Number of found documents: 6
Published from to

Description of the pilot plant for the creation and accessibility of digital archive packages focusing on works of art with non-cinematographic audiovisual content
Svatoš, Jonáš
2022 - Czech
The pilot plant for creating and publishing digital archive packages with a focus on works of art with audiovisual content of a non-cinematographic nature represents a complex service designed for the acquisition of the art of moving image on both analogue and digital media. The output of the service is a digital object, the validity of which is verified through the preservation of significant properties. The service in the context of Czech collecting institutions represents a unique solution taking into account a wide variety of historical image media, enabling their professional diagnostics, pre-acquisition exploration and the digitization itself corresponding to high quality standards. An extraordinary benefit of its solution is the interconnection of acquisition practice, acquisition and storage of media and metadata, knowledge from historical research and conservatory records with a view to their further distribution and making available within one system. In addition, the pilot plant is designed with an emphasis on interoperability and interconnection with other collection systems within the local network and the Internet. As such, it can be a model solution for similar services operating in the same field, or it can serve in the future as a service platform guaranteeing the achievement of high standards. Poloprovoz vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy představuje komplexně řešené pracoviště navržené k akvizici umění pohyblivého obrazu na analogových i digitálních nosičích. Výstupem poloprovozu je digitální sbírkový objekt, jehož validita je ověřena prostřednictvím zachování signifikantních vlastností. Poloprovoz v kontextu českých sbírkových institucí představuje unikátní řešení zohledňující širokou varietu historických obrazových nosičů, umožňuje jejich odbornou diagnostiku, před-akviziční průzkum a samotnou digitalizaci odpovídající vysokým kvalitativním standardům. Mimořádným přínosem jeho řešení je propojení akviziční praxe, získávání a ukládání médií a metadat, poznatků z historického výzkumu a konzervátorských záznamů s ohledem na jejich další distribuci a zpřístupnění v rámci jednoho systému. Poloprovoz je navíc navržen s důrazem na interoperabilitu a propojení s dalšími sbírkovými systémy v rámci lokální sítě i internetu. Jako takový může být vzorovým řešením pro podobná oborová pracoviště, nebo může v budoucnu sloužit jako servisní platforma zaručující dosažení vysokých standardů. Keywords: archiv; dějiny umění; digitální zabezpečení; média; teorie; archive; art history; digital preservation; media; theory Available in a digital repository NRGL
Description of the pilot plant for the creation and accessibility of digital archive packages focusing on works of art with non-cinematographic audiovisual content

The pilot plant for creating and publishing digital archive packages with a focus on works of art with audiovisual content of a non-cinematographic nature represents a complex service designed for the ...

Svatoš, Jonáš
Národní filmový archiv, 2022

Methodology of documentation, archiving and access for non-cinematographic works of art with audiovisual content
Klodner, Michal
2022 - Czech
The methodology is intended for museum and archival memory institutions that already manage or are interested in collecting moving image art for long-term digital preservation and access in digital form. Due to the obsolete nature of historical moving image media comprising a wide range of electromagnetic or optoelectronic image formats, the risks of degradation are increasing, while the availability of original playback devices is progressively more limited. The methodology provides a combination of existing archival standards and practices that are necessary or appropriate to apply in the field of moving image art in order to guarantee the trustworthiness of the archival record and the entire curatorial process. Metodika je určena paměťovým institucím muzejního i archivního zaměření, které již spravují nebo mají zájem sbírat umění pohyblivého obrazu za účelem dlouhodobého digitálního uchovávání a zpřístupnění v digitální podobě. Vzhledem k obsolentní povaze historických médií pohyblivého obrazu zahrnujících široké spektrum elektromagnetických nebo optoelektronických obrazových formátů se zvyšují rizika jejich degradace, zatímco dostupnost původních přehrávacích zařízení je stále více omezena. Metodika uvádí takovou kombinaci existujících archivních standardů a postupů, které je nutné nebo vhodné aplikovat na oblast umění pohyblivého obrazu tak, aby byla zaručena důvěryhodnost archivního záznamu a celého kurátorského procesu. Keywords: média; konzervování; historie umění; archiv; teorie; media; conservation; art history; archive; theory Available in a digital repository NRGL
Methodology of documentation, archiving and access for non-cinematographic works of art with audiovisual content

The methodology is intended for museum and archival memory institutions that already manage or are interested in collecting moving image art for long-term digital preservation and access in digital ...

Klodner, Michal
Národní filmový archiv, 2022

Directive on multimedia data long-term preservation
Klodner, Michal; Antoš, David; Berka, Roman; Získal, Bohuš
2021 - Czech
The directive regulates processes and responsibilities during multimedia data preparation for long-term preservation, secure and effective transfer of the data to institutions responsible for long-term preservation and eventual process, how these institutions make the data accessible. The directive focuses on the coordination of processes necessary for potential risk mitigation. Směrnice popisuje procesy a zodpovědnosti při přípravě multimediálních dat pro dlouhodobé uchovávání, při jejich bezpečném a efektivním přenosu do institucí provozujících systémy pro jejich dlouhodobé uchovávání, a jejich případné zpřístupnění na straně těchto institucí. Směrnice se zaměřuje zejména na nezbytnou koordinaci postupů k minimalizaci možných rizik. Keywords: směrnice; multimediální data; dlouhodobé uchovávání; bezpečný přenos dat; procesy uchovávání; minimalizace rizik; directive; multimedia data; long-term preservation; data security; data transfer; preservation processes; risk mitigation Available in a digital repository NRGL
Directive on multimedia data long-term preservation

The directive regulates processes and responsibilities during multimedia data preparation for long-term preservation, secure and effective transfer of the data to institutions responsible for ...

Klodner, Michal; Antoš, David; Berka, Roman; Získal, Bohuš
Národní filmový archiv, 2021

Directive on audiovisual works minimum-level description
Cubr, Ladislav; Lopour, Jaroslav; Získal, Bohuš
2021 - Czech
The directive sets out the requirements for the minimal-level description of audiovisual works including the original publication context. The directive focuses on the core metadata required for supplying filmographic records to metadata aggregation systems. Směrnice stanovuje požadavky na minimální popis audiovizuálních děl a původního kontextu jejich zveřejnění. Směrnice se zaměřuje na klíčová metadata potřebná pro účely dodávání filmografických záznamů do agregačních systémů. Keywords: směrnice; audiovizuální díla; film; popisná metadata; filmografické záznamy; directive; audiovisual works; descriptive metadata; filmographic records; film Available in a digital repository NRGL
Directive on audiovisual works minimum-level description

The directive sets out the requirements for the minimal-level description of audiovisual works including the original publication context. The directive focuses on the core metadata required for ...

Cubr, Ladislav; Lopour, Jaroslav; Získal, Bohuš
Národní filmový archiv, 2021

Technical-organisational directive for the operation of the archival system of the moving image
Klodner, Michal
2021 - Czech
This directive sets out the technical and organisational framework for the use of the archival system for long-term archiving in a specialised archive or other organisation with a focus on digital archiving of cultural heritage of the moving image and is intended for direct originators of material for long-term storage using such an archival system as a service. The directive includes a technical specification of the packages to be accepted for automated processing by the archival system. Tato směrnice stanovuje technický a organizační rámec pro využití archivního systému dlouhodobé archivace ve specializovaném archivu nebo jiné organizaci se zaměřením na digitální archivaci kulturního dědictví pohyblivého obrazu a je určena pro přímé původce materiálu pro dlouhodobé uložení, využívající takovýto archivní systém jako službu. Součástí směrnice je technická specifikace přijímaných balíčků pro automatické zpracování archivním systémem. Keywords: videoart; intermediální dílo; interdisciplinární dílo; směrnice; kulturní dědictví; digitalizace; dlouhodobé uložení; OAIS; videoart; intermediality; extended cinema; media relocation; historical research; critical approach; cultural heritage; long term preservation; digitization; OAIS Available in a digital repository NRGL
Technical-organisational directive for the operation of the archival system of the moving image

This directive sets out the technical and organisational framework for the use of the archival system for long-term archiving in a specialised archive or other organisation with a focus on digital ...

Klodner, Michal
Národní filmový archiv, 2021

The methodology of preservation and presentation of multimedia data
Získal, Bohuš; Bohuš Získal; Cubr, Ladislav; Berka, Roman; Svatoňová, Kateřina
2019 - Czech
This methodology was created within the implementation of the project "Laterna magika. History and Present, Documentation, Preservation and Accessibility ”DG16P02H005 funded by the Program to Support Applied Research and Experimental Development of National and Cultural Identity for the years 2016 to 2022 (NAKI II). The methodology is based on the need to describe the procedures for the description, storage and presentation of digital information objects created during the processing of documentation of historical performances of Laterna magika and to define these procedures in such a way that they are applicable to other works of a similar nature. The methodology responds to a situation where at the national level, and for some specifics of the content or at the global level, there are no defined standards of care for this type of cultural heritage, which would cover all the necessary activities. The above-mentioned specifics include the form of a live performance using technologies and elements, which significantly contribute to the informational and aesthetic form of the work, and the combination of which as a whole is difficult to document. The methodology is intended for memory institutions, their partner organizations or suppliers who participate in the creation, processing, presentation and storage of data generated during the digitization, reconstruction and description of documentation of multimedia performances. Best practices and data structures take into account the situation where physical (data) objects related to works are in the collections of different institutions or individuals, and it is not possible or desirable to collect all physical objects under one common administration. The methodology was verified by the researchers of the project for the Národní filmový archiv, Prague, CESNET and the Institute of Intermedia at CTU FEE on selected data created for the presentation and preservation of historical performances of Laterna magika. Tato metodika byla vytvořena v rámci realizace projektu „Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění” DG16P02H005 financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Metodika vychází z potřeby popsat postupy pro popis, uchovávání a prezentaci digitálních informačních objektů vzniklých při zpracování dokumentace historických představení Laterny magiky a definovat tyto postupy takovým způsobem, aby byly aplikovatelné i na jiná díla obdobného charakteru. Metodika reaguje na situaci, kdy na národní úrovni, a pro některá specifika daného obsahu ani na úrovni globální, nejsou definovány standardy péče o tento typ kulturního dědictví, které by pokrývaly veškeré potřebné činnosti. Mezi výše uvedená specifika patří forma živého provedení s použitím technologií a prvků, které se výraznou měrou podílejí na informační a estetické formě díla, a jejichž kombinace je jako celek obtížně dokumentovatelná. Metodika je určena pro paměťové instituce, jejich partnerské organizace nebo dodavatele, kteří se podílejí na vytváření, zpracování, prezentaci a uchovávání dat vzniklých při digitalizaci, rekonstrukci a popisu dokumentace multimediálních představení. Doporučené postupy a datové struktury zohledňují situaci, kdy se fyzické (datové) objekty vážící se k dílům nachází ve sbírkách různých institucí či jednotlivců, a není možné nebo žádoucí shromáždit veškeré fyzické objekty pod jednu společnou správu. Metodika byla ověřena řešiteli projektu pro Národní filmový archiv, CESNET a Institut Intermédií při ČVUT FEL na vybraných datech vytvořených pro prezentaci a uchovávání historických představení Laterny magiky. Keywords: metodika; multimediální data; uchování; prezentace; katalogizace; multimediální představení; Laterna magika; paměťové instituce; methodology; multimedia data; preservation; presentation; cataloging; multimedia perfomance; Laterna Magika; memory institutions Available in a digital repository NRGL
The methodology of preservation and presentation of multimedia data

This methodology was created within the implementation of the project "Laterna magika. History and Present, Documentation, Preservation and Accessibility ”DG16P02H005 funded by the Program to Support ...

Získal, Bohuš; Bohuš Získal; Cubr, Ladislav; Berka, Roman; Svatoňová, Kateřina
Národní filmový archiv, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases