3D; 2D Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Těžní a přístupová šachta průzkumné štoly s rozšířenou startovací komorou

Diplomová práca sa zaoberá návrhom realizácie ťažnej a prístupovej šachty s rozšírenou štartovacou komorou pre prieskumnú štôlňu Vinohrady v Brne. Sú definované požiadavky, ktoré musí splniť toto ...

Kuhajdik, Adam; Horák, Vlastimil; Horák, Vladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh konstrukce ocelového komína s využitím metodiky BIM
Vrzalová, Valéria; Vild, Martin; Bukovská, Pavla
2024 - slovenský
Predmetom diplomovej práce je vypracovanie statického návrhu a posúdenia oceľového komínu. Komín je samostatný, plnostenný komín kotvený do tuhého betónového základu (nie je súčasťou návrhu). Súčasťou je i návrh obslužných plošín. Teleso komínu má valcový tvar, jeho vnútorný priemer 5,44 m je po výške nemenný. Materiál plášťa komína je oceľ triedy S235JR, materiál obslužných plošín je zvolený S235JR. V práci je vytvorený model valcovej škrupiny, u ktorej sú zaistené dynamické charakteristiky. Okrem obvyklého zaťaženia vetrom je tiež uvažované so zaťažením od teploty a zaťažením pôsobiacim na konštrukciu komína (pracovný podtlak, mimoriadne zaťaženie pretlakom). Pre overenie škrupiny na vypuknutie je vytvorený zjednodušený prútový model komínu. Sú vypracované posúdenia vybraných spojov a návrh a posúdenie kotvenia komínu. The subject of the thesis is the development of a static design and assessment of a steel chimney. The chimney, which is a standalone structure, features a full-walled design anchored to a rigid concrete foundation (not included in the design scope). Additionally, the work includes the design of service platforms. The chimney body takes on a cylindrical shape, maintaining a constant internal diameter of 5,44 m throughout its height. The chimney shell is constructed from S235JR – grade steel, while the service platforms are made from S235JR material. The thesis introduces a model of the cylindrical shell with incorporated dynamic characteristics. Beyond the typical wind load, considerations extend to temperature – induced stress and additional loads impacting the chimney structure such as working negative pressure, exceptional overpressure. To assess the shell for buckling, a simplified rod model of the chimney is established. The work encompasses evaluations of selected connections, as well as the design and assessment of chimney anchoring. Klíčová slova: Steel chimney; shell; wind; anchoring Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh konstrukce ocelového komína s využitím metodiky BIM

Predmetom diplomovej práce je vypracovanie statického návrhu a posúdenia oceľového komínu. Komín je samostatný, plnostenný komín kotvený do tuhého betónového základu (nie je súčasťou návrhu). Súčasťou ...

Vrzalová, Valéria; Vild, Martin; Bukovská, Pavla
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hrubozrnné asfaltové betony
Škorík, Michal; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
2024 - slovenský
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hrubozrnného asfaltového betónu pre podkladové vrstvy s kamenivom o veľkosti do 32 mm. Teoretická časť popisuje súčasné problémy spojené s nedostatkom prírodného kameniva v Českej republike a zoznamuje čitateľa s poznatkami o hrubozrnných asfaltových zmesiach, ktoré sa používajú v Česku a v zahraničí. Praktická časť sa venuje návrhu asfaltovej zmesi pre podkladové vrstvy AC 32 50/70. Ďalej detailne popisuje proces laboratórnej výroby asfaltovej zmesi a jednotlivé funkčné a empirické skúšky. V závere vyhodnocuje parametre modulu tuhosti, odolnosti voči nízkym teplotám a odolnosti voči trvalým deformáciám. This diploma thesis deals with the design of coarse-grained asphalt concrete for base courses with aggregates up to 32 mm in size. The theoretical part describes current issues related to the shortage of natural aggregate in the Czech Republic and introduces the reader to the knowledge of coarse-grained asphalt mixtures used in the Czech Republic and abroad. The practical part focuses on the design of asphalt mixtures for base courses AC 32 50/70. It further describes in detail the process of laboratory production of the asphalt mixture and individual functional and empirical tests. In the last part parameters as modulus of stiffness, resistance to low temperatures and resistance to permanent deformations are evaluated. Klíčová slova: Coarse-grained asphalt concrete; base course; 32 mm aggregate; coarse-grained aggregate; asphalt mix design; asphalt mix production; modulus of stiffness; low-temperature properties; permanent deformation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hrubozrnné asfaltové betony

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hrubozrnného asfaltového betónu pre podkladové vrstvy s kamenivom o veľkosti do 32 mm. Teoretická časť popisuje súčasné problémy spojené s nedostatkom ...

Škorík, Michal; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Statická a dynamická analýza lávky
Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - slovenský
Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda je tvorená dvojicou priehradových rámov, zosilnených o oceľové oblúky so závesmi. Boli vytvorené dva rôzne modely, jeden vo výpočtovom programe SCIA Engineer, kde boli jednotlivé prvky zadané ako prúty. V druhom modeli boli vytvorené tieto prvky ako plošné elementy. Pre takýto model, bolo vhodnejšie využitie programu ANSYS Mechanical APDL. Zaťaženie a vybrané kombinácie sú spočítané ručne podľa platných národných noriem. Ďalej práca obsahuje ručné výpočty napätia. Výsledky sú porovnávané s výpočtovými programami, pre určenie správnosti fungovania modelov. V ďalšej časti sa práca venuje statickej a dynamickej analýze, kde porovnáva výsledky na uvedených dvoch modelových situáciách. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of the load-bearing steel structure of footbridge with reinforced concrete bridge deck, standing over the Morava river. Bridge was designed as a solid ribbed arch, so it consists of a pair truss beams, strengthen by two steel arches with suspenders. There were created two different models, one in program SCIA Engineer, where the individual elements were designed as spatial bars. In the second model, they were created as surface elements. For such model, it was more appropriate to use ANSYS Mechanical APDL program. The load and selected combinations are calculated manually according to valid national standardization documents. Furthermore, this thesis contains manual calculations of stress. The results are compared with computing programs to determine the correct functioning of the models. In the next part, the work is devoted to static and dynamic analysis, where it compares the results of the mentioned two model situations. Klíčová slova: footbridge for pedestrians and cyclists; stress; static analysis; dynamic analysis; SCIA Engineer; ANSYS Mechanical APDL Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Statická a dynamická analýza lávky

Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda ...

Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze