Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Analýza reziduí z archeologické keramiky pomocí specifických protilátek a hmotnostní spektrometrie
Pavelka, Jaroslav; Kučera, Lukáš
2020 - český
Na keramice se ve zvláštních podmínkách mohou dochovat důležité informace zachované v podobě biologických markerů – tzv. organických reziduí obsahující pozůstatky potravin. Jejich analýzou je možné určit druh připravované či konzumované stravy v minulosti. Z toho důvodu byl vyvinut laboratorní postup na principu metody ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) zaměřený primárně na určení přítomnosti denaturovaných proteinů ze středověké keramiky, který využívá dostupné a certifikované sady kitů pro imunologické analýzy. Schválená metodika je určena pro vědecké odborníky z řad archeologů, bioarcheologů a imunologů pracujících s archeologickým materiálem. Important information preserved in the form of biological markers - so-called organic residues containing food residues - can be preserved on ceramics under special conditions. By analyzing them, it is possible to determine the type of food being prepared or consumed in the past. For this reason, a laboratory procedure based on the ELISA method (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) was developed, primarily aimed at determining the presence of denatured proteins from medieval ceramics, which uses available and certified kits for immunological analysis. The approved methodology is intended for scientific experts from the ranks of archaeologists, bioarchaeologists and immunologists working with archaeological material. Klíčová slova: organická rezidua; středověká keramika; metoda ELISA; hmotnostní spektrometrie; organic residues; medieval ceramics; ELISA method; mass spectrometry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza reziduí z archeologické keramiky pomocí specifických protilátek a hmotnostní spektrometrie

Na keramice se ve zvláštních podmínkách mohou dochovat důležité informace zachované v podobě biologických markerů – tzv. organických reziduí obsahující pozůstatky potravin. Jejich analýzou je možné ...

Pavelka, Jaroslav; Kučera, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje
Mušková, Eva; Pleskačová, Iva; Stočes, Jiří; Zvárová, Jarmila
2015 - český
Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje se snaží postihnout edukační význam regionálních dějin, zhodnotit, jakou roli hrají (měly by hrát a mohly by hrát) místní dějiny ve výuce na základních školách, a navrhnout efektivní způsob implementace regionální tematiky do vyučovacího procesu. Metodika se zabývá otázkou vymezení regionu a pojetí tohoto pojmu v historiografii. Přináší stručný nástin historie plzeňské historiografie doplněný zevrubným přehledem novější historické literatury k regionálním dějinám Plzně a Plzeňského kraje, který učitelům umožňuje zorientovat se v nabídce historické literatury regionální provenience. Dále nastiňuje edukační význam regionálních dějin a jejich roli v současném základním školství. Vedle teoretické části metodika obsahuje také návrhy projektů a manuál k realizaci vlastní výstavy. Methodology of teaching regional history on the example of the Pilsen Region is trying to capture the educational importance of regional history, assess what role regional history teaching plays (should play and could play) in primary schools, and develop an effective way to implement regional themes in the teaching process. The methodology deals with the definition of the region and the approach of this term in historiography. It provides a brief outline of the history of Pilsen historiography completed with a comprehensive account of recent historical literature of regional history of Pilsen and the Pilsen Region, which allows teachers to navigate through the menus historical literature of regional provenance. It further outlines the educational importance of regional history and their role in the current basic education. Besides the theoretical part the methodology also includes project suggestions and guide for realization of an exhibition. Klíčová slova: Výuka regionálních dějin; metodika; Plzeňský kraj; projektové vyučování; Teaching regional history; methodology; Pilsen Region; project teaching Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje

Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje se snaží postihnout edukační význam regionálních dějin, zhodnotit, jakou roli hrají (měly by hrát a mohly by hrát) místní dějiny ve výuce ...

Mušková, Eva; Pleskačová, Iva; Stočes, Jiří; Zvárová, Jarmila
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze