Počet nalezených dokumentů: 31
Publikováno od do

Žánr "malé poemy" v poezii Jeleny Švarc
Mini, Riccardo; Kosáková, Hana; Kapičiak, Jakub; Uspenskij, Pavel
2024 - ruský
Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций The form of the malen'kaya poėma in the work of Elena Shvarts Relationship to tradition and elements of poetic innovation My dissertation aims to analyse the genre of the malen'kaya poėma (short poėma) within the poetic work of Elena Shvarts. The study develops in three main directions. Firstly, it follows the evolution of Elena Shvarts's career as a poet, with particular attention to the context of the Leningrad Underground and the main characteristics of Shvarts's poetics. Secondly, it revolves around a comprehensive examination of the genre of the malen'kaya poėma, including its historical antecedents within the Russian poetic tradition. Finally, ten out of the fourteen poems of the Malen'kie poėmy collection, published in the second volume of the poet's complete works, are analysed. As mentioned, the thesis unfolds across three principal dimensions, with the following specific aims: 1. To identify the main features of Elena Shvarts's poetics using examples from the malen'kie poėmy, the poems and the poėmy, as well as her prose and essays. 2. To retrace the sources of the genre of the malen'kaya poėma and... Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций Žánr "malen'kaya poėma" v dílech Eleny Švarcové Vztah k tradici a prvky poetických inovací Moje disertační práce se zaměřuje na analýzu žánru "malen'kaya poėma" v poetickém díle Eleny Švarcové. Studie se vyvíjí ve třech hlavních směrech. Za prvé sleduje vývoj Eleny Švarcové jako básnířky, s zvláštním zřetelem na kontext leningradského undergroundu a hlavní charakteristiky Švarcového poetického stylu. Za druhé se zaměřuje na komplexní zkoumání žánru "malen'kaya poėma", včetně jeho historických předchůdců v ruské básnické tradici. Nakonec jsou analyzovány deset z čtrnácti básní ze sbírky Malen'kie poėmy, které byly publikovány ve druhém svazku kompletního díla básnířky. Jak bylo zmíněno, tato práce se rozvíjí ve třech hlavních rovinách, s následujícími konkrétními cíli: 1. Identifikovat hlavní rysy poetiky Eleny Švarcové pomocí příkladů z "malen'kie poėmy", básní a "poėmy", stejně jako její prózy. 2. Vysledovat zdroje žánru "malen'kaya poėma" a vysvětlit vlastní interpretaci Eleny Švarcové tohoto žánru. Po identifikaci charakteristik žánru s odkazem na teoretickou a vědeckou literaturu jsou tyto charakteristiky... Klíčová slova: Ruská literatura|Ruská poezie|Jelena Švarcová|Leningradský underground; Russian Literature|Russian Poetry|Elena Shvarts|Leningrad Underground Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Žánr "malé poemy" v poezii Jeleny Švarc

Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций The ...

Mini, Riccardo; Kosáková, Hana; Kapičiak, Jakub; Uspenskij, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu
Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
2023 - ruský
153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in particular Kazakhstan. The work used basic principles and methods to present the historical and cultural state of contemporary Kazakhstan and its religious sphere of life. The relevance of the problem is connected primarily with the historical and social changes that occurred after the collapse of the Soviet Union, when the Republic of Kazakhstan achieved independence and assumed the role of a democratic and secular state. In this context, it is important to pay attention to the role of Christian religion in these changes. Every state faces problems that require active participation in solving them. In Kazakhstan, an important issue is the regulation of religious organisations. One of the key points is the importance of religious education in the formation of new social relations and the maintenance of democratic values. New forms of Christian communication are emerging and are being adapted to modern society. However, it should be taken into account that in the religious sphere there are also problems related to the rejection by some groups of society of certain religious beliefs, as well as problems of extremism and... Tato disertační práce se zabývala výzkumem náboženského vzdělávání a sociálních změn v křesťanské komunikaci na příkladu nadnárodních a mnoho-náboženských zemí, a to konkrétně v Kazachstánu. Práce využila základní principy a metody k představení historického a kulturního stavu současného Kazachstánu a jeho náboženské sféry života. Aktuálnost problematiky je spojena především s historickými a společenskými změnami, které nastaly po rozpadu Sovětského svazu, kdy Republika Kazachstán dosáhla nezávislosti a převzala roli demokratického a sekulárního státu. V této souvislosti je třeba třeba zmínit, že je důležité u těchto změn věnovat pozornost roli křesťanského náboženství. Každý stát čelí problémům, které vyžadují aktivní účast na jejich řešení. V Kazachstánu je důležitou otázkou regulace náboženských organizací. Jedním z klíčových bodů je význam náboženské výchovy při vytváření nových společenských vztahů a udržování náboženských vztahů a demokratických hodnot. Objevují se nové formy křesťanské komunikace, které se přizpůsobují moderní společnosti. Je však třeba vzít v úvahu, že i v náboženské sféře se objevují problémy spojené s odmítáním některých náboženských přesvědčení některými skupinami společnosti, jakož i problémy, které se týkají extremismu a radikalizace v náboženské oblasti. V této... Klíčová slova: Казахстан; социальные изменения; христианство; религиозное воспитание; церковь; школа; многоконфессиональность; религиозная коммуникация; Kazakhstan; social change; Christianity; religious education; church; school; multiconfessionalism; religious communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu

153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in ...

Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
Univerzita Karlova, 2023

Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)
Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
2022 - ruský
The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian phraseology. The emphasis of the research is on the problem of the phraseological minimum. The second part the dissertation is dedicated to modern approaches, methodology of teaching Russian phraseology and different informational tools that is most commonly used during the learning process. As a result, the author shows the example of the lesson, which might be applied during the study process or might be taken as a model of the workshop devoted to the Russian phraseology. Key words: phraseology, phraseological units, phraseological minimum, methodology, study process, corpus linguistics. Předkládaná disertační práce věnována analýze procesu vyučování ruských frazému českým studentům v ramci kurzu ruského jazyka jako cizího. Analyzovány základní problematická témata spojená s ruskou frazeologií. Zvláštní pozornost je věnována problému frazeologického minima. Ve druhé části výzkumu se popisují současné přístupy, metodologie a různorodé zdroje informace o frazémech, které se nejčastěj použivají ve výuce. Práce také obsahuje příklad praktického semináře, který je možné aplikovat ve výuce nebo využít jako model vyučovací hodiny věnované ruské frazeologii. Klíčová slova: frazeologie, frazém, frazeologické minimum, metodologie, výuka, korpusová lingvistika, motivace. Klíčová slova: frazeologie|frazém|frazeologické minimum|metodologie|výuka|korpusová lingvistika; phraseology|phraseological units|phraseological minimum|methodology|study process|corpus linguistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)

The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian ...

Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
Univerzita Karlova, 2022

Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)
Morozová, Naděžda; Nedělka, Michal; Maykovskaya, Larisa; Turčinskij, Boris; Gvozdevskaia, Galina
2022 - ruský
The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the world. In Russia Jiri Laburda's music was first played in the capital of Karelia - Petrozavodsk. A conservatoire trumpet tutor Leonid Petrovich Budanov (1946-2000) - an outstanding Russian performer and a teacher, Petrozavodsk Conservatoire professor, Honoured Artist of Karelia - was directing the then famous performing ensemble - brass quintet where junior tutors played. Some time later the ensemble took the name of Karelia- brass. Jiri Ladurda and Leonid Budanov got acquainted in 1983 which was the result of the composer's initiative. After hearing about Budanov's ensemble Laburda sent some of his works to his Conservatory Chair hoping that they would be performed there. In his letter the composer noted that his music was becoming to be performed by Czechoslovakian and European musicians more and more often and he expressed his hope for the Russian audience to hear it. Now, at the beginning of the XXI century Jiri Laburda's music has been performed in Karelia many times, lots of musicians and concert-goers are familiar with it and love it. Annual festival PIANO DUO, which has been held in Petrozavodsk since... Jméno Jiřího Laburdy je v hudebním světě dobře známé. Laburda aktivně pracuje jako skladatel a veřejná osobnost, jeho díla jsou publikována a neustále prováděná v mnoha zemích světa. V Rusku hudba Jiřího Laburdy poprvé zazněla před více než 30 lety v hlavním městě Karelské republiky - Petrozavodsku. Leonid Budanov (1946-2000) - vynikající ruský umělec a pedagog, profesor Petrozavodské konzervatoře, národní umělec Karelii - v té době vedl slavný koncertní soubor - kvintet měděných nástrojů, soubor se později nazýval "Karelia-brass". Jiří Laburda a Leonid Budanov se seznámily v roce 1983 z iniciativy skladatele. Poté, co se dozvěděl o Budanovově souboru, poslal Laburda několik svých skladeb na katedru v naději na jejich provedení. V dopise skladatel poznamenal, že jeho hudba je stále častěji slyšet v Československu a evropských zemích a rád by ji slyšel i v Rusku. Laburdova hudba byla neobvyklá pro ruské hudebníky, kteří vystupovali převážně s klasickými díly pro dechové nástroje. Pro správné vnímání Laburdovy hudby s její stylovou identitu a charakteristickými jazykovými prvky hudby 20. století bylo potřeba hodně času a usilovné práce hledání jednotného vnímání a intonace v souboru Laburdových děl, aby se skladatelova hudba stala srozumitelnou pro posluchače v Rusku, se pro interprety stala důležitým úkolem.... Klíčová slova: Český skladatel; vědec a pedagog Jiří Laburda; učebnice "Diatonická harmonie"; provedení děl v Rusku; komorní hudba; sborové dílo; neoklasicismus; Czech composer; scientist and pedagog Jiří Laburda; book "Diatonic harmony"; performance of works in Russia; chamber music; choral work; neoklasicismus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)

The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the ...

Morozová, Naděžda; Nedělka, Michal; Maykovskaya, Larisa; Turčinskij, Boris; Gvozdevskaia, Galina
Univerzita Karlova, 2022

Recepce ruského formalismu v ukrajinské kultuře v meziválečném období (1921-1939)
Babak, Galyna; Chlaňová, Tereza; Kalina, Petr; Kratochvil, Alexander
2020 - ruský
This study examines the specific aspects of the reception of Russian formalism and the development of the Formal method in Soviet Ukrainian culture in the 1920s - the beginning of 1930s. Russian formalism in the process of reception becomes an important tool for the "modernization" of national culture and, as a result, an instrument for a new phase in the construction of national cultural identity. On that basis, the cultural-historical and ideological context of the development of Ukrainian literary criticism, criticism and (partially) literature of the late 19th - first decades of the 20th century is consistently reconstructed in eight chapters of the work. The first chapter highlights theoretical aspects of the study, reviews critical literature, reconstructs the history of reception of Russian formalism in Russian and Western criticism and the history of literature. The second chapter addresses the historical and theoretical premises of the reception of Formal theory in Ukrainian culture. The next chapter discusses historical and political context of the development of literature and literary criticism in 1917-1920 using the example of multinational post-revolutionary Kiev; a brief review of the theoretical and historical works of the 1920s also appears here. A special focus is put on the... Tato práce se věnuje zkoumání recepce ruského formalismu a vývoje formální metody v sovětské ukrajinské kultuře ve 20. a na začátku 30. let 20. století. Ruský formalismus se v procesu recepce na sovětské Ukrajině stává důležitým nástrojem "modernizace" národní kultury a v důsledku toho - nástrojem nové fáze budování národní kulturní identity. Z tohoto pohledu je v osmi částech rekonstruován kulturně-historický a ideologický kontext vývoje ukrajinské literární vědy, kritiky a (okrajově) literatury konce 19. - prvních desetiletí 20. století. První část upozorňuje na teoretické aspekty práce, představuje přehled kritické literatury, a rekonstruuje historii recepce ruského formalismu v ruské a západní kritice a literární vědě. Druhá část je věnována zkoumání historických a teoretických předpokladů recepce formální teorie v ukrajinské kultuře. Následující část se zamýšlí nad historickým a politickým kontextem vývoje literatury, kritiky a literární vědy v letech 1917-1920 na příkladu mnohonárodnostního porevolučního Kyjeva; je zde představen krátký přehled poetik a literárněvědných prací 20. let 20. století. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým výzkumům Boryse Jakubského a Majka Johansena. Čtvrtá část se zabývá analýzou diskusí o formální metodě, které probíhaly v průběhu 20. let na stránkách... Klíčová slova: ruský formalismus|formální metoda|formální škola|marxismus|komunismus|národní identita|ukrajinská literatura|ukrajinská literární věda|ukrajinská kritika 20. století; Russian formalism|formal method|formal school|marxism|communism|national identity|Ukrainian literature|Ukrainian literary history|Ukrainian criticism of the 20th century Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Recepce ruského formalismu v ukrajinské kultuře v meziválečném období (1921-1939)

This study examines the specific aspects of the reception of Russian formalism and the development of the Formal method in Soviet Ukrainian culture in the 1920s - the beginning of 1930s. Russian ...

Babak, Galyna; Chlaňová, Tereza; Kalina, Petr; Kratochvil, Alexander
Univerzita Karlova, 2020

Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka
Vicaire, Xenie; Fenclová, Marie; Rozboudová, Lenka; Hoskovec, Tomáš
2020 - ruský
This thesis focuses on lexical Gallicisms in the frame of borrowings from foreign languages to the Russian lexicon. Based on the current state of the art in linguistics and linguodidactics we are assessing lexical Gallicisms in terms of their effective use in Russian didactics as a second or another foreign language. For this reason our work investigates the occurrence of lexical Gallicisms and their forms of presentation as well as their current application within textbooks of Russian language used in primary and secondary schools. We also question to what extent the work with semantic loans is actually reflected within textbooks used in the Czech education system. Our research integrates as well a panel of teachers feed-back on their experience and readiness regarding the possibilities of using semantic loans and internationalisms to broaden students vocabulary. The purpose of the empirical part of the thesis is the verification of the effectiveness of the developed worksheets related to selected subjects covered by textbooks under review that are regarded as representative in terms of lexical Gallicisms. We conclude that the current policies for teaching foreign languages in EU member states, namely in the Czech education system, do not yet take full advantage of the plurilingual language... Tématem této disertační práce jsou lexikální galicizmy v rámci přejímek z cizích jazyků v ruské slovní zásobě. Vycházejíce ze současného stavu poznání v lingvistice a lingvodidaktice, nahlížíme lexikální galicizmy z hlediska jejich efektivní využitelnosti v didaktice ruštiny, a to jmenovitě jako druhého či dalšího cizího jazyka. K tomuto účelu v práci sledujeme výskyt lexikálních galicizmů a jejich formy prezentace a aplikace v učebních metodických souborech pro ruský jazyk používaných na základních a středních školách. Zároveň si klademe otázku do jaké míry se práce s přejímkami odráží ve vzdělávacích dokumentech platných v českém školství. Opíráme se o výzkum zkušeností a postojů učitelů ohledně možností využití přejímek a internacionalizmů k rozšiřování slovní zásoby žáků. Záměrem experimentální části této práce je ověření účinnosti pracovních listů, navazujících na vybrané tematické okruhy zkoumaných učebnic, jež jsou pro lexikální galicizmy reprezentativní. Dospíváme k závěru, že současné jazykové politiky školských systémů zemí EU a jmenovitě české školství dosud nevyužívá všech možností, které nabízí plurilingvní jazyková situace v Evropě. Jmenovitě a mimo jiné se jedná o možnost širší opory o předchozí jazykovou zkušenost žáků, kterou v této práci sledujeme konkrétně na vztahu mezi slovní... Klíčová slova: didaktika cizích jazyků; ruština jako druhý a další cizí jazyk; učebnice ruského jazyka; slovní zásoba; přejímky; lexikální galicizmy; internacionalizmy; foreign language didactics; Russian as second and another foreign language; textbooks of Russian language; vocabulary; borrowings; semantic loan and semantic calque; lexical Gallicisms; internationalisms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka

This thesis focuses on lexical Gallicisms in the frame of borrowings from foreign languages to the Russian lexicon. Based on the current state of the art in linguistics and linguodidactics we are ...

Vicaire, Xenie; Fenclová, Marie; Rozboudová, Lenka; Hoskovec, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - ruský
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Klíčová slova: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - ruský
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Klíčová slova: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty
DOBROVA, Mariia; STĚPANOVA, Ludmila; STĚPANOVA, Ludmila
2018 - ruský
Problematika fungování a pragmatiky frazeologických jednotek (FJ) ruského jazyka se stala jedním z aktuálních témat současné frazeologie. Musí se také ovšem poznamenat, že dnes již současná frazeologická věda disponuje značnými vědeckými zkušenostmi, které spočívají ve vytvoření určitých tendencí v analýze jednotek: fungování a pragmatika frazeologických jednotek je zkoumána ve vztahu k obecným problémům frazeologie (V. N. Telija, A. V. Kunin, V. M. Mokienko, A. F. Alefirenko a další), ve vztahu ke studiu frazeologické variability a okazionality (A. M. Melerovič, V. M. Mokienko, P. S. Dronov, I. Ju. Tretjakova a další), ve vztahu k lexikografickému zachycení ustálených slovních spojení (A. M. Melerovič, V. M. Mokienko, L. Stěpanova a další), ve vztahu k roli frazeologických jednotek ve vytváření (formování) textů, žánrů, diskurzu, ideostylů (V. M. Mokienko , M. A. Fokina, O. V. Lomakina a další). Nehledě na značné množství prací věnovaných roli frazeologických jednotek v různých textech a diskurzech a také internetu jako novému komunikačnímu a lingvistickému jevu, není dosud problém fungování ruské frazeologie v internetovém diskurzu plně prozkoumán. Až dosud jsou bádání omezována pouze na otázky formování a pragmatiky lexikálně-frazeologického korpusu počítačového subjazyka anebo na problémy frazeologie mající svůj původ bezprostředně v internetu (V. F. Chajdarova, N. K. Jeremina). Tedy fungování ruské frazeologie v internetu v celé její funkční různorodosti nebylo dosud analyzováno. To určuje aktuálnost našeho výzkumu spojenou s nutností ucelené analýzy fungování ruských frazeologických jednotek v textech virtuální komunikace, pragmatických aspektů jejich aktualizace a jejich úlohy ve formování charakteristik internetového diskurzu. Objektem výzkumu jsou ruské frazeologické jednotky , které fungují v internetu, předmětem výzkumu jsou pak funkční aspekty jejich textové realizace v ruskojazyčném internetovém diskurzu, včetně jejich pragmatického a transformačního potenciálu. Cíl disertační práce spočívá v určení hlavních funkcí ruských frazeologických jednotek v internetovém diskurzu a také v popisu a analýze funkčních specifik a aspektů kontextuálních realizací frazeologických jednotek, včetně schopnosti jejich frazeologického modelování a diskurzivních proměn ruských frazeologismů v internetu. Struktura a objem práce jsou určeny cílem výzkumu, vytyčenými úkoly a zásadou jejich postupného řešení. Disertační práce se skládá z úvodu, tří kapitol, závěrů, seznamu literatury a dvou resumé v češtině a angličtině a čítá 248 stran. Seznam literatury zahrnuje 25 položek internetových materiálových zdrojů a 329 položek odborné literatury v ruštině, češtině a angličtině. The problem of functioning and pragmatic potential of phraseological units of the Russian language is becoming one of the important topics of modern phraseology. At the same time, we can say that has been accumulated the considerable scientific experience, which is expressed in the formation of specific trends in analysis. The functioning and pragmatic features of phraseological units are studied in relation with the general problems of phraseology (A. N. Telia, A. V. Kunin, V. M. Mokienko, A. F. Alefirenko, etc.), in connection with the study of phraseological modification and its variational character (A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, P. S. Dronov, I. Yu. Tretyakova, etc.), in correlation with lexicography (A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, L. I. Stepanova, etc.) and with the role of idioms in the formation of texts, genres, discourses and the individual writer's manner (V. M. Mokienko, M. A. Fokina, O. V. Lomakina, etc.). Despite of the significant number of scientific works devoted both to the role of phraseological units in various texts and discourses, and to the Internet as a new communicative and linguistic phenomenon, the problem of the functioning of Russian phraseology in Internet discourse has not yet been fully studied. This problem has so far been limited to works, dedicated to the formation and pragmatics of the lexical and phraseological corpus of the computer sublanguage or the phraseology of the "network" origin (V. F. Khaidarova, N. K. Eremina). At the same time, the functioning of Russian phraseology on the Internet in all its functional diversity has not yet been considered. This determines the relevance of our research related to the necessity of a systemic review of the functioning of Russian phraseological units in the texts of virtual communication, the pragmatic aspects of their actualization and their role in creating the important characteristics of the Internet discourse. The object of the research is the Russian phraseological units functioning on the Internet, and the subject of the research is the functional aspects of their textual realization in the Russian-language Internet discourse, including their pragmatic and transformative features. The purpose of the dissertation research is to identify the main functions of Russian phraseology in the Internet discourse, as well as to describe the main functional features and aspects of contextual realization of phraseological units, including phraseological modelling and discourse variation of Russian phraseology in the Internet. The structure and content of the thesis is determined by the purpose of the research, its problems and the principle of their phased solution. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of references and two summaries in Czech and English languages with a total volume of 247 pages. References include 25 names of sites (sources of material) and 329 titles of scientific literature in Russian, English and Czech languages. Klíčová slova: phraseology; phraseological unit; discourse of Internet; Russian language; function Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty

Problematika fungování a pragmatiky frazeologických jednotek (FJ) ruského jazyka se stala jedním z aktuálních témat současné frazeologie. Musí se také ovšem poznamenat, že dnes již současná ...

DOBROVA, Mariia; STĚPANOVA, Ludmila; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kosmologičeskie modeli v russkoj pis'měnnosti XVII věka
CHADAEVA, Olga; KOMENDOVÁ, Jitka; KOMENDOVÁ, Jitka
2017 - ruský
Disertační práce je věnována kosmologickým modelům, tématům a motivům v ruském písemnictví 17. století. Analyzovány jsou texty různých žánrů, v nichž je reflektována kosmologická tematika: kosmografie, historiografická díla (kroniky), jejichž úvodní část se věnuje otázkám kosmogeneze, teologická díla odrážející představy jejich autorů o struktuře světa, homiletická a básnická díla, která se buď dotýkají otázek uspořádání kosmu, nebo používají kosmologické elementy jako tropy. Z chronologického hlediska jsou do výzkumu zahrnuta díla vytvořená nebo přeložená od první čtvrtiny 17. století až do konce století. V úvodu práce jsou nastíněny dvě historické tradice reflektování kosmologických otázek západní a staroruská, spjatá s byzantskou exegezí. Jádro práce je tvořeno třemi částmi, vycházejícími z dělení textů podle genetického principu. V první části jsou analyzovány překladové texty, k nimž patří kosmografie, zahrnující popis struktury vesmíru, dále kroniky, jež v úvodu obsahují informace o stvoření světa, a konečně astrologické texty, jež vycházejí z jistých představ o systému a principech fungování světa. Druhá část je věnována jednak originálním či kompilativním dílům západoruských autorů, která přinášejí na ruskou půdu západní ideje a jsou ovlivněna barokní estetikou, jednak dílům ruských autorů, adaptujícím nové estetické principy a využívajícím kosmologické motivy. Nejdůkladněji jsou zkoumána díla Simeona Polockého. Třetí část práce sleduje skupinu děl velkoruské tradice, včetně polemických děl protopopa Avvakuma, opírajících se o principiálně odlišný okruh pramenů a zcela jinak adaptujících kosmologickou tematiku, v nichž se však již projevuje také reakce na proud západoruských představ, pronikajících na ruskou půdu. Výzkum ukázal, že naprostá většina autorů se opírá o Aristotelův, resp. Ptolemaiův heliocentrický kosmologický model, avšak interpretace tohoto modelu se značně liší v závislosti na teologické, ideologické a estetické orientaci autorů nebo kompilátorů. Jsou pozorovány takové tendence jako postupná "matematizace" obrazu světa, sekularizace a zapojení kosmologické topiky do státnického diskurzu, a zároveň odpor ze strany velkoruských vzdělanců vůči západním vlivům. The thesis focuses on cosmological models, themes and motifs in the 17th century Russian literary culture. The research is based on the texts of various genres, which reflect cosmological issues, i.e. cosmographies, historiographic works (chronicles) with their introductory part devoted to cosmogony, theological treatises which reflect the views of their authors on the structure of the universe, the homiletics and poetry which either consider the problems of the structure of the universe or use cosmological elements as tropes. The time frame of the study covers the works created or translated from the first quarter of the 17th century to its end. The introduction of the thesis provides a brief historical overview of the development of the two cosmological traditions, i.e. the Western one and the Old Russian tradition which is associated with the Byzantine exegesis. The research consists of three parts where texts are separated according to the genetic principle. The first part is devoted to the overview of translated works, which include cosmographies where descriptions of the structure of the universe are presented, chronicles which contain information about the creation of the world in their introductory parts, and the astrological texts which are based on certain notions about the system and principles of the functioning of the world. The second chapter focuses on the original works or compilations created by Ruthenian and foreign authors, who introduce Western concepts to Muscovite reading audience and are influenced by Baroque aesthetics, as well as on the works of Russian authors who adapted new aesthetic principles and included cosmological and astral motifs in their works. Literary works of Symeon Polotsky are examined most extensively. The third part of the thesis focuses on the group of texts which follow the Old Russian tradition, including polemical treatises of Archpriest Avvakum, which are based on fundamentally different group of sources. The development of cosmological themes in these texts differs significantly from the works studied in the previous chapters, and they can be viewed as the manifestation of the reaction to the stream of Western concepts transferred to Russia. The study demonstrated that the vast majority of authors relied on the geocentric model of Aristotle-Ptolemy, but the interpretation of the model varied considerably depending on the theological, ideological and aesthetic preferences of the authors or compilers. The tendencies observed are gradual "mathematization" of the world, secularization and inclusion of the cosmological topics onto the statist discourse, and the resistance of the conservative part of Russian scholars against the Western influence. Klíčová slova: cosmology; astrology; geocentrism; heliocentrism; universe; 17th century Russian literature; hexameron; Simeon Polocky; Archpriest Avvakum; Cyrill Stavrovetsky-Tranquillion; Chronograph Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kosmologičeskie modeli v russkoj pis'měnnosti XVII věka

Disertační práce je věnována kosmologickým modelům, tématům a motivům v ruském písemnictví 17. století. Analyzovány jsou texty různých žánrů, v nichž je reflektována kosmologická tematika: ...

CHADAEVA, Olga; KOMENDOVÁ, Jitka; KOMENDOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze