Počet nalezených dokumentů: 98
Publikováno od do

Use of Monovalent Copper for Sensitive Detection of Methyl Derivatives of Xanthine
Navrátil, R.; Motlova, D.; Jelen, F.; Trnková, L.
2014 - český
This work is concerned with the electroanalysis of xanthine (Xan) and its methylated derivatives (1-, 3-, 7-, and 9-mXan) on a pencil graphite electrode in the presence of copper ions. The main idea of using copper consists in the in situ formation of the complex Cu(I)-mXan on the electrode surface and improvement of oxidative signals of the corresponding mXan during the detection. Linear sweep voltammetry (LSV) in connection with adsorption stripping techniques was used for the determination of mXan. To enhance the oxidation signals the elimination voltammetric procedure (EVP) was applied. Klíčová slova: elimination voltammetry; oxidation; Oxidation of methylxanthines; Copper complexes Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Use of Monovalent Copper for Sensitive Detection of Methyl Derivatives of Xanthine

This work is concerned with the electroanalysis of xanthine (Xan) and its methylated derivatives (1-, 3-, 7-, and 9-mXan) on a pencil graphite electrode in the presence of copper ions. The main idea ...

Navrátil, R.; Motlova, D.; Jelen, F.; Trnková, L.
Biofyzikální ústav, 2014

Možnost přípravy DNA sond pro potřebu CMG
Krejčí, Jana; Bártová, Eva
2006 - český
Důležitou metodou cytogenetiky je DNA fluorescenční in situ hybridizace (DNA-FISH), kdy dochází ke specifické vazbě DNA sondy na určité místo genomu. V naší laboratoři jsou DNA sondy připravovány z DNA naamplifikované pomocí bakteriálního vektoru (PAC/BAC). Nicktranslační reakcí je do DNA vkládaná reportérová molekula vizualizovatelná protilátkou konjugovanou s fluorescenční látkou. Vystíněním repetitivních sekvencí pomocí Cot-DNA je následdně zvýšena specifičnost připravené sondy. The main method of cytogenetics is the DNA fluorescence in situ hybridization (DNA-FISH), where DNA probe links to the specific locus of genome. In our laboratory, DNA probes are prepared from DNA amplified by bacterial vector (PAC/BAC). The following step is exploiting Nick-translation reaction for incorporation of reporter molecule targeted for antibody conjugate with fluorescence molecule. Specificity of prepared DNA probe is increased using Cot-DNA, which suppress the repetitive sequences. Klíčová slova: cytogenetics; FISH; DNA probe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Možnost přípravy DNA sond pro potřebu CMG

Důležitou metodou cytogenetiky je DNA fluorescenční in situ hybridizace (DNA-FISH), kdy dochází ke specifické vazbě DNA sondy na určité místo genomu. V naší laboratoři jsou DNA sondy připravovány z ...

Krejčí, Jana; Bártová, Eva
Biofyzikální ústav, 2006

Vznik života na Zemi. Fakta a (pseudo)interpretace
Paleček, Emil
2005 - český
V první části je uveden souhrn soudobých poznatků o vzniku života na Zemi. Dále je uvedeno několik názorů uznávaných vědců na vědu. Tyto názory jsou konfrontovány s některými interpretacemi fakt ve vědecko-populárních článcích. Přednáška upozorňuje na nebezpečí ideologizace vědy. In the first part there is given a summary of present knowledge on the origin of life on Earth. Further there are given several views of acknowledged scientists on science. These opinions are confronted with some interpretations of facts in popular articles. The paper warns against the danger of influencing science by ideology. Klíčová slova: origin of life; science - interpretation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vznik života na Zemi. Fakta a (pseudo)interpretace

V první části je uveden souhrn soudobých poznatků o vzniku života na Zemi. Dále je uvedeno několik názorů uznávaných vědců na vědu. Tyto názory jsou konfrontovány s některými interpretacemi fakt ve ...

Paleček, Emil
Biofyzikální ústav, 2005

Proč je biologie telomer, ač módní, přesto užitečná?
Fajkus, Jiří; Skleničková, Marie; Koppová, K.; Kunická, Z.
2003 - český
Přednáška shrnuje problematiku aplikací biologie telomer v současné onkologické diagnostice a terapii a presentuje současné výsledky a metodické pokroky dosažené na tomto poli. The lecture summarises the background of applications of the telomere biology in oncology diagnostics and therapy and presents recent results and technical advances in this field. Klíčová slova: telomere; telomerase; malignant cell Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Proč je biologie telomer, ač módní, přesto užitečná?

Přednáška shrnuje problematiku aplikací biologie telomer v současné onkologické diagnostice a terapii a presentuje současné výsledky a metodické pokroky dosažené na tomto poli....

Fajkus, Jiří; Skleničková, Marie; Koppová, K.; Kunická, Z.
Biofyzikální ústav, 2003

Elektrochemické biosenzory pro látky poškozující DNA. Možnosti detekce polutantů
Fojta, Miroslav; Havran, Luděk; Kuchaříková, Kateřina; Paleček, Emil
2002 - český
Elektrochemické metody poskytují informace o poškození DNA a jejích interakcích s různými látkami, včetně karcinogenů a léčiv. Pomocí elektrochemických DNA biosenzorů lze tyto látky detekovat v životním protředí, v biologických vzorcích apod. Electrochemical methods provide information about DNA damage and its interactions with various substances, including carcinogens or drugs. Using electrochemical DNA biosensors, it is possible to detect these substances in the environment, in biological samples, etc. Klíčová slova: DNA damage; pollutants; biosensors Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Elektrochemické biosenzory pro látky poškozující DNA. Možnosti detekce polutantů

Elektrochemické metody poskytují informace o poškození DNA a jejích interakcích s různými látkami, včetně karcinogenů a léčiv. Pomocí elektrochemických DNA biosenzorů lze tyto látky detekovat v ...

Fojta, Miroslav; Havran, Luděk; Kuchaříková, Kateřina; Paleček, Emil
Biofyzikální ústav, 2002

Genomika v koncích ů pokroky a perspektivy v biologii telomer
Fajkus, Jiří
2002 - český
Přednáška shrnuje současný stav poznatků v biologii telomer a jejich současné i perspektivní aplikace v medicíně. The lecture reviews state-of-the-art in telomere biology and its present and perspective applications. Klíčová slova: telomeres; telomerase; cancer Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Genomika v koncích ů pokroky a perspektivy v biologii telomer

Přednáška shrnuje současný stav poznatků v biologii telomer a jejich současné i perspektivní aplikace v medicíně....

Fajkus, Jiří
Biofyzikální ústav, 2002

Genomový imprinting
Vyskot, Boris
2002 - český
Genomový imprinting je definován jako reverzibilní proces, kdy specifická modifikace genů v parentální generaci vede k funkčním rozdílům mezi paternálními a maternálními genomy v diploidních buňkách potomstva. Genomic imprinting represents an epigenetic marking of genes that results in their monoallelic expression, namely in mammals and flowering plants. Here, I also summarize our recent experiments describing the role of DNA methylation and histone H4 acetylation in plant reproductive development. Klíčová slova: genomic imprinting; DNA methylation; histone H4 acetylation in plant reproductive development Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Genomový imprinting

Genomový imprinting je definován jako reverzibilní proces, kdy specifická modifikace genů v parentální generaci vede k funkčním rozdílům mezi paternálními a maternálními genomy v diploidních buňkách ...

Vyskot, Boris
Biofyzikální ústav, 2002

Evoluce elektrochemických metod: od virtuálních možností k virtuálním přístrojům
Dražan, Viktor
2002 - český
Vývoj elektrochemických metod je úzce spjat s vývojem přístrojů a elektroniky. Moderní vývojová prostředí umožňují vyvíjet programy pro řízení měření, zpracování a modelování naměřených dat bez hlubokých znalosti v oboru programování. V příspěvku bude demonstrováno využití jednoho z takových prostředí - LabView - pro modelování výsledku měření kinetiky adsorpce látky na povrchu rtuťové kapkové elektrody. Progress in electrochemical methods is tightly bound with the development of electronics and instrumentation. Modern development environments allow one to create software for measurement control, data processing and modelling without deep knowledge of computer programming. Utilisation of one of those environments, the LabView, for modelling the results of adsorption kinetics measurement on mercury drop electrode will be demonstrated in the presentation. Klíčová slova: electrochemistry; impedance; LabView Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Evoluce elektrochemických metod: od virtuálních možností k virtuálním přístrojům

Vývoj elektrochemických metod je úzce spjat s vývojem přístrojů a elektroniky. Moderní vývojová prostředí umožňují vyvíjet programy pro řízení měření, zpracování a modelování naměřených dat bez ...

Dražan, Viktor
Biofyzikální ústav, 2002

Molekulární příčiny srdečních arytmií
Vojtíšková, Marie
2001 - český
Klíčová slova: cardiac arrhythmias; molecular genetics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Molekulární příčiny srdečních arytmií

Vojtíšková, Marie
Biofyzikální ústav, 2001

Struktura chromatinu u buněk krvetvorby definovaných s využitím sortrovacího modulu FACS Calibur
Bártová, Eva; Kozubek, Stanislav; Jirsová, Pavla; Kozubek, Michal; Lukášová, Emilie; Skalníková, M.; Cafourková, Alena; Koutná, I.; Paseková, R.
2001 - český
Klíčová slova: flow cytometry; FISH; protooncogenes Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Struktura chromatinu u buněk krvetvorby definovaných s využitím sortrovacího modulu FACS Calibur

Bártová, Eva; Kozubek, Stanislav; Jirsová, Pavla; Kozubek, Michal; Lukášová, Emilie; Skalníková, M.; Cafourková, Alena; Koutná, I.; Paseková, R.
Biofyzikální ústav, 2001

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze