Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 623
Published from to

Methodology of Research, Revision and Passporting of Historical Library Collections
Šípek, Richard; Mašek, Petr; Hájek, Pavel; Paličková, Tereza
2023 - Czech
The aim of the methodology is to present a clear synthetic guide and tool for the care of the historical book collection, its analysis in terms of content, chronology and provenance and its synthesizing evaluation in the form of a study. In addition to a comprehensive secondary bibliography on the issue of the historical book collection in the broadest sense and an overview of current legislation, it also contains a clear guide to the global treatment of the historical book collection according to its specific type, as well as recommendations for its long-term management and care. The methodology also includes advice on the selection of books for conservation and restoration and on ensuring appropriate storage conditions for the historic book collection. Metodika má za cíl představit přehlednou syntetickou příručku a pomůcku péče o historický knižní fond, jeho analýzu z hlediska obsahového, chronologického a provenienčního a jeho syntetizujícího zhodnocení formou studie. Kromě obsáhlé sekundární bibliografie k problematice historického knižního fondu v nejširším slova smyslu a přehledu platných legislativních předpisů, obsahuje rovněž přehledného průvodce pro globální zpracování historické knižní sbírky podle jejího specifického typu a také doporučení pro její dlouhodobou správu a péči o ni. Součástí metodiky jsou rovněž rady při selekci knih určených ke konzervování a restaurování a při zajišťování vhodných podmínek uložení historického knižního fondu. Keywords: metodika; historické knihovní fondy; katalogizace; inventarizace; knihovní depozitáře; výstavy; legislativa; konzervování; restaurování; methodology; historical library collections; cataloging; inventorying; library depositories; exhibitions; legislation; conservation; restoration Available in a digital repository NRGL
Methodology of Research, Revision and Passporting of Historical Library Collections

The aim of the methodology is to present a clear synthetic guide and tool for the care of the historical book collection, its analysis in terms of content, chronology and provenance and its ...

Šípek, Richard; Mašek, Petr; Hájek, Pavel; Paličková, Tereza
Národní muzeum, 2023

Like eggs eggs
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Worksheet introducing elementary and secondary school students to basic terms in the field of ornithology. Provides tasks for birdwatching in the field. Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol se základními pojmy z oboru ornitologie. Poskytuje úkoly pro pozorování ptáků v terénu. Keywords: ornitolog; ptáci; peří; vejce; ornithologist; birds; feather; egg Available in a digital repository NRGL
Like eggs eggs

Worksheet introducing elementary and secondary school students to basic terms in the field of ornithology. Provides tasks for birdwatching in the field.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

Remedial conservation and stabilization of collection objects containing degrading Fe-sulphides by the high pressure application of dry ammonia
Ekrt, Boris; Sklenář, Jan; Novák, Michal; Horáková, Tereza
2023 - Czech
A procedure for neutralization of corrosion products and stabilization of a specimen containing pyrite, or its degradation products, by high-pressure application of dry ammonia. A streamlined method of ammonia application allowing bulk treatment of specimens, increased efficiency (speed and penetration depth), and avoidance of contact with water or elevated relative humidity during application. Postup neutralizace korozních produktů a stabilizace exempláře obsahujícího pyrit, respektive produkty jeho degradace, pomocí vysokotlaké aplikace suchého čpavku. Zefektivnění metody aplikace amoniaku umožňující hromadné ošetření vzorků, zvýšení účinnosti (rychlosti a hloubkového dosahu), zamezení kontaktu s vodou či zvýšenou relativní vzdušnou vlhkostí při aplikaci. Keywords: vysokotlaká amoniaková metoda; laboratorní postupy; muzeologie; fosilie; degradace; rozklad pyritu; disulfid železa; sanační konzervace; preventivní konzervace; sbírková péče; high-pressure ammonia method; laboratory procedures; museology; fossils; degradation; pyrite decomposition; iron disulfide; remedial conservation; preventive conservation; collection care Available in a digital repository NRGL
Remedial conservation and stabilization of collection objects containing degrading Fe-sulphides by the high pressure application of dry ammonia

A procedure for neutralization of corrosion products and stabilization of a specimen containing pyrite, or its degradation products, by high-pressure application of dry ammonia. A streamlined method ...

Ekrt, Boris; Sklenář, Jan; Novák, Michal; Horáková, Tereza
Národní muzeum, 2023

Henlein Uprising in Western Silesia 1938
Kolář, Ondřej
2023 - Czech
Keywords: Slezsko; Nacismus; Henleinovské povstání; Retribuce; Mnichovská krize; Silesia; Nazism; Henlein Uprising; Retribution; Munich Crisis Available in a digital repository NRGL
Henlein Uprising in Western Silesia 1938

Kolář, Ondřej
Slezské zemské muzeum, 2023

Methodical manual for teachers for the permanent exhibition Inanimate Nature of Znojmo
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Methodology for primary and secondary school teachers, introducing the Znojemsko Inanimate Nature exhibition and the possibilities of its use for working with children. Metodika pro učitele základních a středních škol, seznamující s expozicí Neživá příroda Znojemska a možnostmi jejího využití pro práci s dětmi. Keywords: muzeum; geologie; cihla; museum; geology; brick Available in a digital repository NRGL
Methodical manual for teachers for the permanent exhibition Inanimate Nature of Znojmo

Methodology for primary and secondary school teachers, introducing the Znojemsko Inanimate Nature exhibition and the possibilities of its use for working with children.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

Be a Brick
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Worksheet introducing primary and secondary school pupils to the production and use of bricks. Provides tasks for geological research in the field. Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol s výrobou a využitím cihel. Poskytuje úkoly pro geologický výzkum v terénu. Keywords: geolog; hornina; hlína; cihla; geologist; rock; clay; brick Available in a digital repository NRGL
Be a Brick

Worksheet introducing primary and secondary school pupils to the production and use of bricks. Provides tasks for geological research in the field.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

Casein sealings for reapairs of wooden buildings structures
Dvořák, Luděk; Bryol, Radek
2023 - Czech
The goal of the preservation procedure is to practically describe the technological process of both the production of casein sealant itself and the method of application to damaged parts of the wood material, as well as the related preparation related to the cleaning of the damaged area from the remains of non-cohesive wood material, including its consolidation. The procedure primarily respects the protection of cultural heritage, especially the need to minimize interference with the original wood material. The applicability of this technique is very broad. There are many possibilities as to why and how to apply it. Cílem památkového postupu je prakticky popsat technologický proces jak samotné výroby kaseinového tmelu a způsob aplikace do poškozených částí dřevní hmoty, tak související přípravu týkající se čištění poškozeného místa od zbytků nesoudržné dřevní hmoty, včetně její konsolidace. Postup primárně respektuje ochranu kulturního dědictví, zejména potřebu minimalizace zásahu do originální dřevní hmoty. Použitelnost této techniky je velmi široká. Existuje mnoho možností, proč a jakým způsobem ji aplikovat. Keywords: muzeum v přírodě, dřevěné konstrukce, opravy, tmely, kasein; open air museum, wooden structures, repairs, sealants, casein Available in a digital repository NRGL
Casein sealings for reapairs of wooden buildings structures

The goal of the preservation procedure is to practically describe the technological process of both the production of casein sealant itself and the method of application to damaged parts of the wood ...

Dvořák, Luděk; Bryol, Radek
Národní muzeum v přírodě, 2023

Monument procedure - Measuring during repairs of carpentry structures
Stejskal, David
2023 - Czech
In this text, the author presents several measurement procedures intended for the repair of valuable carpentry structures. This is not a comletely exhaustive overview of individual options or a comparison of different methods. However, the selected examples summarize the most interesting experiences from twenty years of practice and experiments. For carpenters with varying degrees of expirience, the text tries to offer a number of inspiring insights thet can be used in a creative way even in conditions thet are quite different. Imporved measurement without unnecessary excesses decisively pushes the current limits of technical possibilities, thereby opening th way to more advanced repairs. V tomto textu autor představuje několik postupů vyměřování určených pro opravy hodnotných tesařských konstrukcí. Nejedná se o zcela vyčerpávající přehled jednotlivých možností či porovnání různých metod. Vybrané příklady však shrnují nejzajímavější zkušenosti z dvacetileté praxe a provedených experimentů. Tesařům s různou mírou zkušenosti se text snaží nabídnout řadu inspirativních postřehů, které lze tvůrčím způsobem využít i v podmínkách značně odlišných. Zdokonalené vyměřování bez zbytečných nadměrků totiž rozhodujícím způsobem posouvá stávající hranice technických možností, čímž otevírá cestu k vyspělejšímu provedení oprav. Keywords: historické dřevěné konstrukce staveb; opravy; vyměřování; muzea v přírodě; tesařství; historical wooden structures of buildings; repairs; measurement; open air musems; carpentry Available in a digital repository NRGL
Monument procedure - Measuring during repairs of carpentry structures

In this text, the author presents several measurement procedures intended for the repair of valuable carpentry structures. This is not a comletely exhaustive overview of individual options or a ...

Stejskal, David
Národní muzeum v přírodě, 2023

The procedure of disinsenction of collection items in a precise thermal chamber with regulated air humidity
Baar, Jan; Koudelová, Jana; Šimčíková, Markéta
2023 - Czech
The heritage porcedure defines the use of a non-toxic method of eliminating all developmental stages of biological pests – insects that damage historical objects made of organic materials through treatment in a precise thermomochamber under certain thermal and humidity conditions. Památkový postup definuje využití netoxické metody likvidace všech vývojových stádií biologických škůdců - hmyzu, který poškozuje historické předměty z organických materiálů prostřednictvím ošetření v přesné termokomoře za určitých tepelných a vhlkostních podmínek. Keywords: památkový postup; dezinsekce; netoxické ošetření sbírkových předmětů; muzeum; konzervace; monument procedure; disinsection; non-toxic treatment of collection items; preservation Available in a digital repository NRGL
The procedure of disinsenction of collection items in a precise thermal chamber with regulated air humidity

The heritage porcedure defines the use of a non-toxic method of eliminating all developmental stages of biological pests – insects that damage historical objects made of organic materials through ...

Baar, Jan; Koudelová, Jana; Šimčíková, Markéta
Národní muzeum v přírodě, 2023

Methodical manual for teachers for the permanent exhibition Living Nature of Znojmo
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Methodology for primary and secondary school teachers, introducing the Znojemsko Living Nature exhibition and the possibilities of its use for working with children. Metodika pro učitele základních a středních škol, seznamující s expozicí Živá příroda Znojemska a možnostmi jejího využití pro práci s dětmi. Keywords: muzeum; příroda; biotop; ptáci; museum; nature; habitat; birds Available in a digital repository NRGL
Methodical manual for teachers for the permanent exhibition Living Nature of Znojmo

Methodology for primary and secondary school teachers, introducing the Znojemsko Living Nature exhibition and the possibilities of its use for working with children.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases