Počet nalezených dokumentů: 11116
Publikováno od do

Meenal Agnihotri: Zpěvaččina zkušenost s transmisí hindustánské klasické hudby v transnacionálním kontextu
Gucká, Martina; Seidlová, Veronika; Poděbradský, Oldřich
2024 - anglický
Klíčová slova: Ethnomusicology; Ethnography; Digital; Indian; Classical; Music; Ethnomusicology; Ethnography; Digital; Indian; Classical; Music Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Meenal Agnihotri: Zpěvaččina zkušenost s transmisí hindustánské klasické hudby v transnacionálním kontextu

Gucká, Martina; Seidlová, Veronika; Poděbradský, Oldřich
Univerzita Karlova, 2024

Vize a poslání v odvětví alternativních proteinů: Perspektivy zaměstnanců, vedoucích a investorů
Šperlová, Zuzana; Kuřík, Bohuslav; Klepal, Jaroslav
2024 - anglický
Klíčová slova: alternativní proteiny; startup; kariéra; poslání; nábor zaměstnanců; vize; alternative proteins; startup; career; mission; recruitment process; vision Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vize a poslání v odvětví alternativních proteinů: Perspektivy zaměstnanců, vedoucích a investorů

Šperlová, Zuzana; Kuřík, Bohuslav; Klepal, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Přes reformy k osvobození: náhled do nového welfare aktivismu
Baranichenko, Maria; Lorenz - Meyer, Dagmar; Novák, Arnošt
2024 - anglický
Klíčová slova: aktivismus; hnutí za práva zvířat; práva zvířat; welfare zvířat; nový welfare; activism; animal advocacy movement; animal rights; animal welfare; new welfare Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přes reformy k osvobození: náhled do nového welfare aktivismu

Baranichenko, Maria; Lorenz - Meyer, Dagmar; Novák, Arnošt
Univerzita Karlova, 2024

Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A
Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
2024 - anglický
SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of SN1987A's progenitors. This was already modelled in previous work with smoothed-particle hydrodynamics code GADGET. This thesis aims to replicate this model using mesh-based hydrodynamics code Athena++ and compare it. We focus on ejected mass per latitude distribution and total ejected mass. 1 SN1987A, první supernova viditelná vlastním okem od 17. století, je anomální exis- tencí trojprstencovité mlhoviny obklopující tuto supernovu. Jedno z nabízených vysvětlení je kolize dvojhvězdy. To už bylo modelováno v předchozí práci, která využívala smoothed- particle hydrodynamický kód GADGET. Tato práce má za cíl replikovat tento model po- mocí na mřížce založeném hydrodynamickém kódu Athena++ a porovnat. Zaměřujeme se na rozložení uvolněné hmoty v závislosti na zeměpisné šířce a její celkové množství. 1 Klíčová slova: SN1987A|simulace; SN1987A|simulation|binary merger Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A

SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of ...

Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
Univerzita Karlova, 2024

Duševní zdraví a pohoda ve srovnání východního a západního Německa: Přehledová studie literatury a sekundárních dat
Berneking, Emelie; Wladyniak, Ludmila Maria; Vondráček, Jan
2024 - anglický
Klíčová slova: East and West Germany; Mental Health; Mental Well-being; Reunification; Health Disparity; Medical Sociology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Duševní zdraví a pohoda ve srovnání východního a západního Německa: Přehledová studie literatury a sekundárních dat

Berneking, Emelie; Wladyniak, Ludmila Maria; Vondráček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Zkušenosti s kreslením živých modelů a duševní pohoda: Fenomenologická studie
Newkirkova, Anna; Urban, Marek; Sebalo Vňuková, Martina
2024 - anglický
Klíčová slova: Autoethnography; Reflexive Diary; In-depth interviews; Thematic Analysis; Creativity Based Community Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zkušenosti s kreslením živých modelů a duševní pohoda: Fenomenologická studie

Newkirkova, Anna; Urban, Marek; Sebalo Vňuková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Reciprocita přátelství se mění s věkem
Shiyanova, Ekaterina; Zakreski, Ellen; Csajbók, Zsófia
2024 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reciprocita přátelství se mění s věkem

Shiyanova, Ekaterina; Zakreski, Ellen; Csajbók, Zsófia
Univerzita Karlova, 2024

Pojetí "sunnitské ortodoxie" prizmatem dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu
Dembický, Kristián; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
2024 - anglický
This thesis discusses the defining of "Sunnī orthodoxy" (The Arabic term is Ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa.) of two contemporary authorities of the Shādhilī Ṣūfī Order, one of the most important Ṣūfī orders in the Muslim world. Special attention is given to the analysis of their understanding of Islamic Theology, Law and Sufism. The first scholar is Shaykh Ali Gomaa, the previous Grand Mufti of Egypt. The second scholar is his student, Shaykh ʻAbd al-Qādir al-Ḥusayn. The thesis consists of three chapters. The first chapter discusses the history and teachings of the Shādhilī Ṣūfī Order in general. The second chapter describes and analyses the defining and understanding of the "Sunnī orthodoxy" of Shaykh Ali Gomaa. The third chapter describes and analyses the defining and understanding of "Sunnī orthodoxy" of Shaykh ʻAbd al-Qādir al-Ḥusayn. The thesis is methodologically based on analysis and interpretation of important mediaeval and contemporary Shādhilī works, including recorded lectures, sermons, interviews etc. Interaction with pertinent academic literature also forms a crucial component of the research. Tato práce se zabývá definováním "sunnitské ortodoxie" (arabsky Ahl al-Sunna wa al- Džamáʻa) u dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu, jednoho z nejvýznamnějších súfíjských řádů v muslimském světě. Důraz je kladen na analýzu jejich chápání islámské teologie, práva a súfismu. Prvním z těchto učenců je šejch ʻAlí Džumuʻa, bývalý velký muftí Egypta. Druhým učencem je jeho žák, šejch ʻAbd al-Qádir al-Ḥusajn. Práce sestává ze tří kapitol. První kapitola se zabývá obecnou historií a učením šádhilíjského súfíjského řádu. Druhá kapitola popisuje a analyzuje definování a chápání "sunnitské ortodoxie" šejcha ʻAlího Džumuʻy. Třetí kapitola popisuje a analyzuje definování a chápání "sunnitské ortodoxie" šejcha ʻAbd al-Qádira al-Ḥusajna. Metodologicky je práce postavena na analýze a interpretaci významných středověkých i současných šádhilíjských děl, včetně záznamů přednášek, kázání, rozhovorů apod. Interakce s relevantní odbornou literaturou je rovněž důležitou součástí této práce. Klíčová slova: islám|klasická sunnitská ortodoxie|teologické školy|právní školy|súfijské řády|islámské vědy|teologie|právo|súfismus|historie|apologetika; Islam|Classical Sunnī Orthodoxy|Schools of Theology|Schools of Law|Sufi Orders|Islamic Sciences|Theology|Law|Sufism|History|Apologetics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pojetí "sunnitské ortodoxie" prizmatem dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu

This thesis discusses the defining of "Sunnī orthodoxy" (The Arabic term is Ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa.) of two contemporary authorities of the Shādhilī Ṣūfī Order, one of the most important Ṣūfī ...

Dembický, Kristián; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků
Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
2024 - anglický
This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in enantioselective non-covalent organocatalysis. The prepared 3,3'-adamantane substituted Binol-derived phosphoric acids are planned to be used as organocatalysts. Bulky alkyl substituents at the 3,3' position have been introduced in order to compare their properties with those of phenyl substituents at the 3,3' position. The different dispersion forces between substrate and catalyst are expected when aryl and alkyl substituents are incorporated into the catalyst structure. Keywords Organocatalysis, asymmetric synthesis, Brønsted acids. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou enantiomerně čistých fosforečných kyselin odvozených od Binolu s různými substituenty v poloze 3,3'-, které se obvykle používají jako Brønstedovy kyseliny v enantioselektivní nekovalentní organokatalýze. Připravené 3,3'-adamantanem substituované fosforečné kyseliny odvozené od Binolu budou v budoucnu použity jako organokatalyzátory. Do polohy 3,3' byly zavedeny objemné alkylové substituenty, aby bylo možné porovnat jejich vlastnosti s vlastnostmi fenylových substituentů v těchto polohách. Očekávají se rozdílné disperzní síly mezi substrátem a katalyzátorem. Klíčova slova Organokatályza, asymmetrická sýnteza, Brønstedovy kyseliny. Klíčová slova: organická syntéza; klecové struktury; uhlovodíky; oxidační reakce; nukleofilní přesmyky; organic synthesis; cage compounds; hydrocarbons; oxidation reactions; nucleophlic rearrangements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků

This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in ...

Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Fuzz testování síťového subsystému v PikeOS
Piroutek, Jan; Parízek, Pavel; Yaghob, Jakub
2024 - anglický
Stability under every possible circumstance is a goal for a lot of applications. This problem applies to the network stack ANIS of the real-time operating system PikeOS developed by SYSGO. PikeOS requires security and stability because it is used in areas, e.g., airborne systems, where unstable software could cause severe damage. A proven way to ensure the stability and security of software is testing. Fuzzing is an automated testing technique that generates randomized inputs for the application to find bugs, vulnerabilities, or crashes within the application. Another testing technique is long- run testing, which exposes an application to some input for longer periods. Because ANIS is a product usually shipped with PikeOS, it must follow the same security standards. We have developed a testing tool for the ANIS network stack, using the two mentioned techniques and emphasizing the option to configure such a test. This testing tool exposes the ANIS to various scenarios that could stress the stack and uses fuzzing to create a combination of these scenarios automatically, which could crash the network stack. The developed test is implemented with a small set of scenarios that expose ANIS to various network traffic. The test can be extended to work with more scenarios. All scenarios have a predefined set of... Dosáhnout stability za jakékoli situace je cílem spousty aplikací. Tento problém se týká také síťového stacku ANIS, který je součástí operačního systému reálného času PikeOS vyvíjeného společností SYSGO. PikeOS vyžaduje bezpečnost a stabilitu svých komponent, protože je používán v průmyslu jako je např. letectví, kde by nedostatek těchto vlastností mohl způsobit veliké škody. Vyzkoušená cesta pro ověření stability a bezpečnosti programu je jeho testování. Fuzz testování je technika automatického tes- tování, která se snaží v programu najít chyby skrz generování náhodných vstupů. Jejím cílem je najít zranitelnosti a odhalit potenciální chyby, které mohou mít závažné důsledky na provoz aplikace. Další testovací technikou je long-run testing, přes který je aplikace vystavena náporu po delší časový úsek. Jelikož ANIS je běžně dodávám jako součást PikeOS, musí také splňovat stejné bez- pečnostní standardy jako PikeOS. My jsme s pomocí long-run a fuzz testování vytvořili testovací program pro síťový stack ANIS. Při tvorbě jsme kladli důraz na možnost na- stavování našeho testu. Tento test vystavuje ANIS různým scénářům, které mají za úkol zatížit ANIS. Test používá fuzzing jako nástroj pro generování kombinací těchto scénařů a snaží se s jejich pomocí donutit ANIS k chybám. V rámci vývoje jsme opatřili test malým... Klíčová slova: Fuzz testování|Dlouhodobé testování|RTOS|Síťový stack|PikeOS; Fuzzing|Long run testing|RTOS|Network stack|PikeOS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fuzz testování síťového subsystému v PikeOS

Stability under every possible circumstance is a goal for a lot of applications. This problem applies to the network stack ANIS of the real-time operating system PikeOS developed by SYSGO. PikeOS ...

Piroutek, Jan; Parízek, Pavel; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze