Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 728841
Published from to

Contemporary Trends in Early Childhood Education and Care in England
Ristić, Petra
2024 - Czech
Práce se zabývá současnými trendy a vývojovými aspekty systému předškolní péče a vzdělávání v Anglii. Jejím cílem je přinést hlubší i širší pohled na anglickou předškolní výchovu. Práce se zaměřuje na současné ukotvení předškolní výchovy a vzdělávání v anglickém vzdělávacím systému. Analyzuje okolnosti vzniku, průběhu a směřování současných reforem a tendencí v předškolním vzdělávání v Anglii. Metodologicky je práce zarámována paradigmatem kvalitativního výzkumu. Výzkumným designem je případová studie jedné země, k jejímuž zpracování se použila metoda obsahové analýzy dokumentů, polostrukturované expertní rozhovory a zúčastněné pozorování. Práce zachycuje historický kontext institucionální předškolní výchovy a jeho vliv na utváření současného národního anglického systému předškolního vzdělávání. Systém předškolního vzdělávání v Anglii se od konce 20. století do současnosti dynamicky vyvíjí. Nastavení podmínek předškolního vzdělávání prošlo řadou reformních kroků. K nejvýznamnějším se řadí systémová podpora dostupnosti předškolního vzdělávání, stanovení závazného národního kurikulárního rámce a vydávání následných revizí, nastavení jednotných kontrolních mechanismů kvality a výsledků předškolního vzdělávání a kvalitativní posun v profesionalizaci pracovníků v předškolních službách. Nechybí ani... This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early childhood education. The thesis focuses on the current anchoring of early childhood care and education in the English education system. It provides an analysis and deeper insight into the circumstances of the emergence, progress and direction of current reforms and trends. The thesis is framed by a qualitative research paradigm while the research design is a single country case study using content analysis of documents, semi-structured expert interviews and participant observation. The thesis captures the historical background to English early childhood education and its influence on the creation of the current situation. It has focused on analysis of external (European) and internal influences on educational policy in England and their reflection in curriculum development documents. The thesis also thematises the developments in workforce policy and their impact on the contemporary situation of early years professionals. It thus identifies current trends, reforms and challenges in early childhood education in England. The early childhood education system in England has undergone dynamic developments from... Keywords: předškolní vzdělávání v Anglii; vývojové trendy; reformy předškolního vzdělání; přípravná role předškolního vzdělání; připravenost dítěte na povinnou školní docházku; případová studie; obsahová analýza dokumentů; early childhood education in England; developmental trends; early childhood education reforms; preparatory role of early childhood education; school readiness; case study; content analysis Available in a digital repository NRGL
Contemporary Trends in Early Childhood Education and Care in England

Práce se zabývá současnými trendy a vývojovými aspekty systému předškolní péče a vzdělávání v Anglii. Jejím cílem je přinést hlubší i širší pohled na anglickou předškolní výchovu. Práce se zaměřuje na ...

Ristić, Petra
Univerzita Karlova, 2024

With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"
NWEZE, Julius Eyiuche
2024 - English
This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. Keywords: Millipedes; Epibolus pulchripes; Glomeris connexa; hindgut; microbes; virsues; plant litter; methane; metagenomics; metatranscriptomics; RNA-SIP; CARD-FISH; polysacchride degradation; nitrogen cycling; sulphur cycling; acetogenesis; urolytic bacteria; protists Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"

This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on ...

NWEZE, Julius Eyiuche
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Hydrofilní interakční kapalinová chromatografie v analýze intaktních glykopeptidů
Molnárová, Katarína
2024 - Slovak
Analýza glykoproteínov predstavuje obrovskú výzvu v rámci glykoproteomiky, a to hlavne kvôli makro- a mikroheterogenite glykozylácie. Hydrofilná interakčná kvapalinová chromatografia (HILIC) je vhodnou alternatívou k chromatografii na reverznej fáze, ktorá sa najbežnejšie využíva v glykoproteomickej analýze. Táto dizertačná práca sa venuje potenciálu HILIC v glykoproteomickej analýze, zahrňujúca separáciou glykopeptidov na polárnych stacionárnych fázach až po využitiu HILIC v rámci prípravy vzoriek. Na úvod bol preskúmaný vplyv koncentrácie acetonitrilu na precipitáciu glykopeptidov v závislosti na typu pripojeného glykánu. Následne boli testované tri, komerčne dostupné stacionárne fáze - kolóna obsahujúca silikagél modifikovaný piatimi hydroxylovými skupinami, amidová a zwitteriónová stacionárna fáza. Porovnaná bola ich účinnosť v separácii glykopeptidových izomérov, ktoré sa líšili iba vo vetvení a/alebo v type väzby. Ďalší výskum bol venovaný separácii glykopeptidov ľudského imunoglobulínu G na relatívne nových kolónach, ktoré zatiaľ neboli charakterizované v rámci glykoproteomickej analýze. Jednalo sa o kolóny od spoločnosti Advanced Chromatography Technologies s nemodifikovaným silikagélom (HILIC-A), s aminopropylom-modifikovaným sorbentom (HILIC-B) a s polyhydroxylovou stacionárnou fázou... The analysis of glycoproteins represents a significant challenge in glycoproteomics, primarily due to the macro- and microheterogeneity of protein glycosylation. Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) is a convenient alternative to reversed-phase chromatography, commonly used in glycoproteomic analysis. This dissertation thesis discusses the potential of HILIC in glycoproteomic analysis, ranging from the separation of glycopeptides on polar stationary phases to the use of HILIC in sample preparation processes. First, the effect of acetonitrile concentration on glycopeptide precipitation was investigated, depending on the type of glycan attached. Subsequently, three commercially available stationary phases were tested: a column containing a silica gel modified with five hydroxyl groups, an amide stationary phase, and a zwitterionic stationary phase. Their efficiency in separating glycopeptide isomers, differing only in branching and/or linkage position, was compared. Further research was devoted to the separation of human immunoglobulin G glycopeptides using relatively new columns that have not yet been characterized in glycoproteomic analysis. These columns, provided by Advanced Chromatography Technologies, included unmodified silica gel (HILIC-A), aminopropyl- modified sorbent... Available in a digital repository NRGL
Hydrofilní interakční kapalinová chromatografie v analýze intaktních glykopeptidů

Analýza glykoproteínov predstavuje obrovskú výzvu v rámci glykoproteomiky, a to hlavne kvôli makro- a mikroheterogenite glykozylácie. Hydrofilná interakčná kvapalinová chromatografia (HILIC) je ...

Molnárová, Katarína
Univerzita Karlova, 2024

Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace
Hrdina, Aleš
2024 - English
Tématem disertační práce je vytvoření komplexní klasifikace globálních environmentálních systémů založených na geografické syntéze abiotických, biotických i antropogenních faktorů. Zásadní změny přírodního prostředí Země, znatelný úbytek biodiverzity a v mnoha různých ohledech stále rostoucí vliv člověka vyvolávají potřebu vytvořit komplexní klasifikaci, která bude vhodným prostorovým rámcem pro vyhodnocování dopadů těchto změn. V minulosti vznikla celá řada globálních klasifikací, které však většinou pracují jen s různými přírodními gradienty prostředí (zejména klima či reliéf). Většina regionů světa je však natolik zásadně ovlivněna nebo dokonce zcela přeměněna činností člověka, že opomenutí antropogenních faktorů v komplexních klasifikacích prostředí může vést k mylným závěrům. Z tohoto důvodu v nedávné době začaly v zahraničí vznikat nové globální environmentální klasifikace, které se snaží s antropogenními změnami přírodního prostředí pracovat a zahrnout je do komplexního hodnocení. Návrh metodiky a vlastní vytvoření klasifikace globálních environmentálních systémů, která je založena na abiotických gradientech, distribuci biodiverzity a prostorové diferenciaci vlivu člověka, je hlavním cílem předložené práce. Klasifikace vychází z 22 datasetů charakterizujících abiotické, biotické a... The topic of the doctoral thesis is the development of a comprehensive classification of global environmental systems based on a geographical synthesis of abiotic, biotic and anthropogenic factors. The dramatic changes in the Earth's natural environment, the noticeable loss of biodiversity and the increasing impact of human activity in many different aspects raise the need for a comprehensive classification that provides an appropriate spatial framework for assessing the impacts of these changes. Several global classifications have been developed in the past, but most of them only work with various natural environmental gradients (especially climate or relief). However, most regions of the world have been so fundamentally affected or even completely transformed by human activity that the omission of anthropogenic factors in comprehensive environmental classifications may lead to erroneous conclusions. For this reason, new global environmental classifications have recently begun to emerge abroad that attempt to deal with anthropogenic changes to the natural environment and include them in a comprehensive assessment. The proposal of a methodology and the actual creation of the classification of global environmental systems based on abiotic gradients, biodiversity distribution and spatial... Keywords: Klasifikace; antropogenní transformace; globální environmentální systémy; Classification; anthropogenic transformation; global environmental systems Available in a digital repository NRGL
Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace

Tématem disertační práce je vytvoření komplexní klasifikace globálních environmentálních systémů založených na geografické syntéze abiotických, biotických i antropogenních faktorů. Zásadní změny ...

Hrdina, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Změny srážko-odtokového režimu a biogeochemismu v pramenných oblastech
Fraindová, Kateřina
2024 - English
Pramenné oblasti představují v současné době velice významný aktuální či potenciální zdroj pitné vody, přičemž neméně důležitý je i jejich ekologický význam pro celý ekosystém. Jedná se o lokality s minimálními antropogenními zásahy a s obvykle nejméně znečištěnými vodními zdroji. Změna klimatu a srážko-odtokového režimu i kvalita vody v těchto oblastech významně ovlivňují stav a dostupnost vody dále po proudu. Zároveň se jedná o jednu z nejcitlivějších oblastí, která je včasným indikátorem probíhajících změn. Práce se zaměřuje na hlavní problémy, které v současné době již probíhají a významným způsobem ovlivňují dostupnost pitné vody. Jedním z nich jsou trendy srážko-odtokového režimu v souvislosti se změnou klimatu a ústupu ledovců v pramenných oblastech. Jako velmi dobrý příklad řeky ve středních zeměpisných šířkách s komplexním odtokovým režimem, kde se silně projevuje velký vliv regionálního oteplování klimatu a ústupu ledovců, bylo pro toto téma vybráno povodí řeky Athabasca. S tímto tématem souvisí i změna kvality vody, která je ovlivněná jak změnou teplot, tak srážko-odtokového režimu spolu s narůstajícím výskytem extrémních situací, jako je sucho a povodně. Dále jsou analyzovány i vliv krajinného pokryvu na kvalitu vody, a jejich změn spolu se zohledněním geografické polohy. Za tímto účelem bylo... Headwater areas are a very important current or potential drinking water source. Their ecological value for the whole ecosystem is equally important. Headwater areas are sites with minimal anthropogenic intervention and usually the least polluted water sources. Changes in climate and rainfall-runoff (R-R) regime together with water quality in these areas affect the status and availability of water further downstream significantly. It is also one of the most sensitive areas and is an early indicator of ongoing changes. This thesis focuses on the main issues that are already ongoing and are affecting the availability of drinking water significantly. Some of these are trends in R-R regime in the context of the climate change and glacier retreat in headwater areas. As a very good example of a mid-latitude river with a complex rainfall-runoff regime, where a large impact of regional climate warming and glacier retreat are strongly manifested, The Athabasca River Basin was selected for this study. Related to this issue is the river water quality, which is influenced by changes in both temperature and R-R regime, together with the increasing occurrence of extreme hydrometeorological situations such as droughts and floods. The effects of land cover on water quality are also analysed, along with consideration of... Keywords: Srážko-odtokový režim; výška sněhu; teplota; kvalita vody; živiny; DOC; regionální změna klimatu; Rainfall-runoff regime; snow cover depth; temperature; water quality; nutrients; DOC; regional climate change Available in a digital repository NRGL
Změny srážko-odtokového režimu a biogeochemismu v pramenných oblastech

Pramenné oblasti představují v současné době velice významný aktuální či potenciální zdroj pitné vody, přičemž neméně důležitý je i jejich ekologický význam pro celý ekosystém. Jedná se o lokality s ...

Fraindová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie
Vaňková, Lucie
2024 - English
Předkládaná disertační práce se zabývá belemnitovou faunou z oblasti Vnějších Západních Karpat, jejím systematickým určením a stratigrafickým a paleogeografickým zhodnocením. Spolu s izotopovými analýzami, zahrnujícími jak stabilní izotopy kyslíku a uhlíku, tak izotopy stroncia, vytváří komplexní obraz paleoekologických podmínek v období jursko-křídové hranice a spodní křídy. Belemniti nejsvrchnějšího tithonu a hraničního intervalu J/K nejsou obecně příliš dobře prostudovaní, jelikož se na studovaných profilech vyskytují zřídka, nebo sedimentární podmínky nejsou vhodné pro jejich zachování. Rostra belemnitů jsou tak v mediteránní provincii popsána pouze z několika lokalit. Na základě posledních výzkumů byl stratigrafický rozsah některých původně tithonských druhů rozšířen o nejspodnější křídu. Oproti tomu jsou spodnokřídoví belemniti (od pozdního berriasu) relativně rozšíření. V tethydní říši je možné studovat spodnokřídovou belemnitovou faunu v dobrém detailu a dle jejich četného zachování, také stanovit jednotlivá společenstva odpovídajcí stratigrafickým intervalům. Navíc lze modelovat jejich palebiogeografické rozšíření a případné migrace. Specifické podmínky a typ sedimentární asociace, ve které bylo rostrum uloženo, nabízí možnost zkoumání ekologických preferencí, které jednotlivé druhy... This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The palaeontological/palaeobiological approach, together with isotope analyses, including of carbon and oxygen stable isotopes and of strontium isotopes, enabled an integrated investigation of the palaeoecological conditions during the Jurassic/Cretaceous (J/K) boundary interval and the Early Cretaceous age. The Tethyan belemnites are not intensively studied in detail in the J/K interval, as they occur rather rarely in the sections, and/or sedimentary conditions were not suitable for their preservation. Therefore, belemnites are described only from a few sites in the Mediterranean Province. On the basis of recent research, the stratigraphic range of several species previously considered to be from the Tithonian age was extended to the earliest Cretaceous. By contrast, the Lower Cretaceous belemnites (since the late Berriasian) are more abundant. In the classical areas of the Tethyan Realm, it is possible to study the Lower Cretaceous belemnites in great detail and, according to their higher abundance, to determine an individual assemblage corresponding to stratigraphical intervals. Their occurrence is also an important basement for... Keywords: belemniti; spodní křída; J; K hranice; Vnější Západní Karpaty; stratigrafie; paleogeografie; paleoekologie; belemnites; Lower Cretaceous; J; K boundary; Outer Western Carpathians; stratigraphy; palaeogeography; palaeoecology Available in a digital repository NRGL
Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie

Předkládaná disertační práce se zabývá belemnitovou faunou z oblasti Vnějších Západních Karpat, jejím systematickým určením a stratigrafickým a paleogeografickým zhodnocením. Spolu s izotopovými ...

Vaňková, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Strukturní studie opravy abazického místa a tvorba kovalentního spojení opačných řetězců DNA
Landová, Barbora
2024 - English
Poškozením DNA se rozumí jakákoli změna nebo modifikace struktury DNA, která se odchyluje od jejího přirozeného stavu. Abasické místo (Ap místo) je jedním z nejčastějších poškození DNA, které vzniká spontánní depurinací/depyrimidinací nebo enzymatickým odstraněním báze. Pokud se neopraví, může vést ke genetické mutaci a potenciálně způsobit onemocnění, jako je například rakovina. Pochopení mechanismu opravy DNA je zásadní pro lékařský výzkum a aplikaci. Bakteriální MutM je glykosyláza opravující DNA, která odstraňuje poškození DNA vzniklé oxidačním stresem a zabraňuje mutacím a genomové nestabilitě. MutM patří do rodiny prokaryotických enzymů Fpg/Nei a je strukturně i funkčně podobná se svým eukaryotickým protějškům, jako jsou NEIL1-NEIL3. Zde prezentuji dvě krystalové struktury MutM z patogenní Neisseria meningitidis: MutM holoenzym a MutM vázaný na DNA. Volný enzym existuje v otevřené konformaci, zatímco po vazbě na DNA, dochází k podstatným strukturním změnám a přeskupení domén enzymu i ohybu DNA. Jednou z poškození DNA opravovaných MutM je Ap místo, které, pokud není opraveno, může spontánně vést k vytvoření mezivláknového kovanetního prokřízení DNA (Ap-ICL) se sousedním adeninem na opačném vlákně DNA. Je známo, že glykosyláza NEIL3 odstraňuje Ap-ICL. Pomocí série různých oligonukleotidů jsme... DNA damage refers to any alteration or modification in the DNA structure that deviates from its natural state. Abasic site (Ap site) is one of the most common DNA lesions resulting from spontaneous depurination/depyrimidination or enzymatic base excision. When left unrepaired it can lead to a cascade of genetic mutations, potentially causing diseases like cancer. Understanding DNA repair mechanisms is vital for medical research and applications. Bacterial MutM is a DNA repair glycosylase, removing DNA damage generated by oxidative stress and preventing mutations and genomic instability. MutM belongs to the Fpg/Nei family of procaryotic enzymes, sharing structural and functional similarities with their eukaryotic counterparts, such as NEIL1-NEIL3. Here, I present two crystal structures of MutM from pathogenic Neisseria meningitidis: MutM holoenzyme and MutM bound to DNA. The free enzyme exists in an open conformation, while upon binding to DNA, both the enzyme and DNA undergo substantial structural changes and domain rearrangement. One of the DNA lesion repaired by MutM is the Ap site, which, if not repaired, may spontaneously lead to the formation of an abasic site interstrand crosslink (Ap-ICL) with an adjacent adenine in the opposite strand. NEIL3 glycosylase is known to remove Ap-ICL. With a... Keywords: poškození DNA; oprava DNA; glykosylásy; struktura; DNA damage; DNA repair; glycosylases; structure Available in a digital repository NRGL
Strukturní studie opravy abazického místa a tvorba kovalentního spojení opačných řetězců DNA

Poškozením DNA se rozumí jakákoli změna nebo modifikace struktury DNA, která se odchyluje od jejího přirozeného stavu. Abasické místo (Ap místo) je jedním z nejčastějších poškození DNA, které vzniká ...

Landová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Molecular genetic analysis of thyroid carcinomas in pediatric and adolescent patients
Bulanová, Barbora
2024 - Czech
U dětských a dospívajících pacientů se uzly ve štítné žláze objevují vzácně, ale je u nich větší riziko malignity než u dospělých pacientů. Karcinomy štítné žlázy představují nejčastější endokrinní malignitu, jejíž incidence stále narůstá. I když existuje několik typů karcinomů štítné žlázy, z 90 % případů se u dětských a dospívajících pacientů jedná o papilární karcinom štítné žlázy (PTC). Cílem práce bylo zanalyzovat rozsáhlý soubor PTC od dětských a dospívajících pacientů, zjistit jejich genetickou příčinu a nálezy korelovat s klinicko-patologickými daty. Dalším cílem bylo charakterizovat nejčastější nálezy a porovnat je se souborem dospělých pacientů pozitivních na tutéž mutaci. Posledním cílem bylo zoptimalizovat vhodnou metodiku pro detekci nejčastějších nálezů u dětských a dospívajících pacientů pro rutinní využití. Vzorky nádorové tkáně štítné žlázy byly vyšetřeny pomocí molekulárně genetických metod, převážně za využití masivně paralelního sekvenování a analýzy real-time PCR. Zjistili jsme, že nejčastější příčinou PTC dětských a dospívajících pacientů jsou fúzní geny, které jsme detekovali v 56 % pacientů. Celkem bylo identifikováno 20 různých typů fúzních genů, z nichž některé nebyly dosud v literatuře popsány. Fúzní geny zahrnovaly onkogeny RET, NTRK, BRAF, ALK, MET. Dalšími genetickými... Thyroid nodules are rare in pediatric and adolescent patients, but they are at greater risk of malignancy than adult patients. Thyroid carcinomas are the most common endocrine malignancy and their incidence is increasing. Although there are several types of thyroid carcinoma, 90% of cases in pediatric and adolescent patients are papillary thyroid carcinomas (PTCs). The aim of this study was to analyze a large cohort of PTCs from pediatric and adolescent patients, determine their genetic cause, and correlate the findings with clinical pathological data. Another aim was to characterize the most frequent findings and compare them with a cohort of adult patients with thyroid carcinoma positive for the same mutation. The final objective was to optimize a suitable methodology for detecting the most common findings in pediatric and adolescent patients for routine use. Thyroid tumor tissue samples were examined using molecular genetic methods, mostly using next-generation sequencing and real-time PCR analysis. We found that fusion genes were the most common cause of PTC in pediatric and adolescent patients, detected in 56% of patients. In total, 20 different types of fusion genes were identified, some of which have not been previously described in the literature. The fusion genes included the oncogenes... Keywords: štítná žláza; karcinom; genetika; děti; mutace; thyroid; carcinoma; genetics; children; mutation Available in a digital repository NRGL
Molecular genetic analysis of thyroid carcinomas in pediatric and adolescent patients

U dětských a dospívajících pacientů se uzly ve štítné žláze objevují vzácně, ale je u nich větší riziko malignity než u dospělých pacientů. Karcinomy štítné žlázy představují nejčastější endokrinní ...

Bulanová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Philosophical approach to life and death of people who were between life and death
Příplatová, Silvie; Svobodová, Zuzana; Hogenová, Anna; Prokešová, Miriam
2024 - Czech
Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. Zkoumá postoj ke svobodné vůli, životu a smrti u lidí, kteří se ocitli na pokraji života ať už kvůli závislosti a nemoci, nebo jiným život ohrožujícím situacím. Cílem je nejen analyzovat změny v postojích těchto jednotlivců k životu a smrti, ale též zkoumat duševní a filozofický rozvoj, který může být podněcován tímto existenčním limitem. Bez ohledu na příčinu této konfrontace s hranicí života a smrti se snažíme odhalit, jak tato zkušenost ovlivňuje hlubší rozměry lidského bytí. Práce vychází z přesvědčení, že nemoc, ačkoli představuje výzvu pro fyzickou rovinu, působí mimořádně i na duševní sféru. Rovněž poukazuje na dopad nemoci na fyzickou a duchovní stránku člověka a snaží se to ukázat na základě zkoumání děl významných filozofů, jejichž myšlenky formovaly svět. Toto tvrzení podložíme analýzou děl významných filozofů, kteří svými myšlenkami formovali naše chápání lidské existence. Od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho až po Heideggera se pokusíme propojit teoretické koncepty s konkrétními životními příběhy. V analýze životních příběhů jednotlivců konfrontovaných s drogovou závislostí,... This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through extreme life situations. The thesis explores attitudes towards free will, life and death in people who have found themselves on the brink of life, whether due to addiction, illness or other life-threatening situations. The aim is not only to analyse changes in these individuals' attitudes towards life and death, but also to explore the intellectual and philosophical development that may be prompted by this existential limit. Regardless of the cause of this confrontation with the limit of life and death, we seek to uncover how this experience affects the deeper dimensions of human existence. The work is based on the conviction that illness, although challenging on the physical plane, has an extraordinary effect on the spiritual sphere. It also highlights the impact of illness on the physical and spiritual aspects of the human being and seeks to show this by examining the works of great philosophers whose ideas have shaped the world. We will support this claim by analysing the works of important philosophers whose ideas have shaped our understanding of human existence. From Aristotle to Descartes, Nietzsche... Keywords: filozofická reflexe; lidská existence; život a smrt; duševní rozvoj; extrémní životní situace; Aristoteles; Augustin; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka; philosophical reflection; human existence; life and death; mental development; extreme life situations; Aristotle; Augustine; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka Available in a digital repository NRGL
Philosophical approach to life and death of people who were between life and death

Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. ...

Příplatová, Silvie; Svobodová, Zuzana; Hogenová, Anna; Prokešová, Miriam
Univerzita Karlova, 2024

Online Dating: Impact of Online Dating Sites on Mate Selection
Mazáková Šetinová, Markéta; Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš; Fafejta, Martin
2024 - Czech
Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera Seznamování se za poslední generaci výrazně změnilo, a to jak ve světě, tak v České republice. Asi nejvýznamnější změnou je vliv internetu a technologií na způsob seznamování. Tato disertační práce zkoumá měnící se prostředí výběru partnera v digitální době se zaměřením na vliv online seznamek. Na základě českých i zahraničních výzkumů zkoumá vzorce výběrového párování, partnerské preference s ohledem na věk a kognitivní schopnosti a postoje k online seznamování. Práce využívá kvantitativní i kvalitativní přístup a zahrnuje analýzu dat ze seznamek, dotazníkových průzkumů a kvalitativních rozhovorů. Výsledky ukazují konzistentní tendenci k výběrovému párování napříč různými demografickými skupinami již od prvních fází výběru partnera. Zjištění naznačují, že online seznamování sice rozšiřuje možnosti výběru potenciálního partnera, ale zároveň posiluje preference pro podobnost a proměňuje dynamiku seznamování. Studie přibližuje komplexitu moderního seznamování a zdůrazňuje vzájemné působení individuálních preferencí, společenských norem a technologií na výběr partnera. Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Online Dating: The Impact of the Internet on Mate Selection Dating has changed significantly over the last generation, both globally and in the Czech Republic. Perhaps the most significant change has been the influence of the internet and technology on the way people meet. This dissertation explores the evolving landscape of mate selection in the digital age, focusing on the impact of online dating platforms. Drawing on Czech and international research, the study investigates assortative mating patterns, age preferences, cognitive influences, and societal attitudes towards online dating. Employing a mixed-methods approach including data analysis from dating sites, surveys, and qualitative interviews, the research reveals a consistent trend towards assortative mating across various demographics from the first stages of mate selection. Findings suggest that while online dating expands opportunities for meeting potential partners, it also reinforces preferences for similarity and introduces new dynamics in mate selection. The study sheds light on the complexities of modern dating behavior, highlighting the interplay between individual preferences, societal norms, and technological affordances in shaping relationship dynamics. Available in a digital repository NRGL
Online Dating: Impact of Online Dating Sites on Mate Selection

Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera Seznamování se za poslední generaci výrazně změnilo, a to jak ve světě, tak v České ...

Mazáková Šetinová, Markéta; Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš; Fafejta, Martin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases