Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 479875
Publikováno od do

Tvořivost a kreativita v diagnostice výchovného poradce
VENCLÍKOVÁ, Petra; SMĚŠNÁ, Eva
2019 - český
Cílem mé závěrečné práce bylo posoudit zájem žáků o profesní a kariérní zaměření z hlediska zájmu a jejich tvořivosti, což je hlavním předpokladem pro úspěšné studium na střední škole se záměrem pracovat ve studovaném oboru. V teoretické části se zabývám analýzou oblastmi, které mají přímou souvislost s kariérním zaměřením a problematikou mládeže v oblasti vzdělávací i sociální se zaměřením na spolupráci rodiny se školou. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum ve sběru dat žáků pomocí dotazníkového šetření na základě profesního obrázkového kariérního testu. Ve své práci jako učitelka odborných předmětů a výchovná poradkyně předkládám na závěr své práce návrhy a postřehy, které by mohly zlepšit situaci ve vzdělávání na střední odborné škole. Klíčová slova: tvořivost; kreativita; nápad; fantazie; žák; osobnost; temperament; komunikace; schopnosti; úspěch; motivace; zájmy; inteligence; kresba; vědomosti; kariéra; uplatnění; profese; rodiče; škola. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Tvořivost a kreativita v diagnostice výchovného poradce

Cílem mé závěrečné práce bylo posoudit zájem žáků o profesní a kariérní zaměření z hlediska zájmu a jejich tvořivosti, což je hlavním předpokladem pro úspěšné studium na střední škole se záměrem ...

VENCLÍKOVÁ, Petra; SMĚŠNÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ernst Wolfgang Freissler: der autobiographische Roman Junge Triebe und Heimatmotiv in ausgewählten Werken
BUREŠOVÁ, Ivana; FIALOVÁ, Ingeborg
2019 - německý
Cílem této diplomové práce je představení Ernsta Wolfganga Freisslera, dnes téměř zapomenutého moravského německy píšícího autora první poloviny 20. století. Po shrnutí dostupných údajů o jeho životě je pozornost věnována jeho dílu, přičemž důraz je kladen na autorovo pojetí motivu domoviny, vlasti, což úzce souvisí s Freisslerovým ve své době neobvyklým, zcela ne-nacionalistickým postojem. Velký prostor je věnován románu Junge Triebe, který (kromě významných autobiografických rysů) výstižně zachycuje Freisslerovo chápání pojmu domov či vlast, resp. jeho vývoj. The aim of this diploma thesis is the introduction of Ernst Wolfgang Freissler, now almost forgotten Moravian German writing author of the first half of the 20th century. After summarizing the available data on his life, attention is devoted to his work, with emphasis placed on the author's concept of homeland, which is closely related to Freissler's (at that time) unusual, completely non-nationalist attitude. Big part of these thesis is devoted to the novel Junge Triebe, which (apart from the important autobiographical features) captures Freissler's understanding of the concept of home/homeland and its development. Klíčová slova: Ernst Wolfgang Freissler; the Czech and Moravian literature written in German; homeland theme; father-son-conflict; a school novel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ernst Wolfgang Freissler: der autobiographische Roman Junge Triebe und Heimatmotiv in ausgewählten Werken

Cílem této diplomové práce je představení Ernsta Wolfganga Freisslera, dnes téměř zapomenutého moravského německy píšícího autora první poloviny 20. století. Po shrnutí dostupných údajů o jeho životě ...

BUREŠOVÁ, Ivana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vztah mezi hypnabilitou a místem kontroly
KHÝR, Přemysl; PROCHÁZKA, Roman
2019 - český
Bakalářská práce si kladla za cíl zjistit souvislost mezi hypnabilitou a locus of control. Rovněž se snažila zjistit, zdali existuje statisticky významnější souvislost k internímu či externímu místu kontroly. Dle stanovených výzkumných cílů a zkoumaných proměnných práce využívala kvantitativní metodologii. Sběr dat byl učiněný skrze Rotterův I-E dotazník, měřící locus of control. Hypnabilita byla u respondentů zjišťována skrze Kratochvílovu standardizovanou formu verbálně fixační hypnotizace. Výběrový soubor zahrnoval 38 respondentů, kteří jsou vysokoškoláci. Respondenti byli do výzkumného souboru zařazeni nepravděpodobnostní metodou výběru. Získaná data výzkumného souboru byla podrobena statistické analýze. Pozorované hodnoty však neumožňují přijmout tvrzení, že by hypnabilita souvisela s locus of control statisticky významně. Rovněž nám neumožňují prohlásit, že by se hypnabilita vztahovala statisticky významněji k internímu či externímu locus of control. Thesis is aimed at finding the connection between hypnotic susceptibility and the locus of control. At the same time, it is also focused on the existence of the statisticaly more important alliance between the internal and the external locus of control. Due to the established experimental objectives and examined variables, the results are based on quantitative methodology. The collection of investigative data was made by Rotter's I-E questionnaire, measuring the locus of control. The hypnotic susceptibility of the responders was based on Kratochvil's standart form of verbaly fixed hypnosis. The selected sample of respondants was based on 38 university students. The respondants were selected by nonprobability sampling. The data obtained from the investigative group was submitted to statistic analysis. The final results do not allow us to accept the fact that hypnotic susceptibility is statisticaly well-connected with the locus of control. At the same time we are not able to state that hypnotic susceptibility is statisticaly well-connected to the internal or the external locus of control. Klíčová slova: Hypnóza; hypnabilita; místo kontoroly; Hypnosis; hypnotic susceptibility; locus of control Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vztah mezi hypnabilitou a místem kontroly

Bakalářská práce si kladla za cíl zjistit souvislost mezi hypnabilitou a locus of control. Rovněž se snažila zjistit, zdali existuje statisticky významnější souvislost k internímu či externímu místu ...

KHÝR, Přemysl; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise
VALEŠOVÁ, Julie; HNILIČKOVÁ, Karolína
2019 - český
Práce se zabývá emočním prožíváním humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise. Předem bylo stanoveno osm výzkumných otázek. Jak vypadá emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise a jak souvisí s emočním prožíváním v průběhu mise. Jaký je vztah mezi emočním prožíváním po návratu z mise a adaptačním procesem. Jak souvisí začlenění humanitárního pracovníka na zahraniční misi s jeho procesem adaptace po návratu. Jak působí reakce okolí a přístup vysílajících organizací na emoční prožívání. Zda se liší emoční prožívání humanitárního pracovníka v závislosti na počtu misí. A jestli se vyskytují u humanitárních pracovníků symptomy vybraných psychických poruch. V teoretické části jsou uvedeny potřebné informace o emocích, stresu, adaptaci, vybraných psychických poruchách a obtížích, práci humanitárního pracovníka a souvisejících výzkumech. Výzkum byl realizován skrze kvalitativní design. Bylo provedeno šest polostrukturovaných interview. Získaná data byla analyzována prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy. The thesis is about emotional experience of humanitarian workers who came back from foreign mission. Eight research questions have been set in advance. How emotional experience of humanitarian workers looks like after a foreign mission and how it relates to emotional experience during the mission. What is the relationship between emotional experience after homecoming and the adaptation process. How the integration of a humanitarian worker on a foreign mission related to a post-return adaptation process? How the reaction of the community and the attitude of the broadcasting organizations affect the emotional experience. If the emotional experience depends on the number of missions. And if humanitarian workers have symptoms of selected mental disorders. The theoretical part contains necessary information about emotions, stress, adaptation, selected mental disorders, the definition and job description of a humanitarian worker and at least there are related researches. This research was realized through qualitative design. Six semi-structured interviews were conducted. The obtained data were analyzed by interpretative phenomenological analysis. Klíčová slova: emoční prožívání; zahraniční mise; humanitární pracovník; adaptace; interpretativní fenomenologická analýza; emotional experience; foreign mission; humanitarian worker; adaptation; interpretative phenomenological analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise

Práce se zabývá emočním prožíváním humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise. Předem bylo stanoveno osm výzkumných otázek. Jak vypadá emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ...

VALEŠOVÁ, Julie; HNILIČKOVÁ, Karolína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vize budoucnosti: 1984 versus Příběh služebnice. Téma totality ve výuce angličtiny při použití anglicky psaných dystopických románů.
THUNOVÁ, Andrea; VODIČKOVÁ, Milena
2019 - český
Závěrečná práce se zabývá tématem totality ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol a víceletých gymnáziích. Teoretická část práce analyzuje a srovnává dva anglicky psané dystopické romány: 1984 George Orwella a Příběh služebnice Margaret Atwoodové. Všímá si v nich totalitních principů používaných vládnoucí třídou k uchopení a udržení moci. Dále srovnává pojetí mužských a ženských hrdinů v obou románech a tématy pojícími se k otázce genderu. Praktická část práce sleduje možnosti výuky tématu totality společně s výukou anglického jazyka. Předkládá aktivity a možné přístupy sledující dané téma a zároveň prohlubující znalost cizího jazyka. The final project deals with teaching totalitarianism together with English learning at lower secondary schools. The theoretical part of the work focuses on analysing and comparing two dystopian novels: Nineteen Eighty-Four by George Orwell and The Handmaid´s Tale by Margaret Atwood. Analyses centre on totalitarian features used by the ruling class to maintain the power and discuss authors´ approaches to female and male characters. The practical part focuses on teaching totalitarianism through English-language dystopian literature. It presents activities and methods which practise learners´ receptive and productive skills. Klíčová slova: Totalita; dystopie; feminismus; komunismus; náboženský fundamentalismus; výukové aktivity; receptivní a produktivní dovednosti; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Totalitarianism; dystopia; feminism; communism; religious fundamentalism; productive and receptive skills; Framework Educational Programme for Elementary Education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vize budoucnosti: 1984 versus Příběh služebnice. Téma totality ve výuce angličtiny při použití anglicky psaných dystopických románů.

Závěrečná práce se zabývá tématem totality ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol a víceletých gymnáziích. Teoretická část práce analyzuje a srovnává dva anglicky psané dystopické ...

THUNOVÁ, Andrea; VODIČKOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Morální usuzování u dětí mladšího školního věku
ZÍTKOVÁ, Lenka; PECHOVÁ, Olga
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá tématem morálního usuzování u dětí mladšího školního věku. Hlavním cílem této práce je zaměřit se na rozdíl v morálním usuzování dívek a chlapců. Zjistit, jak si stojí výsledky vyplývající z našeho výzkumu oproti výsledkům Kotáskové a Vajdy, a zda děti testu stále ještě rozumí. V práci ověřujeme i úroveň morálního usuzování u dětí mladšího školního věku v České republice. Teoretická část je rozdělena do sedmi hlavních kapitol, které přibližují základní tématiku související s morálním usuzováním, ať už je řeč o předchůdcích zabývajících se morálním vývojem a významných teoriích, kulturní odlišností morálního usuzování, genderovým pojetím morálního usuzování nebo empirických zjištěních předešlých výzkumů v souvislosti s tímto tématem. Výzkumná část se skládá z výzkumu kvantitativního charakteru, který se zaměřuje na morální usuzování dětí mladšího školního věku podle Testu morální zralosti osobnosti a jejich následné analýze podle jednotlivých hypotéz. The Bacherol thesis deals with a topic moral judgments of the school-aged children. The main aim of this work is to focus on the difference of girls and boys in the moral judgment. Find out the results of our research against the results of Kotasková and Vajda, and whether the test children still understand. We also work on the level of younger school children´s moral judgment in in the Czech Republic. The theoretical part is divided into seven main chapters, which illustrate the basic themes related to moral reasoning, whether it is about the precursors dealing with moral development and important theories, the cultural differences of moral reasoning, the gender concept of moral reasoning or the empirical findings of previous research in connection with this theme. The research part consists of a quantitative research which focuses on the moral judgment of younger school age children based on the Test of moral maturity of personality and their subsequent analysis according to individual hypotheses. Klíčová slova: Morální usuzování; morální vývoj; mladší školní věk; genderové rozdíly; moral development; moral judgments; young school aged-children; gender differencies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Morální usuzování u dětí mladšího školního věku

Bakalářská práce se zabývá tématem morálního usuzování u dětí mladšího školního věku. Hlavním cílem této práce je zaměřit se na rozdíl v morálním usuzování dívek a chlapců. Zjistit, jak si stojí ...

ZÍTKOVÁ, Lenka; PECHOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kalendář výchovného poradce
SEDLÁKOVÁ, Ladislava; PUGNEROVÁ, Michaela
2019 - český
Práce se zabývá vymezením činností, role a spolupráce výchovného poradce s ostatními poradci a institucemi. Dále popisuje kariérové poradenství na škole, poradenský proces a etický kodex výchovného poradce. This thesis deals with a delimitation of the work of educational counsellor and other school counsellors and institutions. it describes a consuelling of career, the process of consultation and the ethic rules of educational conselor. Klíčová slova: role výchovného poradce; činnost výchovného poradce; poradenský proces; kariérové poradenství; the role of educatiuonal consellor; the activities of an educational consellor; the process of educatiuonal consultancy; the consultancy of career Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kalendář výchovného poradce

Práce se zabývá vymezením činností, role a spolupráce výchovného poradce s ostatními poradci a institucemi. Dále popisuje kariérové poradenství na škole, poradenský proces a etický kodex výchovného ...

SEDLÁKOVÁ, Ladislava; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Odstupová vzdálenost požárně otevřených ploch
Kupilík Václav; Hejtmánek Petr; Salátek Zdeněk
2019 - český
Práce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu požáru na objekty sousední. V současnosti je velikost PNP závislá na celkovém uvolněném teplu a nebere v úvahu ostatní požárnětechnické cha-rakteristiky stavebních výrobků, zvláště postupné uvolňování tepla v čase. Lze proto tvr-dit, že dnešní určování požární otevřenosti je spíše více konzervativní a v konečném důsledku neefektivní. Práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. V první části jsou rozebrány mechanismy šíření požáru na jiný objekt nebo jiný požární úsek vnějším prostředím, od přímého kontaktu plamene po přestup tepla radiací. Dále jsou shrnuty požární zkoušky obvodových konstrukcí a jejich požadavků, včetně přehledu různých velkoroz-měrových zkoušek, které se používají v České republice, Německu, Velké Británii, Rakousku, Francii, USA, Švédsku, Dánsku, Norsku a také předpisů ISO. Sleduje se his-torický vývoj požadavků na zateplování budov kontaktním zateplovacím systémem ETICS v České republice. Požadavky jsou porovnány s požadavky zahraničními v Ně-mecku, Velké Británii, Francii nebo Dánsku. Vzhledem k absenci národních požadavků na provětrávané fasády jsou uvedeny požadavky rakouské a francouzské. Poslední bod teoretické části se konkrétně věnuje definici požární otevřenosti. Ve druhé části jsou po-žadavky na určování požární otevřenosti fasád ověřeny třemi různými zkouškami: střed-něrozměrovou zkouškou dřevostavebního zateplovacího systému MORE-CONNECT dle ČSN ISO 13785-1, velkorozměrovou požární zkouškou požární odolnosti lehkého obvodového pláště na bázi dřeva Envilop fire dle ČSN EN 1364-3 a velkorozměrovou požární zkouškou jednopodlažního slaměného objektu. Ve zkouškách jsou hlavními sle-dovanými parametry teplota na straně odvrácené od požáru, respektive v líci fasády, rychlost uvolňování tepla a vizuální hodnocení. Závěrem jsou shrnuty poznatky získané z literární rešerše a provedených experimentů a je připraveno pokročilé řešení požární otevřenostiMy thesis focuses on fire separation distances of unprotected areas. Those distances are evaluated to minimize the risk of fire spread onto neighbouring objects. At present, separation distances are dependent on the area that may be the source of heat and total heat released, and does not take into account other fire characteristics of construction and materials, in particular the fact that heat is released gradually over time. It can be argued that today's determination of fire openness is rather more conservative and par-ticularly ineffective. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the first, theoret-ical one, the mechanisms for fire spread to another object or other fire compartment through exterior, from direct contact of the flame to heat transfer by radiation, are dis-cussed. In addition, a list of fire tests of facades and their requirements, including an overview of various large-scale tests used in the Czech Republic and Germany, United Kingdom, Austria, France, USA, Sweden, Denmark, Norway and the ISO stand-ards is stated. Further, the historical development of fire requirements on External ther-mal insulation composite system in the Czech Republic is compared with requirements of Germany, United Kingdom, France, and Denmark. For the ventilated façade, Austrian and French requirements are given as an example. The last point of the theoretical part deals with the definition of unprotected area. In the second, practical part, the Czech legislation evaluation of fire openness is validated to three different tests: the medium-scale test of the wood-based insulation system MORE-CONNECT according to ČSN ISO 13785-1, the large-scale fire resistance test of the timber-based curtain wall Envilop fire according to ČSN EN 1364-3, and large-scale fire test of single-storey straw-bale object. In these tests, temperature at the unexposed side, at the face side respectively, the heat release rate, and the visual evaluation are monitored. In conclusion, thesis summarizes the knowledge from the literary research and experiments and outlines the advanced procedure of fire openness Klíčová slova: požární bezpečnost budov odstupové vzdálenosti požárně nebezpečný prostor požární otevřenost přenos tepla sálání fasáda ETICS Envilop MORE-CON-NECT slaměné konstrukce; Fire safety Fire separation distances Fire unprotected area Radiation Heat transfer Façade ETICS Envilop MORE-CONNECT Straw-bale construction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Odstupová vzdálenost požárně otevřených ploch

Práce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu ...

Kupilík Václav; Hejtmánek Petr; Salátek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti
STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
2019 - český
Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím neexistuje žádná vhodná metodika ani základní informace o problému. Teoretická část práce je zaměřená na teoretické zakotvení rizika, popisuje média, mediální gramotnost, mediální výchovu, rizikové jevy v prostředí internetu a nebezpečné výzvy. Praktická část je sondou mezi část žáků a studentů v České republice. Zjišťovali jsme například jestli znají internetové výzvy, jestli se s nimi setkali či je vyzkoušeli. This final thesis deals with education of media and risks on the internet. It is mainly focused on dangerous challenges. This danger is becoming more up to date, but in the Czech Republic there are no suitable methods or basic information about the problem. The theoretical part of the thesis is focused on theoretical grounding of the issue, describing media, media literacy, media education, risk phenomena on the internet and dangerous challenges. The practical part is a probe between a part of pupils and students in the Czech Republic. For example, we found out whether they knew the Internet challenges, came across them or tried them. Klíčová slova: média; mediální výchova; mediální gramotnost; kyberšikana; kybergrooming; sexting; netolismus; dezinformace; nebezpečné internetové výzvy; modrá velryba; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge; media; media education; mediální literacy; cyberbullying; cybergrooming; sexting; netolism; disinformation; dangerous challenges; The Blue Whale Challenge; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti

Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím ...

STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj ekosystémových služeb říčního kontinua na příkladu nivy dolního toku řeky Bečvy
MÍTKOVÁ FILIPPOVOVÁ, Jarmila Michaela; MACHAR, Ivo; MACHAR, Ivo
2019 - český
Obsahem práce je výzkum vývoje celkového finančního potenciálu nivy řeky Bečvy od období před říční regulací po současnost. Jedná se o nivu řeky Bečvy mezi obcemi Lipník nad Bečvou a Prosenice Výzkum byl prováděn na podkladě dynamických procesů primární a sekundární sukcese vybraných lokalit. Na základě těchto procesů byla zdokumentována nabídka ekosystémových služeb nivních ekosystémy zkoumaného území říčního kontinua Bečvy. Byly vybrány tyto ekosystémové služby: klimatické služby, produkce O, služba na podpory biodiverzity, služba podpory malého vodního cyklu. Metodika výzkumu dále vycházela z analýz map land-use, kde byly zhodnoceny vybrané ekosystémové služby všech kategorií land-coveru a zkoumaného úseku říční nivy jako celku. Bylo zjištěno, že říční krajina zkoumaného území dosahovala nejvyšších hodnot vybraných ekosystémových služeb v čtvrtém období, od povodní v roce 1997 po současnost. Bylo to dáno vysokou prostorovou heterogenitou zkoumaného území, zejména pestrou mozaikou antropogenně podmíněných ekosystémů (orná půda, aluviální louky) a přírodních ekosystémů (lužní lesy). Svoji pozitivní roli sehrály lokality říčních náplavů revitalizované při velkých povodních v roce 1997. Výsledky výzkumu potvrdily téměř všechny základní hypotézy práce. Hypotéza o negativní úloze antropogenních ploch se nepotvrdila. Naopak bylo prokázán význam příspěvku antropogenních ploch k celkové hodnotě vybraných ekosystémových služeb. Dále byla dokázána důležitost plochy lužních lesů v rámci mozaiky říční nivy. To má pozitivní dopad zejména v oblasti krajinného plánování v rámci trvale udržitelného rozvoje přírody a lidské společnosti. The content of this thesis is the research of the development of the total financial potential of the Bečva River floodplain from the period before the river regulation to the present. It is a floodplain of the river Bečva between Lipník nad Bečvou and Prosenice The research was conducted on the basis of dynamic processes of primary and secondary succession of selected localities. On the basis of these processes, the offer of ecosystem services of ecological ecosystems of the studied area of the river continuum Bečva was documented. The following ecosystem services were selected: Climate Services, O Production, Biodiversity Support Service, Small Water Cycle Support Service. The research methodology was further based on analyzes of land-use maps, where selected ecosystem services of all land-cover categories and the investigated river floodplain section were evaluated. It was found that the river landscape of the studied area reached the highest values of selected ecosystem services in the fourth period, from the floods in 1997 to the present. This was due to the high spatial heterogeneity of the studied area, especially the diverse mosaic of anthropogenically conditioned ecosystems (arable land, alluvial meadows) and natural ecosystems (floodplain forests). River alluvial sites revitalized during the 1997 major floods played a positive role. The research results confirmed almost all the basic hypotheses of the work. The hypothesis about the negative role of anthropogenic areas has not been confirmed. On the contrary, the importance of the contribution of anthropogenic areas to the total value of selected ecosystem services was demonstrated. Furthermore, the importance of the floodplain forest area in the meadows of the floodplain was proved. This has a particularly positive impact on landscape planning in the context of sustainable development of nature and human society. Klíčová slova: Ekosystémové služby; říční krajina; nivní ekosystémy; dynamická rovnováha; antropogenně podmíněné ekosystémy; land-use.; Ecosystem services; river landscape; floodplain ecosystems; landscape; dynamic balance; anthropogenic conditioned ecosystems; land use. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vývoj ekosystémových služeb říčního kontinua na příkladu nivy dolního toku řeky Bečvy

Obsahem práce je výzkum vývoje celkového finančního potenciálu nivy řeky Bečvy od období před říční regulací po současnost. Jedná se o nivu řeky Bečvy mezi obcemi Lipník nad Bečvou a Prosenice ...

MÍTKOVÁ FILIPPOVOVÁ, Jarmila Michaela; MACHAR, Ivo; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze