Počet nalezených dokumentů: 60779
Publikováno od do

Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II
Kratina, Jakub; Čejda,, Marek; Dráb, Aleš
2019 - český
Obsahem této diplomové práce je studie proveditelnosti malé vodní elektrárny v rámci plavebního stupně Přelouč II. Tato práce navazuje na rámcový návrh jedné varianty dispozičního uspořádání plavebního stupně. V této variantě se uvažuje s vybudováním zdymadla, jehož součástí je i malá vodní elektrárna. Na začátku je vyřešeno umístění jednotlivých stavebních objektů s ohledem na podmínky v zájmové lokalitě. Poté následuje podrobnější rozpracování stavební a technologické části malé vodní elektrárny. Součástí práce je průvodní a technická zpráva, výkresová dokumentace, hydrotechnické a hydroenergetické výpočty a fotodokumentace. The content of this diploma thesis is a feasibility study of a small hydropower station within the navigation lock Přelouč II. This work builds on the framework proposal of one variation of layout arragement of the navigation lock. In this variant is considered to build a lock, which also includes a small hydropower station. At the beginning, the location of individual building objects is resolved with respect to the conditions in the locality. This is followed by a more detailed development of the building and technological part of a small hydropower plant. Part of the thesis is accompanying and technical report, drawing documentation, hydrotechnical and hydroenergetic calculations and photographic documentation. Klíčová slova: Malá vodní elektrárna; Kaplanova turbína; rybí přechod; plavební komora; plavební kanál; jez.; Small hydropower station; Kaplan turbine; fish pass; navigation lock; navigation canal; weir. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II

Obsahem této diplomové práce je studie proveditelnosti malé vodní elektrárny v rámci plavebního stupně Přelouč II. Tato práce navazuje na rámcový návrh jedné varianty dispozičního uspořádání ...

Kratina, Jakub; Čejda,, Marek; Dráb, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Příprava a realizace výrobní haly v Holešově
Ševela, Ondřej; Venkrbec, Václav; Nečasová, Barbora
2019 - český
Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace výrobní haly v Holešově. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, studii realizace hlavních technologických etap, koordinační situaci stavby, technickou zprávu s řešením dopravních vztahů a koordinaci nadrozměrné přepravy, objektový časový a finanční plán stavby, plán zajištění materiálových zdrojů obsahující bilanci pracovníků, časový plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně jejich časového nasazení, projekt zařízení staveniště včetně výkresů zařízení staveniště, technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu a pro provedení drátkobetonové podlahy, kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, posouzení zvedacího mechanismu, schémata postupu montáže prvků prefabrikovaného skeletu a položkový rozpočet prefabrikovaného skeletu. The diploma work has been dealing with the building and technological design of a production hall in Holešov. The work includes the general and specification report, the study of main technological phases, the site plan, the technological specification solving the transportation relations and coordination of oversize transportation, time and financial schedule of the construction, material supply plan including staff review, the time schedule for pre-cast frame assembly, machinery plan including the time employment, the site plan including the drawings, technological specification of pre-cast frame assembly and of steel-fibre-reinforced floor, inspection and test plan of pre-cast concrete frame assembly, assessment of lifting mechanism, the procedure scheme of pre-cast concrete frame assembly and the cost estimate of pre-cast concrete frame. Klíčová slova: Průvodní a souhrnná technická zpráva; studie; prefabrikovaný skelet; drátkobetonová podlaha; technologický předpis; strojní sestava; dopravní vztahy; nadrozměrná přeprava; časový a finanční plán; časový harmonogram; rozpočet; posouzení zvedacího mechanismu; stavební schémata; kontrolní a zkušební plán; zařízení staveniště.; General and specification report; study; pre-cast frame; steel-fibre-reinforced floor; technological specification; machinery assembly; transportation relations; oversize transportation; time and financial schedule; work schedule; cost estimate; assessment of lifting mechanism; procedure scheme; inspection and test plan; site plan. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava a realizace výrobní haly v Holešově

Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace výrobní haly v Holešově. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, studii realizace ...

Ševela, Ondřej; Venkrbec, Václav; Nečasová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Stavebně technologický projekt stanice Integrovaného záchranného systému
Šmíd, Radim; Venkrbec, Václav; Vlčková, Jitka
2019 - český
Předmětem této práce je stavebně technologický projekt stanice integrovaného záchranného systému. Objekt je situován v obci Týn nad Vltavou a bude využíván k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového a finančního plánu, návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů, na technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán a také se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci. The subject of this diploma thesis is construction-technological project of the integrated rescue system station. The building is situated in the village of Týn nad Vltavou and will be used to perform the service of fire protection of the population. The thesis is focused on the design of the construction site equipment, the time and financial plan, the design of the main building machines and mechanisms, the technological specification, the control and test plan, and also the occupational safety and health protection. Klíčová slova: Stavebně technologický projekt; požární stanice; projekt zařízení staveniště; návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů; časový harmonogram; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; položkový rozpočet; bezpečnost a ochrana zdraví při práci.; Construction-technological project; fire station; site equipment project; design of major building machines and mechanisms; time schedule; technological specification; control and test plan; itemized budget; occupational safety and health protection. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stavebně technologický projekt stanice Integrovaného záchranného systému

Předmětem této práce je stavebně technologický projekt stanice integrovaného záchranného systému. Objekt je situován v obci Týn nad Vltavou a bude využíván k vykonávání služby požární ochrany ...

Šmíd, Radim; Venkrbec, Václav; Vlčková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Vinařství
Koláčková, Jana; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
2019 - český
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt je dispozičně složen ze tří částí. První část – výroba, kde se bude provádět celá výroba vína od odstopkování hroznů, lisování, kvašení, lahvování, etiketování, skladování po následný export. Výroba je o celkové produkci cca 300 000 l vína. Druhá část je administrativní. Nachází se zde dvě kanceláře a zasedací místnost. Třetí část je pro využívání veřejnosti. Skládá se z degustační místnosti s výhledem na vinice a z maloprodejny. Konstrukční systém objektu je rámový, prefabrikovaný, železobetonový skelet, zastřešený plochou vegetační střechou. The diploma thesis deals with project of a new building of winery production. Winery has one floor and a basement. We can split the winery into three parts. First part – production. This whole part is dedicaded to the production of wine. It consists of spaces where grapes are degraded, fermented, pressed, stored, bottled, labeled and subsequently exported. Production has a volume of 300 000 l of wine. Second part is for administration. There are two offices and a confrence room. Third part is for public using and it is composed of the tasting room with view at the wineyard and of the retail hall. The structural system is prefabricated skeleton of reinforced concrete. The roof is constructed as a flat green roof. Klíčová slova: Vinařství; výroba vína; novostavba; prefabrikovaný skelet; železobeton; výrobní objekt; plochá střecha; provětrávaná fasáda; degustace; Winery; wine production; new building; prefabricated skeleton; reinforced concrete; production facility; flat roof; ventilated facade; degustations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vinařství

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt je dispozičně složen ze tří částí. První ...

Koláčková, Jana; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody
Straňák, Petr; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav
2019 - český
Diplomová práce se zabývá vlivem tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu pitné vody. V úvodní části je popsáno, jak tlaky ovlivňují spotřebu vody, také je představeno šest studií z různých států provedených na reálných sítích. Dále se práce věnuje ostatním faktorům ovlivňujícím spotřebu vody a rozdělení koncové spotřeby vody v domácnosti. Praktická část práce se zabývá laboratorním měřením vlivu změny tlaku na testované výpustné armatury pro tekoucí i kapající vodu. Výsledky jsou vyjádřeny také v ročních nákladech a je představen způsob, jak lze vliv změny tlaku kvantifikovat, pokud známe průměrnou denní spotřebu a její rozdělení. The diploma thesis deals with effect of pressure conditions in the water supply network on consumption of drinking water. The introductory part describes how pressures affect water consumption and six studies from different countries carried out on real network are presented. Further, the work is devoted to other factors influencing water consumption and distribution of domestic water consumption. The practical part deals with the laboratory measurement of the influence of pressure change on tested discharge fittings for flowing and dripping water. The results are also expressed in annual costs and a method is presented how the effect of pressure change can be quantified if we know the average daily consumption and its distribution. Klíčová slova: Tlaky; tlakové poměry; spotřeba vody; vodovodní sít; zásobování vodou.; Pressure; pressure condition; water consumption; water distribution network; water supply. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody

Diplomová práce se zabývá vlivem tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu pitné vody. V úvodní části je popsáno, jak tlaky ovlivňují spotřebu vody, také je představeno šest studií z různých ...

Straňák, Petr; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí
Březina, Jiří; Brázda, Martin; Žoužela, Michal
2019 - český
Tato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje stručný výčet technických a metrologických vlastností těchto typů měřidel. Dále je popsáno předmětné posuzované měřidlo, zkušební trať a postup měření, který je proveden ve dvou variantách. Jedná se o dlouhodobé sledování s relativně pravidelným měsíčním intervalem měření a krátkodobé sledování s pravidelným denním intervalem měření. Vyhodnocení experimentálních prací se zaměřuje na opakovatelnost a variabilitu hodnot vykazovaných bodových rychlostí a jejich časovou stabilitu. Dále jsou vzájemně porovnány parametry vykazovaných měřidlem během dlouhodobého a krátkodobého sledování. Rovněž je provedeno porovnání s některými dalšími experimenty podobného typu. This experimental diploma thesis investigates the changes in the metrological characteristics of the electromagnetic current meter of velocity. The theoretical part of the thesis includes a brief summary of technical and metrological characteristics of these types of devices. In addition, it describes the tested device, the test track, and the measurement procedure, which consists of two variants: long-term monitoring with a relatively regular monthly measurement interval and short-term monitoring with a regular daily measurement interval. The evaluation of the experimental work focuses on the repeatability and variability of the displayed point speed values and their stability over time. Furthermore, the parameters reported by the meter during long-term and short-term monitoring are compared to each other. The results are also compared with similar experiments. Klíčová slova: Elektromagnetické indukční měřidlo; proudění kapaliny; bodová rychlost; kalibrace; variabilita; opakovatelnost; Electromagnetic current meter; liquid flow; velocity; calibration; variability; repeatbility Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí

Tato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje ...

Březina, Jiří; Brázda, Martin; Žoužela, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Čištění odpadní vody pro skupinu domů v k.ú. Samopše
Poloprutská, Tereza; Pumprlová Němcová, Miroslava; Kriška-Dunajský, Michal
2019 - český
Práce pojednává o problematice ekologického čištění odpadních vod od malého znečištění (do 50 EO). Vyčištěné odpadní vody pro vsakování musí splňovat nízké hodnoty celkového dusíku. Proto práce navrhuje dvoustupňovou vertikální čistírnu odpadních vod. Subject of this thesis is ecologic wastewater treatment with little organic load. Treated wastewater for infiltration must contain low values of nitrogen. This thesis is about to design two-stage subsurface vertical flow constructed wetland. Klíčová slova: Odpadní voda; kořenová čistírna odpadních vod; odstranění N; kořenová dvoustupňová vertikální čistírna odpadních vod; Wastewater; wetland treatment; nitrogen remova; two-stage subsurface vertical flow constructed wetland Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čištění odpadní vody pro skupinu domů v k.ú. Samopše

Práce pojednává o problematice ekologického čištění odpadních vod od malého znečištění (do 50 EO). Vyčištěné odpadní vody pro vsakování musí splňovat nízké hodnoty celkového dusíku. Proto práce ...

Poloprutská, Tereza; Pumprlová Němcová, Miroslava; Kriška-Dunajský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Bezpečnostní inspekce v kraji Vysočina
Špaček, Jan; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
2019 - český
Diplomová práce se zabývá bezpečnostní inspekci na vybraných lokalitách v kraji Vysočina. Celkem bylo zvoleno šest křižovatek z intravilánu a extravilánu a tři úseky z extravilánu, pro které byla v první fázi vypracována analýza nehodovosti. Tyto lokality byly za základě ukazatelů nehodovosti mezi sebou porovnány a z každé skupiny byla vybrána jedna lokalita k vypracování bezpečnostní inspekce, která zahrnovala vizuální prohlídku a následně identifikaci možných rizik. Eliminací těchto bezpečnostních rizik můžeme zajistit plynulost silničního provozu, předejít dopravním nehodám, nebo alespoň zmírnit vážnost zdravotních následků vzniklé při dopravních nehodách. This thesis presents a safety inspection in selected places in the Vysocina region of the Czech Republic. Six intersections in rural and municipal areas, plus three rural road sections were selected for the inspection and an accident rate analysis. The places selected were compared in terms of the accident rate and one case of each group was then selected for a detailed safety inspection encompassing visual inspection and identification of possible hazards. By eliminating such safety hazards, it is possible to ensure a traffic fluency and to preclude traffic accidents or at least minimize the harm caused by it. Klíčová slova: Bezpečnostní inspekce; analýza nehodovosti; bezpečnostní riziko; dopravní nehoda; křižovatka; silniční úsek; kraj Vysočina; Žďár nad Sázavou; Ždírec nad Doubravou; Nové Město na Moravě; Sázava; Hamry nad Sázavou; Radňovice; Svojkovice; Želetava; Safety inspection; accident rate analysis; safety hazard; traffic accident; intersection; road section; Vysocina region; Zdar nad Sazavou; Zdirec nad Doubravou; Nove Mesto na Morave; Sazava; Hamry nad Sazavou; Radnovice; Svojkovice; Zeletava Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bezpečnostní inspekce v kraji Vysočina

Diplomová práce se zabývá bezpečnostní inspekci na vybraných lokalitách v kraji Vysočina. Celkem bylo zvoleno šest křižovatek z intravilánu a extravilánu a tři úseky z extravilánu, pro které byla v ...

Špaček, Jan; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Příprava realizace montované haly elektrárny v Mělníku
Vondřejc, Adam; Rotrekl, Ivo; Kantová, Radka
2019 - český
Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt montované ocelové haly v elektrárně Mělník. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště včetně technické zprávy, časový a finanční plán objektu, studii realizaci hlavních technologických etap, návrh strojní sestavy, rozpočet, technologický předpis montáže skeletu a předpis na monolitickou čerpací jímku, součástí je kontrolní a zkušební plán pro vypracované předpisy. The subject of this diploma thesis is the construction technological project of the implementation of the prefabricated hall of the power plant in Melnik. This thesis conatins a technical report, project of the site equipment with technical report, time and financial plan of the building, study for the realization of major technology stages, desingn of assembly machines, budget of object, technological specification of steel structure and cast-in-place constrution of pump pit, also monitoring and test plans. Klíčová slova: Ocelová hala; montovaný skelet; technická zpráva; zařízení staveniště; časový a finanční plán; monolitická jímka; kontrolní a zkušební plán; bezpečnost a zdraví při práci; Steel hall; prefabricated skeleton; technical report; project of the site equipment; financial and time plan; cast-in-place concrete structure; monitoring and test plan; health and safety at work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava realizace montované haly elektrárny v Mělníku

Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt montované ocelové haly v elektrárně Mělník. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště včetně technické zprávy, ...

Vondřejc, Adam; Rotrekl, Ivo; Kantová, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Možnosti financování a řízení investiční činnosti v obci
Hrdličková, Lucie; Hromádka, Vít; Kocourková, Gabriela
2019 - český
Diplomová práce se zabývá financováním a řízením investičních činností v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Práce analyzuje konkrétní obec, včetně finanční stránky, charakterizuje investiční projekt v obci a posuzuje jeho řízení. The diploma thesis deals with the financing and management of investment activities in the municipality. Describes the public administration of the Czech Republic and possible sources of municipal financing, including subsidy programs. It analyzes the EU and CR subsidy policies. The thesis analyzes a specific municipality, including a financial site, characterizes the investment project in the municipality and assesses its management. Klíčová slova: Veřejná správa; obec; vlastní zdroje; cizí zdroje; dotační politika; operační programy; veřejný projekt; financování; řízení; Public administration; municipality; own resources; extraneous resources; grant policy; operational programs; public project; financing; management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti financování a řízení investiční činnosti v obci

Diplomová práce se zabývá financováním a řízením investičních činností v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ...

Hrdličková, Lucie; Hromádka, Vít; Kocourková, Gabriela
Vysoké učení technické v Brně, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze