Počet nalezených dokumentů: 138
Publikováno od do

Vizuální umění jako motivační činitel ve výuce anglického jazyka
Bečvářová, Michaela
2015 - anglický
Tématem této diplomové práce jsou možnosti využití vizuálně obrazných vyjádření nových médií ve výuce anglického jazyka. Cílem práce je prozkoumání potenciálu tohoto druhu vizuálního umění skrze realizaci dvou projektů. Na teoretické možnosti užití vizuálně obrazných vyjádření nových médií ve výuce cizího jazyka v práci navazují výsledky výzkumu. Závěry naznačují, že potenciál novomediálních vizuálně obrazných vyjádření ve výuce může být za určitých podmínek významný. The thesis deals with the use of new media visual representations in the English instruction. Its aim is to investigate the potential of this kind of visual representation through two individual projects realization. The theoretical description of the possibilities of using new media art to support students' second language acquisition is followed by the results of the research analysis. The research was carried out through interviews with learners taking part in the projects and their teachers, observations of the lessons taught, and questionnaires filled out by the participants. The research shows there may be a significant potential of new media visual representation as a teaching tool under suitable conditions. Klíčová slova: nová média; vizuálně obrazná vyjádření; vizuální umění; mediální výchova; vizuální gramotnost; new media; visual representation; visual art; media education; visual literacy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vizuální umění jako motivační činitel ve výuce anglického jazyka

Tématem této diplomové práce jsou možnosti využití vizuálně obrazných vyjádření nových médií ve výuce anglického jazyka. Cílem práce je prozkoumání potenciálu tohoto druhu vizuálního umění skrze ...

Bečvářová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Datový formát pro elektrofyziologické experimenty
Vaněk, Jiří
2015 - anglický
V současné době neexistuje standard datového formátu pro ukládání elektrofyziologických dat. Tento standard je nutný pro rozšíření možností sdílení dat s dalšími výzkumníky. Tato diplomová práce se zabývá úpravou modelu pro reprezentaci ukládání dat z elektroencefalografických a experimentů využívajících metodu evokovaných potenciálů a metadat těchto experimentů. Byly prozkoumány existující datové formáty pro ukládání naměřených binárních dat a metadat a jejich ontologie, byla definována terminologie, struktura a byl vybrán vhodný formát pro ukládání těchto dat. Dále byl vytvořen program, který umožňuje ukládat do vybraného formátu naměřená data a informace o experimentu. Currently there is no standardized data format for storing electrophysiological data. This standard is necessary for the improvement of sharing capability. This master thesis deals with the adjustments of data and metadata model for measured data from Electroencephalography and Event-related potentials experiments. The formats for storing electroencephalography data and their ontology were examined. The adjusted file format for export of measured binary data and metadata with experiment details was chosen. Terminology and structure for the experimental metadata were defined. The program that exports the measured data and information about the experiment into the appropriate file format was also implemented. Klíčová slova: eeg; datový formát; hdf5; elektroencefalografie; nix; eeg; electroencephalography; data format; hdf5; nix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Datový formát pro elektrofyziologické experimenty

V současné době neexistuje standard datového formátu pro ukládání elektrofyziologických dat. Tento standard je nutný pro rozšíření možností sdílení dat s dalšími výzkumníky. Tato diplomová práce se ...

Vaněk, Jiří
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

"BOAT REFUGEES": REFUGEE LAW ON THE HIGH SEAS
Šimonová, Kateřina
2015 - anglický
Diplomová práce je zaměřena na problematiku uprchlíků a jejich záchranu na mořích, se zaměřením na oblast volných moří. Nejprve pojednává o pozadí uprchlíků na lodích jako takovém. Toto je následováno analýzou relevantních norem mezinárodního práva mořského. V další části je proveden rozbor práv uprchlíků a povinností států, které vyplývají z norem a principů konceptu lidských práv a z mezinárodního uprchlického práva jako takového. Dále práce pokračuje analýzou politiky uplatňované státy v reakci na uprchlíky na lodích, a to převážně v kontextu Evropské unie. Na úplném závěru práce identifikuje jednotlivé mezery v právu, jejich možná řešení a budoucí výzvy související s narůstající závažností tohoto problému. The thesis is focused on the issue of refugees and their rescue at seas with focus on the High seas. At first, it provides the background of "boat refugees" itself. This is followed by an analysis of the relevant norms of International Maritime Law. Next part is providing an examination of refugee rights and States obligations arising from the norms and principles of Human rights concept and from the International Refugee Law as such. This part is followed by analysis of States policy responses to "boat refugees" mainly in the context of the European Union. Finally, it identifies legal gaps, possible solutions and future challenges associated with increasing severity of this problem. Klíčová slova: uprchlík; mezinárodní uprchlické právo; mořské právo; princip non-refoulement; volná moře; lidská práva; refugee; international refugee law; maritime law; non-refoulement principle; high seas; human rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
"BOAT REFUGEES": REFUGEE LAW ON THE HIGH SEAS

Diplomová práce je zaměřena na problematiku uprchlíků a jejich záchranu na mořích, se zaměřením na oblast volných moří. Nejprve pojednává o pozadí uprchlíků na lodích jako takovém. Toto je následováno ...

Šimonová, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Reaktivní vysokovýkonová pulzní magnetronová depozice vrstev oxidů vanadu
Vytisk, Tomáš
2015 - anglický
Tato práce je zaměřena na vysokovýkonovou pulzní magnetronovou depozici tenkých vrstev oxidu vanadu. Cílem je vytvořit termochromickou vrstvu oxidu vanadu, jejíž přechodová teplota bude nižší než 68 °C a bude vykazovat změny propustnosti v oblasti infračerveného záření. Vrstvy byly připravovány v plynné směsi argonu a kyslíku za konstantního tlaku pracovního plynu par = 1.0 Pa. Vanadiový terč (99.999 %)byl zatěžován průměrnou výkonovou hustotou při depozici = 12.4 14.0 W/cm2. Délka trvání pulzu byla t1 = 40, 50 a 80 s s opakovací frekvencí napájecího zdroje f = 250, 200 a 125 Hz, dle uvedeného pořadí. Pomocí elipsometrie byla zjištěna tloušťka deponovaných vrstev a zkoumány optické parametry jako index lomu n a extinkční koeficient k. V této práci jsou prezentovány výsledky vlivu depozičních parametrů, zejména délky trvání pulzu t1, teploty substrátu T a délky depozičního procesu t (tloušťky vrstvy) na termochromické vlastnosti připravených vrstev. The aim of this thesis is to fabricate thermochromic thin film of vanadium oxide. High power impulse magnetron sputtering is used to prepare a thermochromic film with structure changes below transition temperature Tc = 68 °C providing variable transmittance in infrared spectrum. The films were prepared in oxygen and argon gas mixture, at pressure of working gas (Ar) par = 1.0 Pa. A vanadium target (99.999 %) was loaded by average power density during deposition = 12.4 14.0 W/cm2. Other deposition parameters were: voltage pulse length t1 = 40, 50 and 80 s with power supply repetition frequency f = 250, 200 a 125 Hz, respectively. Ellipsometry was used to measure optical characteristics () and parameters like refraction index n and extinction coefficient k. This work presents an influence of deposition parameters (voltage pulse length t1, substrate temperature T and deposition time t) on thermochromic behaviour of the thin films. Klíčová slova: hipims; oxid vanadu; reaktivní magnetronové naprašování; termochomické vrstvy; hipims; vanadium oxide; reactive magnetron sputtering; thermochromic thin films Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Reaktivní vysokovýkonová pulzní magnetronová depozice vrstev oxidů vanadu

Tato práce je zaměřena na vysokovýkonovou pulzní magnetronovou depozici tenkých vrstev oxidu vanadu. Cílem je vytvořit termochromickou vrstvu oxidu vanadu, jejíž přechodová teplota bude nižší než 68 ...

Vytisk, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Impact of The Constitutional Reform Act 2005 on Separation of Powers in the United Kingdom
Filipcová, Eva
2015 - anglický
Tato práce je zaměřena na vliv ústavního zákona Constitutional Reform Act 2005 na dělbu moci a další vládnoucí ústavní principy britské ústavy. Práce popisuje ústavní vývoj Spojeného Království v posledních letech a je zaměřena na uzákonění Constitutional Reform Act 2005 a změny, které tento zákon přinesl. Práce také navrhuje možný budoucí ústavní vývoj Spojeného Království s přihlédnutím ke skotskému referendu v roce 2014. This thesis is engaged in the impact the Constitutional Reform Act 2005 had on the separation of powers and other ruling constitutional principles of the British Constitution. The thesis describes the recent constitutional development in the United Kingdom with focus on the enactment of the Constitutional Reform Act and the changes it caused. It also suggests the possible future constitutional advancement of the United Kingdom while taking into account the Scottish referendum in 2014. Klíčová slova: constitutional reform act 2005; lord chancellor; judicial appointments commission; nejvyšší soud; skotské referendum 2014; constitutional reform act 2005; lord chancellor; judicial appointments commission; supreme court; scottish referendum 2014 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
The Impact of The Constitutional Reform Act 2005 on Separation of Powers in the United Kingdom

Tato práce je zaměřena na vliv ústavního zákona Constitutional Reform Act 2005 na dělbu moci a další vládnoucí ústavní principy britské ústavy. Práce popisuje ústavní vývoj Spojeného Království v ...

Filipcová, Eva
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Modelování a experimentální validace signálních drah s relevancí vůči obdobným savčím systémům
Puchrová, Tereza
2015 - anglický
Haploidní buňky pivních kvasinek Saccharomyces cervisiae používají ke vzájemné komunikaci speciální proteiny, feromony. Receptor, který rozponává feromony v kvasinkách, patří do dobře známé a popsané skupiny receptorů spřažených s G proteinem, které se vyskytují v savčích buňkách, kde umožňují např. čich, reakci imunitního sytému apod. V této práci je představen mechanismus ladění aktivace takového receptoru a uveden jednoduchý model jeho funkce v kvasinkách. Je ukázano, že aktivaci receptoru je možné dynamicky ladit změnou síly zpětné vazby, která odpovídá míře exprese Sst2 proteinu, který je přirozeným negativním regulátorem G proteinu. Haploid cells of budding yeast Saccharomyces cervisiae use special proteins, called pheromones, for communication. The receptor that recognizes pheromones in yeast belongs to a well-described family of so called GPCRs (G protein-coupled receptors) that are present in mammalian cells enabling the sense of smell, the immune system response, etc. In this work, a mechanism for tuning of the receptor activation is presented and a simple model of the corresponding system inside the yeast is introduced. It is shown that it is possible to dynamically tune the receptor activation by varying the feedback strength corresponding to expression levels of the Sst2 protein which is a native feedback regulator of the G protein. Klíčová slova: syntetická biologie; gpcr; sst2; ste2; aktivace receptoru; saccharomyces cervisiae; deterministický model; synthetic biology; gpcr; sst2; ste2; receptor activation; saccharomyces cervisiae; deterministic model; yeast pheromone pathway Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Modelování a experimentální validace signálních drah s relevancí vůči obdobným savčím systémům

Haploidní buňky pivních kvasinek Saccharomyces cervisiae používají ke vzájemné komunikaci speciální proteiny, feromony. Receptor, který rozponává feromony v kvasinkách, patří do dobře známé a popsané ...

Puchrová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Rozvoj kooperačních dovedností v hodinách anglického jazyka
Válová, Zora
2015 - anglický
Diplomová práce se zabývá rozvojem kooperačních dovedností v hodinách anglického jazyka. První kapitola je věnována důkladnému teoretickému popisu kooperativního učení. Projednává význam kooperativního učení v průběhu vzdělávacího procesu a popisuje jeho hodnotu s důrazem na vyvíjející se společnost a rozdílnosti ve třídách. Stručná historie kooperativního učení je uvedena z důvodu popsání vývoje tohoto pedagogického přístupu. Tato práce se také věnuje analýze kooperativního učení, popisuje jeho pět základních prvků a rozděluje kooperativní učení na tři hlavní druhy. Práce také popisuje roli učitele v procesu kooperativních činností a úkolů. Kooperativní učení je dále analyzováno v rámci hodin anglického jazyka a také z hlediska možných problému, které mohou během kooperativních aktivit vzniknout. Nedílnou součástí práce je také výzkum, který proběhl na vybraných českých školách. Cílem výzkumu bylo změřit použití kooperativního učení v náhodně navštívených hodinách a efektivitu jednotlivých aktivit. Výzkum byl proveden pomocí náslechů, zaznamenání průběhů hodin a následné analýzy získaných dat. Z výzkumu vyplývá, že kooperativní učení je na českých školách používáno a studenti rozvíjejí své kooperační dovednosti. Práce také poskytuje rady pro učitele, náměty pro další výzkum a omezení výzkumu. The thesis deals with developing cooperative skills in English language classes. The first chapter is dedicated to a thorough description of cooperative learning. It discusses the importance of using cooperative learning during the educational process and describes the value of the outcomes in terms of changing society and diverse classrooms. A brief history of cooperative learning is presented in order to trace the development of the educational approach. In addition, cooperative learning is analyzed in terms of five essential elements and three main types of cooperative learning are distinguished. The thesis analyses the role of a teacher during cooperative learning tasks and activities. Also, cooperative learning is described in connection to English language classes and specific issues are commented. The thesis also focuses on challenges which can arise during the process of cooperative learning tasks and activities. A research done in selected Czech schools is commented on the thesis. The objective of the research was to measure the occurrence of cooperative learning activities and their effectiveness. The data for the research was collected by observations and further analyzed through a scoring rubric. The research suggests that cooperative learning happens to some extent in English classes and the students' cooperative skills are developed. The thesis also provides advice for teachers, suggestions for future research and limitations of the research. Klíčová slova: kooperace; kooperativní učení; kooperační dovednosti; hodiny anglického jazyka; cooperation; cooperative learning; cooperative skills; english language classes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Rozvoj kooperačních dovedností v hodinách anglického jazyka

Diplomová práce se zabývá rozvojem kooperačních dovedností v hodinách anglického jazyka. První kapitola je věnována důkladnému teoretickému popisu kooperativního učení. Projednává význam ...

Válová, Zora
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Integrace předmětů Anglický jazyk a Výtvarná výchova ve výuce druhého stupně základní školy
Hrochová, Linda
2015 - anglický
Tato diplomová práce se zabývá možností implementace předmětů Výtvarná výchova a Anglický jazyk prostřednictvím metody CLIL ve výuce na druhém stupni základních škol v České republice. Po uskutečnění teoretického popisu problematiky byl proveden praktický výzkum ve smyslu realizace pěti výukových jednotek v rámci výuky vybrané základní školy. Tyto realizované výukové jednotky byly analyzovány z hledisek, jež jsou typická pro výuku prostřednictvím metody CLIL. Výukové jednotky byly poté podrobně popsány a zkoumány z vybraných hledisek. This diploma thesis deals with the possibility of implementation of the subjects of Visual Arts and English through the CLIL methodology in the curriculum of lower secondary. The theoretical description of the issues is followed by classroom research in the means of realization of five lessons in the curriculum of a selected lower secondary school. These lessons are analyzed from the points of view typical for CLIL methodology. The realized lessons are described thoroughly and examined from selected points of view. Klíčová slova: clil; anglický jazyk; výtvarná výchova; metodika; plánování výuky; kompetence učitelů; clil; english; visual arts; methodology; lesson planning; competences of teachers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Integrace předmětů Anglický jazyk a Výtvarná výchova ve výuce druhého stupně základní školy

Tato diplomová práce se zabývá možností implementace předmětů Výtvarná výchova a Anglický jazyk prostřednictvím metody CLIL ve výuce na druhém stupni základních škol v České republice. Po uskutečnění ...

Hrochová, Linda
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Využití a uplatnění projektového vyučování v hodinách anglického jazyka
Kalabzová, Milena
2015 - anglický
Tato diplomová práce má za cíl nabídnout učitelům anglického jazyka propracovaný teoretický systém projektové práce, zahrnující vše podstatné, co má učitel pro úspěšné zavedení metody znát. Neméně důležité je ale také určení, co ještě dalšího podmiňuje úspěšnost této metody v praxi a tato práce stanovuje pět oblastí, které jsou přímo živnou půdou pro samotnou práci na projektech. Připravenost učitele a studentů pro projektovou práci je tedy klíčová a právě výsledkem zkoumání v praktické části je pojmenování všeho, co může projektovou práci v hodinách angličtiny ztěžovat a činit učitelům problémy a dále určit, do jaké míry se lze těmto problémům v rámci systematické přípravy vyhnout anebo je předejít. The thesis deals with the topic of the application of Project Based Learning into English classes. The main focus of the background chapter is to define what it involves for a teacher to implement PBL into English classes. The thesis shows how PBL integrates language and content learning process and the points, which unwind from that connection. The work states several conditions that successful PBL implementation roots from and there is a PBL framework presented with clearly defined phases that English learning context requires. The second part of the thesis represents the practical part and outlines the research conducted by the method of a document analysis. It explores the genuine works of fifteen English teachers and their experiences with the PBL execution. The research focuses on listing the problematic areas that were considered troublesome by the teachers. The results of the research present eight major problematic themes and subsequently their subthemes that confirm the need of careful preparation for PBL and propose what fields English teachers should concentrate on when preparing students for PBL stages. The results also reveal that teachers should not to underestimate PBL time management and the decrease of initial motivation. Klíčová slova: projektová výuka; projekty; klíčové kompetence žáka; skupinová práce; projektová metoda v hodinách anglického jazyka; project teaching; project; key competencies; group work; projects in english classess Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Využití a uplatnění projektového vyučování v hodinách anglického jazyka

Tato diplomová práce má za cíl nabídnout učitelům anglického jazyka propracovaný teoretický systém projektové práce, zahrnující vše podstatné, co má učitel pro úspěšné zavedení metody znát. Neméně ...

Kalabzová, Milena
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Aplikace nehladké analýzy v technických vědách a ekonomii
Roubal, Tomáš
2015 - anglický
Cílem této diplomové práce je představit diferenciálně variační nerovnice a shrnout základní teorii o existenci jejich řešení včetně souvisejících numerických metod. Teoretické výsledky jsou aplikovány na problémy z mechaniky, elektrických obvodů a ekonomie. Za použití teorie zobecněných rovnic, obyčejných diferenciálních rovnic a diferenciálních inkluzí byla provedena rešerše vět zaručujících existenci řešení různých tříd diferenciálně variačních nerovnic. Dále bylo představeno několik numerických metod pro řešení diferenciálně variačních nerovnic a zobecněných rovnic založených na diskretizaci příslušných úloh. Existenční věty a numerické metody byly aplikovány na několik vybraných modelů, které popisují reálné úlohy z oblasti kontaktní mechaniky, elektrických obvodů s diodami a modelování ekonomické rovnováhy. U všech příkladů byla provedena numerická simulace a u některých z nich byly odvozeny vztahy pro analytické řešení, což umožnilo posoudit přesnost numericky získaných výsledků. The aim of this thesis is to present differential variational inequalities and to summarize basic theory of the existence of solutions together with numerical methods for solving them. These tools are applied to problems from mechanics, electrical circuits and economics. Using theory of generalized equations, ordinary differential equations, and differential inclusions, we present several theorems guaranteeing the existence of solutions of particular classes of differential variational inequalities. Furthermore, we discuss basic numerical methods for solving differential variational inequalities as well as generalized equations which are based on appropriate discretization schemes. Theoretical results are applied on selected models, which describe real-world problems arising in contact mechanics, electrical circuits with diodes and economic equilibrium. In all the examples presented, numerical simulations were performed and, for some of them, formulas for the exact solution were obtained, which allowed us to evaluate the precision of the numerically obtained results. Klíčová slova: mnohoznačné zobrazení; diferenciálně variační nerovnice; zobecněná rovnice; numerické metody; kontaktní mechanika; elektrické obvody; ekonomická rovnováha; set-valued mapping; differential variational inequality; generalized equation; numerical methods; contacts mechanics; electrical circuits; economic equilibrium Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Aplikace nehladké analýzy v technických vědách a ekonomii

Cílem této diplomové práce je představit diferenciálně variační nerovnice a shrnout základní teorii o existenci jejich řešení včetně souvisejících numerických metod. Teoretické výsledky jsou ...

Roubal, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze