Počet nalezených dokumentů: 25
Publikováno od do

Optimalizace kultivačních podmínek lidských jaterních buněk HepG2 na 4 typech nano- a micro- vlákenných nosičů
Rössner ml., Pavel
2020 - český
Technologie popisuje optimalizaci počtu nasazovaných lidských hepatocytů HepG2, vhodných pro využívání v oblasti toxikologického ověřování nových léčiv či potravin, na 3D kultivační systém tvořený čtyřmi typy nano- a mikrovlákenných nosičů. Motivací pro hledání vhodných modelů testování potenciálně genotoxických účinků léčiv je nízká relevance tkáňových modelů užívaných v prvních fázích preklinického hodnocení nových látek a také redukce testování na zvířatech. The technology describes the optimization of the number of deployed human hepatocytes HepG2, suitable for use in the field of toxicological verification of new drugs or foods, on a 3D culture system consisting of four types of nano- and microfiber carriers. The motivation for finding suitable models for testing potentially genotoxic effects of drugs is the low relevance of tissue models used in the first stages of preclinical evaluation of new substances, as well as the reduction of animal testing. Klíčová slova: nanofiber carriers; toxicology; HepG2 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Optimalizace kultivačních podmínek lidských jaterních buněk HepG2 na 4 typech nano- a micro- vlákenných nosičů

Technologie popisuje optimalizaci počtu nasazovaných lidských hepatocytů HepG2, vhodných pro využívání v oblasti toxikologického ověřování nových léčiv či potravin, na 3D ...

Rössner ml., Pavel
Ústav experimentální medicíny, 2020

Modifikovaná metoda hodnocení mikrojader v lymfocytech s použitím hybridizace pancentrometrických fluorescenčně značených sond
Rössner ml., Pavel; Rössnerová, Andrea
2020 - český
Tato metodika je založena na současném fluorescenčním barvení jak celých chromozomů, tak jejich centromer pomocí pancentrometrických sond. Díky tomu je možné vyhodnotit frekvenci mikrojader s / bez centromer, tedy určit rozdíly mezi strukturálními a numerickými aberacemi. Cílem metodiky bylo vytvořit inovativní postup pro vyhodnocení genotoxických účinků nanočástic, chemických látek včetně léků či záření na DNA živých organismů. This methodology is based on the simultaneous fluorescent staining of both whole chromosomes and their centromere using pancentrometric probes. Thanks to this, it is possible to evaluate the frequencies of micronuclei with / without centromeres, ie to determine the differences between structural and numerical aberrations. The aim of the methodology was to create an innovative procedure for evaluating the genotoxic effects of nanoparticles, chemicals, including drugs or radiation on the DNA of living organisms. Klíčová slova: genotoxicity; fluorescent staining; pancentrometric probes; nanoparticles Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Modifikovaná metoda hodnocení mikrojader v lymfocytech s použitím hybridizace pancentrometrických fluorescenčně značených sond

Tato metodika je založena na současném fluorescenčním barvení jak celých chromozomů, tak jejich centromer pomocí pancentrometrických sond. Díky tomu je možné vyhodnotit frekvenci mikrojader s / bez ...

Rössner ml., Pavel; Rössnerová, Andrea
Ústav experimentální medicíny, 2020

Metodika využití nanovlákenných nosičů a kmenových buněk pro léčbu závažných poškození oka
Zajícová, Alena; Javorková, Eliška; Holáň, Vladimír
2019 - český
Metodika popisuje nový léčebný postup pro léčbu závažných poškození očního povrchu ve veterinární medicíně. Postup je založen na kultivaci kmenových buněk a na jejich přenosu pomocí nanovlákenných nosičů na poškozený oční povrch. Metoda je využitelná v případech, kde již jiné dostupné formy léčby nejsou úspěšné. The method describes a new therapeutic approach for the treatment of severe ocular injuries in veterinary medicine. The protocol is based on a cultivation of stem cells and their transfer using nanofiber scaffolds onto damaged ocular surface. This method can be used in the cases when other available treatment options are not sufficient or cannot be used. Klíčová slova: nanofiber carriers; stem cells; ocular surface injuries; therapeutic methods; veterinary medicine Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metodika využití nanovlákenných nosičů a kmenových buněk pro léčbu závažných poškození oka

Metodika popisuje nový léčebný postup pro léčbu závažných poškození očního povrchu ve veterinární medicíně. Postup je založen na kultivaci kmenových buněk a na jejich přenosu pomocí nanovlákenných ...

Zajícová, Alena; Javorková, Eliška; Holáň, Vladimír
Ústav experimentální medicíny, 2019

Vliv přírodních látek na poškození DNA a reparační kapacitu u kolorektálních buněčných linií
Vodenková, Soňa; Opattová, Alena; Čumová, Andrea; Slíva, D.; Vodička, Pavel
2016 - český
Kolorektální karcinom (CRC) představuje celosvětovou zdravotní zátěž s velmi vysokou incidencí i mortalitou. Problematika CRC se potýká s nedostatkem spolehlivých prediktivních a prognostických biomarkerů, pozdní diagnózou a s poměrně nízkou efektivitou léčby (pouze 50 %). \nCRC je po dlouhá léta konvenčně léčen 5-fluorouracilem (5-FU), který je i v současné době hlavní složkou kombinačních chemoterapeutických režimů. 5-FU, halogenovaný pyrimidin, je buďto přímo inkorporován do DNA nebo způsobuje narušení syntézy thymidinu z uracilu, který je pak chybně inkorporován do DNA. Oprava těchto poškození DNA vyžaduje účast bázově excizní opravy (BER) a systému opravy chybného párování bazí (MMR).\nCílem této studie je sledování účinků 5-FU, GLC a především jejich kombinace na poškození DNA (především oxidační) a na bázově excizní opravu DNA u různých typů buněčných linií kolorektálního karcinomu. \nVýsledky naznačují, že se po přidání jak samotného extraktu z Ganoderma Lucidum, tak jeho kombinace s 5-FU ke kolorektálním liniím, zvyšuje oxidační poškození DNA a nedochází k její reparaci.\nModulace reparační aktivity DNA pomocí přírodních extraktu představuje nový přístup v protinádorové terapii a potenciálně muže pozitivně ovlivňovat rezistenci nádorových buněk k chemoterapeutikům. Použití kombinace GLC a klasické chemoterapie může přispět ke snížení potřebné dávky a následných vedlejších účinků.\n Colorectal carcinoma)CRC) represents serious ilness with high incidence and mortality worldwide. Generaly, there is a lack of reliable predictive and prognostic biomarkers, implicated late diagnosis. The effectivity of treatment is rather low - about 50%. Main agent used in CRC treatment is 5 fluorouracil (5-FU), alone or in combination with other cytostatics. 5-FU is halogenated pyrimidine, which is or directly incorporated into DNA or disrupts thymidine synthesis in tumour cells. This damage is repaired by base excision repair (BBR) or mismatch repair. The aim of this study is to investigate the effect of 5FU together with extracts of Ganoderma lucidum (GL) and the role of BER in various lines of colorectal cancer cell lines. Results show increased oxidative damage after GL and 5FU+GL treatment and in the same time decrease of DNA repair in colorectal cell lines. This fact could contribute to improve of 5FU efficacy. Klíčová slova: colorectal cancer; natural compound; DNA repair; 5-fluorouracil; cancer therapy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vliv přírodních látek na poškození DNA a reparační kapacitu u kolorektálních buněčných linií

Kolorektální karcinom (CRC) představuje celosvětovou zdravotní zátěž s velmi vysokou incidencí i mortalitou. Problematika CRC se potýká s nedostatkem spolehlivých prediktivních a prognostických ...

Vodenková, Soňa; Opattová, Alena; Čumová, Andrea; Slíva, D.; Vodička, Pavel
Ústav experimentální medicíny, 2016

Detekce molekulárních znaků embryonálních kmenových buněk
Dvořák, Petr; Bryja, Vítězslav; Pacherník, Jiří; Hampl, Aleš
2003 - český
Klíčová slova: stem cell Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Detekce molekulárních znaků embryonálních kmenových buněk

Dvořák, Petr; Bryja, Vítězslav; Pacherník, Jiří; Hampl, Aleš
Ústav experimentální medicíny, 2003

Primární epiteloidní hemangioendoteliom jater s výraznou sklerotizací stromatu - kasuistické sdělení
Matěj, R.; Chlumská, A.; Mandys, Václav
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Primární epiteloidní hemangioendoteliom jater s výraznou sklerotizací stromatu - kasuistické sdělení

Matěj, R.; Chlumská, A.; Mandys, Václav
Ústav experimentální medicíny, 2000

Časný karcinom žaludku: retrospektivní studie
Housa, D.; Mandys, Václav
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Časný karcinom žaludku: retrospektivní studie

Housa, D.; Mandys, Václav
Ústav experimentální medicíny, 2000

Možnosti laserové skenovací konfokální mikroskopie v biologii a medicíně
Malínský, Jan
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Možnosti laserové skenovací konfokální mikroskopie v biologii a medicíně

Malínský, Jan
Ústav experimentální medicíny, 2000

Zpracování obrazu ve vysokorezoluční elektronové mikroskopii biomakromolekul
Raška, Ivan
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zpracování obrazu ve vysokorezoluční elektronové mikroskopii biomakromolekul

Raška, Ivan
Ústav experimentální medicíny, 2000

Barrettův jícen
Mandys, Václav; Lukáš, K.
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Barrettův jícen

Mandys, Václav; Lukáš, K.
Ústav experimentální medicíny, 2000

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze