Počet nalezených dokumentů: 13177
Publikováno od do

Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery
2024 -
Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. Kvalitativní pojetí experimentů umož ňuje jejich začlenění do výuky na základní i střední škole, a to jak ve formě demonstrační, tak coby náměty na skupinovou žákovskou práci. Klíčová slova: experiment; výuka; fyzika Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery

Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna
2024 -
Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a termogramy. Termogramy slouží k vizualizaci rozdílu v chování mezi modelem jednoskla a dvojskla. Vysvětlení je postaveno na rozdílu v tepelné vodivosti mezi polykarbonátem a vzduchem, spolu s porovnáním měrné tepelné kapacity těchto dvou látek. Výsledky potvrzují, že model dvojskla má nižší tepelné úniky v čase než model jednoskla. Klíčová slova: přenos teplo; jednosklo; dvojsklo Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna

Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Termokamery jako prostředek pro oživení výuky matematiky
2024 -
Termokamery nemají využití pouze v předmětech jako je fyzika, biologie či chemie. Navrhli jsme možnosti, jakým způ sobem termokamery zařadit do výuky matematiky s cílem zatraktivnění klasického vyučování a využití mezioborových vztahů. Metody, které jsme zvolili, neslouží k přímému osvo jování matematických poznatků, jsou vhodné spíše k procvi čení učiva zábavnou formou s využitím moderních technolo gií. Klíčová slova: matematika; výuka; termokamera Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Termokamery jako prostředek pro oživení výuky matematiky

Termokamery nemají využití pouze v předmětech jako je fyzika, biologie či chemie. Navrhli jsme možnosti, jakým způ sobem termokamery zařadit do výuky matematiky s cílem zatraktivnění klasického ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Jak změřit teplotu Měsíce?
2024 -
V příspěvku jsou ukázány možnosti dostupných termokamer pro měření teploty povrchu objektu nám vzdáleného stati síce kilometrů - Měsíce. Ukázány jsou dva možné přístupy k vyhodnocení termogramu, ve výuce použitelnější kvali tativní a významně složitější kvantitativní. Vlastní vliv ter mokamery na měření objektů zabírajících jen několik pixelů je ukázán na jednoduchém pokusu, který je snadné ve výuce realizovat. Klíčová slova: termokamera; měření; Měsíc Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Jak změřit teplotu Měsíce?

V příspěvku jsou ukázány možnosti dostupných termokamer pro měření teploty povrchu objektu nám vzdáleného stati síce kilometrů - Měsíce. Ukázány jsou dva možné přístupy k vyhodnocení termogramu, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

IR měření v přírodě a jeho simulace
2024 -
Přednáška představila výzkumné aktivity týmu ENKI, o.p.s. s důra zem na ukázky konkrétních aplikací. Představena bylo využití letecké termografie a také termovizní měření v péči o krajinu. Vedle aplikací z praxe byly zmíněny experimentální metody a související fyzikální principy. V závěru byl představen pokus, kde je možné žákům evapotranspiraci simulovat s pomocí ručníku. Klíčová slova: termovize; ENKI; termografie Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
IR měření v přírodě a jeho simulace

Přednáška představila výzkumné aktivity týmu ENKI, o.p.s. s důra zem na ukázky konkrétních aplikací. Představena bylo využití letecké termografie a také termovizní měření v péči o krajinu. Vedle ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Vizualizace proudění tekutin pomocí termokamery
2024 -
Tento příspěvek pojednává o vizualizaci proudění kapalin v různých podmínkách při rotaci, proudění přes překážky, ale i vzniku proudění zahříváním tekutiny. Klíčová slova: proudění kapalin; vizualizace; zahřívání Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vizualizace proudění tekutin pomocí termokamery

Tento příspěvek pojednává o vizualizaci proudění kapalin v různých podmínkách při rotaci, proudění přes překážky, ale i vzniku proudění zahříváním tekutiny.

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Ledové království
2024 -
„Ledové království“ obsahuje náměty na experimenty a badatelské aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro dětské vědecké kroužky. Veškeré experimenty a badatelské aktivity mají dvě společné pomůcky – termokameru a led. Klíčová slova: experiment; 2. stupeň ŽŠ; termokamera; led Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Ledové království

„Ledové království“ obsahuje náměty na experimenty a badatelské aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro dětské vědecké kroužky. Veškeré experimenty a badatelské aktivity mají dvě společné pomůcky – ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Měření teploty při technické výchově
2024 -
V tomto pokusu budeme zkoumat šíření tepla při vrtání. Vyzkoušíme, jak se zahřívají ostré a tupé vrtáky při vrtání ocelové destičky Klíčová slova: vrtání; teplo; experiment Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Měření teploty při technické výchově

V tomto pokusu budeme zkoumat šíření tepla při vrtání. Vyzkoušíme, jak se zahřívají ostré a tupé vrtáky při vrtání ocelové destičky

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Chladící efekt stromů ve městě: principy, funkce a příklady měření
2024 -
Přednáška představila výzkumné zaměření Doc. Pokorného, jeho kolegů z ENKI, o.p.s. a z Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovi cích. Výklad se zaměřil na tok energie v krajině, vliv evapotranspirace a na jev zvaný biotická pumpa. Problematika byla nahlédnuta i z hle diska didaktiky - jako průřezové téma vedoucí k poznání komplexních environmentálních souvislostí. V diskuzi byly představeny vzdělávací materiály, které kolektiv autorů připravil pro potřeby učitelů ZŠ a SŠ: metodiky a pracovní listy dostupné v [1]. Klíčová slova: krajina; biotická pumpa; evapotranspirace Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Chladící efekt stromů ve městě: principy, funkce a příklady měření

Přednáška představila výzkumné zaměření Doc. Pokorného, jeho kolegů z ENKI, o.p.s. a z Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovi cích. Výklad se zaměřil na tok energie v krajině, vliv ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania
2023 -
Klíčová slova: sjezdové lyžování; žáci; strach; pohybové hry; intersexuální rozdíly Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze