Počet nalezených dokumentů: 47
Publikováno od do

Fremdsprachenlernen in der EU am Beispiel von grenzüberschreitenden Schulprojekten
Kurzová, Ivana
2015 - německý
Tématem této diplomové práce je osvojování cizích jazyků v Evropské unii na příkladu projektů, které podporují přeshraniční spolupráci. Jedním z cílů práce bylo ukázat, jak je výuka cizích jazyků podporována Evropskou unií od roku 2000. V praktické části diplomové práce byly představeny a analyzovány vybrané přeshraniční projekty. Na základě toho bylo zjištěno, v čem se shodují a liší cíle Evropské unie o oblasti výuky cizích jazyků a cíle projektů založených na přeshraniční spolupráci. This diploma thesis focuses on language learning in the EU based on the example of transnational school projects. The aim of the present paper is to demonstrate how the language learning in the EU is supported since 2000. The selected transnational school projects were introduced and analysed in the practical part of the theses. The similarities and differences between aims of the EU and aim of the transnational school projects were determined. Klíčová slova: učení jazyků; nadnárodní školní projekty; jazyková rozmanitost; language learning; transnational school projects; language diversity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Fremdsprachenlernen in der EU am Beispiel von grenzüberschreitenden Schulprojekten

Tématem této diplomové práce je osvojování cizích jazyků v Evropské unii na příkladu projektů, které podporují přeshraniční spolupráci. Jedním z cílů práce bylo ukázat, jak je výuka cizích jazyků ...

Kurzová, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Phraseologismen und Funktionsverbgefüge in der österreichischen Standardvarietät des Deutschen: Ein kontrastiver Vergleich zum Tschechischen einschließlich von Unterrichtsvorschlägen für tschechische DeutschlernerInnen Frazeologismy a funkční slovesa v rakouské němčině: Kontrastivní srovnání s češtinou včetně učebních podkladů pro české studenty učící se německy
Poppová, Mathilda
2015 - německý
Diplomová práce se zabývá frazémy a funkčními slovesy v rakouské němčině. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá představením lingvistické disciplíny frazeologie, vysvětlením pojmů frazém a funkční sloveso a popsání jejich rysů. Dále představuje rakouskou němčinu jako variantu německého jazyka a popisuje její specifickou slovní zásobu a gramatické zvláštnosti. Podklad pro praktickou část zde tvoří kapitola frazeologismy a funkční slovesa ve výuce cizího jazyka. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem z rakouského časopisu Profil (9. 3. 2015, 11) a návrhem učebních materiálů pro české studenty učící se německy. This diploma thesis describes Austrian phrasal idioms and functional verbs. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with introduction of phraseology as a linguistic discipline, explanation of terms phrasal idiom and function verb, and description of their features. Furthermore, the thesis describes Austrian variety of German, its specific vocabulary and grammatical differences. The base for practical part is made by the chapter about phraseologisms and functional verbs in second language learning. The practical part itself deals with research of an Austrian magazine Profil (9.3.2015, No 11), and proposal of possible learning material for Czech students learning German language. Klíčová slova: rakouská němčina; frazeologismus; funkční slovesa; frazeologizmy a funkční slovesa ve výuce cizího jazyka; phrasal; functional verbs; austrian variety of german; phraseologisms and functional verbs in second language learning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Phraseologismen und Funktionsverbgefüge in der österreichischen Standardvarietät des Deutschen: Ein kontrastiver Vergleich zum Tschechischen einschließlich von Unterrichtsvorschlägen für tschechische DeutschlernerInnen Frazeologismy a funkční slovesa v rakouské němčině: Kontrastivní srovnání s češtinou včetně učebních podkladů pro české studenty učící se německy

Diplomová práce se zabývá frazémy a funkčními slovesy v rakouské němčině. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá představením lingvistické disciplíny frazeologie, vysvětlením ...

Poppová, Mathilda
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Frazeologismy v německých časopisech pro ženy
Vrbová, Jana
2015 - německý
Tématem práce jsou frazeologismy v německých časopisech pro ženy. Praktická část je založena na teoretické. Teoretická část se opírá o tři hlavní zdroje (Burger, 1982; Fleischer, 1997; Kratochvílová, 2011). Názory těchto třech autorů jsou porovnávány a problém frazeologie je v této části přiblížen. V praktické části jsou frazeologismy z korpusu rozděleny dle kritérií z části teoretické. Výsledky této analýzy jsou shrnuty a okomentovány. V poslední kapitole je zmíněno užití frazeologismů ve výuce. The topic of this thesis is the phraseological units in German magazines for women. The practical part is based on a theoretical one. This theoretical part employs three main sources (Burger, 1982; Fleischer, 1997; Kratochvílová, 2011). Here, the opinions of these three authors are compared to each other and the problem of phraseology is clarified. In the practical part, the phraseological units are sorted according to several criteria from the theoretical part. The outcomes of this analysis are summarised and commented on. In the last chapter, the use of phraseology in teaching foreign languages is mentioned. Klíčová slova: frazeologie; lexikologie; jazyk časopisů; idiomatičnost; kolokace; časopis pro ženy; ustálené slovní spojení; jazyková funkce; lexikální jednotka; výuka cizích jazyků; phraseology; lexicology; language of magazines; idiomaticity; collocation; magazine for women; language function; lexicological unit; teaching foreign languaguages Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Frazeologismy v německých časopisech pro ženy

Tématem práce jsou frazeologismy v německých časopisech pro ženy. Praktická část je založena na teoretické. Teoretická část se opírá o tři hlavní zdroje (Burger, 1982; Fleischer, 1997; Kratochvílová, ...

Vrbová, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Kopecká, Adéla
2015 - německý
Tématem této diplomové práce jsou frazeologismy ve výuce němčiny na českých středních školách. Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře se frazeologismy vyskytují ve vybraných učebnicích, jakým způsobem jsou zprostředkovávány a osvojovány, a o jaké typy výrazů se jedná. Stěžejní část práce tvoří vlastní návrhy aktivit, úloh a cvičení, jež lze použít ve výuce němčiny jako cizího jazyka a jež mají přispět k výuce těchto ustálených slovních spojení. This thesis focuses on phrasemes in learning and teaching German at Czech high schools. The aim is to determine to what extent German phrasemes occur in selected textbooks, in what way they are put across and acquired, and what kind of these expressions can be found there. The major objective, however, is to design activities, exercises and tasks that could be used in teaching German as a foreign language and that should contribute to teaching and learning of these fixed phrases. Klíčová slova: frazeologie; frazeologismy; frazeodidaktika; společný evropský referenční rámec; idiomy; přísloví; výuka němčiny; phraseology; phrasemes; phraseodidactics; common european framework of reference for languages; idioms; proverbs; teaching german Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache

Tématem této diplomové práce jsou frazeologismy ve výuce němčiny na českých středních školách. Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře se frazeologismy vyskytují ve vybraných učebnicích, jakým způsobem ...

Kopecká, Adéla
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen nach 1989 - Vergleich des Ist-Zustands in den Medien und in den Köpfen der Bürger
Peková, Šárka
2015 - německý
Tato diplomová práce se zabývá česko-německými vztahy po roce 1989. Zaměřuje se konkrétně na porovnání jejich zobrazení v seriózních českých online médiích s vnímáním a názory českých občanů. Teoretická část slouží jako představení česko-německých vztahů již od druhé světové války, a to zejména na politické úrovni. V praktické části následuje analýza veřejného mínění na vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Německem. Jako metodou výzkumu byl zvolen anonymní dotazník, který byl sestaven z 13 otázek. Výsledky dotazníku byly rozděleny do 3 kategorií a porovnány s poznatky z vybraných českých periodik. Na konci diplomové práce jsou přiloženy přehledné grafy a také kopie všech významných politických dokumentů mezi Českou republikou a Německem po r. 1989. This diploma thesis deals with the Czech-German relations after the year 1989. It focuses specifically on comparison between their depiction in the serious Czech online newspapers with perceptions and opinions of the Czech population. The theoretical part serves as an introduction of the Czech-German relationships already from the end of the Second War, especially at the political level. In the practical part follows the analysis of public perception on interrelationships between the Czech Republic and Germany. As the method of research was chosen an anonymous questionnaire, consisted of 13 questions. His results were divided into 3 categories and compared with findings from selected Czech periodicals. At the end of the diploma thesis are clear graphs and copies of all important political documents between the Czech Republic and Germany after the year 1989 attached. Klíčová slova: česko-německé vztahy; Česká republika; Německo; rok 1989; českoněmecká deklarace 1997; sudetoněmecká otázka; czech-german relations; Czech republic; Germany; year 1989; czech-german declaration 1997; sudeten german question Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen nach 1989 - Vergleich des Ist-Zustands in den Medien und in den Köpfen der Bürger

Tato diplomová práce se zabývá česko-německými vztahy po roce 1989. Zaměřuje se konkrétně na porovnání jejich zobrazení v seriózních českých online médiích s vnímáním a názory českých ...

Peková, Šárka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vývoj výuky německého jazyka na českých technických středních školách po roce 1945
Staňková, Lucie
2015 - německý
Diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola se zabývá objasněním pojmu technická střední škola, a to prostřednictvím komparace s německým vzdělávacím systémem. Druhá část stručně popisuje Plzeňský kraj, třetí představuje zakotvení výuky cizího jazyka v systému vzdělávacích programů. Čtvrtý díl je nejobšírnější popisuje současný stav výuky německého jazyka na technických středních školách v Plzeňském kraji, a to v porovnání s anglickým jazykem. Pátá kapitola představuje výsledky dotazníku, prostřednictvím kterého byly zjišťovány požadavky německých firem sídlících v Plzeňském kraji na znalosti německého jazyka technicky vzdělaných absolventů středních škol. V šestém oddíle jsou předloženy návrhy na zlepšení pozice německého jazyka na školách v Plzeňském kraji. The thesis is divided into six chapters. The first one deals with explanation of the idea "technical high school" through comparison with the German system of education. The second part describes briefly the situation in the Plzeň Region, chapter three deals with incorporation of the teaching foreign languages into the system of educational programs. The fourth part the most detailed describes the current situation of the German language teaching at technical high schools in the Plzeň Region by comparing with the English language teaching. The fifth chapter presents the results of the questionnaire, which collected the requirements of German companies based in the Pilsen Region on the German language knowledge of technically educated graduates of high schools. Proposals to improve the position of the German language at schools in the Plzeň Region are submitted in the sixth section. Klíčová slova: technická střední škola; Plzeňský kraj; Rámcový vzdělávací program; školský zákon; Národní plán pro výuku cizích jazyků; technical high school; Pilsen region; Framework educational programme; education act; National plan for teaching foreign languages Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vývoj výuky německého jazyka na českých technických středních školách po roce 1945

Diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola se zabývá objasněním pojmu technická střední škola, a to prostřednictvím komparace s německým vzdělávacím systémem. Druhá část stručně ...

Staňková, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Problematik der Übersetzung von Fach- und Wissenschaftstexten
Marková, Olga
2015 - německý
Práce se zabývá překlady odborných textů. Teoretická část se zabývá překladem, definuje pojem překlad, popisuje osobnost překladatele a nastiňuje vztah k lingvistice. Další část se věnuje odbornému jazyku. V praktické části byl vytvořen slovníček odborných termínů. Cílem bylo vytvořit pomůcku ve formě slovníku odborných pojmů pro případné budoucí studenty, nebo pro ty, kteří se chystají rozšířit znalosti v této oblasti. The topic of the thesis is called Problematik der Übersetzung von Fach- und Wissenschaftstexten. The work deals with the translation of scientific texts. The teoretical part deals with translation, defines the term translation, describes personality of translator and outlines the relationship to linguistics. In the next section is described the technical language. In the practical part was created a glossary of technical terms.The objective was to create an aid in the form of dictionary of expert terminology for contingent future students or for those who are going to extend the knowledge in this area. Klíčová slova: odborný text; překlad; odborný jazyk; slovníček odborných pojmů; scientific texts; translation; technical language; dictionary of technical terms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Problematik der Übersetzung von Fach- und Wissenschaftstexten

Práce se zabývá překlady odborných textů. Teoretická část se zabývá překladem, definuje pojem překlad, popisuje osobnost překladatele a nastiňuje vztah k lingvistice. Další část se věnuje odbornému ...

Marková, Olga
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Jazykové prostředky v inzerátech (se zaměřením na slova zkratková)
Mašková, Lenka
2015 - německý
Zkratková slova tvoří neodmyslitelnou součást nejen odborného jazyka, ale stále více se uplatňují i v běžné komunikaci. Cílem této diplomové práce je proto analyzovat zkratková slova v německých inzerátech. Teoretická část práce se věnuje definici zkratkových slov a jejich odlišení od podobných jazykových jevů. Dále jsou zde uvedeny různé typy zkratkových slov, jejich funkce, či gramatické a sémantické zvláštnosti. V empirické části jsou zkratková slova zkoumána v pěti různých druzích inzerátů (práce, nemovitosti, automobily, cestování, seznamka) a získaná data jsou v závěru práce interpretována. Acronyms are an inseparable part of not only German for specific purposes, but are also to be found in common everyday communication. The subject of this master´s thesis is to analyze acronyms in German advertisements. The theoretical part is devoted to acronym´s definition and their distinction from other similar language phenomena. Furthermore, different types of acronyms their function or grammatical and semantic features are described in this part of the thesis. The empirical part investigates acronyms in five different kinds of advertisements (jobs, reality, cars, travelling, lonely hearts), and describes them in detail. Klíčová slova: zkratková slova; inzeráty; slovotvorba; zkracování; německý jazyk; acronyms; advertisements; word-formation; shortening; german language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Jazykové prostředky v inzerátech (se zaměřením na slova zkratková)

Zkratková slova tvoří neodmyslitelnou součást nejen odborného jazyka, ale stále více se uplatňují i v běžné komunikaci. Cílem této diplomové práce je proto analyzovat zkratková slova v německých ...

Mašková, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Literatura migrantů jako obohacení současné německy psané literatury
Vlčková, Jana
2015 - německý
Tato diplomová práce se zabývá literaturou migrantů v kontextu současné německy psané literatury. Informuje o existenci a významu literární ceny Chamisso Preis, která je předávána německy mluvícím autorům neněmeckého původu. Práce představuje nositele této ceny, německy píšícího autora Michaela Stavariče a analyzuje jeho dílo Brenntage. This Master's thesis deals with migrant literature in the context of contemporary German-speaking literature. It informs about the existence and meaning of the Chamisso Prize that is given to German-speaking authors of non-German origin. The thesis introduces a Chamisso-Prize award winning German-speaking author, Michael Stavarič, and his work, Brenntage, is analyzed. Klíčová slova: současná německy psaná literatura; literatura; Chamisso-preis; Michael Stavarič; migranti; contemporary german-speaking literature; literature; Chamisso-preis; Michael Stavarič; migrants Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Literatura migrantů jako obohacení současné německy psané literatury

Tato diplomová práce se zabývá literaturou migrantů v kontextu současné německy psané literatury. Informuje o existenci a významu literární ceny Chamisso Preis, která je předávána německy mluvícím ...

Vlčková, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Nejčastější chyby ve výslovnosti německého jazyka a jejich příčiny u žáků středních škol
Kolínský, Jakub
2014 - německý
Tato kvalifikační práce se v teoretické části blíže zabývá oblastí foneticko-fonologického plánu německého jazyka, v části praktické pojednává o výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění fonetické úrovně německého jazyka u studentů středních škol. Na projektu se zúčastnily celkem tři instituce středoškolského typu s různým zaměřením. Fonetická úroveň respondentů byla zjišťována na základě reprodukce psaného textu. Jednotlivé výkony respondentů byly nahrávány. Zkušební text byl vybírán s ohledem na stupeň a předpokládanou jazykovou kompetenci respondentů, dosahoval úrovně A2 SERR. Součástí výzkumu byl také dotazník, který měl sloužit k odhalení potencionálních příčin daného stavu u jednotlivých respondentů. Vlastní fonetický rozbor jednotlivých výkonů byl rozdělen na tři základní složky, a to na oblast vokalickou, konsonantickou a suprasegmentální. V rámci všech tří oblastí byl vždy určen celkový počet daných jednotek, dále byl určen počet chybně realizovaných segmentů v dané skupině a následně byl určen procentuální výměr chybovosti příslušné skupiny. V rámci suprasegmentální úrovně byla zohledněna pouze oblast intonačních průběhů, a to terminálních, progredientních a interogativních. Výměr chybovosti byl určen jednak komplexně ve všech třech úrovních dohromady, jednak v rámci každé oblasti zvlášť. V rámci vokalismu a konsonantismu dále byly vybrány jednotky, u kterých byla zjištěna nejvyšší míra chybné realizace. Výsledkem projektu bylo komplexní i segmentální zjištění fonetické úrovně respondentů a možných příčin daného stavu. The thesis discusses issues associated with teaching pronunciation in German as a foreign language classes. Specifically, a student research project investigating pronunciation skills of secondary school students in Plzen is presented. The data collected through a reading aloud task and a questionnaire are analyzed and causes of pronunciation problems are explored. It is concluded that more pronunciation practice is needed in German classes to improve students' pronunciation skills. Klíčová slova: fonetika; výslovnost; němčina; výuka; phonetics; pronunciation; german; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Nejčastější chyby ve výslovnosti německého jazyka a jejich příčiny u žáků středních škol

Tato kvalifikační práce se v teoretické části blíže zabývá oblastí foneticko-fonologického plánu německého jazyka, v části praktické pojednává o výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění ...

Kolínský, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze