Number of found documents: 4
Published from to

Casein sealings for reapairs of wooden buildings structures
Dvořák, Luděk; Bryol, Radek
2023 - Czech
The goal of the preservation procedure is to practically describe the technological process of both the production of casein sealant itself and the method of application to damaged parts of the wood material, as well as the related preparation related to the cleaning of the damaged area from the remains of non-cohesive wood material, including its consolidation. The procedure primarily respects the protection of cultural heritage, especially the need to minimize interference with the original wood material. The applicability of this technique is very broad. There are many possibilities as to why and how to apply it. Cílem památkového postupu je prakticky popsat technologický proces jak samotné výroby kaseinového tmelu a způsob aplikace do poškozených částí dřevní hmoty, tak související přípravu týkající se čištění poškozeného místa od zbytků nesoudržné dřevní hmoty, včetně její konsolidace. Postup primárně respektuje ochranu kulturního dědictví, zejména potřebu minimalizace zásahu do originální dřevní hmoty. Použitelnost této techniky je velmi široká. Existuje mnoho možností, proč a jakým způsobem ji aplikovat. Keywords: muzeum v přírodě, dřevěné konstrukce, opravy, tmely, kasein; open air museum, wooden structures, repairs, sealants, casein Available in a digital repository NRGL
Casein sealings for reapairs of wooden buildings structures

The goal of the preservation procedure is to practically describe the technological process of both the production of casein sealant itself and the method of application to damaged parts of the wood ...

Dvořák, Luděk; Bryol, Radek
Národní muzeum v přírodě, 2023

Monument procedure - Measuring during repairs of carpentry structures
Stejskal, David
2023 - Czech
In this text, the author presents several measurement procedures intended for the repair of valuable carpentry structures. This is not a comletely exhaustive overview of individual options or a comparison of different methods. However, the selected examples summarize the most interesting experiences from twenty years of practice and experiments. For carpenters with varying degrees of expirience, the text tries to offer a number of inspiring insights thet can be used in a creative way even in conditions thet are quite different. Imporved measurement without unnecessary excesses decisively pushes the current limits of technical possibilities, thereby opening th way to more advanced repairs. V tomto textu autor představuje několik postupů vyměřování určených pro opravy hodnotných tesařských konstrukcí. Nejedná se o zcela vyčerpávající přehled jednotlivých možností či porovnání různých metod. Vybrané příklady však shrnují nejzajímavější zkušenosti z dvacetileté praxe a provedených experimentů. Tesařům s různou mírou zkušenosti se text snaží nabídnout řadu inspirativních postřehů, které lze tvůrčím způsobem využít i v podmínkách značně odlišných. Zdokonalené vyměřování bez zbytečných nadměrků totiž rozhodujícím způsobem posouvá stávající hranice technických možností, čímž otevírá cestu k vyspělejšímu provedení oprav. Keywords: historické dřevěné konstrukce staveb; opravy; vyměřování; muzea v přírodě; tesařství; historical wooden structures of buildings; repairs; measurement; open air musems; carpentry Available in a digital repository NRGL
Monument procedure - Measuring during repairs of carpentry structures

In this text, the author presents several measurement procedures intended for the repair of valuable carpentry structures. This is not a comletely exhaustive overview of individual options or a ...

Stejskal, David
Národní muzeum v přírodě, 2023

The procedure of disinsenction of collection items in a precise thermal chamber with regulated air humidity
Baar, Jan; Koudelová, Jana; Šimčíková, Markéta
2023 - Czech
The heritage porcedure defines the use of a non-toxic method of eliminating all developmental stages of biological pests – insects that damage historical objects made of organic materials through treatment in a precise thermomochamber under certain thermal and humidity conditions. Památkový postup definuje využití netoxické metody likvidace všech vývojových stádií biologických škůdců - hmyzu, který poškozuje historické předměty z organických materiálů prostřednictvím ošetření v přesné termokomoře za určitých tepelných a vhlkostních podmínek. Keywords: památkový postup; dezinsekce; netoxické ošetření sbírkových předmětů; muzeum; konzervace; monument procedure; disinsection; non-toxic treatment of collection items; preservation Available in a digital repository NRGL
The procedure of disinsenction of collection items in a precise thermal chamber with regulated air humidity

The heritage porcedure defines the use of a non-toxic method of eliminating all developmental stages of biological pests – insects that damage historical objects made of organic materials through ...

Baar, Jan; Koudelová, Jana; Šimčíková, Markéta
Národní muzeum v přírodě, 2023

Open air museums in the Czech Republic
Bryol, Radek; Dolák, Jan; Drápalová, Lenka; Koudelová, Jana; Langer, Jiří
2019 - Czech
The methodology includes an introductory study dealing in general with the issue of open air museums in the Czech Republic, definition of terminology including definitions of individual terms, characteristics of the starting points for realization of open air museums, process of preparation and realization of open air museums. Contains literature review for open air museums and supplements. Metodika obsahuje úvodní studii pojednávající obecně o problematice muzejnictví v přírodě v ČR, vymezení terminologie včetně definování jednotlivých pojmů, charakteristiku východisek pro realizaci muzea v přírodě, procesu přípravy a realizace expozic muzea v přírodě a popisuje odbornou a provozní činnost muzea v přírodě. Obsahuje přehled literatury pro oblast muzeí v přírodě a přílohy. Keywords: muzeum v přírodě; východiska realizace; muzejní prezentace; open air museum; bases of realization; museum prezentation Available in a digital repository NRGL
Open air museums in the Czech Republic

The methodology includes an introductory study dealing in general with the issue of open air museums in the Czech Republic, definition of terminology including definitions of individual terms, ...

Bryol, Radek; Dolák, Jan; Drápalová, Lenka; Koudelová, Jana; Langer, Jiří
Národní muzeum v přírodě, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases