Počet nalezených dokumentů: 344
Publikováno od do

Kambioxylofágní fauna borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na vybraných lokalitách v ČR
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
2020 - český
Zpráva shrnuje informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Diskutován je zejména hospodářský význam jednotlivých druhů. Zpráva obsahuje i test odchytových zařízení na bázi feromonových odparníků různých výrobců. The report summarizes information on cambioxylophagous fauna of Scots pine at selected localities in central Bohemia, Vysočina region and south Moravia. Economic importance of detected species in relation to forest protection is broadly discussed. The report includes comparative tests of pheromone traps baited with dispensers of various producers against bark beetle pests of Scots pines. Klíčová slova: bark beetles; Scots pine; pheromone dispensers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kambioxylofágní fauna borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na vybraných lokalitách v ČR

Zpráva shrnuje informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Diskutován je zejména hospodářský význam jednotlivých druhů. Zpráva ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Možnosti praktického využití mikroinjektáže smrků proti kůrovcovitým
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
2020 - český
Zpráva shrnuje výsledky laboratorního výzkumu toxicity vybraných biolátek s insekticidním účinkem a terénního výzkumu jejich aplikace do stromů metodou mikroinjektáže s cílem ochrany porostů proti lýkožroutu smrkovému, Ips typographus. The report summarizes the results of toxicity tests of various bioinsecticides and their field applications to spruce trees via microinjections to protect stands against the spruce bark beetle, Ips typographus. Klíčová slova: spruce bark beetle; bioinsecticides; mortality Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Možnosti praktického využití mikroinjektáže smrků proti kůrovcovitým

Zpráva shrnuje výsledky laboratorního výzkumu toxicity vybraných biolátek s insekticidním účinkem a terénního výzkumu jejich aplikace do stromů metodou mikroinjektáže s cílem ochrany porostů proti ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Skoková Habuštová, Oxana; Půža, Vladimír; Nermuť, Jiří; Hlávková, Daniela
2020 - český
Zpráva obsahuje výsledky terénních a laboratorních aplikací látek s insekticidním účinkem na dříví napadené kůrovci. The report summarizes the results of field and laboratory applications of substances with insecticidal effects on spruce timber infested with bark beetles. Klíčová slova: bark beetles; protective measures; bioinsecticides; digestive enzymes Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví

Zpráva obsahuje výsledky terénních a laboratorních aplikací látek s insekticidním účinkem na dříví napadené kůrovci....

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Skoková Habuštová, Oxana; Půža, Vladimír; Nermuť, Jiří; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Disperzní schopnosti klikoroha borového, Hylobius abietis, v různých fázích životního cyklu
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2020 - český
Zpráva shrnuje informace o letových schopnostech klikoroha borového a jejich změnách v průběhu vegetační sezóny. Mimo laboratorních experimentů na letových mlýncích obsahuje i výsledky terénního mark-recapture experimentu. The report summarizes information on flight abilities of the large pine weevil and their changes during growing season. Laboratory experiments on flight mills were confirmed by a field capture-mark-recapture experiment. Klíčová slova: large pine weevil; dispersal; flight mills; capture-mark-recapture experiment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Disperzní schopnosti klikoroha borového, Hylobius abietis, v různých fázích životního cyklu

Zpráva shrnuje informace o letových schopnostech klikoroha borového a jejich změnách v průběhu vegetační sezóny. Mimo laboratorních experimentů na letových mlýncích obsahuje i výsledky terénního ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2020

Výsledky biomanipulačních odlovů a komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2019
Peterka, Jiří
2019 - český
Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb v nádrži a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy. The aim of the biomanipulation intervention was to reduce the number of undesirable fish species and the aim of the subsequent ichthyological survey to map the state of fish stock after the intervention, with particular emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species in the reservoir and recommending further management of the reservoir. The report summarizes the results achieved and the draft recommendations. \n\n Klíčová slova: biomanipulation; fish stock reduction; waterbody management Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výsledky biomanipulačních odlovů a komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2019

Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2018
Peterka, Jiří
2019 - český
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Klíčová slova: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2018

Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Průzkum stavu populace a potravy sumce velkého v nádrži Římov v roce 2018
Vejřík, Lukáš
2019 - český
Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka), v letech 2017 a 2018. 2. Srovnat početnost sumců, vyjádřenou jako úlovek na jednotku úsilí, s jinými zkoumanými lokalitami. 3. Zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců. 4. Podle úlovků vysazených ryb čipovaných PIT čipy stanovit podíl uměle vysazených a přirozeně rozmnožených sumců v nádrži. 5. Na základě úlovků vysazených sumců a podle velikosti sumců označených při odlovech v roce 2017 stanovit roční přírůstek sumců v nádrži. 6. Vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků pro rok 2017 a 2018. Based on the capture of wels catfish using longlines, the aim of the study was: 1. To estimate the abundance of catfish population, over 70 cm TL (total length), in 2017 and 2018. 2. O compare the abundance of catfish, expressed as catch per unit effort, with the other localities surveyed. 3. To determine the average length and weight of catfish. 4. To determine the proportion of artificially introduced and naturally stocked catfish into the reservoir. 5. To determine the annual growth of catfish on the basis of the catches of stocked pit tagged catfish and the size of the catfish identified in catches in 2017. 6. To evaluate the diet of catfish according to the stomach content analyses for 2017 and 2018. Klíčová slova: wels catfish; longlines; mark and recapture; abundance; size; diet Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Průzkum stavu populace a potravy sumce velkého v nádrži Římov v roce 2018

Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka), v letech 2017 a 2018. 2. ...

Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2019

Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2018
Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Šmejkalová, Z.; Kočvara, Luboš; de Moraes, Karlos Ribeiro; Kortan, D.; Duras, J.; Kubečka, Jan
2019 - český
Cílem studie bylo zhodnotit výsledky populačního vývoje bolena dravého ve vztahu k dosavadnímu účelovému rybářskému hospodaření a vypracovat návrhy pro řízení tohoto dravého druhu v budoucnu. The aim of the study was to evaluate the results of the asp population development in relation to the current fishery management and to develop proposals for the management of this predatory species in the future. Klíčová slova: asp; reproduction; waterbody management Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2018

Cílem studie bylo zhodnotit výsledky populačního vývoje bolena dravého ve vztahu k dosavadnímu účelovému rybářskému hospodaření a vypracovat návrhy pro řízení tohoto dravého druhu v budoucnu....

Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Šmejkalová, Z.; Kočvara, Luboš; de Moraes, Karlos Ribeiro; Kortan, D.; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2019

Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2018
Peterka, Jiří
2019 - český
Cílem ichtyologického průzkumu nádrže bylo zmapování stavu rybí obsádky s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy. The aim of the ichthyological survey of the reservoir was to map the state of fish stock with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, estimating the risks of further development and recommending further management of the reservoir. The report summarizes the results achieved and the draft recommendations. Klíčová slova: revitalisation; biomanipulation; waterbody management Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2018

Cílem ichtyologického průzkumu nádrže bylo zmapování stavu rybí obsádky s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje a doporučení dalšího ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Závěrečná zpráva 2019 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Kopecký, T.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Krůček, M.; Král, K.; Kotápišová, M.; Moradi, J.; Lin, Qiang; Dini-Andreote, F.; Meador, Travis Blake; Angel, Roey; Harantová, L.; Heděnec, P.; Li, Lingjuan; Baldrian, P.; Angst, Šárka
2019 - český
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2019. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Klíčová slova: final report; research; Sokolov; post mining sites Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Závěrečná zpráva 2019 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2019....

Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Kopecký, T.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Krůček, M.; Král, K.; Kotápišová, M.; Moradi, J.; Lin, Qiang; Dini-Andreote, F.; Meador, Travis Blake; Angel, Roey; Harantová, L.; Heděnec, P.; Li, Lingjuan; Baldrian, P.; Angst, Šárka
Biologické centrum, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze