Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR
Žáková, Eva; Dubová, Markéta; Kraus, Marcel; Bednář, Pavel; Návrat, Petr
2016 - český
Metodika popisuje pracovní postup pro mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni. Mapování v kontextu této metodiky znamená analýzu jevů na daném území, konkrétněji pak zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě. Hlavním cílem využití výsledků mapování je vytvoření a implementace strategických podpůrných opatření pro podporu KKP. The methodology describes the working procedure for mapping cultural and creative industries at local and regional class. In this context mapping of this methodology it is meant the analysis of phenomena in a given territory, specifically identifying the current status and needs of individual sectors in a given location. Klíčová slova: mapování; kreativita; metodika; region; dopady; průmysl; analýza; mapping; creativity; methodics; region; impact; industry; analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR

Metodika popisuje pracovní postup pro mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni. Mapování v kontextu této metodiky znamená analýzu jevů na daném území, konkrétněji pak ...

Žáková, Eva; Dubová, Markéta; Kraus, Marcel; Bednář, Pavel; Návrat, Petr
Institut umění - Divadelní ústav, 2016

Metodika pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací
Rábová, Tereza
2013 - český
V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR se počítá i s nástroji pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání kulturního dědictví v České republice. V současné době je k dispozici certifikovaná metodika pro měření multiplikačních ekonomických efektů u velkých akcí (například festivalů) s významným procentem zahraničních návštěvníků a jasnými vazbami na cestovní ruch a kulturní turistiku. Metodika je založena na meziodvětvové (input-output) analýze a oficiálních statistikách ČSÚ, přičemž vychází z teze, že ekonomické dopady generuje jakýkoli subjekt, tedy i jakákoli kulturní organizace, která platí za dodávky služeb svým dodavatelům, práci svým zaměstnancům apod. The project Mapping the cultural and creative industries in the Czech Republic counts with tools for monitoring and evaluating the multiplier economic effects of cultural and artistic activities and use of cultural heritage in the Czech Republic. Currently available certified methodology for measuring the economic multiplier effects for large events (such as festivals) with a significant percentage of foreign visitors and clear links to tourism and cultural tourism. The methodology is based on cross-industry (input-output) analysis and CSO official statistics, based on the thesis that the economic impacts generated by any entity, including any cultural organization that pays for the delivery of services to their suppliers, their employees work etc. Klíčová slova: metodika; dopady; ekonomika; kultura; organizace; methodology; impact; economy; culture; organizations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací

V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR se počítá i s nástroji pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání ...

Rábová, Tereza
Institut umění - Divadelní ústav, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze