Počet nalezených dokumentů: 12915
Publikováno od do

Analýza reziduí z archeologické keramiky pomocí specifických protilátek a hmotnostní spektrometrie
Pavelka, Jaroslav; Kučera, Lukáš
2020 - český
Na keramice se ve zvláštních podmínkách mohou dochovat důležité informace zachované v podobě biologických markerů – tzv. organických reziduí obsahující pozůstatky potravin. Jejich analýzou je možné určit druh připravované či konzumované stravy v minulosti. Z toho důvodu byl vyvinut laboratorní postup na principu metody ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) zaměřený primárně na určení přítomnosti denaturovaných proteinů ze středověké keramiky, který využívá dostupné a certifikované sady kitů pro imunologické analýzy. Schválená metodika je určena pro vědecké odborníky z řad archeologů, bioarcheologů a imunologů pracujících s archeologickým materiálem. Important information preserved in the form of biological markers - so-called organic residues containing food residues - can be preserved on ceramics under special conditions. By analyzing them, it is possible to determine the type of food being prepared or consumed in the past. For this reason, a laboratory procedure based on the ELISA method (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) was developed, primarily aimed at determining the presence of denatured proteins from medieval ceramics, which uses available and certified kits for immunological analysis. The approved methodology is intended for scientific experts from the ranks of archaeologists, bioarchaeologists and immunologists working with archaeological material. Klíčová slova: organická rezidua; středověká keramika; metoda ELISA; hmotnostní spektrometrie; organic residues; medieval ceramics; ELISA method; mass spectrometry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza reziduí z archeologické keramiky pomocí specifických protilátek a hmotnostní spektrometrie

Na keramice se ve zvláštních podmínkách mohou dochovat důležité informace zachované v podobě biologických markerů – tzv. organických reziduí obsahující pozůstatky potravin. Jejich analýzou je možné ...

Pavelka, Jaroslav; Kučera, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Modelování interakce nestlačitelné vazké tekutiny s tuhým tělesem pomocí lattice Boltzmannovy metody
Blažková, Eliška
2016 - český
Klíčová slova: modelování; lattice Boltzmannova metoda; tekutina; modelling; lattice Boltzmann method; fluid Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Modelování interakce nestlačitelné vazké tekutiny s tuhým tělesem pomocí lattice Boltzmannovy metody

Blažková, Eliška
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Parametricky tvořený model standardizovaných testů kohezivních spojů
Hanzlík, Petr; Kroupa, Tomáš
2016 - český
Klíčová slova: parametrický model; metoda konečných prvků; kohezivní spoje; parametric model; finite element method; cohesive bonds Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Parametricky tvořený model standardizovaných testů kohezivních spojů

Hanzlík, Petr; Kroupa, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Rekonstrukce pózy ruky z hloubkového obrazu
Herbig, Milan
2016 - český
Klíčová slova: rekonstrukce; poloha; ruce; reconstruction; position; hands Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Rekonstrukce pózy ruky z hloubkového obrazu

Herbig, Milan
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Modelování nenewtonských efektů proudění krve v reálných modelech karotické bifurkace
Hovorková, Pavla; Jonášová, Alena
2016 - český
Klíčová slova: modelování; ateroskleróza; nenewtonská kapalina; modelling; atherosclerosis; non-newtonian fluid Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Modelování nenewtonských efektů proudění krve v reálných modelech karotické bifurkace

Hovorková, Pavla; Jonášová, Alena
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Řízení dialogového systému s využitím zpětnovazebního učen
Chýlek, Adam
2016 - český
Klíčová slova: dialogový systém; zpětnovazební učení; dialogue system; feedback learning Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Řízení dialogového systému s využitím zpětnovazebního učen

Chýlek, Adam
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Počítačem generovaná hudba
Janeček, Zdeněk
2016 - český
Klíčová slova: generativní hudba; počítač; generative music; computer Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Počítačem generovaná hudba

Janeček, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Fučíkovo spektrum diferenčních operátorů druhého řádu
Looseová, Iveta; Nečesal, Petr
2016 - český
Klíčová slova: Fučíkovo spektrum; čtvercová matice; Fučík spectrum; square matrix Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Fučíkovo spektrum diferenčních operátorů druhého řádu

Looseová, Iveta; Nečesal, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Komplexní zkouška dynamických vlastností skříně vývodů generátoru v elektrárně TermoTasajero II
Smolík, Luboš; Kroft, Roman
2016 - český
Klíčová slova: skříň vývodů generátoru; elektrárna; testování; main terminal box; power plant; testing Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Komplexní zkouška dynamických vlastností skříně vývodů generátoru v elektrárně TermoTasajero II

Smolík, Luboš; Kroft, Roman
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Robopošťák
Kocourková, Zuzana; Pivec, Jakub
2016 - český
Práce se zabývá konstrukcí a programováním statického poštovního robota. Je vytvořen ze stavebnice LEGO® Mindstorms® NXT 2.1 a simuluje třídění a distribuci odeslané pošty. V článku se také věnujeme možnosti využití modelu ve výuce. This thesis deals with the construction and programming of a static post robot. It is made of the set LEGO® Mindstorms® NXT 2.1 and it simulates sorting and distributing of sent mail. In the article we also focus on the possibility of using the model in the classroom. Klíčová slova: robot; pošta; výuka; robot; post; teaching Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Robopošťák

Práce se zabývá konstrukcí a programováním statického poštovního robota. Je vytvořen ze stavebnice LEGO® Mindstorms® NXT 2.1 a simuluje třídění a distribuci odeslané pošty. V článku se také věnujeme ...

Kocourková, Zuzana; Pivec, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze